Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 297 POZ 47

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4501 — HAL/Egeria/NB) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

Data ogłoszenia:2006-12-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 297 POZ 47

7.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4501 — HAL/Egeria/NB) Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

C 297/47

(2006/C 297/13) 1. W dniu 29 listopada 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa HAL Investments B.V. („HAL”, Niderlandy) i Egeria Capital B.V. („Egeria”, Niderlandy) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem N.V. Nationale Borg-Maatschappij („NB”, Niderlandy) w drodze zakupu udziałów/akcji. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku HAL: międzynarodowa spółka inwestycyjna inwestująca w spółki z różnych sektorów; — w przypadku Egeria: spółka inwestująca na prywatnym rynku kapitałowym, inwestująca w holenderskie spółki lub spółki powiązane kapitałowo z holenderskimi przedsiębiorstwami; — w przypadku NB: firma ubezpieczeniowa specjalizująca się w emisji obligacji i udzielaniu gwarancji. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4501 — HAL/Egeria/NB, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1. (2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 297 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C297E - 387 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0228TajwanRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Tajwanu

 • Dz. U. C297E - 384 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0227Sri LankaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Sri Lance

 • Dz. U. C297E - 381 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0226NepalRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Nepalu

 • Dz. U. C297E - 379 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0225Traktat ustanawiający Wspólnotę Energetyczną dla Europy Południowo-WschodniejRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną

 • Dz. U. C297E - 375 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0224Klęski żywiołowe — aspekty związane z ochroną środowiska naturalnegoRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie klęsk żywiołowych (pożarów, susz oraz powodzi) — aspektów związanych z ochroną środowiska naturalnego (2005/2192(INI))

 • Dz. U. C297E - 369 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0223Klęski żywiołowe — aspekty związane z rozwojem regionalnymRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie klęsk żywiołowych (pożarów, susz i powodzi) — aspekty związane z rozwojem regionalnym (2005/2193(INI))

 • Dz. U. C297E - 363 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0222Klęski żywiołowe-aspekty związane z rolnictwemRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie klęsk żywiołowych (pożary, susze i powodzie) — aspekty związane z rolnictwem (2005/2195(INI))

 • Dz. U. C297E - 357 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0221Roczna strategia polityczna Komisji na 2007 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu na 2007 r.: sprawozdanie Komisji w sprawie rocznej strategii politycznej (2006/2020(BUD))

 • Dz. U. C297E - 341 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0220Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka na świecie w 2005 roku i polityki UERezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie rocznego sprawozdania na temat praw człowieka na świecie w 2005 roku i polityki UE w tej dziedzinie (2005/2203(INI))

 • Dz. U. C297E - 340 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0219Zawarcie przez Wspólnotę Europejską Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną (13886/1/2005 — COM(2005)0435 — C6-0435/2005 — 2005/0178(AVC))

 • Dz. U. C297E - 331 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0218Fundusz Solidarności UE ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (COM(2005)0108 — C6-0093/2005 — 2005/0033(COD))

 • Dz. U. C297E - 331 z 20067.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0033Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 maja 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

 • Dz. U. C297E - 313 z 20067.12.2006

  P6_TC1-COD(2004)0220Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 maja 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. C297E - 312 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0217Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej (COM(2004)0629 — C6-0128/2004 — 2004/0220(COD))

 • Dz. U. C297E - 306 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0216Polityka spójności w służbie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia — strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przygotowania procedury zgody dotyczącej strategicznych wytycznych Wspólnoty na lata 2007-2013 (Polityka spójności w służbie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia) (2006/2086(INI))

 • Dz. U. C297E - 305 z 20067.12.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C297E - 305 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0215Projekt budżetu korygującego nr 2/2006Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2006 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, Sekcja III — Komisja (8513/2006 — C6-0127/2006 — 2006/2098(BUD))

 • Dz. U. C297E - 304 z 20067.12.2006

  26. RC B6-0284/2006 — Tajwan — Rezolucja

 • Dz. U. C297E - 302 z 20067.12.2006

  25. Sprawozdanie Estrela A6-0149/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C297E - 301 z 20067.12.2006

  24. Sprawozdanie Estrela A6-0149/2006 — Ustęp 10/2

 • Dz. U. C297E - 299 z 20067.12.2006

  23. Sprawozdanie Galeote Quecedo A6-0147/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C297E - 297 z 20067.12.2006

  22. Sprawozdanie Galeote Quecedo A6-0147/2006 — Punkt M

 • Dz. U. C297E - 296 z 20067.12.2006

  21. Sprawozdanie Galeote Quecedo A6-0147/2006 — Poprawka 10

 • Dz. U. C297E - 294 z 20067.12.2006

  20. Sprawozdanie Galeote Quecedo A6-0147/2006 — Ustęp 15/3

 • Dz. U. C297E - 293 z 20067.12.2006

  19. Sprawozdanie Galeote Quecedo A6-0147/2006 — Poprawka 9

 • Dz. U. C297E - 291 z 20067.12.2006

  18. Sprawozdanie Capoulas Santos A6-0152/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C297E - 290 z 20067.12.2006

