Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 286 POZ 170

Tytuł:

MONITOROWANIE WYKONANIA CELÓW ZBIÓRKI OKREŚLONYCH W ART. 10

Data ogłoszenia:2006-11-23


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 286 POZ 170

C 286 E/170

Wtorek 13 grudzień 2005

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

23.11.2006

ZAŁĄCZNIK I

MONITOROWANIE WYKONANIA CELÓW ZBIÓRKI OKREŚLONYCH W ART. 10

Rok

Gromadzenie danych

Obliczenia

Wymagania sprawozdawcze

X (*)+1 X+2 X+3 X+4

Sprzedaż w roku 2 (S2) Sprzedaż w roku 3 (S3) Sprzedaż w roku 4 (S4) Zbiórka w roku 4 (C4) Poziom zbiórki (CR4) = 3*C4/(S2+S3+S4) (Cel ustalony na 25 %) Poziom zbiórki (CR5) = 3*C5/(S3+S4+S5) Poziom zbiórki (CR6) = 3*C6/(S4+S5+S6) Poziom zbiórki (CR7) = 3*C7/(S5+S6+S7) Poziom zbiórki (CR8) = 3*C8/(S6+S7+S8) (Cel ustalony na 45 %.) Poziom zbiórki (CR9) = 3*C9/(S7+S8+S9) Poziom zbiórki (CR10) = 3*C10/(S8+S9+S10) itd. CR4 CR5 CR6 CR7

X+5 X+6 X+7 X+8

Sprzedaż w roku 5 (S5) Sprzedaż w roku 6 (S6) Sprzedaż w roku 7 (S7) Sprzedaż w roku 8 (S8)

Zbiórka w roku 5 (C5) Zbiórka w roku 6 (C6) Zbiórka w roku 7 (C7) Zbiórka w roku 8 (C8)

X+9 X+10 X+11 itd.

(*)

Sprzedaż w roku 9 (S9) Sprzedaż w roku 10 (S10) itd.

Zbiórka w roku 9 (C9) Zbiórka w roku 10 (C10) itd.

CR8 CR9 CR10

Rok X jest rokiem obejmującym datę wymienioną w art. 24.

ZAŁĄCZNIK II

OZNACZANIE BATERII, AKUMULATORÓW I ZESTAWÓW BATERII DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI Symbolem wskazującym na „selektywną zbiórkę” wszystkich baterii i akumulatorów jest przekreślony symbol pojemnika na kółkach przedstawiony poniżej:

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 286 POZ 170 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C286E - 528 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Etiopii i nowego konfliktu granicznego

 • Dz. U. C286E - 525 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praw człowieka w Rosji i nowej legislacji dotyczącej organizacji pozarządowych

 • Dz. U. C286E - 523 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Tybetu i Hongkongu

 • Dz. U. C286E - 519 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sieci współpracy kobiet: rybołówstwo, rolnictwo i zróżnicowanie (2004/2263 (INI))

 • Dz. U. C286E - 516 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stanu przygotowania Rumunii do przystąpienia do Unii Europejskiej (2005/2205(INI))

 • Dz. U. C286E - 511 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stanu przygotowania Bułgarii do przystąpienia do Unii Europejskiej (2005/2204(INI))

 • Dz. U. C286E - 509 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie domniemanego wykorzystania terytorium krajów europejskich przez CIA w celu transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów

 • Dz. U. C286E - 507 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego oświadczenia Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej dotyczącego strategii rozwoju Unii Europejskiej Europejski konsensus w sprawie rozwoju

 • Dz. U. C286E - 501 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie w sprawie znaczenia pomocy publicznej jako narzędzia rozwoju regionalnego (2004/2255(INI))

 • Dz. U. C286E - 497 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie promowania i ochrony praw konsumentów w nowych Państwach Członkowskich (2004/2157(INI))

 • Dz. U. C286E - 495 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praw człowieka i wolności prasy w Tunezji oraz oceny Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie

 • Dz. U. C286E - 487 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Programu Legislacyjnego i Programu Prac Komisji na 2006 r.

 • Dz. U. C286E - 486 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji (COM(2005)0571 — C6-0407/2005 — 2005/0224(CNS))

 • Dz. U. C286E - 482 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa i w obszarze prawa morza (COM(2005)0117 — C6-0131/2005 — 2005/0045(CNS))

 • Dz. U. C286E - 481 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli (COM(2005)0421 — C6-0321/2005 — 2005/0173(CNS))

 • Dz. U. C286E - 480 z 200623.11.2006

  KRAJE OBJĘTE PROTOKOŁEM W SPRAWIE CUKRU, O KTÓRYCH MOWA ART. 2

 • Dz. U. C286E - 475 z 200623.11.2006

  Rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki towarzyszące dla krajów objętych Protokołem w sprawie cukru poszkodowanych w wyniku reformy systemu cukrowego UE (COM(2005)0266 — C6-0210/2005 — 2005/0117(COD))

 • Dz. U. C286E - 475 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki towarzyszące dla krajów objętych Protokołem w sprawie cukru poszkodowanych w wyniku reformy systemu cukrowego UE

 • Dz. U. C286E - 474 z 200623.11.2006

  POMOC UDZIELANA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH

 • Dz. U. C286E - 473 z 200623.11.2006

  UDZIELANA POMOC, ZA KTÓRĄ ODPOWIADAJĄ ORGANY ZARZĄDZAJĄCE PORTÓW LOTNICZYCH

 • Dz. U. C286E - 464 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw osób o ograniczonej możliwości poruszania się podróżujących drogą lotniczą (COM(2005)0047 — C6-0045/2005 — 2005/0007 (COD))

 • Dz. U. C286E - 464 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się podróżujących drogą lotniczą

 • Dz. U. C286E - 455 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG oraz 83/349/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek oraz w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jak również dyrektywy Rady 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń

 • Dz. U. C286E - 454 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych (COM(2004)0725 — C6-0164/2004 — 2004/0250(COD))

 • Dz. U. C286E - 447 z 200623.11.2006

  TABELA KORELACJI

 • Dz. U. C286E - 446 z 200623.11.2006

  MINIMALNE KRYTERIA, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ WZIĘTE POD UWAGĘ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE PRZY NOTYFIKOWANIU JEDNOSTEK

 • Dz. U. C286E - 444 z 200623.11.2006

  PEŁNE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

 • Dz. U. C286E - 442 z 200623.11.2006

  OCENA ZGODNOŚCI POŁĄCZONA Z KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ W FAZIE WYTWARZANIA MASZYNY

 • Dz. U. C286E - 442 z 200623.11.2006

  BADANIE TYPU WE

 • Dz. U. C286E - 440 z 200623.11.2006

  INSTRUKCJA MONTAŻU MASZYNY NIEUKOŃCZONEJ

 • Dz. U. C286E - 440 z 200623.11.2006

  ZAŁĄCZNIK VII

 • Dz. U. C286E - 439 z 200623.11.2006

  ORIENTACYJNY WYKAZ ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 LIT. C)

