Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 288 POZ 26

Tytuł:

Roczne Sprawozdanie za 2005 rok

Data ogłoszenia:2006-11-25


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 288 POZ 26

C 288/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2006

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Roczne Sprawozdanie za 2005 rok (2006/C 288/18) Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich złożył Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie z ogółu swojej działalności w 2005 roku, zgodnie z art. 195 (1) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 3 (8) Decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie postanowień i ogólnych warunków wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Roczne sprawozdanie oraz wersja skrócona zawierająca wyłącznie podsumowanie i dane statystyczne jest dostępna w dwudziestu językach urzędowych na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.ombudsman.europa.eu W sprawie bezpłatnego otrzymania papierowych wydruków tych dokumentów można zwrócić się do Sekretariatu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich: 1, Avenue du Président Robert Schuman B.P. 403 F-67001 Strasbourg Cedex. Telephone (33-3) 88 17 23 13 Fax (33-3) 88 17 90 62 E-mail: eo@ombudsman.europa.eu

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 288 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C288E - 84 z 200625.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia środków zarządzania mających zastosowanie do zasobów połowowych Morza Śródziemnego

 • Dz. U. C288E - 83 z 200625.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie krajowych deklaracji w sprawie zarządzania

 • Dz. U. C288E - 81 z 200625.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki UE wobec rządu kubańskiego

 • Dz. U. C288E - 79 z 200625.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyniku wyborów w Palestynie oraz sytuacji w Jerozolimie Wschodniej

 • Dz. U. C288E - 77 z 200625.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania dyrektywy o usługach pocztowych (dyrektywa 97/67/WE zmieniona dyrektywą 2002/39/WE) (2005/2086(INI))

 • Dz. U. C288E - 73 z 200625.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej (2004/2159(INI))

 • Dz. U. C288E - 66 z 200625.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obecnej sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet (2004/2220(INI))

 • Dz. U. C288E - 59 z 200625.11.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego w sprawie głównych aspektów i podstawowych wyborów WPZiB, w tym konsekwencji finansowych dla budżetu ogólnego Unii Europejskiej – 2004 r. (2005/2134 (INI))

 • Dz. U. C288E - 57 z 200625.11.2006

  ZAKRES NOMINALNYCH ILOŚCI W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH

 • Dz. U. C288E - 52 z 200625.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów we wstępnych opakowaniach, uchylającej dyrektywę Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG (COM(2004)0708 — C6-0160/2004 — 2004/0248(COD))

 • Dz. U. C288E - 52 z 200625.11.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 lutego 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywę Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG

 • Dz. U. C288E - 51 z 200625.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez Komitet Pojednawczy wspólnego tekstu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego harmonizacji niektórych przepisów w zakresie ustawodawstwa społecznego odnoszących się do transportu drogowego i zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (PE-CONS 3671/3/2005 — C6-0416/2005 — 2001/0241(COD))

 • Dz. U. C288E - 50 z 200625.11.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez Komitet Pojednawczy wspólnego tekstu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wdrażania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i 3821/85 dotyczących ustawodawstwa socjalnego odnoszącego się do działalności związanej z transportem drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG (PE-CONS 3672/2/2005 — C6-0417/2005 — 2003/0255(COD))