  17. Sprawozdanie Capoulas Santos A6-0152/2006 — Punkt M/2

 • Dz. U. C297E - 288 z 20067.12.2006

  16. Sprawozdanie Capoulas Santos A6-0152/2006 — Punkt 2

 • Dz. U. C297E - 287 z 20067.12.2006

  15. Sprawozdanie Capoulas Santos A6-0152/2006 — Poprawka 1

 • Dz. U. C297E - 285 z 20067.12.2006

  14. Sprawozdanie Capoulas Santos A6-0152/2006 — Ustęp 16/2

 • Dz. U. C297E - 284 z 20067.12.2006

  13. Sprawozdanie Capoulas Santos A6-0152/2006 — Ustęp 16/1

 • Dz. U. C297E - 282 z 20067.12.2006

  12. Sprawozdanie Capoulas Santos A6-0152/2006 — Poprawka 2

 • Dz. U. C297E - 281 z 20067.12.2006

  11. Sprawozdanie Elles A6-0154/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C297E - 279 z 20067.12.2006

  10. Sprawozdanie Elles A6-0154/2006 — Ustęp 13

 • Dz. U. C297E - 278 z 20067.12.2006

  9. Sprawozdanie Elles A6-0154/2006 — Ustęp 5

 • Dz. U. C297E - 276 z 20067.12.2006

  8. Sprawozdanie Howitt A6-0158/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C297E - 275 z 20067.12.2006

  7. Sprawozdanie Howitt A6-0158/2006 — Poprawka 4

 • Dz. U. C297E - 273 z 20067.12.2006

  6. Sprawozdanie Howitt A6-0158/2006 — Poprawka 12

 • Dz. U. C297E - 272 z 20067.12.2006

  5. Sprawozdanie Howitt A6-0158/2006 — Poprawka 13

 • Dz. U. C297E - 270 z 20067.12.2006

  4. Sprawozdanie Howitt A6-0158/2006 — Poprawka 11

 • Dz. U. C297E - 269 z 20067.12.2006

  3. Sprawozdanie Berend A6-0123/2006 — Poprawka 42

 • Dz. U. C297E - 267 z 20067.12.2006

  2. Sprawozdanie Berend A6-0123/2006 — Poprawka 46

 • Dz. U. C297E - 266 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIWYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C297E - 266 z 20067.12.2006

  1. Sprawozdanie Berend A6-0123/2006 — Poprawka 43

 • Dz. U. C297E - 264 z 20067.12.2006

  13. Sri Lanka

 • Dz. U. C297E - 264 z 20067.12.2006

  14. Tajwan

 • Dz. U. C297E - 263 z 20067.12.2006

  11. Traktat ustanawiający Wspólnotę Energetyczną dla Europy Południowo — Wschodniej

 • Dz. U. C297E - 263 z 20067.12.2006

  12. Nepal

 • Dz. U. C297E - 261 z 20067.12.2006

  10. Klęski żywiołowe — aspekty związane z ochroną środowiska

 • Dz. U. C297E - 259 z 20067.12.2006

  9. Klęski żywiołowe — aspekty związane z rozwojem regionalnym

 • Dz. U. C297E - 258 z 20067.12.2006

  8. Klęski żywiołowe — aspekty związane z rolnictwem

 • Dz. U. C297E - 256 z 20067.12.2006

  7. Roczna strategia polityczna Komisji (2007 r.)

 • Dz. U. C297E - 254 z 20067.12.2006

  5. Zawarcie przez Wspólnotę Europejską Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną ***

 • Dz. U. C297E - 254 z 20067.12.2006

  6. Prawa człowieka na świecie w 2005 r. oraz polityka Unii Europejskiej

 • Dz. U. C297E - 253 z 20067.12.2006

  3. Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej ***I

 • Dz. U. C297E - 253 z 20067.12.2006

  4. Fundusz Solidarności UE ***I

 • Dz. U. C297E - 252 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IWYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C297E - 252 z 20067.12.2006

  1. Projekt budżetu korygującego nr 2/2006

 • Dz. U. C297E - 252 z 20067.12.2006

  2. Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007 — 2013

 • Dz. U. C297E - 250 z 20067.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C297E - 249 z 20067.12.2006

  19. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C297E - 249 z 20067.12.2006

  20. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C297E - 248 z 20067.12.2006

  17. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C297E - 248 z 20067.12.2006

  18. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C297E - 246 z 20067.12.2006

  16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C297E - 245 z 20067.12.2006

  14.2. Sri Lanka (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 245 z 20067.12.2006

  14.3. Tajwan (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 245 z 20067.12.2006

  15. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C297E - 244 z 20067.12.2006

  11. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C297E - 244 z 20067.12.2006

  12. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C297E - 244 z 20067.12.2006

  13. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C297E - 244 z 20067.12.2006

  14. Głosowanie

 • Dz. U. C297E - 244 z 20067.12.2006

  14.1. Nepal (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 243 z 20067.12.2006

  9. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

 • Dz. U. C297E - 243 z 20067.12.2006

  9.1. Nepal

 • Dz. U. C297E - 243 z 20067.12.2006

  9.2. Sri Lanka

 • Dz. U. C297E - 243 z 20067.12.2006

  9.3. Tajwan

 • Dz. U. C297E - 243 z 20067.12.2006

  10. Porządek dzienny

 • Dz. U. C297E - 242 z 20067.12.2006

  8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C297E - 241 z 20067.12.2006