 • Dz. U. C286E - 438 z 200623.11.2006

  KATEGORIE MASZYN, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE JEDNA Z PROCEDUR OKREŚLONYCH W ART. 12 UST. 3 i 4

 • Dz. U. C286E - 437 z 200623.11.2006

  OZNAKOWANIE CE

 • Dz. U. C286E - 436 z 200623.11.2006

  DEKLARACJE

 • Dz. U. C286E - 405 z 200623.11.2006

  ZASADNICZE WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ODNOSZĄCE SIĘ DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA MASZYN

 • Dz. U. C286E - 390 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn i zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (5786/2/2005 — C6-0267/2005 — 2001/0004(COD))

 • Dz. U. C286E - 390 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 15 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przeredagowanie)

 • Dz. U. C286E - 388 z 200623.11.2006

  ZAŁĄCZNIK III

 • Dz. U. C286E - 385 z 200623.11.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C286E - 384 z 200623.11.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C286E - 372 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiegoprzyjęte w drugim czytaniu w dniu 15 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

 • Dz. U. C286E - 371 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (9856/2005 — C6-0274/2005 — 2003/0175(COD))

 • Dz. U. C286E - 369 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2004/465/WE w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy kontroli rybołówstwa Państw Członkowskich (COM(2005)0328 — C6-0273/2005 — 2005/0136(CNS))

 • Dz. U. C286E - 368 z 200623.11.2006

  WSPÓLNE OŚWIADCZENIA

 • Dz. U. C286E - 364 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (14864/2005 —– C6-0415/2005 — 2005/2001(BUD)) oraz listy w sprawie poprawek nr 1/2005 (14862/2005 —– C6-0413/2005), 2/2005 (14863/2005 — C6-0414/2005) i 3/2005 (15379-C6-0427/2005) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. C286E - 363 z 200623.11.2006

  DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

 • Dz. U. C286E - 362 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na rzecz działań zewnętrznych Unii Europejskiej zgodnie z punktem 24 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. (COM(2005)0278 — C6-0211/2005 — 2005/2137(ACI))

 • Dz. U. C286E - 361 z 200623.11.2006

  32. WR B6-0643/2005 B6-0643/2005 — Etiopia — Rezolucja

 • Dz. U. C286E - 359 z 200623.11.2006

  31. Sprawozdanie: Attwooll A6-0341/2005 — Rezolucja

 • Dz. U. C286E - 358 z 200623.11.2006

  30. Sprawozdanie: Van Orden A6-0342/2005 — Popr. 15

 • Dz. U. C286E - 356 z 200623.11.2006

  29. Sprawozdanie: Koterec A6-0364/2005 — Popr. 33

 • Dz. U. C286E - 355 z 200623.11.2006

  28. Sprawozdanie: Koterec A6-0364/2005 — Popr. 38

 • Dz. U. C286E - 353 z 200623.11.2006

  27. Sprawozdanie: Koterec A6-0364/2005 — Popr. 37

 • Dz. U. C286E - 352 z 200623.11.2006

  26. Sprawozdanie: Koterec A6-0364/2005 — Popr. 18

 • Dz. U. C286E - 350 z 200623.11.2006

  25. Sprawozdanie: Koterec A6-0364/2005 — Popr. 39

 • Dz. U. C286E - 349 z 200623.11.2006

  24. Sprawozdanie: Koterec A6-0364/2005 — Popr. 13

 • Dz. U. C286E - 347 z 200623.11.2006

  23. Sprawozdanie: Koterec A6-0364/2005 — Popr. 36

 • Dz. U. C286E - 346 z 200623.11.2006

  22. Sprawozdanie: Koterec A6-0364/2005 — Popr.s 8+34

 • Dz. U. C286E - 344 z 200623.11.2006

  21. Sprawozdanie: Kristensen A6-0378/2005 — Rezolucja

 • Dz. U. C286E - 343 z 200623.11.2006

  20. Sprawozdanie: Stihler A6-0340/2005 — Popr. 18

 • Dz. U. C286E - 341 z 200623.11.2006

  19. Sprawozdanie: Stihler A6-0340/2005 — Popr. 19

 • Dz. U. C286E - 340 z 200623.11.2006

  18. Sprawozdanie: Evans A6-0317/2005 — Projekt Komisji

 • Dz. U. C286E - 339 z 200623.11.2006

  17. Sprawozdanie: Wortmann-Kool A6-0377/2005 — Popr. 55/2

 • Dz. U. C286E - 337 z 200623.11.2006

  16. Sprawozdanie: Wortmann-Kool A6-0377/2005 — Popr. 47

 • Dz. U. C286E - 335 z 200623.11.2006

  15. Sprawozdanie: Wortmann-Kool A6-0377/2005 — Popr. 32/rév./2

 • Dz. U. C286E - 334 z 200623.11.2006

  14. Sprawozdanie: Wortmann-Kool A6-0377/2005 — Blok 1

 • Dz. U. C286E - 332 z 200623.11.2006

  13. Sprawozdanie: Pittella/Dombrovskis A6-0396/2005 — Popr. 9

 • Dz. U. C286E - 331 z 200623.11.2006

  12. Sprawozdanie: Pittella/Dombrovskis A6-0396/2005 — Ust. 24/2

 • Dz. U. C286E - 329 z 200623.11.2006

  11. Sprawozdanie: Pittella/Dombrovskis A6-0396/2005 — Ust. 24/1

 • Dz. U. C286E - 328 z 200623.11.2006

  10. Sprawozdanie: Pittella/Dombrovskis A6-0396/2005 — Popr. 3

 • Dz. U. C286E - 326 z 200623.11.2006

  9. Sprawozdanie: Pittella/Dombrovskis A6-0396/2005 — Popr. 2

 • Dz. U. C286E - 325 z 200623.11.2006

  8. Sprawozdanie: Pittella/Dombrovskis A6-0396/2005 — Popr. 1

 • Dz. U. C286E - 323 z 200623.11.2006

  7. Projekt budżetu ogólnego 2006 — Popr. 60

 • Dz. U. C286E - 322 z 200623.11.2006

  6. Projekt budżetu ogólnego 2006 — Popr. 206

 • Dz. U. C286E - 321 z 200623.11.2006

  5. Projekt budżetu ogólnego 2006 — Popr. 203

 • Dz. U. C286E - 319 z 200623.11.2006

  4. Projekt budżetu ogólnego 2006 — Popr. 197

 • Dz. U. C286E - 318 z 200623.11.2006

  3. Projekt budżetu ogólnego 2006 — Popr. 1

 • Dz. U. C286E - 316 z 200623.11.2006

  2. Projekt budżetu ogólnego 2006 — Popr. 198/1

 • Dz. U. C286E - 315 z 200623.11.2006

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C286E - 315 z 200623.11.2006

