Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 291 POZ 83

Tytuł:

TEKSTY PRZYJĘTE

Data ogłoszenia:2006-11-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 291 POZ 83

30.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 291 E/83

Wtorek, 14 marca 2006 r.

TEKSTY PRZYJĘTE

P6_TA(2006)0071

Umowa między WE a Ukrainą dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2005)0368 — C6-0431/2005 — 2005/0155(CNS))

(Procedura konsultacji) Parlament Europejski, — uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2005)0368) (1), — uwzględniając art. 80 ust. 2 oraz art. 300 ust. 2, akapit pierwszy, zdanie pierwsze Traktatu WE, — uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0431/2005), — uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu, — uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0029/2006), 1. zatwierdza zawarcie umowy; 2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Ukrainy.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2006)0072

Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (COM(2005)0130 — C6-0176/2005 — 2005/0025(CNS)) (Procedura konsultacji) Parlament Europejski, — uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0130) ( 1), — uwzględniając art. 308 Traktatu WE i art. 203 Traktatu EWEA, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0176/2005), — uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej, — uwzględniając art. 51 i art. 35 Regulaminu, — uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0054/2006),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 291 POZ 83 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C291E - 418 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0101Bezkarność w Afryce, a w szczególności sprawa Hissène'a HabréRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie bezkarności w Afryce, a w szczególności sprawa Hissène'a Habré

 • Dz. U. C291E - 416 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0100KazachstanRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Kazachstanu

 • Dz. U. C291E - 414 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0099Prawa człowieka w Mołdawii, a w szczególności w NaddniestrzuRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praw człowieka w Republice Mołdowy, a w szczególności w Naddniestrzu

 • Dz. U. C291E - 411 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0098Przygotowania do spotkań COP-MOP w sprawie bioróżnorodności i bezpieczeństwa biologicznego (Kurytyba, Brazylia)Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przygotowań do spotkań stron Konwencji o różnorodności biologicznej i stron Protokołu z Kartaginy o bezpieczeństwie biologicznym w Kurytybie w Brazylii

 • Dz. U. C291E - 409 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)009762. sesja Komisji Praw Człowieka ONZ w GenewieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyniku negocjacji dotyczących Rady Praw Człowieka i 62. sesji Komisji Praw Człowieka ONZ

 • Dz. U. C291E - 402 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0096Dokument strategiczny w sprawie rozszerzenia (2005 r.)Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dokumentu strategicznego Komisji w sprawie rozszerzenia — 2005 r. (2005/2206(INI))

 • Dz. U. C291E - 393 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0095Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (COM(2005)0698 — C6-0027/2006 — 2005/0275(CNS))

 • Dz. U. C291E - 389 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0094Gwarantowane tradycyjne specjalności — produkty rolne i środki spożywcze *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie gwarantowanych tradycyjnych specjalności — produktów rolnych i środków spożywczych (COM(2005)0694 — C6-0026/2006 — 2005/0270(CNS))

 • Dz. U. C291E - 383 z 200630.11.2006

  ZAŁĄCZNIKDZIAŁANIA I ŚRODKI WSPIERANIA

 • Dz. U. C291E - 372 z 200630.11.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C291E - 372 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0093Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2007-2013) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013 — aspekt zdrowotny (COM(2005)0115 — C6-0097/2005 — 2005/0042A(COD))

 • Dz. U. C291E - 372 z 200630.11.2006

  P6_TC1-COD(2005)0042AStanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 marca 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2007-2013

 • Dz. U. C291E - 356 z 200630.11.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C291E - 345 z 200630.11.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C291E - 343 z 200630.11.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C291E - 342 z 200630.11.2006

  21. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C291E - 342 z 200630.11.2006

  22. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C291E - 342 z 200630.11.2006

  23. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C291E - 342 z 200630.11.2006

  24. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C291E - 341 z 200630.11.2006

  20. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C291E - 339 z 200630.11.2006

  18. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C291E - 339 z 200630.11.2006

  19. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C291E - 338 z 200630.11.2006

  17.2. Kazachstan (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 338 z 200630.11.2006

  17.3. Bezkarność w Afryce, a w szczególności sprawa Hissène Habré (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 337 z 200630.11.2006

  16.2. Kazachstan

 • Dz. U. C291E - 337 z 200630.11.2006

  16.3. Bezkarność w Afryce, a w szczególności sprawa Hissène Habré

 • Dz. U. C291E - 337 z 200630.11.2006

  17. Głosowanie

 • Dz. U. C291E - 337 z 200630.11.2006

  17.1. Prawa człowieka w Mołdawii, a w szczególności w Naddniestrzu (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 336 z 200630.11.2006