  5.9. Klęski żywiołowe — aspekty związane z rozwojem regionalnym (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 241 z 20067.12.2006

  5.10. Klęski żywiołowe — aspekty związane z ochroną środowiska (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 241 z 20067.12.2006

  5.11. Traktat ustanawiający Wspólnotę Energetyczną dla Europy Południowo-Wschodniej (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 241 z 20067.12.2006

  6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C297E - 241 z 20067.12.2006

  7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C297E - 240 z 20067.12.2006

  5.5. Zawarcie przez Wspólnotę Europejską Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną *** (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 240 z 20067.12.2006

  5.6. Prawa człowieka na świecie w 2005 r. oraz polityka Unii Europejskiej (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 240 z 20067.12.2006

  5.7. Roczna strategia polityczna Komisji (Budżet 2007 r.) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 240 z 20067.12.2006

  5.8. Klęski żywiołowe — aspekty związane z rolnictwem (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 239 z 20067.12.2006

  5. Głosowanie

 • Dz. U. C297E - 239 z 20067.12.2006

  5.1. Projekt budżetu korygującego nr 2/2006 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 239 z 20067.12.2006

  5.2. Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 239 z 20067.12.2006

  5.3. Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 239 z 20067.12.2006

  5.4. Fundusz Solidarności UE ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 238 z 20067.12.2006

  4. Klęski żywiołowe — aspekty związane z rolnictwem — Klęski żywiołowe — aspekty związane z rozwojem regionalnym — Klęski żywiołowe — aspekty związane z ochroną środowiska — Fundusz Solidarności UE ***I (debata)

 • Dz. U. C297E - 237 z 20067.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C297E - 237 z 20067.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C297E - 237 z 20067.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C297E - 237 z 20067.12.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C297E - 237 z 20067.12.2006

  3. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C297E - 233 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0214Finanse publiczne w UGWRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie finansów publicznych w Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) (2005/2166(INI))

 • Dz. U. C297E - 228 z 20067.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0157Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 maja 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania normalizacji europejskiej

 • Dz. U. C297E - 227 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0213Finansowanie normalizacji europejskiej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania normalizacji europejskiej (COM(2005)0377 — C6-0252/2005 — 2005/0157(COD))

 • Dz. U. C297E - 219 z 20067.12.2006

  P6_TC1-COD(2004)0270BStanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 maja 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych

 • Dz. U. C297E - 218 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIWARUNKI FINANSOWANIA INFRASTRUKTURY POMOCNICZEJ ZGODNIE Z ART. 2 LIT. C) I ART. 5 UST. 2

 • Dz. U. C297E - 218 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0212Przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (COM(2004)0775 — C6-0223/2004 — 2004/0270B(COD))

 • Dz. U. C297E - 211 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IWARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA ZGODNIE Z ART. 5 UST. 2

 • Dz. U. C297E - 203 z 20067.12.2006

  P6_TC1-COD(2004)0157Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 maja 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego pod względem środowiskowym („Marco Polo II”) i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1382/2003

 • Dz. U. C297E - 202 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0211Program dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego pod względem środowiskowym („Marco Polo II”) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego pod względem środowiskowym („Marco Polo II”) (COM(2004)0478 — C6-0088/2004 — 2004/0157(COD))

 • Dz. U. C297E - 199 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IVFINANSOWANIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW DOTYCZĄCYCH RYBOŁÓWSTWA

 • Dz. U. C297E - 199 z 20067.12.2006

  DEKLARACJE

 • Dz. U. C297E - 198 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIIKLASYFIKACJA WYDATKÓW

 • Dz. U. C297E - 196 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C297E - 196 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIWSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA W SEKTORZE BUDŻETOWYM

 • Dz. U. C297E - 185 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C297E - 185 z 20067.12.2006

  POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE POMIĘDZY PARLAMENTEM EUROPEJSKIM, RADĄ I KOMISJĄ W SPRAWIE DYSCYPLINY BUDŻETOWEJ I NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI

 • Dz. U. C297E - 182 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0210Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansamiDecyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zawarcia Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2004/2099(ACI) — 2006/2028(ACI))

 • Dz. U. C297E - 181 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0209Środki w celu urzeczywistnienia przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Aktu z Genewy dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów i modeli przemysłowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu urzeczywistnienia przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Aktu z Genewy w wersji z Hagi dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów i modeli przemysłowych (COM(2005)0689 — C6-0058/2006 — 2005/0274(CNS))

 • Dz. U. C297E - 180 z 20067.12.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C297E - 180 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0207Nominacja na stanowisko członka zarządu Europejskiego Banku CentralnegoDecyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zalecenia Rady dotyczącego nominacji na stanowisko członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego (C6-0071/2006 — 2006/0801(CNS))

