Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 85 z 118

1)

4) w przypadku poradnictwa zawodowego: a) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, korzystających z pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia, b) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, korzystających z informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia, c) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, korzystających z grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, d) liczbę pracodawców korzystających z pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności z udzielanej informacji i doradztwie w tym zakresie;

5) w przypadku pracy tymczasowej: a) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas określony (w tym skierowanych do pracodawców zagranicznych), z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia, b) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy (w tym skierowanych do pracodawców zagranicznych), z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia, c) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, nie będących pracownikami agencji zatrudnienia, skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego (w tym skierowanych do pracodawców zagranicznych), z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia, d) liczbę pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji zatrudnienia, w tym zagranicznych pracodawców użytkowników, e) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej, według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, na okres do 3 miesięcy, od 3 do 12 miesięcy, powyżej 12 miesięcy, z podaniem państwa zatrudnienia.

2. Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. §

5. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia (Dz. U. Nr 212, poz. 1770). §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

2

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ............ 2008 r. (poz. .........) Załącznik nr 1 WZÓR

(pieczęć podmiotu zamierzającego prowadzić agencję zatrudnienia)

Marszałek województwa ............................................

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA

1. Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie na maszynie, komputerze lub ręcznie wielkimi literami.

2. Wniosek składa się do marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu.

Wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku:

1. Oznaczenie podmiotu, którego dotyczy wpis

Nazwa podmiotu Nazwisko i imiona osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą*)

*) W przypadku spółki cywilnej należy podać nazwiska i imiona wszystkich wspólników.

2. Adres siedziby podmiotu

Województwo Ulica Miejscowość Adres poczty elektronicznej Kod poczt. Gmina Nr domu Poczta Nr lokalu Nr telefonu

3. Adres zamieszkania osoby fizycznej, jeżeli jest inny niż adres siedziby podmiotu

Województwo Ulica Miejscowość Kod poczt. Gmina Nr domu Poczta Nr lokalu Nr telefonu

3

4. Adres wykonywania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Województwo Ulica Miejscowość Kod poczt. Gmina Nr domu Poczta Nr lokalu Nr telefonu

Województwo Ulica Miejscowość

Gmina Nr domu Kod poczt. Poczta Nr lokalu Nr telefonu

Województwo Ulica Miejscowość

Gmina Nr domu Kod poczt. Poczta Nr lokalu Nr telefonu

Województwo

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr telefonu

Miejscowość

Kod poczt.

Poczta

(Informację o kolejnych adresach należy sporządzić w formie załącznika do wniosku)

5. Oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.