Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 93 z 118

1. Podmioty, na które będzie oddziaływało rozporządzenie. Regulacje zawarta w projekcie rozporządzenia bezpośrednio dotyczyć będą: - powiatowych urzędów pracy, - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, - bezrobotnych,

2. Konsultacje społeczne. Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem opinii ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Projekt rozporządzenia zostanie również poddany uzgodnieniom międzyresortowym.

3. Wpływ rozporządzenia na finanse publiczne, rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw i rozwój regionalny. Przyjęcie projektu rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa (Funduszu Pracy), gdyż rozporządzenie określa jedynie warunki i tryb przyznawania środków Funduszu Pracy na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz na przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych. Środki Funduszu Pracy wydatkowane na cele określone w rozporządzeniu mieszczą się w projekcie planu finansowego Funduszu Pracy, stanowiącym integralną część ustawy budżetowej. Przyznawanie z Funduszu Pracy ww. środków będzie stanowić jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych i przyczyniać się do skuteczniejszego przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzeniu jego negatywnych skutków, a tym samym poprawy sytuacji na rynku pracy. Przyznawanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą środków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy oraz bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój regionalny i ograniczenie bezrobocia.

10/30si

9

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

1) z dnia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

Na podstawie art. 53 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz.1056 i Nr ..., poz. ..., zarządza się, co następuje: § 1.1. Uprawniony podmiot chcący zorganizować staż dla bezrobotnych, zwany dalej ?organizatorem? składa do właściwego starosty wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, zawierający w szczególności: 1) dane organizatora: nazwa lub imię i nazwisko, adres, telefon i faks, e-mail, forma prawna, rodzaj działalności, data rozpoczęcia działalności, liczba pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, NIP, REGON, imię i nazwisko osoby reprezentującej pracodawcę;

2) liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotny będzie odbywać staż;

3) imię i nazwisko, stanowisko oraz wykształcenie opiekuna bezrobotnego;

4) proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy niż 3 miesiące;

5) opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu, w tym nazwa zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych;

6) wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu.

2. Organizator może we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazać także imię i nazwisko bezrobotnego, którego przyjmuje na staż. § 2.1. U organizatora stażu, który jest pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

2. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny. §

3. Starosta w terminie miesiąca od otrzymania wniosku organizatora informuje go o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej ? praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

1)

§

4. Jeżeli charakter pracy tego wymaga, starosta, przed skierowaniem bezrobotnego do odbycia stażu, może skierować go na badania psychologiczne i lekarskie, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ?ustawą?.. § 5.

1. Starosta zawiera z organizatorem umowę, o której mowa w art. 53 ust. 4 ustawy, zwaną dalej "umową", określającą w szczególności:

1) nazwę lub imię i nazwisko organizatora;

2) imię i nazwisko osoby reprezentującej organizatora

3) adres siedziby organizatora;

4) miejsce odbywania stażu

5) dane bezrobotnego odbywającego staż: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres;

6) dane opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, w tym imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, wykształcenie;

7) datę rozpoczęcia i zakończenia stażu;

8) zobowiązanie pracodawcy do zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.