  13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C291E - 336 z 200630.11.2006

  14. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C291E - 336 z 200630.11.2006

  15. Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013) — aspekt ochrony konsumentów ***I (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C291E - 336 z 200630.11.2006

  16. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

 • Dz. U. C291E - 336 z 200630.11.2006

  16.1. Prawa człowieka w Mołdawii, a w szczególnośći w Naddniestrzu

 • Dz. U. C291E - 335 z 200630.11.2006

  11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C291E - 335 z 200630.11.2006

  12. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C291E - 334 z 200630.11.2006

  9.5. Stan negocjacji w sprawie Rady Praw Człowieka (Genewa — 62. sesja — Rada Praw Człowieka ONZ) (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 334 z 200630.11.2006

  9.6. Przygotowania do spotkań w ramach VIII Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej i III Posiedzenia Stron Protokołu z Kartaginy o bezpieczeństwie biologicznym (Kurytyba, Brazylia) (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 334 z 200630.11.2006

  10. Porządek dzienny i termin składania

 • Dz. U. C291E - 333 z 200630.11.2006

  9.3. Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych * (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 333 z 200630.11.2006

  9.4. Dokument strategiczny w sprawie rozszerzenia (2005 r.) (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 332 z 200630.11.2006

  8. Oświadczenie Przewodniczącego

 • Dz. U. C291E - 332 z 200630.11.2006

  9. Głosowanie

 • Dz. U. C291E - 332 z 200630.11.2006

  9.1. Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2007-2013) — aspekty zdrowotne ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 332 z 200630.11.2006

  9.2. Gwarantowane tradycyjne specjalności produktów rolnych i środków spożywczych * (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 331 z 200630.11.2006

  6. Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013) — aspekt ochrony konsumentów ***I (debata)

 • Dz. U. C291E - 331 z 200630.11.2006

  7. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

 • Dz. U. C291E - 330 z 200630.11.2006

  4. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C291E - 330 z 200630.11.2006

  5. Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2007-2013) — aspekty zdrowotne ***I (debata)

 • Dz. U. C291E - 329 z 200630.11.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C291E - 329 z 200630.11.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C291E - 329 z 200630.11.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C291E - 329 z 200630.11.2006

  2. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C291E - 329 z 200630.11.2006

  3. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C291E - 321 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0092Przygotowanie do wiosennego szczytu Rady Europejskiej 2006: Strategia LizbońskaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wkładu w dotyczącą Strategii Lizbońskiej debatę w ramach wiosennego szczytu Rady Europejskiej 2006

 • Dz. U. C291E - 319 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0091Metody połowu bardziej przyjazne dla środowiskaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie metod połowu bardziej przyjaznych dla środowiska (2004/2199(INI))

 • Dz. U. C291E - 311 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0090Wytyczne budżetowe na 2007 rok (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B)Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2007 — Sekcje II, IV, V, VI, VII, VIII (A) oraz VIII (B) oraz wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego (Sekcja I) dla procedury budżetowej na rok 2007 (2006/2021(BUD))

 • Dz. U. C291E - 304 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0089Ochrona socjalna i integracja społecznaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony socjalnej i integracji społecznej (2005/2097(INI))

 • Dz. U. C291E - 297 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0088Restrukturyzacje i zatrudnienieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie restrukturyzacji i zatrudnienia (2005/2188(INI))

 • Dz. U. C291E - 294 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0087Czwarte Światowe Forum WodneRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Czwartego Światowego Forum Wodnego — Meksyk, 16-22 marca 2006 r.

 • Dz. U. C291E - 292 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0086Przymusowa prostytucja w ramach światowych imprez sportowychRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przymusowej prostytucji w ramach światowych imprez sportowych

 • Dz. U. C291E - 253 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0085Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich *Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (COM(2005)0181 — C6-0234/2005 — 2005/0090(CNS))

 • Dz. U. C291E - 248 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0084Sytuacja praw człowieka w CzadzieRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji praw człowieka w Czadzie

 • Dz. U. C291E - 244 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0083Ocena europejskiego nakazu aresztowaniaZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie oceny europejskiego nakazu aresztowania (2005/2175(INI))

 • Dz. U. C291E - 243 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0082Minimalne informacje, jakie mają być zawarte w licencjach połowowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie (WE) nr 3690/93 ustanawiające wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencjach połowowych (COM(2005)0499 — C6-0354/2005 — 2005/0205(CNS))

 • Dz. U. C291E - 242 z 200630.11.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C291E - 242 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0081Umowa o partnerstwie między Wspólnotą a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów w Sfederowanych Stanach Mikronezji (COM(2005)0502 — C6-0353/2005 — 2005/0206(CNS))