 • Dz. U. C297E - 180 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0208Przystąpienie do Aktu z Genewy dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów i modeli przemysłowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zatwierdzającej przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Aktu z Genewy w wersji z Hagi dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów i modeli przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (COM(2005)0687 — C6-0061/2006 — 2005/0273(CNS))

 • Dz. U. C297E - 177 z 20067.12.2006

  11. Sprawozdanie Plestinska A6-0107/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C297E - 176 z 20067.12.2006

  10. Sprawozdanie Böge A6-0150/2006 — Decyzja

 • Dz. U. C297E - 174 z 20067.12.2006

  9. Sprawozdanie Böge A6-0150/2006 — Ustęp 11

 • Dz. U. C297E - 173 z 20067.12.2006

  8. Sprawozdanie Böge A6-0150/2006 — Ustęp 10

 • Dz. U. C297E - 171 z 20067.12.2006

  7. Sprawozdanie Böge A6-0150/2006 — Poprawki 3

 • Dz. U. C297E - 169 z 20067.12.2006

  6. Sprawozdanie Böge A6-0150/2006 — Poprawki 2

 • Dz. U. C297E - 168 z 20067.12.2006

  5. Sprawozdanie Böge A6-0150/2006 — Ustęp 5

 • Dz. U. C297E - 166 z 20067.12.2006

  4. Sprawozdanie Sousa Pinto A6-0144/2006 — Decyzja

 • Dz. U. C297E - 164 z 20067.12.2006

  3. Sprawozdanie Sousa Pinto A6-0144/2006 — Ustęp 1

 • Dz. U. C297E - 163 z 20067.12.2006

  2. Sprawozdanie Sousa Pinto A6-0144/2006 — Poprawki 1

 • Dz. U. C297E - 162 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIWYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C297E - 162 z 20067.12.2006

  1. Sprawozdanie Berès A6-0136/2006 — Głosowanie tajne

 • Dz. U. C297E - 160 z 20067.12.2006

  9. Finanse publiczne w Unii Gospodarczej i Walutowej

 • Dz. U. C297E - 159 z 20067.12.2006

  7. Przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych ***I

 • Dz. U. C297E - 159 z 20067.12.2006

  8. Finansowanie normalizacji europejskiej ***I

 • Dz. U. C297E - 158 z 20067.12.2006

  6. Poprawa działania systemu transportu towarowego pod względem środowiskowym („Marco Polo”) ***I

 • Dz. U. C297E - 157 z 20067.12.2006

  3. Środki w celu urzeczywistnienia przystąpienia do Aktu z Genewy dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów i modeli przemysłowych *

 • Dz. U. C297E - 157 z 20067.12.2006

  4. Zawarcie Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. C297E - 157 z 20067.12.2006

  5. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. C297E - 156 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IWYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C297E - 156 z 20067.12.2006

  1. Powołanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. C297E - 156 z 20067.12.2006

  2. Przystąpienie do Aktu z Genewy dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów i modeli przemysłowych *

 • Dz. U. C297E - 154 z 20067.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C297E - 153 z 20067.12.2006

  16. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C297E - 153 z 20067.12.2006

  17. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C297E - 152 z 20067.12.2006

  14. Roczna strategia polityczna Komisji (Budżet 2007 r.) (debata)

 • Dz. U. C297E - 152 z 20067.12.2006

  15. Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013 (debata)

 • Dz. U. C297E - 151 z 20067.12.2006

  12. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C297E - 151 z 20067.12.2006

  13. Zawarcie przez Wspólnotę Europejską Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną *** — Traktat ustanawiający Wspólnotę Energetyczną dla Europy Południowo-Wschodniej (debata)

 • Dz. U. C297E - 150 z 20067.12.2006

  11. Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej ***I — Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa ***I — Instrument na rzecz Stabilności ***I — Instrument Pomocy Przedakcesyjnej * (debata)

 • Dz. U. C297E - 149 z 20067.12.2006

  9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C297E - 149 z 20067.12.2006

  10. Prawa człowieka na świecie w 2005 r. oraz polityka Unii Europejskiej (debata)

 • Dz. U. C297E - 148 z 20067.12.2006

  6.4. Finanse publiczne w UGW (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 148 z 20067.12.2006

  7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C297E - 148 z 20067.12.2006

  8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C297E - 147 z 20067.12.2006

  5. Uroczyste posiedzenie — Grecja

 • Dz. U. C297E - 147 z 20067.12.2006

  6. Głosowanie (ciąg dalszy)

 • Dz. U. C297E - 147 z 20067.12.2006

  6.1. Poprawa działania systemu transportu towarowego pod względem środowiskowym („Marco Polo II”) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 147 z 20067.12.2006

  6.2. Przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 147 z 20067.12.2006

  6.3. Finansowanie normalizacji europejskiej ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 146 z 20067.12.2006

  4.3. Środki w celu urzeczywistnienia przystąpienia do Aktu z Genewy dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów i modeli przemysłowych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 146 z 20067.12.2006

  4.4. Zawarcie Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 146 z 20067.12.2006

  4.5. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 145 z 20067.12.2006

  4. Głosowanie

 • Dz. U. C297E - 145 z 20067.12.2006

  4.1. Powołanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 145 z 20067.12.2006

  4.2. Przystąpienie do Aktu z Genewy dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów i modeli przemysłowych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 144 z 20067.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C297E - 144 z 20067.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C297E - 144 z 20067.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C297E - 144 z 20067.12.2006