  1. B6-0642/2005 — Odrzucenie budżetu 2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C286E - 314 z 200623.11.2006

  25. Etiopia i nowe konflikty przygraniczne

 • Dz. U. C286E - 313 z 200623.11.2006

  22. Sieci współpracy kobiet: rybołówstwo, hodowla oraz zróżnicowanie

 • Dz. U. C286E - 313 z 200623.11.2006

  23. Sytuacja praw człowieka w Tybecie i w Hong Kongu

 • Dz. U. C286E - 313 z 200623.11.2006

  24. Prawa człowieka w Rosji

 • Dz. U. C286E - 312 z 200623.11.2006

  21. Stan przygotowania Rumunii do przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. C286E - 311 z 200623.11.2006

  20. Stan przygotowania Bułgarii do przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. C286E - 309 z 200623.11.2006

  18. Europejskie porozumienie

 • Dz. U. C286E - 309 z 200623.11.2006

  19. Wykorzystanie terytorium krajów europejskich przez CIA w celu transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów

 • Dz. U. C286E - 307 z 200623.11.2006

  16. Promowanie i ochrona praw konsumentów w nowych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. C286E - 307 z 200623.11.2006

  17. Znaczenie pomocy publicznej jako narzędzia rozwoju regionalnego

 • Dz. U. C286E - 306 z 200623.11.2006

  15. Prawa człowieka i wolność prasy w Tunezji oraz ocena Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie

 • Dz. U. C286E - 305 z 200623.11.2006

  13. Pomoc makrofinansowa dla Gruzji *

 • Dz. U. C286E - 305 z 200623.11.2006

  14. Program Legislacyjny i Program Prac Komisji (2006)

 • Dz. U. C286E - 304 z 200623.11.2006

  12. Wspólna Polityka Rybołówstwa i prawo morza *

 • Dz. U. C286E - 303 z 200623.11.2006

  9. Prawa osób o ograniczonej możliwości poruszania się podróżujących drogą lotniczą ***I

 • Dz. U. C286E - 303 z 200623.11.2006

  10. Środki towarzyszące dla krajów objętych Protokołem w sprawie cukru ***I

 • Dz. U. C286E - 303 z 200623.11.2006

  11. Protokół do umowy połowowej *

 • Dz. U. C286E - 302 z 200623.11.2006

  7. Maszyny ***II

 • Dz. U. C286E - 302 z 200623.11.2006

  8. Roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania skonsolidowane określonych rodzajów spółek ***I

 • Dz. U. C286E - 301 z 200623.11.2006

  6. Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***II

 • Dz. U. C286E - 300 z 200623.11.2006

  5. Wkład finansowy Wspólnoty w programy kontroli rybołówstwa Państw Członkowskich *

 • Dz. U. C286E - 299 z 200623.11.2006

  4. Projekt budżetu ogólnego na rok 2006 (wszystkie sekcje)

 • Dz. U. C286E - 294 z 200623.11.2006

  3. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, zmieniony przez Radę

 • Dz. U. C286E - 293 z 200623.11.2006

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C286E - 293 z 200623.11.2006

  1. Uruchomienie instrumentu elastyczności *

 • Dz. U. C286E - 293 z 200623.11.2006

  2. Propozycja odrzucenia w całości projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2006

 • Dz. U. C286E - 291 z 200623.11.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C286E - 290 z 200623.11.2006

  16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C286E - 290 z 200623.11.2006

  17. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C286E - 290 z 200623.11.2006

  18. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C286E - 289 z 200623.11.2006

  15. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C286E - 288 z 200623.11.2006

  14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C286E - 287 z 200623.11.2006

  13. 2. Prawa człowieka w Rosji (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 287 z 200623.11.2006

  13. 3. Etiopie i nowe konflikty graniczne (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 286 z 200623.11.2006

  12. 2. Prawa człowieka w Rosji

 • Dz. U. C286E - 286 z 200623.11.2006

  12. 3. Etiopia i nowe konflikty przygraniczne

 • Dz. U. C286E - 286 z 200623.11.2006

  13. Głosowanie

 • Dz. U. C286E - 286 z 200623.11.2006

  13. 1. Sytuacja praw człowieka w Tybecie i Hong Kongu (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 285 z 200623.11.2006

  9. Telefony zaufania dla dzieci w Europie (pisemne oświadczenie)

 • Dz. U. C286E - 285 z 200623.11.2006

  10. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

 • Dz. U. C286E - 285 z 200623.11.2006

  11. Zmiana procedury

 • Dz. U. C286E - 285 z 200623.11.2006

  12. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

 • Dz. U. C286E - 285 z 200623.11.2006

  12. 1. Sytuacja praw człowieka w Tybecie i w Hong Kongu

 • Dz. U. C286E - 284 z 200623.11.2006

  6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C286E - 284 z 200623.11.2006

  7. Korekty do głosowania

 • Dz. U. C286E - 284 z 200623.11.2006

  8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C286E - 283 z 200623.11.2006

  5. 21. Bułgaria (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 283 z 200623.11.2006

  5. 22. Rumunia (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 283 z 200623.11.2006

  5. 23. Sieci współpracy kobiet (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 282 z 200623.11.2006

  5. 18. Pomoc publiczna jako narzędzie rozwoju regionalnego (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 282 z 200623.11.2006

  5. 19. Polityka UE w zakresie rozwoju (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 282 z 200623.11.2006

  5. 20. Domniemane wykorzystanie terytorium krajów europejskich przez CIA w celu transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 281 z 200623.11.2006

  5. 15. Program legislacyjny i program pracy Komisji (2006) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 281 z 200623.11.2006

  5. 16. Prawa człowieka i wolność prasy w Tunezji oraz ocena szczytu światowego społeczeństwa informacyjnego w Tunisie (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 281 z 200623.11.2006

  5. 17. Promowanie i ochrona praw konsumentów w nowych Państwach Członkowskich (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 280 z 200623.11.2006

  5. 12. Protokół do umowy połowowej WE-Seszele * (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 280 z 200623.11.2006

  5. 13. Wspólna Polityka Rybołówstwa i prawo morza * (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 280 z 200623.11.2006

  5. 14. Pomoc makrofinansowa dla Gruzji * (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 279 z 200623.11.2006

  5. 9. Roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania skonsolidowane określonych rodzajów spółek ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 279 z 200623.11.2006

  5. 10. Prawa osób o ograniczonej możliwości poruszania się podróżujących drogą lotniczą ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 279 z 200623.11.2006

  5. 11. Środki towarzyszące dla krajów objętych Protokołem w sprawie cukru ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 278 z 200623.11.2006

  5. 7. Maszyny ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 278 z 200623.11.2006

  5. 8. Projekt budżetu ogólnego na rok budżetowy 2006, zmieniony przez Radę (podpisanie)

 • Dz. U. C286E - 277 z 200623.11.2006

  5. 4. Projekt budżetu ogólnego na rok 2006, zmieniony przez Radę (wszystkie sekcje) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 277 z 200623.11.2006

  5. 5. Wkład finansowy Wspólnoty w programy kontroli rybołówstwa Państw Członkowskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 277 z 200623.11.2006

  5. 6. Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 276 z 200623.11.2006

  5. 3. Projekt budżetu ogólnego na rok budżetowy 2006, zmieniony przez Radę (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 275 z 200623.11.2006

