Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 95 z 118

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a w szczególności ze zmiany brzmienia art. 53 ust. 9, gdzie zawarte zostało upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy do wydania rozporządzenia regulującego warunki odbywania przez bezrobotnych stażu. Nowela ustawy likwiduje instrument ?przygotowanie zawodowe w miejscu pracy? i w zamian staż adresuje do wszystkich osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

2. Różnice pomiędzy dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym. W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy projektowane rozporządzenie wprowadza ograniczenie liczby osób bezrobotnych, jakie jednocześnie mogą odbywać staż u danego podmiotu będącego organizatorem stażu. Ponadto, wprowadza się normy czasu pracy i rozkładu czasu pracy osób odbywających staż, uściśla się elementy umowy zawieranej przez starostę z organizatorem stażu oraz uściśla się dane wymagane we wniosku organizatora stażu. W projekcie wprowadza się też kilka drobnych zmian organizacyjno ? porządkowych w porównaniu z obecnie obowiązującym stanem prawnym. Jednak w celu zachowania ciągłości i spójności przepisów prawnych nowe uregulowania są podobne do poprzednich i pozwalają na dalsze sprawne stosowanie stażu, który jest bardzo popularnym instrumentem rynku pracy. Ocena skutków regulacji (OSR):

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia dotyczyć będą: pracodawców oraz, bezrobotnych zaliczonych do kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Konsultacje społeczne.

2.

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji z niżej wymienionymi partnerami społecznymi: Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Forum Związków Zawodowych, 4

-

Komisją Krajową NSZZ ?Solidarność?, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Związkiem Pracodawców Business Center Club, Konfederacją Pracodawców Polskich, Krajową Izbą Gospodarczą, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związkiem Rzemiosła Polskiego,

Projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).

2. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa, rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na sytuację i rozwój regionalny. Projektowana zmiana nie zakłóca mechanizmów konkurencji i nie zmienia istoty funkcjonowania gospodarki oraz zadań i roli przedsiębiorców. Powinna sprzyjać wzrostowi zatrudnienia, a co z tym jest związane ? wzrostowi produkcji.

4. Wskazanie źródeł finansowania. Finansowanie kosztów związanych z odbywaniem przez bezrobotnych stażu dokonywane jest ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy, przeznaczonych na finansowanie programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej ? zgodnie z przyjętym planem wydatków.

5. Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej. Projektowane rozporządzenie jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej.

10/29si

5

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 2008 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

Na podstawie art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz.1056 i Nr ..., poz. ... zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1.1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych, sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii, kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego oraz wzór wydawanego zaświadczenia. 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do bezrobotnych i poszukujących pracy, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i zasługach rynku pracy, zwanej dalej ?ustawą?, oraz organizacji i instytucji zaangażowanych w działania związane z realizacją przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności powiatowych urzędów pracy, pracodawców i instytucji szkoleniowych. 3. Przyznane pracodawcy środki z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 53i oraz art. 53j ustawy stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. Rozdział 2 Szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych §

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.