Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 83 z 118

2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.); ? sposobu postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem minimalnych wymagań oraz ogłaszania terminu dostosowania oprogramowania; ? sposobu postępowania w zakresie ogłaszania opisu wymagań określających minimalny zakres informacji o rynku pracy udostępnianej przez publiczne służby zatrudnienia oraz standardów obowiązujących w zakresie prezentacji tej informacji na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia. Od wielu lat, dzięki stale rozwijającej się technologii informatycznej, jednostki administracji rządowej i samorządowej, zaangażowane w proces obsługi obywateli, w zakresie ustawowo określonej polityki rynku pracy, wykonują swoje czynności przy pomocy specjalistycznego oprogramowania informatycznego. Zastosowanie narzędzi informatycznych gwarantuje w szczególności sprawną organizację pracy, terminowość realizacji zadań, należytą jakość wytwarzanych, a następnie przekazywanych przez urzędy danych. Brak jednolitych i obowiązujących standardów informatycznych, jakie przedmiotowy system powinien spełniać w celu właściwej obsługi podstawowych zadań jednostek, w zakresie świadczeń, wzrost zakresu zadań i częste zmiany przepisów, a ponadto konieczność integracji przepływów informacji jest przyczyną tego, iż w ofertach handlowych producentów systemów informatycznych, skierowanych do urzędów, znajdują się rozwiązania, których zakres funkcjonalny jest zróżnicowany, tak pod względem funkcjonalnym, merytorycznym, jak i jakościowym. Celem rozporządzenia jest zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych. Takie rozwiązanie umożliwi ich scalanie w jednolity zbiór centralny (np. w postaci centralnej hurtowni danych), a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). Ponadto potrzebne jest zapewnienie spójności w zakresie minimum udostępnianej informacji oraz jednolitości sposobu jej prezentacji na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia. Stosowanie różniących się od siebie produktów jest zjawiskiem niekorzystnym i niepożądanym, tak ze względu na prawidłowy obieg informacji wewnątrz administracji rządowej i samorządowej każdego szczebla, jak i obsługę obywateli w zakresie praw i obowiązków prawem im przypisanych. W celu zapobieżenia powyższym nieprawidłowościom, uzyskania jednorodności zakresu i struktury informacji, a także uzyskania ich zgodności z kierunkami rozwoju systemów informatycznych w administracji publicznej, systemy informatyczne stosowane w urzędach administracji publicznej,

11

realizujących zadania w zakresie polityki rynku pracy, podlegać powinny określonej procedurze, polegającej na stwierdzeniu ich zgodności z obowiązującą wersją opisu systemu teleinformatycznego dla PSZ. Stwierdzenie zgodności oprogramowania z obowiązującą wersją opisu znajdować będzie potwierdzenie w świadectwie zgodności wydawanym przez ministra właściwego do spraw pracy (§ 17 projektu). Utworzony zostanie w ten sposób jednolity, w pełni standaryzowany i kontrolowany system obsługi informacji o zasięgu ogólnopolskim, co ma pierwszorzędne znaczenie dla pracy jednostek administracji publicznej w warunkach całkowitej integralności polityki rynku pracy. Mając na uwadze komercyjny charakter systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej, realizujących zadania w zakresie polityki rynku pracy, konstrukcję stwierdzania zgodności systemów z opisem proponuje się oprzeć na zadaniach ciążących na przedsiębiorcach, będących twórcami tychże systemów, zainteresowanych wprowadzeniem ich do obrotu handlowego. Zgodnie z § 6 ust. 1 projektu rozporządzenia z wnioskiem o uzyskanie świadectwa zgodności występuje producent. Ze względu na przedmiot stwierdzania zgodności projektowane rozporządzenie uwzględnia specyfikę oprogramowania, jako utworu w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 621, z późn. zm.), w związku z czym, producenci zainteresowani uzyskaniem świadectwa zgodności powinni posiadać wszelkie prawa autorskie do tychże systemów (§ 6, ust. 4, pkt 2, lit.b projektu). Proponowana regulacja zapewnia i umożliwia szybkie i sprawne dokonywanie zmian w systemie informatycznym. Sposób badania zgodności systemów informatycznych, stosowanych w urzędach administracji publicznej, realizujących zadania w zakresie polityki rynku pracy, polega na stwierdzeniu ich zgodności z obowiązującą wersją opisu minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia (§ 4, ust.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.