  4. Pozyskiwanie niedźwiedziej żółci w Chinach (pisemne oświadczenie)

 • Dz. U. C286E - 275 z 200623.11.2006

  5. Głosowanie

 • Dz. U. C286E - 275 z 200623.11.2006

  5. 1. Uruchomienie instrumentu elastyczności (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 275 z 200623.11.2006

  5. 2. Odrzucenie w całości projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2006 (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 274 z 200623.11.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C286E - 274 z 200623.11.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C286E - 274 z 200623.11.2006

  2. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C286E - 274 z 200623.11.2006

  3. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C286E - 264 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej (2002 r.), zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE (COM(2005)0438 — C6-0293/2005 — 2005/0182(COD))

 • Dz. U. C286E - 264 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej, zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE

 • Dz. U. C286E - 261 z 200623.11.2006

  8. Sprawozdanie: Alvaro A6-0365/2005 — Rezolucja

 • Dz. U. C286E - 259 z 200623.11.2006

  7. Sprawozdanie: Alvaro A6-0365/2005 — Projekt zmodyfikowany

 • Dz. U. C286E - 258 z 200623.11.2006

  6. Sprawozdanie: Alvaro A6-0365/2005 — Popr. 85

 • Dz. U. C286E - 256 z 200623.11.2006

  5. Sprawozdanie: Alvaro A6-0365/2005 — Popr. 81

 • Dz. U. C286E - 255 z 200623.11.2006

  4. Sprawozdanie: Alvaro A6-0365/2005 — Popr. 75

 • Dz. U. C286E - 253 z 200623.11.2006

  3. Sprawozdanie: Alvaro A6-0365/2005 — Popr. 69

 • Dz. U. C286E - 251 z 200623.11.2006

  2. Sprawozdanie: Alvaro A6-0365/2005 — blok 1

 • Dz. U. C286E - 250 z 200623.11.2006

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C286E - 250 z 200623.11.2006

  1. Sprawozdanie: Alvaro A6-0365/2005 — Popr. 47

 • Dz. U. C286E - 248 z 200623.11.2006

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C286E - 248 z 200623.11.2006

  1. Przechowywanie danych przetwarzanych w związku z udostępnianiem publicznych usług komunikacji elektronicznej ***I

 • Dz. U. C286E - 246 z 200623.11.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C286E - 245 z 200623.11.2006

  22. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C286E - 245 z 200623.11.2006

  23. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C286E - 244 z 200623.11.2006

  19. Wspólna Polityka Rybołówstwa i prawo morza * (debata)

 • Dz. U. C286E - 244 z 200623.11.2006

  20. Wkład finansowy Wspólnoty w programy kontroli rybołówstwa Państw Członkowskich * — Sankcje wspólnotowe w sektorze rybołówstwa (debata)

 • Dz. U. C286E - 244 z 200623.11.2006

  21. Protokół do umowy połowowej WE-Seszele * (debata)

 • Dz. U. C286E - 243 z 200623.11.2006

  17. Maszyny ***II (debata)

 • Dz. U. C286E - 243 z 200623.11.2006

  18. Sieci współpracy kobiet: rybołówstwo, hodowla oraz zróżnicowanie (debata)

 • Dz. U. C286E - 242 z 200623.11.2006

  15. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C286E - 242 z 200623.11.2006

  16. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C286E - 241 z 200623.11.2006

  14. Stan przygotowania Bułgarii do przystąpienia do Unii Europejskiej – Stan przygotowania Rumunii do przystąpienia do Unii Europejskiej (debata)

 • Dz. U. C286E - 240 z 200623.11.2006

  10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C286E - 240 z 200623.11.2006

  11. Korekty do głosowania

 • Dz. U. C286E - 240 z 200623.11.2006

  12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C286E - 240 z 200623.11.2006

  13. Domniemane wykorzystanie terytorium krajów europejskich przez CIA w celu transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (debata)

 • Dz. U. C286E - 239 z 200623.11.2006

  7. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C286E - 239 z 200623.11.2006

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C286E - 239 z 200623.11.2006

  8. 1. Przechowywanie danych przetwarzanych w związku z udostępnianiem publicznych usług komunikacji elektronicznej ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 239 z 200623.11.2006

  9. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

 • Dz. U. C286E - 238 z 200623.11.2006

  5. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C286E - 238 z 200623.11.2006

  6. Przygotowanie Rady Europejskiej (Bruksela, 15-16 grudnia 2005 r.), w tym strategia rozwoju (debata)

 • Dz. U. C286E - 235 z 200623.11.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C286E - 235 z 200623.11.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C286E - 235 z 200623.11.2006

  2. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C286E - 235 z 200623.11.2006

  3. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C286E - 235 z 200623.11.2006

  4. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C286E - 229 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej: wspólna ujednolicona podstawa opodatkowania (2005/2120(INI))

 • Dz. U. C286E - 225 z 200623.11.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Brunona Gollnischa (2005/2072(IMM))

 • Dz. U. C286E - 225 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie domniemanych nadużyć przy stosowaniu walencjańskiej ustawy o działalności urbanistycznej (LRAU) oraz jej oddziaływania na obywateli europejskich (petycje 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 i inne) (2004/2208(INI))

 • Dz. U. C286E - 224 z 200623.11.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Vítora Manuela da Silvy Caldeiry na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0343/2005 — 2005/0815(CNS))

 • Dz. U. C286E - 224 z 200623.11.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Massima Variego na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0344/2005 — 2005/0816(CNS))

 • Dz. U. C286E - 223 z 200623.11.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Karela Pinxtena na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0341/2005 — 2005/0813(CNS))

 • Dz. U. C286E - 223 z 200623.11.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Juana Ramallo Massaneta na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0342/2005 — 2005/0814(CNS))

 • Dz. U. C286E - 222 z 200623.11.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Larsa Heikenstena na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0339/2005 — 2005/0811(CNS))

 • Dz. U. C286E - 222 z 200623.11.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Mortena Louisa Levysohna na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0340/2005 — 2005/0812(CNS))

 • Dz. U. C286E - 221 z 200623.11.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Olaviego Ala-Nissilä na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0337/2005 — 2005/0809(CNS))

 • Dz. U. C286E - 221 z 200623.11.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Máire Geoghegan-Quinn na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0338/2005 — 2005/0810(CNS))

 • Dz. U. C286E - 220 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej normy odłowu humanitarnego dla niektórych gatunków zwierząt (COM(2004)0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD))

 • Dz. U. C286E - 214 z 200623.11.2006

  WNIOSEK O WYDANIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY

 • Dz. U. C286E - 201 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady tworzące postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

 • Dz. U. C286E - 200 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (COM(2004)0173 — C6-0006/2004 — 2004/0055(COD))

 • Dz. U. C286E - 196 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów (COM(2005)0253 — C6-0191/2005 — 2005/0111(COD))

 • Dz. U. C286E - 196 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w zakresie niektórych terminów

 • Dz. U. C286E - 195 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 8/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, Sekcja 3 – Komisja (14861/2005 — C6-0412/2005 — 2005/2179(BUD))

