Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 295 POZ 2

Tytuł:

Zawiadomienie dla importerów — Przywóz wyrobów włókienniczych i odzieżowych do Wspólnoty po rozszerzeniu Unii Europejskiej o Bułgarię i Rumunię w dniu 1 stycznia 2007 r.

Data ogłoszenia:2006-12-05


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 295 POZ 2

C 295/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAWIADOMIENIE DLA IMPORTERÓW

5.12.2006

Przywóz wyrobów włókienniczych i odzieżowych do Wspólnoty po rozszerzeniu Unii Europejskiej o Bułgarię i Rumunię w dniu 1 stycznia 2007 r. (2006/C 295/02) Wspólnotowe podmioty gospodarcze są poinformowane, w drodze niniejszego zawiadomienia, że od dnia 1 stycznia 2007 r. nowe państwa członkowskie, mianowicie Bułgaria i Rumunia, będą stosować wspólną politykę handlową włącznie z systemem kontyngentów i nadzoru odnoszącym się do przywozu wyrobów włókienniczych i odzieżowych z niektórych państw trzecich. W tym celu Komisja opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 (1) określające wielkości kontyngentów obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. Dopuszczenie do swobodnego obrotu wyrobów włókienniczych i odzieżowych w rozszerzonej Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2007 r. powinno spełniać wymogi systemu zarządzania kontyngentami i nadzoru zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93. Dopuszczenie do swobodnego obrotu, w jednym z nowych państw członkowskich przystępujących do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r., wyrobów włókienniczych i odzieżowych, objętych limitami ilościowymi lub nadzorem we Wspólnocie, które zostały wysłane z krajów dostawców do nowych państw członkowskich przed 1 stycznia 2007 r. i które wprowadzi się do nowych państw członkowskich po dniu 1 stycznia 2007 r. włącznie, następuje po przedstawieniu pozwolenia na przywóz zawierającego elementy wskazane w załączniku III rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 (dokument nadzoru). Takie pozwolenie na przywóz wydawane będzie automatycznie i bez limitów ilościowych UE przez właściwe organy zainteresowanego państwa członkowskiego na podstawie odpowiedniego dowodu, takiego jak konosament, stwierdzającego, że wyroby zostały wysłane przed 1 stycznia 2007 r. Komisja jest informowana o takich pozwoleniach na przywóz przez właściwe organy nowego zainteresowanego państwa członkowskiego. Dopuszczenie do swobodnego obrotu w jednym z nowych państw członkowskich, przystępujących do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r., wyrobów włókienniczych objętych limitami ilościowymi we Wspólnocie, które zostały wysłane z nowego państwa członkowskiego przed 1 stycznia 2007 r. do celów objęcia procedurą uszlachetniania biernego i które zostaną powrotnie przywiezione do tego samego nowego państwa członkowskiego po dniu 1 stycznia 2007 r. włącznie, nie podlega wspólnotowym limitom ilościowym ani wymogom dotyczącym pozwolenia na przywóz, jeżeli przedstawiono odpowiedni dowód, taki jak zgłoszenie wywozowe, że produkty zostały wysłane z nowego państwa członkowskiego przed 1 stycznia 2007 r. do celów objęcia procedurą uszlachetniania biernego, a następnie powrotnie przywiezione do tego samego państwa członkowskiego. Właściwe organy zainteresowanego państwa członkowskiego przekazują Komisji informacje na temat takiego przywozu. Aktualny wykaz właściwych organów krajowych, włącznie z organami w nowych państwach członkowskich, zostaje opublikowany oddzielnie tego samego dnia co niniejsze zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C).

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 35/2006 (Dz.U. L 7 z 12.1.2006, str. 8).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 295 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C295E - 69 z 20065.12.2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 26/2006 z dnia 25 września 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą okresloną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program Europa dla Obywateli na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013

 • Dz. U. C295E - 57 z 20065.12.2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 25/2006 z dnia 18 września 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą okresloną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

 • Dz. U. C295E - 48 z 20065.12.2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 24/2006 z dnia 18 września 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą okresloną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych

 • Dz. U. C295 - 28 z 20065.12.2006

  Program Młodzież w działaniu na lata 2007-2013 — warunkowa publikacja przewodnika programowego

 • Dz. U. C295 - 27 z 20065.12.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4348 — PKN/Mazeikiu) (1)

 • Dz. U. C295 - 27 z 20065.12.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4370 — EBN/COGAS Energy) (1)

 • Dz. U. C295 - 24 z 20065.12.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C295 - 6 z 20065.12.2006

  Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 — Krajowa mapa pomocy regionalnej: Niemcy

 • Dz. U. C295 - 3 z 20065.12.2006

  Wykaz właściwych organów krajowych, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. C295 - 1 z 20065.12.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C295E - 1 z 20065.12.2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 23/2006 z dnia 18 września 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą okresloną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.