  2. Komunikat Przewodniczącego

 • Dz. U. C297E - 144 z 20067.12.2006

  3. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami — Zawarcie Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (debata)

 • Dz. U. C297E - 140 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0206Wyniki przeglądu wniosków legislacyjnych nierozpatrzonych przez prawodawcęRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyników przeglądu wniosków legislacyjnych nierozpatrzonych przez prawodawcę (2005/2214(INI))

 • Dz. U. C297E - 136 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0205Strategia uproszczenia otoczenia regulacyjnegoRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego (2006/2006(INI))

 • Dz. U. C297E - 132 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0204Wdrażanie, konsekwencje i wpływ obowiązującego prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznegoRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrażania, konsekwencji i wpływu obowiązującego prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznego (2004/2224(INI))

 • Dz. U. C297E - 128 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0203Lepsze stanowienie prawa (2004 r.)Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie lepszego stanowienia prawa 2004 r.: stosowanie zasady pomocniczości — 12 sprawozdanie roczne (2005/2055(INI))

 • Dz. U. C297E - 122 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0202Monitorowanie stosowania prawa wspólnotowego (2003 i 2004 r.)Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie 21 i 22 sprawozdania rocznego Komisji dotyczącego monitorowania stosowania prawa wspólnotowego (2003 i 2004 r.) (2005/2150(INI))

 • Dz. U. C297E - 119 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0201Porozumienie partnerskie WE/Maroko w sprawie połowów *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia partnerskiego w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka (COM(2005)0692 — C6-0040/2006 — 2005/0280(CNS))

 • Dz. U. C297E - 113 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0200Odnowienie zasobów węgorza europejskiego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego środki w celu odnowienia zasobów węgorza europejskiego (COM(2005)0472 — C6-0326/2005 — 2005/0201(CNS))

 • Dz. U. C297E - 112 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIISUBSTANCJE, KTÓRYCH STOSOWANIE W ŻYWNOŚCI JEST ZAKAZANE, OGRANICZONE LUB PODLEGA KONTROLI PRZEZ WSPÓLNOTĘ

 • Dz. U. C297E - 109 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IWITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ DODAWANE DO ŻYWNOŚCI

 • Dz. U. C297E - 109 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIFORMY CHEMICZNE WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DODAWANE DO ŻYWNOŚCI

 • Dz. U. C297E - 98 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0199Dodawanie do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (9857/3/2005 — C6-0017/2006 — 2003/0262(COD))

 • Dz. U. C297E - 98 z 20067.12.2006

  P6_TC2-COD(2003)0262Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 16 maja 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji

 • Dz. U. C297E - 95 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIKOŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE I WARUNKI ICH STOSOWANIA

 • Dz. U. C297E - 76 z 20067.12.2006

  P6_TC2-COD(2003)0165Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 16 maja 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

 • Dz. U. C297E - 75 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0198Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (9858/3/2005 — C6-0018/2006 — 2003/0165(COD))

 • Dz. U. C297E - 74 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0197Wniosek o uchylenie immunitetu Tobiasa PflügeraDecyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Tobiasa Pflügera (2006/2030(IMM))

 • Dz. U. C297E - 72 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0195Umowa WE-Angola w sprawie połowów *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wypowiadającego umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Ludowej Republiki Angoli w sprawie połowów ryb na wodach przybrzeżnych Angoli oraz wprowadzającego odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2792/1999 (COM(2005)0677 — C6-0035/2006 — 2005/0262(CNS))

 • Dz. U. C297E - 72 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0196Miejsce świadczenia usług (VAT) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (COM(2005)0334 — C6-0322/2005 — 2003/0329(CNS))

 • Dz. U. C297E - 70 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0194Protokół do porozumienia w sprawie połowów z Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. (COM(2005)0630 — C6-0045/2006 — 2005/0249(CNS))

 • Dz. U. C297E - 69 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0192Umowa WE/Republika Mołdowy dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2005)0371 — C6-0117/2006 — 2005/0151(CNS))

 • Dz. U. C297E - 69 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0193Umowa WE/Królestwo Maroka dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2005)0393 — C6-0118/2006 — 2005/0161(CNS))

 • Dz. U. C297E - 68 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0190Umowa WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2005)0355 — C6-0115/2006 — 2005/0146(CNS))

 • Dz. U. C297E - 68 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0191Umowa WE/Rumunia dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Rumunią dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2005)0369 — C6-0116/2006 — 2005/0148(CNS))

 • Dz. U. C297E - 67 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0188Umowa WE/Republika Albanii dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2005)0349 — C6-0113/2006 — 2005/0143(CNS))

 • Dz. U. C297E - 67 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0189Umowa WE/Serbia i Czarnogóra dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2005)0353 — C6-0114/2006 — 2005/0141(CNS))

 • Dz. U. C297E - 66 z 20067.12.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C297E - 66 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0186System przywozu ryżu *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 w odniesieniu do systemu przywozu ryżu (COM(2006)0098 — C6-0085/2006 — 2006/0028(CNS))