 • Dz. U. C286E - 194 z 200623.11.2006

  WYKAZ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ŚRODKÓW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Dz. U. C286E - 193 z 200623.11.2006

  ORIENTACYJNY WYKAZ RYNKÓW I PODRYNKÓW PRZETWARZANIA ENERGII, DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST OPRACOWANIE WZORCÓW

 • Dz. U. C286E - 189 z 200623.11.2006

  OGÓLNE ZASADY POMIARÓW I WERYFIKACJI OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

 • Dz. U. C286E - 188 z 200623.11.2006

  ORIENTACYJNA LISTA PRZYKŁADÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ŚRODKÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 • Dz. U. C286E - 187 z 200623.11.2006

  ZAWARTOŚĆ ENERGII PIERWOTNEJ W WYBRANYCH PALIWACH DO WYKORZYSTANIA KOŃCOWEGO — TABELA PRZELICZENIOWA

 • Dz. U. C286E - 186 z 200623.11.2006

  METODOLOGIA OBLICZANIA ORIENTACYJNEGO KRAJOWEGO CELU W ZAKRESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

 • Dz. U. C286E - 172 z 200623.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (10721/3/2005 — C6-0298/2005 — 2003/0300(COD))

 • Dz. U. C286E - 172 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG

 • Dz. U. C286E - 171 z 200623.11.2006

  WYKAZ KATEGORII URZĄDZEŃ WYŁĄCZONYCH Z ZAKRESU ART. 6

 • Dz. U. C286E - 171 z 200623.11.2006

  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA I RECYKLINGU

 • Dz. U. C286E - 170 z 200623.11.2006

  OZNACZANIE BATERII, AKUMULATORÓW I ZESTAWÓW BATERII DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

 • Dz. U. C286E - 155 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz odpadów w postaci baterii i akumulatorów i uchylającej dyrektywę 91/157/EWG

 • Dz. U. C286E - 154 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzenia we Wspólnocie Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 3051/95 (6919/1/2005 — C6-0269/2005 — 2003/0291(COD))

 • Dz. U. C286E - 154 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz odpadów w postaci baterii i akumulatorów i uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (5694/5/2005 — C6-0268/2005 — 2003/0282(COD))

 • Dz. U. C286E - 152 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady umożliwiającej krajom objętym przez przyszły Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) korzystanie z działalności Biura Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej (TAIEX) (COM(2005)0321 — C6-0283/2005 — 2005/0133(CNS))

 • Dz. U. C286E - 151 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3317/94 w sprawie przekazania wniosków o licencje połowowe krajom trzecim (COM(2005)0238 — C6-0201/2005 — 2005/0110(CNS))

 • Dz. U. C286E - 150 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie objęcia Danii postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określenia Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, oraz postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej (COM(2004)0594 — 14787/1/2004 — C6-0198/2005 — 2004/0205(CNS))

 • Dz. U. C286E - 150 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu do porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii, dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w Państwie Członkowskim lub w Islandii lub Norwegii (COM(2005)0131 — 8479/2005 — C6-0197/2005 — 2005/0031 (CNS))

 • Dz. U. C286E - 148 z 200623.11.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C286E - 142 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) – W kierunku sprawiedliwego społeczeństwa (COM(2005)0225 — C6-0178/2005 — 2005/0107(COD))

 • Dz. U. C286E - 142 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) W kierunku sprawiedliwego społeczeństwa

 • Dz. U. C286E - 140 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora wykonawczego i zastępcy dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (COM(2005)0190 — C6-0203/2005 — 2005/0089 (CNS))

 • Dz. U. C286E - 139 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (COM(2005)0190 — C6-0204/2005 — 2005/0084(CNS))

 • Dz. U. C286E - 137 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1035/97 ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii w odniesieniu do kadencji dyrektora (COM(2005)0190 — C6-0205/2005 — 2005/0080 (CNS))

 • Dz. U. C286E - 136 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2965/94 ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej w odniesieniu do kadencji dyrektora (COM(2005)0190 — C6-0206/2005 — 2005/0079 (CNS))

 • Dz. U. C286E - 135 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do kadencji Prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (COM(2005)0190 — C6-0207/2005 — 2005/0078(CNS))

 • Dz. U. C286E - 134 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w odniesieniu do kadencji Prezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (COM(2005)0190 — C6-0208/2005 — 2005/0077 (CNS))

 • Dz. U. C286E - 132 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową w odniesieniu do kadencji dyrektora wykonawczego (COM(2005)0190 — C6-0152/2005 — 2005/0088 (COD))

 • Dz. U. C286E - 132 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową w odniesieniu do kadencji dyrektora wykonawczego

 • Dz. U. C286E - 130 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 w odniesieniu do kadencji dyrektora wykonawczego i dyrektorów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (COM(2005)0190 — C6-0151/2005 — 2005/0087(COD))

 • Dz. U. C286E - 130 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 w odniesieniu do kadencji dyrektora wykonawczego i dyrektorów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

 • Dz. U. C286E - 128 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego (COM(2005)0190 — C6-0150/2005 — 2005/0086(COD))

 • Dz. U. C286E - 128 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu w odniesieniu do kadencji dyrektora

 • Dz. U. C286E - 126 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2062/94 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy w odniesieniu do kadencji dyrektora (COM(2005)0190 — C6-0149/2005 — 2005/0085(COD))

 • Dz. U. C286E - 126 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy w odniesieniu do kadencji dyrektora

 • Dz. U. C286E - 124 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Leków (COM(2005)0190 — C6-0148/2005 — 2005/0083(COD))

 • Dz. U. C286E - 124 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. C286E - 123 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 851/2004 ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w odniesieniu do kadencji dyrektora

 • Dz. U. C286E - 122 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rozporządzenia (WE) nr 851/2004 ustanawiającego Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w odniesieniu do kadencji dyrektora (COM(2005)0190 — C6-0147/2005 — 2005/0082(COD))

 • Dz. U. C286E - 121 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. C286E - 120 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (COM(2005)0190 — C6-0146/2005 — 2005/0081(COD))

 • Dz. U. C286E - 119 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w odniesieniu do kadencji dyrektora

 • Dz. U. C286E - 118 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w odniesieniu do kadencji dyrektora (COM(2005)0190 — C6-0145/2005 — 2005/0076(COD))

 • Dz. U. C286E - 117 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1360/90 ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia w odniesieniu do kadencji jej dyrektora (COM(2005)0190 — C6-0144/2005 — 2005/0075 (COD))

 • Dz. U. C286E - 117 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1360/90 ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia w odniesieniu do kadencji jej dyrektora

 • Dz. U. C286E - 115 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczacego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1365/75 w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w odniesieniu do kadencji dyrektora i zastępcy dyrektora (COM(2005)0190 — C6-0143/2005 — 2005/0074 (COD))

 • Dz. U. C286E - 115 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w odniesieniu do kadencji dyrektora i zastępcy dyrektora

 • Dz. U. C286E - 113 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego w odniesieniu do kadencji dyrektora (COM(2005)0190 — C6-0142/2005 — 2005/0073(COD))

