Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 88 z 118

Proponowany wzór wniosku oraz wzór certyfikatów ? dostosowane do okoliczności prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez marszałka województwa usprawnią proces dokonywania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Zgodnie z art. 67 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej procedura dokonywania wpisu do rejestru powinna wynosić 7 dni. Zakres danych zawartych w informacji o działalności agencji zatrudnienia wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Proponuje się, aby przepisy niniejszego rozporządzenia weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. II. Ocena przewidywanych skutków społeczno ? gospodarczych wynikających z projektu rozporządzenia:

1. Podmioty objęte rozporządzeniem: Przepisy rozporządzenia będą dotyczyć marszałków województw oraz podmiotów, które świadczą usługi agencji zatrudnienia.

2. Wpływ rozporządzenia na finanse publiczne, rynek pracy i rozwój regionalny. Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa ani budżetu samorządu województw. Regulacje zawarte w projekcie powinny ułatwić procedurę rejestracji agencji, określoną w ustawie. Proponowane regulacje nie powinny wpływać negatywnie na segmenty rynku, ani zakłócać mechanizmów konkurencji. Przedmiotu regulacji nie stanowią bowiem kwestie konkurencji, monopolizacji, czy prywatyzacji. Proponowane regulacje nie zmieniają istoty funkcjonowania gospodarki oraz zadań i roli przedsiębiorców.

3. Konsultacje społeczne: Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do niżej wymienionych partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców) oraz Naczelnej Rady Zatrudnienia i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt zamieszczony został także na stronie internetowej ministerstwa. Wykaz partnerów społecznych:

1. 2.

3.

4. 5.

6.

7.

8. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Komisja Krajowa NSZZ ?Solidarność?, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych.

10

III. Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej Proponowane w projekcie regulacje są zgodne z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

10/28si 11

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

1) z dnia w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb dokonywania przez starostę ze środków Funduszu Pracy refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, zwanemu dalej "podmiotem", kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

2. Refundacja ze środków Funduszu Pracy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz przyznane bezrobotnemu środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. § 2.

1. Podmiot zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawierający:

1) oznaczenie podmiotu, w tym: a) numer w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON, b) numer identyfikacji podatkowej NIP, c) datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, d) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;

2) liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;

3) kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania;

4) wnioskowaną kwotę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

5) szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;

6) rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych;

7) wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni;

8) kwotę kosztów, jakie zostaną poniesione w okresie 24 miesięcy z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych, obejmujących wypłatę wynagrodzeń brutto oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne;

9) liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników w poszczególnych 12 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, liczbę zatrudnienia pracowników w poszczególnych miesiącach prowadzenia tej działalności;

10) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji, o której mowa w § 8;

11) podpis podmiotu lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzającego wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy;

12) informację o liczbie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników w dniu złożenia wniosku.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.