 • Dz. U. C288E - 48 z 200625.11.2006

  10. RC - B6-0075/2006 - Kuba — Rezolucja

 • Dz. U. C288E - 46 z 200625.11.2006

  9. RC - B6-0086/2006 Wybory w Palestynie i sytuacja na Bliskim Wschodzie — Popr. 10

 • Dz. U. C288E - 44 z 200625.11.2006

  8. RC - B6-0086/2006 Wybory w Palestynie i sytuacja na bliskim Wschodzie — Popr. 5

 • Dz. U. C288E - 43 z 200625.11.2006

  7. RC - B6-0086/2006 Wybory w Palesytnie i sytuacja na Bliskim Wschodzie — Popr. 8

 • Dz. U. C288E - 41 z 200625.11.2006

  6. RC - B6-0086/2006 Wybory w Palestynie i sytuacja na Bliskim Wschodzie — Popr. 7

 • Dz. U. C288E - 39 z 200625.11.2006

  5. Sprawozdanie Ferber A6-0390/2005 — Rezolucja

 • Dz. U. C288E - 38 z 200625.11.2006

  4. Sprawozdanie Carlshamre A6-0404/2005 — Rezolucja

 • Dz. U. C288E - 36 z 200625.11.2006

  3. Sprawozdanie Brok A6-0389/2005 — Popr. 4

 • Dz. U. C288E - 34 z 200625.11.2006

  2. Sprawozdanie Brok A6-0389/2005 — Popr. 1

 • Dz. U. C288E - 33 z 200625.11.2006

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C288E - 33 z 200625.11.2006

  1. Sprawozdanie Toubon A6-0412/2005 — Popr. 19

 • Dz. U. C288E - 32 z 200625.11.2006

  11. Zasoby rybne Morza Śródziemnego

 • Dz. U. C288E - 31 z 200625.11.2006

  9. Stanowisko UE wobec rządu kubańskiego

 • Dz. U. C288E - 31 z 200625.11.2006

  10. Oświadczenia krajowe w sprawie zarządzania — Odpowiedzialność Państw Członkowskich w zakresie wykonania budżetu Unii Europejskiej

 • Dz. U. C288E - 30 z 200625.11.2006

  8. Wyniki wyborów w Palestynie oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak również decyzja Rady o nieupublicznianiu sprawozdania w sprawie Jerozolimy Wschodniej

 • Dz. U. C288E - 29 z 200625.11.2006

  7. Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych

 • Dz. U. C288E - 28 z 200625.11.2006

  6. Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej

 • Dz. U. C288E - 26 z 200625.11.2006

  5. Zwalczanie przemocy wobec kobiet

 • Dz. U. C288 - 25 z 200625.11.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4359 — Petroplus/ExxonMobil) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C288 - 24 z 200625.11.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4408 — Tata/Corus) (1)

 • Dz. U. C288E - 24 z 200625.11.2006

  3. Przepisy dotyczące nominalnych ilości wyrobów we wstępnych opakowaniach ***I

 • Dz. U. C288E - 24 z 200625.11.2006

  4. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa – 2004 r.

 • Dz. U. C288 - 23 z 200625.11.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4492 — Candover/Ferret) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C288E - 23 z 200625.11.2006

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C288E - 23 z 200625.11.2006

  1. Prawodawstwo socjalne dotyczące działalności w zakresie transportu drogowego ***III

 • Dz. U. C288E - 23 z 200625.11.2006

  2. Harmonizacja prawodawstwa socjalnego w dziedzinie transportu drogowego ***III

 • Dz. U. C288 - 22 z 200625.11.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4479 — News Corporation/Jamba/Ojom) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C288 - 21 z 200625.11.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4483 — Avnet/Access) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C288E - 21 z 200625.11.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C288 - 20 z 200625.11.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4446 — Arrow Electronics/In Technology) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C288E - 20 z 200625.11.2006

  12. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C288E - 20 z 200625.11.2006

  13. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C288E - 20 z 200625.11.2006

  14. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C288 - 19 z 200625.11.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4466 — HTA/CDPQ/KVW/BAA Budapest Airport) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C288E - 19 z 200625.11.2006

  8. 11. Zasoby rybne Morza Śródziemnego (głosowanie)

 • Dz. U. C288E - 19 z 200625.11.2006

  9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C288E - 19 z 200625.11.2006

  10. Korekty do głosowania

 • Dz. U. C288E - 19 z 200625.11.2006

  11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C288 - 18 z 200625.11.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4473 — MLCP/CIR/Oakwood) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C288E - 18 z 200625.11.2006

  8. 9. Stanowisko UE wobec rządu kubańskiego (głosowanie)

 • Dz. U. C288E - 18 z 200625.11.2006

  8. 10. Oświadczenia krajowe w sprawie zarządzania — Odpowiedzialność Państw Członkowskich w zakresie wykonania budżetu Unii Europejskiej (głosowanie)

 • Dz. U. C288 - 17 z 200625.11.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4472 — William Hill/Codere/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C288E - 17 z 200625.11.2006

  8. 6. Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej (głosowanie)

 • Dz. U. C288E - 17 z 200625.11.2006

  8. 7. Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych (głosowanie)

 • Dz. U. C288E - 17 z 200625.11.2006

  8. 8. Wyniki wyborów w Palestynie oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak również decyzja Rady o nieupublicznianiu sprawozdania w sprawie Jerozolimy Wschodniej (głosowanie)