 • Dz. U. C291E - 171 z 200630.11.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C291E - 159 z 200630.11.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C291E - 157 z 200630.11.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C291E - 156 z 200630.11.2006

  17. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C291E - 156 z 200630.11.2006

  18. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C291E - 155 z 200630.11.2006

  15. Zawody prawnicze i interes ogólny w zakresie funkcjonowania systemów prawnych (debata)

 • Dz. U. C291E - 155 z 200630.11.2006

  16. Przygotowania do spotkań w ramach VIII Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej i III Posiedzenia Stron Protokołu z Kartaginy o bezpieczeństwie biologicznym (Kurytyba, Brazylia) (debata)

 • Dz. U. C291E - 154 z 200630.11.2006

  13. 62. sesja Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (Genewa) (debata)

 • Dz. U. C291E - 154 z 200630.11.2006

  14. Gwarantowane tradycyjne specjalności produktów rolnych i środków spożywczych * — Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych * (debata)

 • Dz. U. C291E - 153 z 200630.11.2006

  10. Zmiana porządku dziennego (debata w sprawie łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa)

 • Dz. U. C291E - 153 z 200630.11.2006

  11. Połączenia na rynku wewnętrznym (debata)

 • Dz. U. C291E - 153 z 200630.11.2006

  12. Polityka eurośródziemnomorska/Przygotowanie najbliższego posiedzenia APEM (debata)

 • Dz. U. C291E - 152 z 200630.11.2006

  8. Wyniki nieformalnej Rady Ministrów Spraw Zagranicznych w dniach 10-11 marca 2006 r. (debata)

 • Dz. U. C291E - 152 z 200630.11.2006

  9. Dokument strategiczny w sprawie rozszerzenia (2005 r.) (debata)

 • Dz. U. C291E - 151 z 200630.11.2006

  5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C291E - 151 z 200630.11.2006

  6. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C291E - 151 z 200630.11.2006

  7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C291E - 150 z 200630.11.2006

  4.10. Wytyczne budżetowe na 2007 rok (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B)) (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 150 z 200630.11.2006

  4.11. Metody połowów bardziej przyjazne dla środowiska (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 150 z 200630.11.2006

  4.12. Przygotowanie Rady Europejskiej/Strategia Lizbońska (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 149 z 200630.11.2006

  4.7. Czwarte Światowe Forum Wodne w Meksyku (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 149 z 200630.11.2006

  4.8. Restrukturyzacje i zatrudnienie (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 149 z 200630.11.2006

  4.9. Ochrona socjalna i integracja społeczna (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 148 z 200630.11.2006

  4.3. Ocena europejskiego nakazu aresztowania (artykuł 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 148 z 200630.11.2006

  4.4. Sytuacja praw człowieka w Czadzie (artykuł Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 148 z 200630.11.2006

  4.5. Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich * (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 148 z 200630.11.2006

  4.6. Przymusowa prostytucja w trakcie światowych imprez sportowych (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 147 z 200630.11.2006

  4. Głosowanie

 • Dz. U. C291E - 147 z 200630.11.2006

  4.1. Umowa o partnerstwie między Wspólnotą a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów * (artykuł 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 147 z 200630.11.2006

  4.2. Minimalne informacje, jakie muszą być zawarte w licencjach połowowych * (artykuł 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 146 z 200630.11.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C291E - 146 z 200630.11.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C291E - 146 z 200630.11.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C291E - 146 z 200630.11.2006

  2. Zmiana porządku dziennego (wydarzenia w Palestynie)

 • Dz. U. C291E - 146 z 200630.11.2006

  3. Przygotowanie Rady Europejskiej/Strategia Lizbońska (debata)

 • Dz. U. C291E - 143 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0080Zwalczanie rasizmu w piłce nożnejDeklaracja Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania rasizmu w piłce nożnej

 • Dz. U. C291E - 133 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0079Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnieniaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego społeczeństwa informacyjnego na rzecz wzrostu i zatrudnienia (2005/2167(INI))

 • Dz. U. C291E - 128 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0078Strategia Wspólnoty w zakresie rtęciRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii Wspólnoty w zakresie rtęci (2005/2050(INI))

 • Dz. U. C291E - 123 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0077Delokalizacja w kontekście rozwoju regionalnegoRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie delokalizacji w kontekście rozwoju regionalnego (2004/2254(INI))

 • Dz. U. C291E - 118 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0076Przegląd strategiczny Międzynarodowego Funduszu WalutowegoRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu strategicznego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (2005/2121(INI))

