Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 92 z 118

782. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147, Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464, Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388, Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646, Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983, Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450, Nr 145, 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804, Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316, Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, 557, z 2008 r. Nr 116, poz. 731.

7

UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 46 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Projekt rozporządzenie określa warunki i tryb dokonania przez starostę z Funduszu Pracy: ? ??refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, zwanego dalej ?podmiotem?, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, ? ??przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, ? ??formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może ubiegać się o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Podmiot składa wniosek do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywana na wniosek podmiotu po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz zatrudnieniu na tym stanowisku bezrobotnego. W umowie podmiot jest obowiązany do utrzymania stanu zatrudnienia, powiększonego o liczbę skierowanych bezrobotnych przez okres co najmniej 24 miesięcy. Umowa powinna być zawarta na piśmie oraz zawierać zapis o obowiązku zwrotu dokonanej refundacji wraz odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku naruszenia przez podmiot warunków umowy. Ponadto projekt rozporządzenia określa przyczyny niedotrzymania warunków umowy, w przypadku wystąpienia których podmiot ma możliwość proporcjonalnego zwrotu środków. Refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego udziela się zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą składa do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności wniosek o przyznanie jednorazowo środków na jej podjęcie, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą. W umowie bezrobotny jest zobowiązany do prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy. Przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów ww. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006. Projekt rozporządzenia określa formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

8

Proponowane regulacje są zgodne z prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), dlatego nie podlega notyfikacji. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ocena skutków regulacji (OSR).

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.