 • Dz. U. C297E - 66 z 20067.12.2006

  P6_TA(2006)0187Dotacje dla przetwórstwa lnu i konopi uprawianych na włókno *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1673/2000 w odniesieniu do dotacji dla przetwórstwa lnu i konopi uprawianych na włókno, oraz rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do konopi kwalifikujących się do objęcia systemem płatności jednolitych (COM(2006)0125 — C6-0119/2006 — 2006/0043(CNS))

 • Dz. U. C297E - 63 z 20067.12.2006

  16. Sprawozdanie Gargani A6-0080/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C297E - 62 z 20067.12.2006

  15. Sprawozdanie Varela Suanzes-Carpegna A6-0163/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C297E - 60 z 20067.12.2006

  14. Sprawozdanie Varela Suanzes-Carpegna A6-0163/2006 — Poprawka 14

 • Dz. U. C297E - 58 z 20067.12.2006

  13. Sprawozdanie Varela Suanzes-Carpegna A6-0163/2006 — Poprawka 17

 • Dz. U. C297E - 56 z 20067.12.2006

  12. Rapport Varela Suanzes-Carpegna A6-0163/2006 — Poprawka 16

 • Dz. U. C297E - 55 z 20067.12.2006

  11. Sprawozdanie Varela Suanzes-Carpegna A6-0163/2006 — Poprawka 15

 • Dz. U. C297 - 53 z 20067.12.2006

  Sprostowanie do pomocy państwa nr 625/06 — Włochy (  Dz.U. C 291 z 30.11.2006)

 • Dz. U. C297 - 53 z 20067.12.2006

  Sprostowanie do pomocy państwa nr 51/06 — Włochy (  Dz.U. C 291 z 30.11.2006)

 • Dz. U. C297 - 53 z 20067.12.2006

  UK-Cardiff: Obsługa regularnego połączenia lotniczego — Sprostowanie do zaproszenia do składania ofert w odniesieniu do obsługi regularnego połączenia lotniczego pomiędzy Cardiff a RAF Valley, Anglesey złożone przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 (  Dz.U. C 248 z 14.10.2006) (  Dz.U. S 197 z 14.10.2006, procedura otwarta, 208709-2006)

 • Dz. U. C297E - 53 z 20067.12.2006

  10. Sprawozdanie Varela Suanzes-Carpegna A6-0163/2006 — Poprawka 18

 • Dz. U. C297 - 52 z 20067.12.2006

  Wyrok Trybunału z dnia 29 czerwca 2006 r. (w połączonych sprawach E-5/05, E-6/05, E-7/05, E-8/05, E-9/05) — Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Lichtensteinu — Niewypełnienie zobowiązań przez Umawiającą się Stronę — dyrektywa Komisji 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej — dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) — dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach) — dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) — dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej)

 • Dz. U. C297 - 51 z 20067.12.2006

  Wyrok Trybunału z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie E-3/05 — Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii (Niewypełnienie zobowiązań przez Umawiającą się Stronę — swobodny przepływ pracowników — zabezpieczenie społeczne pracowników migracyjnych i ich rodzin, którzy zamieszkują terytorium państwa EOG innego niż państwo zatrudnienia — wymóg dotyczący miejsca zamieszkania w odniesieniu do uprawnienia do świadczeń rodzinnych — art. 73 rozporządzenia (EWG) 1408/71 — art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1612/68 — dyskryminacja — uzasadnienie odwołujące się do wypracowania trwałego rozwiązania)

 • Dz. U. C297E - 51 z 20067.12.2006

  9. Zalecenie Scheele A6-0078/2006 — Poprawka 13

 • Dz. U. C297 - 50 z 20067.12.2006

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 lit. f załącznika XV do porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw)

 • Dz. U. C297E - 50 z 20067.12.2006

  8. Zalecenie Scheele A6-0078/2006 — Poprawka 19

 • Dz. U. C297 - 49 z 20067.12.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4428 — AXA/Gerflor) (1)

 • Dz. U. C297 - 48 z 20067.12.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4242 — Thermo Electron/Fisher Scientific) (1)

 • Dz. U. C297 - 48 z 20067.12.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4271 — Daikin/OYL) (1)

 • Dz. U. C297E - 48 z 20067.12.2006

  7. Zalecenie Poli Bortone A6-0122/2006 — Poprawka 67

 • Dz. U. C297 - 46 z 20067.12.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4504 — SFR/TELE 2 France) (1)

 • Dz. U. C297E - 46 z 20067.12.2006

  6. Zalecenie Poli Bortone A6-0122/2006 — Poprawka 66

 • Dz. U. C297E - 45 z 20067.12.2006

  5. Zalecenie Poli Bortone A6-0122/2006 — Poprawka 91

 • Dz. U. C297 - 44 z 20067.12.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C297 - 43 z 20067.12.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

 • Dz. U. C297E - 43 z 20067.12.2006

  4. Zalecenie Poli Bortone A6-0122/2006 — Część 1

 • Dz. U. C297E - 41 z 20067.12.2006

  3. Sprawozdanie Freitas A6-0104/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C297E - 40 z 20067.12.2006

  2. Sprawozdanie Daul A6-0145/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C297E - 39 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIWYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C297E - 39 z 20067.12.2006