 • Dz. U. C291E - 104 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0075Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy (COM(2005)0113 — C6-0181/2005 — 2005/0052(CNS))

 • Dz. U. C291E - 92 z 200630.11.2006

  P6_TC1-COD(2005)0017Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 marca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet

 • Dz. U. C291E - 91 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0074Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet (COM(2005)0081 — C6-0083/2005 — 2005/0017(COD))

 • Dz. U. C291E - 85 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0073Tworzenie i kapitał publicznych spółek akcyjnych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 77/91/EWG w sprawie tworzenia publicznych spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmiany wysokości ich kapitału (COM(2004)0730 — C6-0169/2004 —2004/0256(COD))

 • Dz. U. C291E - 85 z 200630.11.2006

  P6_TC1-COD(2004)0256Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 marca 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału

 • Dz. U. C291E - 83 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0071Umowa między WE a Ukrainą dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2005)0368 — C6-0431/2005 — 2005/0155(CNS))

 • Dz. U. C291E - 83 z 200630.11.2006

  P6_TA(2006)0072Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (COM(2005)0130 — C6-0176/2005 — 2005/0025(CNS))

 • Dz. U. C291 - 69 z 200630.11.2006

  Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych przez Państwa EFTA należące do EOG w drugim półroczu 2005 r.

 • Dz. U. C291 - 68 z 200630.11.2006

  Zmiany do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. C291 - 66 z 200630.11.2006

  EMAS — System zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego — Lista obiektów zarejestrowanych w Norwegii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r.

 • Dz. U. C291 - 46 z 200630.11.2006

  Wytyczne w sprawie pojęcia wpływu na handel zawartego w art. 53 i 54 Porozumienia EOG

 • Dz. U. C291 - 45 z 200630.11.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV) (1)

 • Dz. U. C291 - 45 z 200630.11.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4293 — Nordic Capital Fund VI/ICA MENY) (1)

 • Dz. U. C291 - 44 z 200630.11.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4481 — Onex Corporation/Sitel Corporation) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C291E - 44 z 200630.11.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C291 - 43 z 200630.11.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4415 — Motorola/Symbol) (1)

 • Dz. U. C291 - 41 z 200630.11.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C291 - 39 z 200630.11.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C291 - 38 z 200630.11.2006

  Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w zakresie obsługi regularnych połączeń lotniczych między portami lotniczymi w Paryżu (Orly) i w Béziers

 • Dz. U. C291 - 34 z 200630.11.2006

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

 • Dz. U. C291E - 32 z 200630.11.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C291E - 30 z 200630.11.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C291E - 29 z 200630.11.2006

  21. Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich * (debata)

 • Dz. U. C291E - 29 z 200630.11.2006

  22. Metody połowów bardziej przyjazne dla środowiska (debata)

 • Dz. U. C291E - 29 z 200630.11.2006

  23. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C291E - 29 z 200630.11.2006

  24. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C291E - 28 z 200630.11.2006

  19. Ochrona socjalna i integracja społeczna (debata)

 • Dz. U. C291E - 28 z 200630.11.2006

  20. Wytyczne budżetowe na 2007 rok (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B)) (debata)

 • Dz. U. C291E - 27 z 200630.11.2006

  18. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C291E - 26 z 200630.11.2006

  17. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C291E - 25 z 200630.11.2006

  14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C291E - 25 z 200630.11.2006

  15. Sytuacja w europejskim sektorze obuwniczym, rok po liberalizacji (debata)

 • Dz. U. C291E - 25 z 200630.11.2006

  16. Ocena europejskiego nakazu aresztowania (debata)

 • Dz. U. C291E - 24 z 200630.11.2006

  13. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C291E - 23 z 200630.11.2006

  11.2. Delokalizacja w kontekście rozwoju regionalnego (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 23 z 200630.11.2006

  11.3. Strategia Wspólnoty w zakresie rtęci (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 23 z 200630.11.2006

  11.4. Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 23 z 200630.11.2006

  12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C291E - 22 z 200630.11.2006

  9.4. Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 22 z 200630.11.2006

  9.5. Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy * (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 22 z 200630.11.2006

  10. Uroczyste posiedzenie — Republika Federalna Niemiec

 • Dz. U. C291E - 22 z 200630.11.2006

  11. Głosowanie (ciąg dalszy)

 • Dz. U. C291E - 22 z 200630.11.2006

  11.1. Przegląd strategiczny Międzynarodowego Funduszu Walutowego (głosowanie)

 • Dz. U. C291 - 21 z 200630.11.2006

  Podatek od wartości dodanej (VAT) (Zwolnione z podatku złoto inwestycyjne) — Wykaz złotych monet spełniających kryteria ustanowione w art. 26b lit. a) pkt (ii) Dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. zmienionej Dyrektywą Rady 98/80/WE z dnia 12 października 1998 r. (specjalny program dotyczący złota inwestycyjnego)

