Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 96 z 118

2. Działania powiatowego urzędu pracy w zakresie organizowania przygotowania zawodowego dorosłych obejmują:

1)

2)

3) upowszechnianie informacji o zasadach organizowania przygotowania zawodowego dorosłych; diagnozowanie potrzeb osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy pod względem uczestnictwa w programie przygotowania zawodowego dorosłych; planowanie działań w zakresie organizacji przygotowania zawodowego dorosłych;

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej ? praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

1)

4)

5)

6) 7)

8) 9)

pozyskiwanie od pracodawców propozycji utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych; dokonywanie wyboru instytucji szkoleniowych, w przypadkach gdy dostarczają one uczestnikom wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania zadań zawodowych; nabór i kwalifikowanie osób uprawnionych do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych; zawieranie i realizacja umów w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych; monitorowanie przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych; dokonywanie wyboru instytucji egzaminujących;

10) badanie jakości, skuteczności i efektywności działań powiatowego urzędu pracy w zakresie organizacji przygotowania zawodowego dorosłych. §

3. Powiatowy urząd pracy upowszechnia informację o zasadach organizowania przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności:

1) na stronie internetowej urzędu;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu;

3) w formie pisemnych i ustnych informacji adresowanych do osób uprawnionych, pracodawców i ich organizacji, instytucji szkoleniowych, organizacji związków zawodowych oraz instytucji działających na rzecz kształcenia ustawicznego dorosłych. §

4. Powiatowy urząd pracy diagnozuje potrzeby osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w szczególności przez:

1) analizowanie dokumentacji potwierdzającej poziom wykształcenia, kwalifikacji, dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, okres pozostawania bez pracy i inne dane osobowe; analizowanie zaleceń formułowanych przez doradców zawodowych dotyczących skierowania osób uprawnionych do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych; analizowanie wniosków o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, składanych przez osoby zainteresowane tą formą aktywizacji.

2)

3)

§ 5.1. Powiatowy urząd pracy sporządza roczny plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawierający w szczególności:

1) prognozowaną liczbę tworzonych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych;

2) prognozowaną liczbę uczestników przygotowania zawodowego dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych i przyuczenia do pracy dorosłych;

3) prognozowaną wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych.

2. Plan, o którym mowa w ust.1, publikowany jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i na stronie internetowej urzędu. § 6.1. Powiatowy urząd pracy inicjuje tworzenie miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w szczególności poprzez informowanie o zasadach organizacji przygotowania zawodowego dorosłych i popularyzację dobrych praktyk, w ramach kontaktów z pracodawcami i organizacjami zrzeszającymi pracodawców.

2. Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do właściwego powiatowego urzędu pracy zgłoszenie o gotowości ich utworzenia, zawierające w szczególności: 2

1) dane pracodawcy: nazwę lub imię i nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail, formę prawną, rodzaj działalności, liczbę pracowników, NIP, REGON, imię i nazwisko osoby reprezentującej pracodawcę;

2) liczbę przewidywanych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, ze wskazaniem nazw zawodów lub opisu kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, którego przygotowanie zawodowe dotyczy oraz formy przygotowania zawodowego dorosłych i czasu jej trwania;

3) informację o programie, według którego będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych;

4) imię, nazwisko, stanowisko i kwalifikacje opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, wyznaczonego przez pracodawcę;

5) wymagania dotyczące wykształcenia, predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;

6) informację o proponowanym sposobie dostarczenia uczestnikom przygotowania zawodowego dorosłych wiedzy teoretycznej niezbędnej do realizacji zadań zawodowych;

7) wskazanie instytucji egzaminujących, w których może być przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny, egzamin czeladniczy lub egzamin sprawdzający;

8) wykaz wydatków, które ponosił będzie pracodawca na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.