Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 223 POZ 11

Tytuł:

Pomoc państwa — Polska — Pomoc państwa C 22/2005 (ex PL 49/2004) — pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych — Zawiadomienie skierowane przez Komisję na mocy art. 88 ust. 2 traktatu WE do państw członkowskich i innych zainteresowanych stron (1)

Data ogłoszenia:2006-09-16


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 223 POZ 11

16.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej POMOC PAŃSTWA — POLSKA

C 223/11

Pomoc państwa C 22/2005 (ex PL 49/2004) — pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych Zawiadomienie skierowane przez Komisję na mocy art. 88 ust. 2 traktatu WE do państw członkowskich i innych zainteresowanych stron (2006/C 223/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Niniejszym pismem z dnia 25 kwietnia 2006 r. Komisja powiadomiła Polskę o swojej decyzji w sprawie zamknięcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 traktatu WE. „1. Wiadomością e-mail z dnia 30 kwietnia 2004 r. władze Polski zgłosiły dwa programy pomocy na rzecz polskiego operatora pocztowego Poczty Polskiej, zgodnie z »procedurą w ramach mechanizmu przejściowego«, o której mowa w części 3 załącznika IV do Aktu Przystąpienia stanowiącego część Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej. 2. Dwa przedmiotowe programy pomocy zarejestrowano pod następującymi numerami: PL 45/04: Rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz PL 49/04: Pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych. 3. Dnia 26 lipca 2004 r., 26 listopada 2004 r. oraz 7 lutego 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o przedłożenie dodatkowych informacji. Władze polskie przesłały je w pismach z dnia 10 września 2004 r., 27 października 2004 r., 3 grudnia 2004 r. oraz 29 marca 2005 r. W dniach 25 października 2004 r. i 31 stycznia 2005 r. odbyły się dwa spotkania władz polskich ze służbami Komisji. Dnia 20 czerwca 2005 r. Komisja otrzymała dodatkowe informacje od władz polskich. 4. Pismem z dnia 29 czerwca 2005 r. Komisja powiadomiła Polskę o swojej decyzji dotyczącej wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 traktatu WE w odniesieniu do dwóch omawianych programów pomocy. 5. Dwa przedmiotowe programy pomocy zarejestrowano pod następującymi numerami: C 21/05: Rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz C 22/05: Pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych. 6. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. (1) Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag. 7. Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowanych stron. 8. Polska przedstawiła swoje uwagi w piśmie z dnia 9 sierpnia 2005 r. W dniu 10 stycznia 2006 r. odbyło się spotkanie służb Komisji i władz polskich. Pismem z dnia 24 stycznia 2006 r. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje. 9. W piśmie z dnia 10 lutego 2006 r. władze polskie poinformowały Komisję o zamiarze wycofania notyfikacji programu pomocy C 22/05: Pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych. 10. W odpowiedzi na wniosek Komisji z dnia 27 lutego 2006 r. władze polskie poinformowały w piśmie z dnia 13 marca 2006 r., że nie przystąpią do projektu pomocy, którego dotyczy rzeczona notyfikacja. 11. W świetle powyższych ustaleń Komisja podjęła decyzję o zakończeniu postępowania na mocy art. 88 ust. 2 traktatu WE w odniesieniu do pomocy C 22/05: Pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych, gdyż stało się ono bezprzedmiotowe.”

(1) Dz.U. C 274 z 5.11.2005, str. 14.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 223 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C223 - 14 z 200616.9.2006

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na 135. posiedzeniu Komitetu w dniu 6 grudnia 2005 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do sprawy COMP/M.3696 — E.ON/MOL (1)

 • Dz. U. C223 - 12 z 200616.9.2006

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkania wyjaśniające w sprawie COMP/M.3696 — E.ON/MOL (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji — Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21) (1)

 • Dz. U. C223 - 7 z 200616.9.2006

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych kieszonkowych jednorazowych zapalniczek gazowych działających na krzemień pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu oraz przywozu niektórych kieszonkowych gazowych zapalniczek działających na krzemień do wielokrotnego napełniania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu

 • Dz. U. C223 - 4 z 200616.9.2006

  Pomoc państwa — Portugalia — Pomoc państwa C 26/2006 (ex N 110/2006) — Tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C223 - 3 z 200616.9.2006

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

 • Dz. U. C223 - 2 z 200616.9.2006

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/25/WE z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych (1)

 • Dz. U. C223 - 1 z 200616.9.2006

  Kursy walutowe euro

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.