  1. Sprawozdanie Daul A6-0142/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C297 - 38 z 20067.12.2006

  Pomoc państwa — Grecja — Pomoc państwa C 44/2006 (ex N 614/2005) — Pomoc regionalna dla sektora włókienniczego, odzieżowego i skórzanego w Grecji — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C297E - 38 z 20067.12.2006

  20. Strategia uproszczenia otoczenia regulacyjnego

 • Dz. U. C297E - 38 z 20067.12.2006

  21. Wyniki przeglądu wniosków legislacyjnych nierozpatrzonych przez prawodawcę

 • Dz. U. C297E - 37 z 20067.12.2006

  19. Wdrażanie, konsekwencje i wpływ obowiązującego prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznego

 • Dz. U. C297E - 36 z 20067.12.2006

  17. Monitorowanie stosowania prawa wspólnotowego (2003 i 2004 r.)

 • Dz. U. C297E - 36 z 20067.12.2006

  18. Lepsze stanowienie prawa (2004 r.) stosowanie zasady pomocniczości

 • Dz. U. C297E - 35 z 20067.12.2006

  15. Odnowienie zasobów węgorza europejskiego *

 • Dz. U. C297E - 35 z 20067.12.2006

  16. Porozumienie partnerskie WE/Maroko w sprawie połowów *

 • Dz. U. C297E - 34 z 20067.12.2006

  13. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności ***II

 • Dz. U. C297E - 34 z 20067.12.2006

  14. Dodawanie do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji ***II

 • Dz. U. C297E - 33 z 20067.12.2006

  8. Umowa WE/Maroko dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C297E - 33 z 20067.12.2006

  9. Przedłużenie Protokołu dotyczącego Umowy z Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą w sprawie połowów *

 • Dz. U. C297E - 33 z 20067.12.2006

  10. Umowa WE/Angola w sprawie połowów *

 • Dz. U. C297E - 33 z 20067.12.2006

  11. Miejsce świadczenia usług (VAT) *

 • Dz. U. C297E - 33 z 20067.12.2006

  12. Wniosek o uchylenie immunitetu Tobiasa Pflügera *

 • Dz. U. C297E - 32 z 20067.12.2006

  2. Dotacje dla przetwórstwa lnu i konopii uprawianych na włókno *

 • Dz. U. C297E - 32 z 20067.12.2006

  3. Umowa WE/Republika Albanii dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C297E - 32 z 20067.12.2006

  4. Umowa WE/Serbia i Czarnogóra dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C297E - 32 z 20067.12.2006

  5. Umowa WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C297E - 32 z 20067.12.2006

  6. Umowa WE/Rumunia dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C297E - 32 z 20067.12.2006

  7. Umowa WE/Republika Mołdowy dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C297E - 31 z 20067.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IWYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C297E - 31 z 20067.12.2006

  1. System przywozu ryżu *

 • Dz. U. C297E - 29 z 20067.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C297E - 28 z 20067.12.2006

  20. Finanse publiczne w UGW (debata)

 • Dz. U. C297E - 28 z 20067.12.2006

  21. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C297E - 28 z 20067.12.2006

  22. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C297 - 27 z 20067.12.2006

  Pomoc państwa — Szwecja — Pomoc państwa nr C 46/2006 (ex N 347/2006) — Zwolnienie z podatku od emisji CO2 na paliwa zużywane w instalacjach objętych programem handlu emisjami UE — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C297E - 27 z 20067.12.2006

  16. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C297E - 27 z 20067.12.2006

  17. Przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych ***I (debata)

 • Dz. U. C297E - 27 z 20067.12.2006

  18. Finansowanie normalizacji europejskiej ***I (debata)

 • Dz. U. C297E - 27 z 20067.12.2006

  19. Powołanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego * (debata)

 • Dz. U. C297E - 26 z 20067.12.2006

  15. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C297E - 25 z 20067.12.2006

  13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C297E - 25 z 20067.12.2006

  14. Sprawozdanie w sprawie postępu na drodze do przystąpienia Bułgarii i Rumunii (debata)

 • Dz. U. C297E - 24 z 20067.12.2006

  11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C297E - 24 z 20067.12.2006

  12. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C297E - 23 z 20067.12.2006

  9. Uroczyste posiedzenie — Autonomia Palestyńska

 • Dz. U. C297E - 23 z 20067.12.2006

  10. Głosowanie (ciąg dalszy)

 • Dz. U. C297E - 23 z 20067.12.2006

  10.1. Wdrażanie, konsekwencje i wpływ obowiązującego prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznego (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 23 z 20067.12.2006

  10.2. Strategia uproszczenia otoczenia regulacyjnego (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 23 z 20067.12.2006

  10.3. Wyniki przeglądu wniosków legislacyjnych nierozpatrzonych przez prawodawcę (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 22 z 20067.12.2006

  8.15. Odnowienie zasobów węgorza europejskiego * (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 22 z 20067.12.2006

