Logowanie

Ustawy

 • Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego27.8.2007

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2004 Nr 273, poz. 2702 ze zm.). Ustawa reguluje nabywanie i utratę prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, zasady wykonywania tego zawodu oraz zasady odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych.

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)27.8.2007

  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w Rozdziałach od 4 do 8 zawiera przepisy dotyczące zwolnień przedmiotowych, zasady opodatkowania stron umowy leasingu, przepisy dotyczące podstawy opodatkowania, wysokości podatku, jego poboru, a także przepisy przejściowe i końcowe.

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa27.8.2007

  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 267 ze zm.). Ustawa zawiera przepisy dotyczące zasiłków: chorobowego, rehabilitacyjnego, wyrównawczego oraz macierzyńskiego, a także zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków i dokumentowania prawa do nich. Znajduje się tu także regulacja postępowania w sprawie ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty.

 • Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy27.8.2007

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 1996 Nr 60, poz. 281). Rozporządzenie określa m.in. rodzaje dowodów, jakie może przedstawić pracownik na usprawiedliwienie nieobecności w pracy. Określa także, w jakich okolicznościach pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy (np. z okazji ślubu pracownika).

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)22.8.2007

  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Działy I - II (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 ze zm.). Szkolnictwo wyższe jest regulowane odrębną ustawą. W tej części znajdują się przepisy o systemie szkolnictwa wyższego (tworzenie, likwidacja szkół wyższych, nadzór nad nimi) oraz o ustroju uczelni.

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)21.8.2007

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej w Tytule I zawiera przepisy ogólne, w Dziale I Tytułu II przepisy wspólne dla wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, a w Dziale II, Rozdział 1-4 przepisy dotyczące wynalazku, w tym wynalazku tajnego oraz trybu postępowania w celu zgłoszenia wynalazku.

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)21.8.2007

  Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. w Rozdziałach od 5 do 9 Działu II zawiera przepisy dotyczące patentu, dodatkowego prawa ochronnego, umów licencyjnych, licencji przymusowej oraz wygaśnięcia i unieważnienia patentu. Działy III i IV zawierają przepisy dotyczące wzorów użytkowych i przemysłowych oraz praw ochronnych na wzory użytkowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)21.8.2007

  Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. w Tytule III zawiera przepisy dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, w tym wspólnego znaku towarowego oraz wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego.

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)21.8.2007

  Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. w Tytule IV, V oraz VI zawiera przepisy dotyczące topografii układów scalonych, w tym w szczególności przepisy określające prawa z rejestracji topografii, a także przepisy dotyczące opłat, rejestrów, dokumentów i ogłoszeń urzędowych oraz stron, pełnomocników, terminów i środków zaskarżenia.

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)21.8.2007

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej w Tytule VII i VIII zawiera przepisy dotyczące postępowania toczącego się przez Urzędem Patentowym trybie postępowania spornego oraz przepisy określające kompetencje i organizację Urzędu Patentowego. W postępowaniu spornym może nastąpić unieważnienie patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji, a także stwierdzenie wygaśnięcia praw własności przemysłowej.

 • Prawo własności przemysłowej (art. 283 - 327)21.8.2007

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej w Tytule IX, X i XI zawiera przepisy dotyczące dochodzenia roszczeń z zakresu ochrony własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym, przepisy przewidujące sankcje karne za naruszenie praw własności przemysłowej oraz przepisy przejściowe i końcowe.

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])21.8.2007

  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w Rozdziałach od 1 do 7 zawiera przepisy dotyczące przedmiotu i podmiotu i treści prawa autorskiego, czasu trwania autorskich prawa majątkowych, umów przeniesienia praw autorskich i licencyjnych, a także przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych i programów komputerowych.

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)21.8.2007

  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w Rozdziałach od 8 do 15 zawiera przepisy dotyczące ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych, ochrony wizerunku, korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, a także praw pokrewnych. Przepisy te regulują także działanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi i Funduszu Promocji Twórczości czy kontrolę produkcji nośników optycznych. Rozdziały 14 i 15 zawierają przepisy karne, przejściowe i końcowe.

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej21.8.2007

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej reguluje zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, także przez cudzoziemców, wyznacza ramy dopuszczalnego ograniczenia działalności gospodarczej, zawiera przepisy dotyczące kontroli przedsiębiorców, oddziałów i przedstawicielstw, a także małych, średnich i mikroprzedsiębiorców.

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)20.8.2007

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Działy V - IX (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Działy te regulują kolejno: czynności sprawdzające, kontrolę podatkową, tajemnicę skarbową, wymianę informacji podatkowych z innymi państwami, odpowiedzialność karną oraz wydawanie zaświadczeń.

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece20.8.2007

  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 124 poz. 1361). Dział I ustawy reguluje zasady dotyczące ksiąg wieczystych oraz ich prowadzenie przez sądy. W Dziale II znajdują się przepisy o hipotece, w tym także hipotece kaucyjnej i przymusowej. Ostatni Dział III zawiera zmiany w innych ustawach, przepisy przejściowe i końcowe.

 • Ustawa o obligacjach20.8.2007

  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.). Przepisy ustawy regulują emisję, zbywanie, nabywanie i wykup obligacji - papierów wartościowych emitowanych w serii, w których emitent (np. gmina) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (zwanego obligatariuszem) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

 • Ustawa o własności lokali20.8.2007

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.). W ustawie tej uregulowano zarówno sposób ustanawiania odrębnej własności lokali, jak też prawa i obowiązki właścicieli oraz zarząd nieruchomością wspólną.

 • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów20.8.2007

  Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. 1996 Nr 149, poz. 703 ze zm.). Zastaw rejestrowy został wyłączony z Kodeksu cywilnego i uregulowany w odrębnej ustawie. Jej przepisy określają m.in. ustanowienie zastawu rejestrowego, jego przedmiot, przeniesienie i wygaśnięcie zastawu, zaspokojenie z zastawu oraz postępowanie zabezpieczające.

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)16.8.2007

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Działy I - IIa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Znajdują się tu przepisy ogólne ordynacji, jak również przepisy dotyczące organów podatkowych oraz porozumień w sprawie ustalenia cen transferowych.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.