Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 97 z 118

3. Starosta ogłasza listę miejsc przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawców, u których będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych ustaloną z uwzględnieniem zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na zawody, kwalifikacje zawodowe i umiejętności. § 7.

1. Jeśli program przygotowania zawodowego dorosłych wymaga dostarczenia uczestnikom wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania zadań zawodowych w instytucji szkoleniowej starosta, z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących wydatkowania środków publicznych, przeprowadza postępowanie, które ma na celu wyłonienie tej instytucji.

2. Starosta ustala kryteria wyboru instytucji szkoleniowej w taki sposób, aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia przy konkurencyjnej cenie.

3. Kryteria wyboru, o których mowa w ust. 2, mogą uwzględniać:

1) zakres i jakość oferowanych programów szkoleń, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra;

2) kwalifikacje kadry dydaktycznej;

3) dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb kształcenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki;

4) nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia;

5) sposób sprawdzenia efektów kształcenia;

6) kwotę należności dla instytucji szkoleniowej. § 8.

1. Osoba uprawniona składa we właściwym powiatowym urzędzie pracy pisemny wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych w wybranym miejscu przygotowania zawodowego dorosłych, o którym mowa w § 6 ust.

3.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

3

1) nazwisko, imię i adres osoby składającej wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, PESEL a w przypadku cudzoziemców numer dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby;

2) wskazanie preferowanej formy przygotowania zawodowego dorosłych;

3) nazwę zawodu lub opis kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, których przygotowanie zawodowe będzie dotyczyć;

4) sugerowaną datę rozpoczęcia i zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych;

5) uzasadnienie potrzeby odbycia przygotowania zawodowego dorosłych. § 9.1. Powiatowy urząd pracy, w porozumieniu z wybranym pracodawcą lub odpowiednio z pracodawcą i wyłonioną instytucją szkoleniową, uzgadnia szczegółowe warunki umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

2. Starosta zawiera z pracodawcą albo z pracodawcą i instytucją szkoleniową umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określającą w szczególności:

1) formy przygotowania zawodowego dorosłych oraz odpowiednio nazwę zawodu, opis kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, którego przygotowanie zawodowe dotyczy;

2) wymagania dotyczące poziomu wykształcenia oraz predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych;

4) dane opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w tym imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko;

5) rodzaj egzaminu i wskazanie instytucji egzaminującej;

6) należność dla instytucji szkoleniowej z tytułu dostarczenia uczestnikom wiedzy teoretycznej niezbędnej do realizacji zadań zawodowych;

7) wykaz wydatków, które może ponieść pracodawca w związku z realizacją przygotowania zawodowego dorosłych wraz ze sposobem ich dokumentowania oraz wysokość i terminy wypłaty refundacji dokonywanej przez starostę na podstawie art. 53i ustawy;

8) wysokość premii ze środków Funduszu Pracy wypłacanej pracodawcy po spełnieniu warunków określonych w art. 53j ustawy;

9) zobowiązanie stron umowy do należytej realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;

10) ustalenia stron w zakresie sposobu postępowania w przypadku zmiany opiekuna uczestników u pracodawcy;

11) obowiązki starosty i pracodawcy wynikające z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) związane z wypłatą refundacji oraz premii, o których mowa w art. 53i oraz 53j ustawy.

3. Do umowy w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych dołącza się uzgodnioną listę uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, program przygotowania zawodowego dorosłych oraz wzory ankiet oceny przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych, stanowiące jej integralną część.

4

§ 10.1. Program przygotowania zawodowego dorosłych przygotowuje pracodawca lub instytucja szkoleniowa we współpracy z pracodawcą oraz, gdy zachodzi taka potrzeba, we współpracy z organizacją pracodawców, Centrum Kształcenia Ustawicznego lub Centrum Kształcenia Praktycznego.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.