  8.16. Porozumienie partnerskie WE/Maroko w sprawie połowów * (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 22 z 20067.12.2006

  8.17. Monitorowanie stosowania prawa wspólnotowego (2003 i 2004 r.) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 22 z 20067.12.2006

  8.18. Lepsze stanowienie prawa (2004 r.): stosowanie zasady pomocniczość (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 21 z 20067.12.2006

  8.11. Miejsce świadczenia usług (VAT) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 21 z 20067.12.2006

  8.12. Wniosek o uchylenie immunitetu Tobiasa Pflügera (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 21 z 20067.12.2006

  8.13. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 21 z 20067.12.2006

  8.14. Dodawanie do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 20 z 20067.12.2006

  8.7. Umowa WE/Republika Mołdowy dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 20 z 20067.12.2006

  8.8. Umowa WE/Maroko dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 20 z 20067.12.2006

  8.9. Przedłużenie Protokołu dotyczącego Umowy z Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą w sprawie połowów * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 20 z 20067.12.2006

  8.10. Umowa WE/Angola w sprawie połowów * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297 - 19 z 20067.12.2006

  Pomoc państwa — Francja — Pomoc państwa nr C 47/2006 (ex N 648/2005) — Ulga podatkowa na tworzenie gier video — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C297E - 19 z 20067.12.2006

  8.3. Umowa WE/Republika Albanii dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 19 z 20067.12.2006

  8.4. Umowa WE/Serbia i Czarnogóra dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 19 z 20067.12.2006

  8.5. Umowa WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 19 z 20067.12.2006

  8.6. Umowa WE/Rumunia dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 18 z 20067.12.2006

  6. Porządek dzienny

 • Dz. U. C297E - 18 z 20067.12.2006

  7. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C297E - 18 z 20067.12.2006

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C297E - 18 z 20067.12.2006

  8.1. System przywozu ryżu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 18 z 20067.12.2006

  8.2. Dotacje dla przetwórstwa lnu i konopii uprawianych na włókno * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C297E - 17 z 20067.12.2006

  4. Wkład Komisji w Radę Europejską w czerwcu 2006 (debata)

 • Dz. U. C297E - 17 z 20067.12.2006

  5. Poprawa działania systemu transportu towarowego pod względem środowiskowym („Marco Polo II”) ***I (debata)

 • Dz. U. C297E - 16 z 20067.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C297E - 16 z 20067.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C297E - 16 z 20067.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C297E - 16 z 20067.12.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C297E - 16 z 20067.12.2006

  3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C297 - 14 z 20067.12.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C297E - 14 z 20067.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C297 - 13 z 20067.12.2006

  Zawiadomienie dla importerów — Przywóz produktów z Czarnogóry do Wspólnoty

 • Dz. U. C297E - 13 z 20067.12.2006

  18. Porozumienie partnerskie WE/Maroko w sprawie połowów * (debata)

 • Dz. U. C297E - 13 z 20067.12.2006

  19. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C297E - 13 z 20067.12.2006

  20. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C297 - 12 z 20067.12.2006

  Zawiadomienie dotyczące stosowania obowiązujących we Wspólnocie środków antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochronnych w perspektywie objęcia nimi, po rozszerzeniu, Republiki Bułgarii i Rumunii oraz możliwości przeglądu tych środków

 • Dz. U. C297E - 12 z 20067.12.2006

  16. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności ***II — Dodawanie do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji ***II (debata)

 • Dz. U. C297E - 12 z 20067.12.2006

  17. Odnowienie zasobów węgorza europejskiego * (debata)

 • Dz. U. C297 - 11 z 20067.12.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C297E - 11 z 20067.12.2006

  13. Uroczyste posiedzenie — Boliwia

 • Dz. U. C297E - 11 z 20067.12.2006

  14. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C297E - 11 z 20067.12.2006

  15. Wyniki przeglądu wniosków legislacyjnych nierozpatrzonych przez prawodawcę (debata)

 • Dz. U. C297E - 10 z 20067.12.2006

  12. Porządek obrad

 • Dz. U. C297E - 9 z 20067.12.2006

  7. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C297E - 9 z 20067.12.2006

  8. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

 • Dz. U. C297E - 9 z 20067.12.2006

  9. Oświadczenie o korzyściach majątkowych

 • Dz. U. C297E - 9 z 20067.12.2006

  10. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C297E - 9 z 20067.12.2006

  11. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C297E - 8 z 20067.12.2006

  6. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C297E - 7 z 20067.12.2006

  5. Petycje

 • Dz. U. C297 - 6 z 20067.12.2006

  Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie w sprawie realizacji wspólnych celów w zakresie uczestnictwa i informowania młodzieży w celu promowania wśród młodych ludzi aktywnego obywatelstwa europejskiego

 • Dz. U. C297 - 1 z 20067.12.2006

  Konkluzje Rady w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. C297E - 1 z 20067.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C297E - 1 z 20067.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C297E - 1 z 20067.12.2006

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C297E - 1 z 20067.12.2006

  2. In memoriam

 • Dz. U. C297E - 1 z 20067.12.2006

  3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C297E - 1 z 20067.12.2006

  4. Składanie dokumentów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.