Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 12

Tytuł:

Komunikat — Notyfikacja nazw dyplomów w dziedzinie architektury

Data ogłoszenia:2006-01-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 12

C 3/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Komunikat — Notyfikacja nazw dyplomów w dziedzinie architektury (2006/C 3/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

6.1.2006

Dyrektywa Rady 85/384/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury, łącznie ze środkami ułatwiającymi skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, w szczególności jej art. 7, oraz dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w szczególności jej art. 21 ust. 7, stanowią, że Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, które przyjmują odnośnie przyznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie objętej tymi dyrektywami. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odpowiednie komunikaty zawierające wykazy dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zdobytych w trakcie kształcenia oraz, w przypadku, gdy ma to zastosowanie, odpowiadające im tytuły zawodowe dla poszczególnych Państw Członkowskich. Zważywszy na fakt, iż Grecja, Włochy i Portugalia zgłosiły nowe nazwy dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie architektury, należy odpowiednio zmienić wykazy tych dokumentów, zawarte w dyrektywie 85/384/EWG, jak również w załączniku V.7.1 do dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. W komunikacie Komisji 2005/C 135/05, opublikowanym na mocy art. 7 dyrektywy 85/384/EWG, jak również w załączniku V.7.1. do dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych wprowadza się następujące zmiany: w odniesieniu do tytułów dyplomów oraz nazw organów przyznających dyplomy, dodaje się następujące nazwy dyplomów dla Grecji, Włoch i Portugalii: — Grecja: „∆ίπλωµα Αρχιτέκτονα–Μηχανικού — Πανεπιστήµιο Πατρών, τµήµα αρχιτεκτόνων — µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής” — 2003/2004 — Włochy: „Laurea specialistica in architettura — Universitą di Napoli Federico II” — 2004/2005 — Portugalia: „Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura e Urbanismo — Escola Superior Gallaecia” — 2002/2003

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C3 - 23 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 19 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 18 z 20066.1.2006

  Informacja przekazywana przez Państwa Członkowskie dotycząca pomocy państwa przyznawanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego przez rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

 • Dz. U. C3 - 17 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

 • Dz. U. C3 - 15 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 13 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. C3 - 9 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 6 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 3 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 2 z 20066.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C3 - 1 z 20066.1.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C3 - 0 z 20066.1.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.