Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 82 z 118

5. Do czasu pełnego wdrożenia i przejścia na nowe oprogramowanie dopuszcza się użytkowanie obydwu programów w danej lokalizacji. § 21.

1. Producent posiadający dla oprogramowania świadectwo zgodności wydane dla wersji opisu wymagań bezpośrednio poprzedzającej obowiązującą wersję opisu wymagań zgłasza dostosowane oprogramowanie do procedury zgodności w terminie dostosowawczym.

2. W przypadku niezgłoszenia oprogramowania do procedury zgodności w terminie dostosowawczym, minister z urzędu cofa, z dniem upływu okresu dostosowawczego, świadectwa zgodności dla oprogramowania wydane producentowi.

3. Minister ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o cofnięciu ważności świadectwa zgodności dla oprogramowania wydanego producentowi wraz z jego uzasadnieniem.

4. Świadectwo zgodności wydane dla ostatniej wersji opisu wymagań obowiązującej przed ogłoszeniem nowej wersji opisu wymagań traci ważność z upływem okresu przejściowego określonego przy ogłoszeniu nowej wersji opisu wymagań.

5. W okresie od ogłoszenia nowej wersji opisu wymagań do końca okresu przejściowego dopuszcza się użytkowanie oprogramowania, które posiada świadectwo zgodności dla wersji opisu wymagań bezpośrednio poprzedzającej obowiązującą. § 22.

1. Producent, którego oprogramowanie uzyskało świadectwo zgodności przekazuje użytkownikom aktualizacje oprogramowania związane z jego utrzymaniem, usuwające stwierdzone w czasie eksploatacji nieprawidłowości, jak również, mając na względzie dbałość o rozwój oprogramowania, zawierające zmiany zapewniające poprawną obsługę zgodną z obowiązującym stanem prawnym.

2. Minister może wezwać producenta, którego oprogramowanie uzyskało świadectwo zgodności do okresowego przeglądu oprogramowania w celu potwierdzenia właściwego jego funkcjonowania, o którym mowa w ust.1.

3. W przypadku nieprzekazania aktualizacji, o której mowa w ust. 1, minister może cofnąć wydane producentowi świadectwo zgodności dla oprogramowania.

9

4. Oprogramowanie, dla którego cofnięto świadectwo zgodności, o którym mowa w ust. 3 oraz w § 21 ust. 2, jak również oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania świadectwa zgodności może być zgłoszone ponownie do procedury zgodności nie wcześniej niż po upływie 6-u miesięcy od daty cofnięcia świadectwa zgodności lub odmowy wydania świadectwa zgodności.

5. Producent dokonując aktualizacji oprogramowania, o której mowa w ust. 1 pomiędzy kolejnymi procedurami zgodności, nadaje kolejne numery wersji oprogramowania, o której mowa w § 6 ust. 3, poprzez zmianę ostatniego członu numeru wersji oznaczonego symbolem ?x?. Kolejne aktualizacje oprogramowania wykonywane w ramach danej wersji opisu wymagań nie wymagają wydania nowego świadectwa zgodności. §

23. Wersja opisu wymagań obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowuje ważność do czasu ogłoszenia na podstawie niniejszego rozporządzenia obowiązywania nowej wersji opisu. §

24. Świadectwa zgodności wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia (Dz. U. Nr 212, poz. 1566) zachowują ważność do czasu wydania świadectw zgodności na podstawie niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 21 ust.

2. §

25. Minister ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o:

1) obowiązującej wersji opisu wymagań określających minimalny zakres informacji o rynku pracy udostępnianej przez publiczne służby zatrudnienia oraz standardów obowiązujących w zakresie prezentacji tej informacji na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia;

2) terminie dostosowania stron internetowych publicznych służb zatrudnienia do ogłoszonej wersji wymagań;

3) adresie internetowym, pod którym udostępniono dokumentację obowiązującej wersji opisu. §

26. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia (Dz. U. Nr 212, poz. 1565). §

27. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.5) MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W porozumieniu MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

10

Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.). Przepis ten nakłada na ministra właściwego do spraw pracy obowiązek określenia w drodze rozporządzenia: ? sposobu postępowania w zakresie ogłaszania opisu minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych lub oprogramowania stosowanego w publicznych służbach zatrudnienia zawierającego strukturę, wymaganą minimalną funkcjonalność, wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.