 • Dz. U. C286E - 113 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego w odniesieniu do kadencji dyrektora

 • Dz. U. C286E - 111 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1210/90 w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego (COM(2005)0190 — C6-0141/2005 — 2005/0072(COD))

 • Dz. U. C286E - 111 z 200623.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego

 • Dz. U. C286E - 110 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotami Europejskimi z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony (COM(2005)0333 — C6-0345/2005 — 2005/0135(CNS))

 • Dz. U. C286E - 110 z 200623.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 69/169/EWG w zakresie tymczasowych ograniczeń ilościowych na przywóz piwa do Finlandii (COM(2005)0427 — C6-0302/2005 — 2005/0175(CNS))

 • Dz. U. C286E - 108 z 200623.11.2006

  38. Sprawozdanie: Bersani A6-0386/2005 — Rezolucja

 • Dz. U. C286E - 106 z 200623.11.2006

  37. Sprawozdanie: Bersani A6-0386/2005 — Popr. 5

 • Dz. U. C286E - 105 z 200623.11.2006

  36. Sprawozdanie: Bersani A6-0386/2005 — Popr. 6

 • Dz. U. C286E - 103 z 200623.11.2006

  35. Sprawozdanie: Fourtou A6-0382/2005 — Rezolucja

 • Dz. U. C286E - 101 z 200623.11.2006

  34. Sprawozdanie: Fourtou A6-0382/2005 — Popr. 2

 • Dz. U. C286E - 100 z 200623.11.2006

  33. Sprawozdanie: Fourtou A6-0382/2005 — Popr. 6

 • Dz. U. C286E - 98 z 200623.11.2006

  32. Sprawozdanie: Fourtou A6-0382/2005 — Ust. 17

 • Dz. U. C286E - 96 z 200623.11.2006

  31. Sprawozdanie: Fourtou A6-0382/2005 — Popr. 9

 • Dz. U. C286E - 95 z 200623.11.2006

  30. Sprawozdanie: Fourtou A6-0382/2005 — Popr. 8

 • Dz. U. C286E - 93 z 200623.11.2006

  29. Sprawozdanie: Fourtou A6-0382/2005 — Ust. 5/1

 • Dz. U. C286E - 92 z 200623.11.2006

  28. Sprawozdanie: Pomes Ruiz A6-0374/2005 — Głosowanie tajne — Vari

 • Dz. U. C286E - 91 z 200623.11.2006

  27. Sprawozdanie: Pomes Ruiz A6-0373/2005 — Głosowanie tajne — da Silva Caldeira

 • Dz. U. C286E - 90 z 200623.11.2006

  26. Sprawozdanie: Pomes Ruiz A6-0372/2005 — Głosowanie tajne — Ramallo-Massanet

 • Dz. U. C286E - 88 z 200623.11.2006

  25. Sprawozdanie: Pomes Ruiz A6-0371/2005 — Głosowanie tajne — Pinxten

 • Dz. U. C286E - 87 z 200623.11.2006

  24. Sprawozdanie: Pomes Ruiz A6-0370/2005 — Głosowanie tajne — Levysohn

 • Dz. U. C286E - 86 z 200623.11.2006

  23. Sprawozdanie: Pomes Ruiz A6-0369/2005 — Głosowanie tajne — Heikenstein

 • Dz. U. C286E - 85 z 200623.11.2006

  22. Sprawozdanie: Pomes Ruiz A6-0368/2005 — Głosowanie tajne — Geoghegan-Quinn

 • Dz. U. C286E - 84 z 200623.11.2006

  21. Sprawozdanie: Pomes Ruiz A6-0367/2005 — Głosowanie tajne — Ala-Nissilä

 • Dz. U. C286E - 82 z 200623.11.2006

  20. Sprawozdanie: Kauppi A6-0334/2005 — Popr. 11

 • Dz. U. C286E - 81 z 200623.11.2006

  19. Sprawozdanie: Kauppi A6-0334/2005 — Popr. 2

 • Dz. U. C286E - 79 z 200623.11.2006

  18. Sprawozdanie: Kauppi A6-0334/2005 — Popr. 1

 • Dz. U. C286E - 78 z 200623.11.2006

  17. Zalecenie: Rothe A6-0343/2005 — Blok 1

 • Dz. U. C286E - 76 z 200623.11.2006

  16. Zalecenie: Blokland A6-0335/2005 — Popr. 43/rév.

 • Dz. U. C286E - 75 z 200623.11.2006

  15. Zalecenie: Blokland A6-0335/2005 — Popr. 26

 • Dz. U. C286E - 73 z 200623.11.2006

  14. Zalecenie: Blokland A6-0335/2005 — Popr. 56

 • Dz. U. C286E - 72 z 200623.11.2006

  13. Zalecenie: Blokland A6-0335/2005 — Popr. 42/rév./pc+49pc

 • Dz. U. C286E - 70 z 200623.11.2006

  12. Zalecenie: Blokland A6-0335/2005 — Popr. 55

 • Dz. U. C286E - 69 z 200623.11.2006

  11. Zalecenie: Blokland A6-0335/2005 — Popr. 59+42/rév./pc+49pc

 • Dz. U. C286E - 67 z 200623.11.2006

  10. Zalecenie: Blokland A6-0335/2005 — Popr. 42/rév./pc+49pc

 • Dz. U. C286E - 66 z 200623.11.2006

  9. Zalecenie: Blokland A6-0335/2005 — Popr. 54

 • Dz. U. C286E - 64 z 200623.11.2006

  8. Zalecenie: Blokland A6-0335/2005 — Popr. 42/rév./pc+49pc+53

 • Dz. U. C286E - 63 z 200623.11.2006

  7. Zalecenie: Blokland A6-0335/2005 — Popr. 52

 • Dz. U. C286E - 61 z 200623.11.2006

  6. Zalecenie: Blokland A6-0335/2005 — Popr. 38

 • Dz. U. C286E - 60 z 200623.11.2006

  5. Zalecenie: Blokland A6-0335/2005 — Popr. 28

 • Dz. U. C286E - 58 z 200623.11.2006

  4. Zalecenie: Blokland A6-0335/2005 — Popr. 12/2

 • Dz. U. C286E - 57 z 200623.11.2006

  3. Zalecenie: Blokland A6-0335/2005 — Popr. 12/1

 • Dz. U. C286E - 55 z 200623.11.2006

  2. Zalecenie: Blokland A6-0335/2005 — Popr. 1+2

 • Dz. U. C286E - 54 z 200623.11.2006

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C286E - 54 z 200623.11.2006

  1. Sprawozdanie: Berès A6-0322/2005 — Rezolucja

 • Dz. U. C286E - 53 z 200623.11.2006

  43. Opodatkowanie przedsiębiorstw wspólna ujednolicona podstawa opodatkowania

 • Dz. U. C286E - 51 z 200623.11.2006

  38. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (ES) *

 • Dz. U. C286E - 51 z 200623.11.2006

  39. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (PT) *

 • Dz. U. C286E - 51 z 200623.11.2006

  40. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (IT) *

 • Dz. U. C286E - 51 z 200623.11.2006

  41. Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Brunona Gollnischa

 • Dz. U. C286E - 51 z 200623.11.2006

  42. Ustawa o działalności urbanistycznej

 • Dz. U. C286E - 50 z 200623.11.2006

  33. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (FI) *

 • Dz. U. C286E - 50 z 200623.11.2006

  34. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (IRL) *

 • Dz. U. C286E - 50 z 200623.11.2006

  35. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (SV) *

 • Dz. U. C286E - 50 z 200623.11.2006

  36. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (DA) *

 • Dz. U. C286E - 50 z 200623.11.2006

  37. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego (B) *

 • Dz. U. C286E - 49 z 200623.11.2006

  30. Rynki instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów ***I

 • Dz. U. C286E - 49 z 200623.11.2006

  31. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ***I

 • Dz. U. C286E - 49 z 200623.11.2006

  32. Normy odłowu humanitarnego niektórych gatunków zwierząt ***I

 • Dz. U. C286E - 48 z 200623.11.2006

