Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 84 z 118

1, projektu). Wymagania zawarte w opisie minimalnych wymagań ustala minister właściwy do spraw pracy publikując je na stronie internetowej, o czym powiadamia w drodze ogłoszenia na stronie BIP i w prasie ogólnokrajowej. Rozwiązania zaproponowane w projekcie rozporządzenia, z wynikiem pozytywnym zostały w szerokim zakresie zweryfikowane w obszarze zabezpieczenia społecznego ? jednostkach pomocy społecznej. Podobne rozwiązanie zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w obszarze świadczeń rodzinnych. Projekt rozporządzenia podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych.

12

Ocena Skutków Regulacji (OSR )

1. Oddziaływanie aktu normatywnego. Projektowane rozporządzenie dotyczy przedsiębiorców, obywateli Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym korzystających ze swobody świadczenia usług zainteresowanych wprowadzeniem do obrotu handlowego systemów informatycznych, przeznaczonych do stosowania w urzędach pracy realizujących przypisane im ustawowo zadania. Określa także zakres czynności podejmowanych przez ministra właściwego do spraw pracy w celu przeprowadzenia procedury zgodności. Producenci zgłaszający systemy informatyczne do procedury zgodności nie ponoszą jej kosztów - koszt przeprowadzenia procedury ponoszony będzie przez ministra właściwego do spraw pracy. Producenci systemów informatycznych będą sprzedawali swoje systemy urzędom administracji publicznej w taki sam sposób, jak inne systemy dedykowane administracji publicznej. Koszt wytworzenia omawianych systemów informatycznych pozostanie na tym samym poziomie, jak dla systemów, które taką procedurą nie będą obejmowane.

2. Wpływ aktu normatywnego na:

1) sektor finansów publicznych: Procedura stwierdzania zgodności oprogramowania realizowana będzie ze środków Funduszu Pracy i budżetu państwa (część 31), znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. Koszt jednostkowy badania nie powinien przekroczyć kwoty 10.000 PLN. Oszacowanie wykonane na podstawie liczby systemów użytkowanych w PSZ i liczby zmian oprogramowania w jednym roku pozwala oszacować górną granicę wydatków na poziomie 150.000 PLN. Kosztów procedury zgodności nie ponoszą jednostki samorządu terytorialnego.

2) rynek pracy: Wdrożenie projektu rozporządzenia nie wywrze wpływu na rynek pracy.

3) konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki: Przedmiotowa regulacja spowoduje wzrost konkurencyjności krajowych przedsiębiorców branży teleinformatycznej w zakresie oferowanych systemów informatycznych.

4) sytuację i rozwój regionów: Wdrożenie projektu rozporządzenia nie wywrze wpływu na rozwój regionów.

3. Zgodność z prawem Unii Europejskiej Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej

4. Konsultacje społeczne Tekst projektu rozporządzenia nie był jeszcze poddany konsultacjom społecznym.

37-10-aa

13

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

1) z dnia w sprawie agencji zatrudnienia

Na podstawie art. 19k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056 i Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wzór certyfikatu oraz zakres składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia, a także wzory formularzy składanych informacji. §

2. Wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, o którym mowa w art. 18e ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ?ustawą?, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. §

3. Wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 18i ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. §

4.

1. Informacja o działalności agencji zatrudnienia, o której mowa w art. 19f ustawy, zawiera:

1) w przypadku pośrednictwa pracy świadczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: a) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, które zostały wpisane do prowadzonej przez agencję pośrednictwa pracy ewidencji osób poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia, b) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy, według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, zwaną dalej ?klasyfikacją?, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia, c) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy na podstawie stosunku pracy, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia, d) liczbę miejsc pracy w pozyskanych ofertach pracy;

2) w przypadku pośrednictwa pracy w zakresie kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych - liczbę osób, z uwzględnieniem płci, które podjęły pracę za granicą, według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, na okres do 3 miesięcy, od 3 do 12 miesięcy, powyżej 12 miesięcy, z podaniem państwa zatrudnienia;

3) w przypadku doradztwa personalnego - liczbę pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego w zakresie: a) prowadzenia analizy zatrudnienia u pracodawców, określania kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, b) wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy, c) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji;

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej ? praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.