Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 98 z 118

2. Program przygotowania zawodowego dorosłych zawiera w szczególności:

1)

2) określenie formy przygotowania zawodowego dorosłych i czas jej trwania; nazwę i kod zawodu oraz zadania zawodowe dla praktycznej nauki zawodu dorosłych oraz nazwę i kod zawodu oraz wybrane kwalifikacje zawodowe lub umiejętności dla przyuczenia do pracy dorosłych; wymagania wstępne dotyczące wykształcenia oraz psychofizycznych i zdrowotnych stawiane uczestnikom; predyspozycji

3) 4)

plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem miejsca nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy teoretycznej; wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; sposób sprawdzania efektów przygotowania zawodowego dorosłych.

5) 6)

3. Program może zawierać materiały dydaktyczne do realizacji zajęć, w szczególności do kształcenia umiejętności zgodnie z wymaganiami pracodawców, związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań i innowacyjnych technologii.

4. Treści programu, odpowiednio do formy realizowanego przygotowania zawodowego dorosłych, uwzględniają w szczególności:

1) wymagania egzaminacyjne określone w standardach będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła lub podstawę programową kształcenia w zawodzie występującym w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego lub standardy kwalifikacji zawodowych oraz treści modułowych programów szkolenia zawodowego dostępne w bazie prowadzonej przez ministra właściwego do spraw pracy;

2) 3)

5. Pracodawca i instytucja szkoleniowa prowadzą dokumentację realizacji programu, w szczególności:

1) dziennik zajęć zawierający listę obecności, wymiar godzin oraz wykonywane zadania praktyczne i tematykę zajęć teoretycznych;

2) wyniki sprawdzianów okresowych;

3) wyniki i protokół z wewnętrznego egzaminu końcowego, jeżeli został przeprowadzony;

4) rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie programu. § 11.1. Pracodawca realizujący przygotowanie zawodowe dorosłych jest obowiązany w szczególności do:

1) zapoznania uczestnika z programem przygotowania zawodowego dorosłych oraz jego obowiązkami i uprawnieniami,

2) realizacji programu przygotowania dokumentowania tej realizacji; zawodowego dorosłych i bieżącego

3) zapewnienia uczestnikowi bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych; 5

4) zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;

5) przeprowadzenia szkolenia na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy;

6) przydzielenia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;

7) zapewnienia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych.

8) niezwłocznego informowania starosty o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;

9) dostarczenia staroście w okresie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności podpisywanej przez uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;

10) umożliwienia staroście zawodowego dorosłych; sprawdzenia realizacji programu przygotowania

11) dostarczenia staroście po zakończeniu realizacji programu zaświadczenia o ukończeniu realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych przez skierowanego uczestnika, zawierającego wykaz wykonywanych zadań praktycznych i tematykę prowadzonych przez pracodawcę zajęć teoretycznych;

2. Program przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy nie może być realizowany w niedziele i święta, w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Starosta może wyrazić zgodę na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. §

12. Instytucja szkoleniowa jest obowiązana w szczególności do:

1) realizacji zajęć zgodnie z programem;

2) informowania starosty o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu;

3) dostarczenia staroście następnego dnia po zakończeniu miesiąca listy obecności na zajęciach, podpisywanej przez uczestników;

4) dostarczenia staroście zaświadczenia dla każdego uczestnika potwierdzającego ukończenie zajęć przewidzianych programem. § 13.1. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową starosta rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.