  28. Efektywność końcowego wykorzystania energii ***II

 • Dz. U. C286E - 48 z 200623.11.2006

  29. Projekt budżetu korygującego nr 8/2005

 • Dz. U. C286E - 46 z 200623.11.2006

  27. Baterie, akumulatory oraz odpady z baterii i akumulatorów ***II

 • Dz. U. C286E - 45 z 200623.11.2006

  21. Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) — W kierunku sprawiedliwego społeczeństwa ***I

 • Dz. U. C286E - 45 z 200623.11.2006

  22. Porozumienie w sprawie wniosków o azyl i Eurodac (Dania) *

 • Dz. U. C286E - 45 z 200623.11.2006

  23. Porozumienie w sprawie wniosków o azyl (Islandia i Norwegia) *

 • Dz. U. C286E - 45 z 200623.11.2006

  24. Licencje połowowe *

 • Dz. U. C286E - 45 z 200623.11.2006

  25. Rozszerzenie działalności TAIEX-u na kraje objęte ENPI *

 • Dz. U. C286E - 45 z 200623.11.2006

  26. Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczeństwem ***II

 • Dz. U. C286E - 44 z 200623.11.2006

  15. Kadencja Prezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego *

 • Dz. U. C286E - 44 z 200623.11.2006

  16. Kadencja Prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin *

 • Dz. U. C286E - 44 z 200623.11.2006

  17. Kadencja dyrektora Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej *

 • Dz. U. C286E - 44 z 200623.11.2006

  18. Kadencja dyrektora Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii *

 • Dz. U. C286E - 44 z 200623.11.2006

  19. Kadencja dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS *

 • Dz. U. C286E - 44 z 200623.11.2006

  20. Kadencja dyrektora wykonawczego i zastępcy dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej *

 • Dz. U. C286E - 43 z 200623.11.2006

  9. Kadencja dyrektora Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ***I

 • Dz. U. C286E - 43 z 200623.11.2006

  10. Kadencja dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Leków ***I

 • Dz. U. C286E - 43 z 200623.11.2006

  11. Kadencja dyrektora Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy ***I

 • Dz. U. C286E - 43 z 200623.11.2006

  12. Kadencja dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu ***I

 • Dz. U. C286E - 43 z 200623.11.2006

  13. Kadencja dyrektora wykonawczego i dyrektorów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego ***I

 • Dz. U. C286E - 43 z 200623.11.2006

  14. Kadencja dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Kolejowej ***I

 • Dz. U. C286E - 42 z 200623.11.2006

  3. Kadencja dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska ***I

 • Dz. U. C286E - 42 z 200623.11.2006

  4. Kadencja dyrektora Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego ***I

 • Dz. U. C286E - 42 z 200623.11.2006

  5. Kadencja dyrektora i zastępcy dyrektora Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy ***I

 • Dz. U. C286E - 42 z 200623.11.2006

  6. Kadencja dyrektora Europejskiej Fundacji Kształcenia ***I

 • Dz. U. C286E - 42 z 200623.11.2006

  7. Kadencja dyrektora Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ***I

 • Dz. U. C286E - 42 z 200623.11.2006

  8. Kadencja dyrektora zarządzającego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ***I

 • Dz. U. C286E - 41 z 200623.11.2006

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C286E - 41 z 200623.11.2006

  1. Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między WE/EWEA a Konfederacją Szwajcarską *

 • Dz. U. C286E - 41 z 200623.11.2006

  2. Tymczasowe ograniczenia na przywóz piwa do Finlandii *

 • Dz. U. C286E - 39 z 200623.11.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C286E - 38 z 200623.11.2006

  22. Pomoc publiczna jako narzędzie rozwoju regionalnego (debata)

 • Dz. U. C286E - 38 z 200623.11.2006

  23. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C286E - 38 z 200623.11.2006

  24. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C286E - 37 z 200623.11.2006

  19. Prawa osób o ograniczonej możliwości poruszania się podróżujących drogą lotniczą ***I (debata)

 • Dz. U. C286E - 37 z 200623.11.2006

  20. Promowanie i ochrona praw konsumentów w nowych Państwach Członkowskich (debata)

 • Dz. U. C286E - 37 z 200623.11.2006

  21. Środki towarzyszące dla krajów objętych Protokołem w sprawie cukru ***I (debata)

 • Dz. U. C286E - 36 z 200623.11.2006

  18. Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***II (debata)

 • Dz. U. C286E - 35 z 200623.11.2006

  15. Nowa dyrektywa w sprawie treści audiowizualnych (debata)

 • Dz. U. C286E - 35 z 200623.11.2006

  16. Porządek dzienny

 • Dz. U. C286E - 35 z 200623.11.2006

  17. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C286E - 34 z 200623.11.2006

  13. Sprawozdanie roczne Rady w sprawie praw człowieka (debata)

 • Dz. U. C286E - 34 z 200623.11.2006

  14. Prawa człowieka i wolność prasy w Tunezji oraz ocena szczytu światowego społeczeństwa informacyjnego w Tunisie (debata)

 • Dz. U. C286E - 33 z 200623.11.2006

  10. Korekty do głosowania

 • Dz. U. C286E - 33 z 200623.11.2006

  11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C286E - 33 z 200623.11.2006

  12. Przechowywanie danych przetwarzanych w związku z udostępnianiem publicznych usług komunikacji elektronicznej ***I (debata)

 • Dz. U. C286E - 32 z 200623.11.2006

  8. 42. Nadużycia przy stosowaniu walencjańskiej ustawy o działalności urbanistycznej (LRAU) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 32 z 200623.11.2006

  8. 43. Opodatkowanie przedsiębiorstw (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 32 z 200623.11.2006

  9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C286E - 31 z 200623.11.2006

  8. 38. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego * (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 31 z 200623.11.2006

  8. 39. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego * (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 31 z 200623.11.2006

  8. 40. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego * (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 31 z 200623.11.2006

  8. 41. Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Brunona Gollnischa (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 30 z 200623.11.2006