 • Dz. U. C288 - 16 z 200625.11.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4426 — SABIC/Huntsman Petrochemicals UK) (1)

 • Dz. U. C288E - 16 z 200625.11.2006

  8. 3. Przepisy dotyczące nominalnych ilości wyrobów we wstępnych opakowaniach ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C288E - 16 z 200625.11.2006

  8. 4. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (2004 r.) (głosowanie)

 • Dz. U. C288E - 16 z 200625.11.2006

  8. 5. Zwalczanie przemocy wobec kobiet (głosowanie)

 • Dz. U. C288 - 15 z 200625.11.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

 • Dz. U. C288E - 15 z 200625.11.2006

  5. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C288E - 15 z 200625.11.2006

  6. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C288E - 15 z 200625.11.2006

  7. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C288E - 15 z 200625.11.2006

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C288E - 15 z 200625.11.2006

  8. 1. Prawodawstwo socjalne dotyczące działalności w zakresie transportu drogowego ***III (głosowanie)

 • Dz. U. C288E - 15 z 200625.11.2006

  8. 2. Harmonizacja prawodawstwa socjalnego w dziedzinie transportu drogowego ***III (głosowanie)

 • Dz. U. C288E - 14 z 200625.11.2006

  3. Europejska strategia komunikacji — Biała Księga (debata)

 • Dz. U. C288E - 14 z 200625.11.2006

  4. Prawodawstwo socjalne dotyczące działalności w zakresie transportu drogowego ***III — Prawodawstwo socjalne w dziedzinie transportu drogowego ***III (debata)

 • Dz. U. C288 - 13 z 200625.11.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C288E - 13 z 200625.11.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C288E - 13 z 200625.11.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C288E - 13 z 200625.11.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C288 - 11 z 200625.11.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C288E - 11 z 200625.11.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C288E - 10 z 200625.11.2006

  20. Przepisy dotyczące nominalnych ilości wyrobów we wstępnych opakowaniach ***I (debata)

 • Dz. U. C288E - 10 z 200625.11.2006

  21. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C288E - 10 z 200625.11.2006

  22. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C288E - 9 z 200625.11.2006

  16. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C288E - 9 z 200625.11.2006

  17. Zwalczanie przemocy wobec kobiet (debata)

 • Dz. U. C288E - 9 z 200625.11.2006

  18. Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej (debata)

 • Dz. U. C288E - 9 z 200625.11.2006

  19. Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych (debata)

 • Dz. U. C288 - 8 z 200625.11.2006

  Publikacja wniosku o zmianę zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C288E - 8 z 200625.11.2006

  14. Krajowe deklaracje w sprawie zarządzania — Odpowiedzialność Państw Członkowskich w przedmiocie wykonania budżetu Unii Europejskiej (debata)

 • Dz. U. C288E - 8 z 200625.11.2006

  15. Zasoby połowowe Morza Śródziemnego (debata)

 • Dz. U. C288E - 7 z 200625.11.2006

  13. Stanowisko UE w sprawie rządu kubańskiego (debata)

 • Dz. U. C288E - 6 z 200625.11.2006

  12. Wyniki wyborów w Palestynie oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie jak również decyzja Rady o nieupublicznianiu sprawozdania w sprawie polityki izraelskiej w Jerozolimie Wschodniej (debata)

 • Dz. U. C288E - 5 z 200625.11.2006

  7. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C288E - 5 z 200625.11.2006

  8. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C288E - 5 z 200625.11.2006

  9. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C288E - 5 z 200625.11.2006

  10. Porządek dzienny

 • Dz. U. C288E - 5 z 200625.11.2006

  11. Perspektywy Wspólnej Polityki Zagranicznej na rok 2006 — Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa – 2004 r. (debata)

 • Dz. U. C288E - 4 z 200625.11.2006

  5. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C288E - 4 z 200625.11.2006

  6. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C288 - 3 z 200625.11.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C288 - 2 z 200625.11.2006

  Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C288E - 2 z 200625.11.2006

  4. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C288 - 1 z 200625.11.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C288E - 1 z 200625.11.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C288E - 1 z 200625.11.2006

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C288E - 1 z 200625.11.2006

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C288E - 1 z 200625.11.2006

  3. Oświadczenie Przewodniczącego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.