Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 148 POZ 34

Tytuł:

Notyfikacja nazw dyplomów w dziedzinie architektury (1)

Data ogłoszenia:2006-06-24


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 148 POZ 34

C 148/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Notyfikacja nazw dyplomów w dziedzinie architektury (2006/C 148/11)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

24.6.2006

Dyrektywa Rady 85/384/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury, łącznie ze środkami ułatwiającymi skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, w szczególności jej art. 7, oraz dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w szczególności jej art. 21 ust. 7, stanowią, że Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, które przyjmują odnośnie przyznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie objętej tymi dyrektywami. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odpowiednie komunikaty zawierające wykazy dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zdobytych w trakcie kształcenia oraz, w przypadku, gdy ma to zastosowanie, odpowiadające im tytuły zawodowe dla poszczególnych Państw Członkowskich. Zważywszy na fakt, iż Portugalia zgłosiła nową nazwę dyplomu do listy dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie architektury, należy odpowiednio zmienić wykazy tych dokumentów, zawarte w dyrektywie 85/384/EWG, jak również w załączniku V.7.1 do dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. W komunikacie Komisji 2005/C 135/05, opublikowanym na mocy art. 7 dyrektywy 85/384/EWG (1), jak również w załączniku V.7.1. do dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych wprowadza się następujące zmiany: w odniesieniu do tytułów dyplomów oraz nazw organów przyznających dyplomy, dodaje się następującą nazwę dyplomu dla Portugalii: — Portugalia: „Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura” — Universidade Lusíada de Lisboa — 1991/1992

(1) Komunikat Komisji 2005/C 135/05, Dz.U. C 135 z 2.6.2005, str. 5.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 148 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C148 - 46 z 200624.6.2006

  Ogłoszenie o przetargu na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. C148 - 43 z 200624.6.2006

  Ogłoszenie o przetargu na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. C148 - 42 z 200624.6.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4206 — Veolia-BCP/SNCM) (1)

 • Dz. U. C148 - 36 z 200624.6.2006

  Procedura informacyjna — przepisy techniczne (1)

 • Dz. U. C148 - 35 z 200624.6.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4278 — PAI Partners SAS/AMEC SPIE SA) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C148 - 32 z 200624.6.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C148 - 29 z 200624.6.2006

  Komunikat Komisji oficjalnie uznający za przestarzałe niektóre akty prawa wspólnotowego w zakresie rolnictwa

 • Dz. U. C148 - 25 z 200624.6.2006

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C148 - 21 z 200624.6.2006

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C148 - 18 z 200624.6.2006

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C148 - 15 z 200624.6.2006

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C148 - 12 z 200624.6.2006

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C148 - 11 z 200624.6.2006

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

 • Dz. U. C148 - 2 z 200624.6.2006

  Wykaz zatwierdzonych laboratoriów na mocy art. 30 i art. 33 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

 • Dz. U. C148 - 1 z 200624.6.2006

  Kursy walutowe euro

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.