  8. 34. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego * (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 30 z 200623.11.2006

  8. 35. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego * (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 30 z 200623.11.2006

  8. 36. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego * (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 30 z 200623.11.2006

  8. 37. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego * (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 29 z 200623.11.2006

  8. 31. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 29 z 200623.11.2006

  8. 32. Normy odłowu humanitarnego dla niektórych gatunków zwierząt ***I (głosowanie końcowe)

 • Dz. U. C286E - 29 z 200623.11.2006

  8. 33. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego * (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 28 z 200623.11.2006

  8. 27. Baterie, akumulatory oraz odpady z baterii i akumulatorów ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 28 z 200623.11.2006

  8. 28. Efektywność końcowego wykorzystania energii ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 28 z 200623.11.2006

  8. 29. Projekt budżetu korygującego nr 8/2005 (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 28 z 200623.11.2006

  8. 30. Rynki instrumentów finansowych ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 27 z 200623.11.2006

  8. 23. Porozumienie w sprawie wniosków o azyl (Islandia i Norwegia) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 27 z 200623.11.2006

  8. 24. Licencje połowowe * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 27 z 200623.11.2006

  8. 25. Rozszerzenie działalności TAIEX-u na kraje objęte ENPI * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 27 z 200623.11.2006

  8. 26. Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczeństwem ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 26 z 200623.11.2006

  8. 20. Kadencja dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 26 z 200623.11.2006

  8. 21. Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 26 z 200623.11.2006

  8. 22. Porozumienie w sprawie wniosków o azyl i Eurodac (Dania) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 25 z 200623.11.2006

  8. 16. Kadencja Prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 25 z 200623.11.2006

  8. 17. Kadencja dyrektora Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 25 z 200623.11.2006

  8. 18. Kadencja dyrektora Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 25 z 200623.11.2006

  8. 19. Kadencja dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 24 z 200623.11.2006

  8. 12. Kadencja dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 24 z 200623.11.2006

  8. 13. Kadencja dyrektora wykonawczego i dyrektorów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 24 z 200623.11.2006

  8. 14. Kadencja dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Kolejowej ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 24 z 200623.11.2006

  8. 15. Kadencja Prezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 23 z 200623.11.2006

  8. 8. Kadencja dyrektora zarządzającego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 23 z 200623.11.2006

  8. 9. Kadencja dyrektora Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 23 z 200623.11.2006

  8. 10. Kadencja dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Leków ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 23 z 200623.11.2006

  8. 11. Kadencja dyrektora Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 22 z 200623.11.2006

  8. 4. Kadencja Dyrektora Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 22 z 200623.11.2006

  8. 5. Kadencja dyrektora i zastępcy dyrektora Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 22 z 200623.11.2006

  8. 6. Kadencja dyrektora Europejskiej Fundacji Kształcenia ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 22 z 200623.11.2006

  8. 7. Kadencja dyrektora Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 21 z 200623.11.2006

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C286E - 21 z 200623.11.2006

  8. 1. Współpraca naukowa i technologiczna między WE/EWEA a Konfederacją Szwajcarską * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 21 z 200623.11.2006

  8. 2. Tymczasowe ograniczenia na przywóz piwa do Finlandii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 21 z 200623.11.2006

  8. 3. Kadencja dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C286E - 20 z 200623.11.2006

  7. Program legislacyjny i program prac Komisji na rok 2006 (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C286E - 19 z 200623.11.2006

  6. Projekt budżetu ogólnego na rok 2006, zmieniony przez Radę (wszystkie sekcje) — Uruchomienie instrumentu elastyczności — Projekt budżetu korygującego nr 8/2005 (debata)

 • Dz. U. C286E - 18 z 200623.11.2006

  3. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C286E - 18 z 200623.11.2006

  4. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

 • Dz. U. C286E - 18 z 200623.11.2006

  5. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C286E - 17 z 200623.11.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C286E - 17 z 200623.11.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C286E - 17 z 200623.11.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C286E - 15 z 200623.11.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C286E - 14 z 200623.11.2006

  19. Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) — W kierunku sprawiedliwego społeczeństwa ***I (debata)

 • Dz. U. C286E - 14 z 200623.11.2006

  20. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C286E - 14 z 200623.11.2006

  21. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C286E - 13 z 200623.11.2006

  16. Ustawa o działalności urbanistycznej (LRAU) (debata)

 • Dz. U. C286E - 13 z 200623.11.2006

  17. Efektywność końcowego wykorzystania energii ***II (debata)

 • Dz. U. C286E - 13 z 200623.11.2006

  18. Opodatkowanie przedsiębiorstw:wspólna ujednolicona podstawa opodatkowania (debata)

 • Dz. U. C286E - 12 z 200623.11.2006

  14. Baterie, akumulatory oraz odpady z baterii i akumulatorów ***II (debata)

 • Dz. U. C286E - 12 z 200623.11.2006

  15. Rynki instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów ***I (debata)

 • Dz. U. C286 - 11 z 200623.11.2006

  F-Juillan: Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Obsługa regularnych połączeń lotniczych między Tarbes (Lourdes — Pyrénées) i Paryżem (Orly) — Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Francję zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 dotyczącym obowiązku użyteczności publicznej

 • Dz. U. C286E - 11 z 200623.11.2006

  12. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C286E - 11 z 200623.11.2006

  13. Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Brunona Gollnischa (debata)

 • Dz. U. C286 - 10 z 200623.11.2006

  Pięćdziesiąta szósta zmiana wytycznych w sprawie pomocy państwa — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie wniosku dotyczącego odpowiednich środków

 • Dz. U. C286E - 10 z 200623.11.2006

  11. Porządek obrad

 • Dz. U. C286 - 9 z 200623.11.2006

  Szczegóły ustaleń dotyczących przekazywania zgłoszeń pomocy państwa w formie elektronicznej — Artykuł 3 ust. 6 decyzji Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (zwanej dalej decyzją 195/04/COL)

 • Dz. U. C286E - 9 z 200623.11.2006

  9. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C286E - 9 z 200623.11.2006

  10. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C286 - 8 z 200623.11.2006

  Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C286E - 8 z 200623.11.2006

  7. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C286E - 8 z 200623.11.2006

  8. Petycje

 • Dz. U. C286 - 7 z 200623.11.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4135 — Lactalis/Galbani) (1)

 • Dz. U. C286 - 5 z 200623.11.2006

  Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 — Krajowa mapa pomocy regionalnej: Grecja, Estonia, Litwa

 • Dz. U. C286 - 3 z 200623.11.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

 • Dz. U. C286 - 2 z 200623.11.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4485 — MEIF II/Techem) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C286E - 2 z 200623.11.2006

  4. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C286E - 2 z 200623.11.2006

  5. Skład komisji

 • Dz. U. C286E - 2 z 200623.11.2006

  6. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C286 - 1 z 200623.11.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C286E - 1 z 200623.11.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C286E - 1 z 200623.11.2006

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C286E - 1 z 200623.11.2006

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C286E - 1 z 200623.11.2006

  3. Oświadczenie Przewodniczącego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.