Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 86 z 118

6. Nr identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany

7. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności gospodarczej,

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności gospodarczej

Nazwa organu ewidencyjnego

Adres organu ewidencyjnego

8. Imię i nazwisko, pełniona funkcja, data, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu

Imię i nazwisko Pełniona funkcja

Data

Podpis

4

Załącznik nr 2 WZÓR

(oznaczenie organu wydającego certyfikat)

............................. (numer certyfikatu)

.............................. (miejscowość, data)

CERTYFIKAT

o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Podmiot: ....................................................................................................................................... 1)

(nazwa podmiotu)

Adres: ........................................................................................................................................... 1)

(adres siedziby podmiotu)

z dniem ...................... 1)

(data)

został wpisany pod numerem ................. do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Data dokonania pierwszego wpisu do rejestru ........................... 2)

(data)

(pieczęć oraz podpis marszałka województwa)

Wydając po raz pierwszy certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru wpisać odpowiednio nazwę podmiotu i adres siedziby podmiotu na dzień dokonania tego wpisu oraz datę zachowującą ciągłość wpisu do rejestru, tj. dzień następny po dniu upływu ważności certyfikatu wstępnego. W przypadku otrzymania informacji, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o zmianie danych dotyczących nazwy podmiotu lub adresu siedziby podmiotu, wpisać odpowiednio zmienioną nazwę podmiotu lub zmieniony adres siedziby podmiotu oraz datę dokonania wpisu zmiany do rejestru. W przypadku wydania certyfikatu z przyczyny zmiany oznaczenia podmiotu lub adresu siedziby podmiotu, wpisać datę dokonania pierwszego wpisu podmiotu do rejestru.

2)

1)

Opis certyfikatu: - format A4, - tło koloru białego, - napisy w kolorze czarnym.

5

Załącznik nr 3 WZÓR Formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia

Nazwa i adres agencji zatrudnienia

Informacja o działalności agencji zatrudnienia

1) w zakresie:

pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wypełnić pkt 1.1 i 1.2) kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych (wypełnić pkt 1.3) doradztwa personalnego (wypełnić pkt

2) poradnictwa zawodowego (wypełnić pkt

3) pracy tymczasowej (wypełnić pkt 4.1 i 4.2)

Nr rejestru

.....................................

Przekazać marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 stycznia.

Data

podpis

............................................................... Nr telefonu ...............................................................

za 20 ............. rok

1.1. Informacja o działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Wyszczególnienie ogółem w tym kobiety 2 3 z liczby ogółem osoby

do 25 roku życia między 25 a 50 rokiem życia powyżej 50 roku życia

0 Liczba osób, które zostały wpisane do prowadzonej przez agencję ewidencji osób poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji w tym liczba osób, które podjęły pracę na podstawie stosunku pracy Liczba miejsc pracy w pozyskanych ofertach pracy

1 01 02 03 04

4

5

1.2. Osoby, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - wg grup elementarnych zawodów2)

Lp. Nazwa grupy elementarnej zawodów 2)

1

czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów2)

2

liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ogółem w tym kobiety

3 4

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 153)

6

1.3. Informacja o działalności pośrednictwa pracy w zakresie kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych - wg grup elementarnych zawodów2)

Lp.

Nazwa państwa nazwa grupy elementarnej zawodów 2), w której osoby podjęły pracę w danym państwie czterocyfrowy symbol grupy element arnej zawodó

2) w 3

liczba osób, które podjęły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych ogółem w tym kobiety

z liczby ogółem osoby, które podjęły pracę na okres do 3 miesięcy od 3 do 12 powyżej 12 miesięcy miesięcy

ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety

0

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

1

...........

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.