Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 87 z 118

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

203) ...

Ogółem w danym państwie 2

4)

...........

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

203) ...

Ogółem w danym państwie ...

...

Ogółem we wszystkich państwach

7

2. Informacja o działalności w zakresie doradztwa personalnego

Pracodawcy korzystający z usług agencji doradztwa personalnego 0 Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie prowadzenia analizy zatrudnienia u pracodawców, określania kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji ogółem 1 01 02 03

3. Informacja o działalności w zakresie poradnictwa zawodowego

Wyszczególnienie ogółem w tym kobiety 2 3 z liczby ogółem osoby

do 25 roku życia między 25 a 50 rokiem życia powyżej 50 roku życia

0 Liczba osób korzystających z pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia Liczba osób korzystających z informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia Liczba osób korzystających z grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy Liczba pracodawców korzystających z pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności z udzielanej informacji i doradztwie w tym zakresie

1 01 02

4

5

03

04

4.1. Informacja o działalności w zakresie pracy tymczasowej

z liczby ogółem osoby Wyszczególnienie ogółem w tym kobiety 2

do 25 roku życia między 25 a 50 rokiem życia powyżej 50 roku życia skierowane do zagranicznych pracodawców użytkowników

0 Liczba osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej z zatrudnionych w agencji zatrudnienia tego na podstawie umowy o pracę na czas określony zatrudnionych w agencji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy niebędących pracownikami agencji zatrudnienia, skierowanych na podstawie umowy prawa cywilnego Liczba pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji zatrudnienia w tym liczba zagranicznych pracodawców użytkowników

1 01 02 03 04

3

4

5

6

05 06

8

4.2. Osoby skierowane przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej w poszczególnych krajach - wg grup elementarnych zawodów2) .

Lp.

Nazwa państwa nazwa grupy elementarnej zawodów 2), w której osoby zostały skierowane do pracy tymczasowej w danym państwie czterocyfrowy symbol grupy element arnej zawodó

2) w 3

liczba osób skierowanych do pracy tymczasowej z liczby ogółem osoby skierowane na okres ogółem w tym kobiety

do 3 miesięcy

ogółem w tym kobiety

od 3 do 12 miesięcy

ogółem w tym kobiety

powyżej 12 miesięcy

ogółem w tym kobiety

0

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Rzecz pospol ita Polska

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

203) ...

Ogółem w danym państwie 2

4)

...........

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

173) ...

Ogółem w danym państwie ...

...

1) 2)

W odpowiednim polu wstawić ?X?. Nazwy i symbole (4-cyfrowe) grupy elementarnej zawodów wpisywać zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

3) Informację o kolejnych osobach należy sporządzić w formie zestawienia wykonanego zgodnie z niniejszą tabelą.

4) Informację o kolejnych państwach należy sporządzić w formie zestawienia wykonanego zgodnie z niniejszą tabelą. 9

UZASADNIENIE I. Opis proponowanych regulacji Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 19k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia określa: - wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, - wzór certyfikatu, - zakres składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia, - wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.