Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 89 z 118

2. Do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy podmiot dołącza oświadczenia o:

1) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

2) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;

3) nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

4) prowadzeniu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

5) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3));

6) korzystaniu lub niekorzystaniu z pomocy de minimis w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych;

7) spełnianiu warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu do otrzymania wnioskowanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz w rozporządzeniu nr 1998/2006, o którym mowa w § 1 ust.

2. §

3.

1. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przez starostę uwzględniony, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2, w przypadku spełniania przez podmiot łącznie następujących warunków:

1) prowadzenia przez podmiot działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację;

2) podmiot nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

3) nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

4) spełnia warunki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 i 7;

5) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

2

2. W przypadku gdy liczba zatrudnionych pracowników w dniu złożenia wniosku jest niższa od przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 9, wniosek może być uwzględniony tylko w odniesieniu do tego stanowiska pracy, na którym zatrudnienie skierowanego bezrobotnego spowoduje wzrost zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia z dnia złożenia wniosku, o ile stan ten zostanie zrównany z przeciętną liczbą pracowników zatrudnionych w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 9.

3. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia podmiot w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

4. Podstawą refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest umowa zawarta przez starostę z podmiotem.

5. Umowa, o której mowa w ust. 4, powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu do:

1) zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego;

2) utrzymania, przez okres 24 miesięcy: a) stanu zatrudnienia na poziomie nie niższym niż z dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy stan ten jest równy lub wyższy niż przeciętna liczba zatrudnionych, o której mowa w ust. 2, lub stanu zatrudnienia zrównanego z przeciętną liczbą pracowników zatrudnionych w okresie poprzedzającym złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz b) miejsc pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;

3) zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty dokonanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku: a) niedotrzymania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2, b) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2, c) naruszenia innych warunków umowy.

6. Umowa, o której mowa w ust. 4, może być zawarta, o ile w dniu jej zawarcia stan zatrudnienia, o którym mowa w ust. 5, nie uległ zmniejszeniu.

7. Podmiot, który nie jest w stanie uzupełnić stanu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 zwraca przyznane środki w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym wskazane warunki nie zostały spełnione w przypadku gdy:

1) podmiot rozwiązał umowę ze skierowanym bezrobotnym w związku z naruszeniem obowiązków pracowniczych,

2) bezrobotny skierowany na wyposażone lub doposażone stanowisko pracy rozwiązał umowę o pracę z własnej inicjatywy, a brak jest możliwości skierowania innego bezrobotnego na utworzone miejsc pracy;

3) w trakcie trwania umowy skierowany bezrobotny odejdzie na urlop macierzyński, wychowawczy, zostanie powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, a także w przypadku długotrwałej choroby pracownika lub śmierci bezrobotnego. §

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.