 • Dz. U. C291E - 21 z 200630.11.2006

  9. Głosowanie

 • Dz. U. C291E - 21 z 200630.11.2006

  9.1. Umowa między WE a Ukrainą dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych * (artykuł 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 21 z 200630.11.2006

  9.2. Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych * (artykuł 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 21 z 200630.11.2006

  9.3. Tworzenie i kapitał spółek akcyjnych ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C291E - 20 z 200630.11.2006

  6. Restrukturyzacje i zatrudnienie (debata)

 • Dz. U. C291E - 20 z 200630.11.2006

  7. Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet ***I (debata)

 • Dz. U. C291E - 20 z 200630.11.2006

  8. Walka z rasizmem w piłce nożnej (pisemne oświadczenie)

 • Dz. U. C291 - 19 z 200630.11.2006

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C291E - 19 z 200630.11.2006

  5. Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia (debata)

 • Dz. U. C291E - 18 z 200630.11.2006

  4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C291E - 17 z 200630.11.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C291E - 17 z 200630.11.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C291E - 17 z 200630.11.2006

  1. Otwarcie sesji rocznej

 • Dz. U. C291E - 17 z 200630.11.2006

  2. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C291E - 17 z 200630.11.2006

  3. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C291 - 15 z 200630.11.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C291E - 15 z 200630.11.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C291E - 14 z 200630.11.2006

  25. Zamknięcie sesji rocznej

 • Dz. U. C291E - 13 z 200630.11.2006

  21. Strategia Wspólnoty w zakresie rtęci (debata)

 • Dz. U. C291E - 13 z 200630.11.2006

  22. Swobodny przepływ pracowników i okresy przejściowe (debata)

 • Dz. U. C291E - 13 z 200630.11.2006

  23. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C291E - 13 z 200630.11.2006

  24. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C291E - 12 z 200630.11.2006

  19. Czwarte Światowe Forum Wody w Meksyku (debata)

 • Dz. U. C291E - 12 z 200630.11.2006

  20. Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy * (debata)

 • Dz. U. C291E - 11 z 200630.11.2006

  17. Przymusowa prostytucja w trakcie światowych imprez sportowych — Środki podjęte przez UE przeciwko handlowi ludźmi i inauguracja dnia walki z tym handlem (debata)

 • Dz. U. C291E - 11 z 200630.11.2006

  18. Delokalizacja w kontekście rozwoju regionalnego (debata)

 • Dz. U. C291 - 10 z 200630.11.2006

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C291E - 10 z 200630.11.2006

  15. Porządek obrad

 • Dz. U. C291E - 10 z 200630.11.2006

  16. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C291E - 8 z 200630.11.2006

  13. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C291E - 8 z 200630.11.2006

  14. Petycje

 • Dz. U. C291E - 7 z 200630.11.2006

  10. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C291E - 7 z 200630.11.2006

  11. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C291E - 7 z 200630.11.2006

  12. Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlementu

 • Dz. U. C291 - 5 z 200630.11.2006

  Pomoc państwa — Zjednoczone Królestwo — Pomoc państwa nr C 39/06 (ex NN 94/05) — Program przydzielania po raz pierwszy pomocy zainteresowanym stronom (First Time Shareholders scheme) — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dz. U. C291 - 3 z 200630.11.2006

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/A/37.507 — AstraZeneca (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C291E - 3 z 200630.11.2006

  9. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C291 - 2 z 200630.11.2006

  Opinia komitetu doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 391. posiedzeniu komitetu w dniu 30 maja 2005 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/A.37.507/B2 — AstraZeneca

 • Dz. U. C291E - 2 z 200630.11.2006

  4. Weryfikacja mandatów

 • Dz. U. C291E - 2 z 200630.11.2006

  5. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C291E - 2 z 200630.11.2006

  6. Mandat posła

 • Dz. U. C291E - 2 z 200630.11.2006

  7. Dostęp do rynku usług portowych (zakończenie procedury)

 • Dz. U. C291E - 2 z 200630.11.2006

  8. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C291 - 1 z 200630.11.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C291E - 1 z 200630.11.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C291E - 1 z 200630.11.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C291E - 1 z 200630.11.2006

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C291E - 1 z 200630.11.2006

  2. Oświadczenia Przewodniczącego

 • Dz. U. C291E - 1 z 200630.11.2006

  3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C291E - 0 z 200630.11.2006

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.