Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 13

Tytuł:

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

Data ogłoszenia:2006-01-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 13

Strona 1 z 2
6.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 3/13

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (2006/C 3/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy Państwo Członkowskie Region Nazwa programu pomocy

XE 1/04 Republika Federalna Niemiec Wolny kraj związkowy Turyngia „Dyrektywa dotycząca przyznawania wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i/lub wolnego kraju związkowego Turyngii na wspieranie zatrudnienia bezrobotnych mających trudności w znalezieniu pracy i pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji” „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und/oder des Freistaats Thüringen zur Förderung der Einstellung schwer vermittelbarer Arbeitsloser und benachteiligter Arbeitnehmer“. Veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 50/2003 vom 15. Dezember 2003. Całkowita roczna kwota pomocy Gwarantowane pożyczki ok. 11 mln EUR

Podstawa prawna

Roczna suma pomocy

Maksymalna intensywność pomocy Data wejścia w życie programu Czas trwania programu pomocy Cel pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-5, art. 5 i 6 rozporządzenia 1.1.2004 Do 31.12.2006 Artykuł 4: tworzenie zatrudnienia Artykuł 5: zatrudnianie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i niepełnosprawnych Artykuł 6: zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych

Tak

Nie Tak

Tak Tak

Sektory gospodarki

— Wszystkie sektory gospodarki UE (1), w których dozwolone jest przyznawanie pomocy państwa w zakresie zatrudnienia — Wszystkie sektory produkcją (1) — Wszystkie usługi (1) — Inne związane z

Tak Tak Tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa: Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur Gerd Fuchs Referat 5.3 „Europäischer Sozialfonds” Adres: Max-Reger-Str. 4-8 D-99105 Erfurt Tel. (49-361) 379 75 30 Faks (49-361) 37 97 85 39 E-mail: Gerd.Fuchs@th-online.de

Informacje dodatkowe

Program pomocy finansowany jest częściowo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego („Program operacyjny wolnego kraju związkowego Turyngia dotyczący wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych w latach 2000-2006”) Zgodnie z art. 9 rozporządzenia środek wyklucza przyznanie pomocy, lub wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o przyznaniu pomocy Tak

Obowiązek powiadamiania

(1) Z wyłączeniem budownictwa okrętowego i innych sektorów, dla których przewidziane są specjalne środki pomocowe zawarte w odpowiednich rozporządzeniach i dyrektywach.

C 3/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

XE 9/2004 Grecja Wszystkie regiony Program subsydiów dla firm przeznaczonych na zatrudnianie bezrobotnych (nowe miejsca pracy), 2004 Άρθρο 29 του Ν. 1262/82 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1 του 1545/85 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» που τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1836/89 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 6 του 2434/96 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση και άλλες διατάξεις», Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (33389/13-1-2004), Κανονισµός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2204/2002 Całkowita kwota roczna 50 mln EUR na 2004 r. 20 mln EUR na 2005 r. 20 mln EUR na 2006 r. Całkowita kwota: 90 mln EUR Tak

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C3 - 23 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 19 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 18 z 20066.1.2006

  Informacja przekazywana przez Państwa Członkowskie dotycząca pomocy państwa przyznawanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego przez rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

 • Dz. U. C3 - 17 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

 • Dz. U. C3 - 15 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 12 z 20066.1.2006

  Komunikat — Notyfikacja nazw dyplomów w dziedzinie architektury

 • Dz. U. C3 - 9 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 6 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 3 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 2 z 20066.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C3 - 1 z 20066.1.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C3 - 0 z 20066.1.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.