Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 99 z 118

2. Jeżeli umowa w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, starosta kieruje uczestnika do innego pracodawcy, w celu umożliwienia ukończenia programu przygotowania zawodowego dorosłych.

3. W przypadku utraty ważności skierowania z powodów określonych w §14 ust. 4 pracodawcy przysługuje refundacja poniesionych wydatków, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt

7. § 14.

1. Starosta osobie zakwalifikowanej do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych wydaje skierowanie zawierające w szczególności:

1) datę wystawienia skierowania;

6

2) nazwisko, imię i adres osoby kierowanej do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, PESEL a w przypadku cudzoziemców numer dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby;

3) wskazanie formy przygotowania zawodowego dorosłych oraz nazwę zawodu, lub wskazanie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, których przygotowanie zawodowe dotyczy;

4) nazwę i adres pracodawcy, do którego kierowana jest osoba do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych;

5) datę rozpoczęcia i zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych oraz dopuszczalną liczbę dni nieobecności niepowodującej unieważnienia skierowania;

6) nazwę i adres instytucji szkoleniowej, która dostarczy uczestnikom wiedzy teoretycznej niezbędnej do realizacji zadań zawodowych, o ile kształcenie teoretyczne nie będzie odbywało się u pracodawcy;

7) wskazanie rodzaju egzaminu i instytucji egzaminującej;

8) informację o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w przygotowaniu zawodowym dorosłych.

2. Osoba kierowana do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych potwierdza pisemnie odbiór skierowania i zapoznanie się z prawami oraz obowiązkami, związanymi z odbyciem tego przygotowania.

3. Skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych w przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaga pozytywnej opinii doradcy zawodowego powiatowego urzędu pracy.

4. Skierowanie traci ważność w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach uniemożliwiającej realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych lub w przypadku nienależytego wywiązywania się uczestnika z nałożonych obowiązków.

5. Utrata ważności skierowania następuje z dniem:

9) następującym po upływie dopuszczalnej liczby dni nieobecności określonej w skierowaniu;

10) wręczenia uczestnikowi pisemnego powiadomienia starosty o utracie ważności skierowania w związku ze stwierdzonym nienależytym wywiązywaniem się uczestnika z nałożonych obowiązków. §

15. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych jest obowiązany w szczególności do:

1) udziału w zajęciach przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;

2) stosowania się do rozkładu czasu pracy i regulaminów obowiązujących u pracodawcy;

3) stosowania się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej;

4) przystąpienia do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych na zakończenie przygotowania zawodowego;

5) przedłożenia staroście ankiet oceny przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych;

6) okazania staroście po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych odpowiednio: świadectwa uzyskania tytułu zawodowego, świadectwa czeladniczego lub zaświadczenia stwierdzającego nabycie wybranych kwalifikacji

7

zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, których dotyczyło przyuczenie. §

16. Powiatowy urząd pracy monitoruje przebieg przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności przez:

1) analizę dokumentacji z realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, o której mowa w § 10 ust. 5, prowadzonej przez pracodawcę i instytucję szkoleniową;

2) wizytację zajęć w ramach programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawców oraz w instytucji szkoleniowej;

3) analizę wyników ankiet, o których mowa w § 15 pkt

5. § 17.1. Powiatowy urząd pracy dokonuje analizy skuteczności i efektywności przygotowania zawodowego dorosłych, ustalając w szczególności:

1) liczbę i odsetek osób, które rozpoczęły oraz które ukończyły program przygotowania zawodowego dorosłych i zdobyły odpowiednie świadectwo lub zaświadczenie, według formy przygotowania zawodowego dorosłych, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy i przynależności do poszczególnych grup ryzyka na rynku pracy;

2) liczbę i odsetek osób, o których mowa w pkt 1, zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych;

3) koszt ponownego zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1, liczony jako stosunek poniesionych kosztów przygotowania zawodowego dorosłych do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych, według formy przygotowania zawodowego dorosłych;

4) przeciętny czas trwania programu przygotowania zawodowego dorosłych, według formy przygotowania zawodowego dorosłych.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.