Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 15

Tytuł:

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

Data ogłoszenia:2006-01-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 15

6.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 3/15

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (2006/C 3/08)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr pomocy: XS 114/04 Państwo Członkowskie: Republika Czeska Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Program Grantová agentura České republiky — czeska fundacja naukowa na rzecz wspierania badań podstawowych Podstawa prawna: Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje. Nařízení vlády č. 461/2002 Sb. Planowane roczne wydatki w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowita kwota: 8 000 mln CZK, 250 mln EUR, Planowane wydatki roczne: 1 300 mln CZK, 40 mln EUR przedsiębiorstwom (MŚP) udzieli się pomocy w wysokości nieprzekraczającej 5 % całkowitej kwoty wydatków tj. 12,5 mln EUR ogółem, 2 mln EUR na wydatki rocznie Maksymalna intensywność pomocy: 100 % — badania podstawowe Data realizacji: 1 stycznia 2005 r. Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 6 lat (2005-2010) (1) 31 grudnia 2010 r. po trzech latach od rozpoczęcia projektu. Cel pomocy: Badania naukowe i rozwój dla MŚP Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory: uniwersytety, instytucje badawcze, 5 % podmiotów prywatnych (MŚP) Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Grantová agentura České republiky — czeska fundacja naukowa Národní 3 CZ-110 00 Praha 1

Nr pomocy: XS 128/04 Państwo Członkowskie: Włochy Region: Umbria Nazwa programu pomocy: Program pomocy regionalnej na rzecz inwestycji realizowanych przez MŚP, które działają w stowarzyszeniach lub konsorcjach i wspierają programy zintegrowane służące wzmocnieniu sektora produkcji w regionie Umbria Podstawa prawna: Deliberazione della Giunta Regionale del 20/10/2004 n. 1580 — Determinazione dirigenziale n. 9090 del 21/10/2004 in attuazione della Misura 2.1 — Azione 2.1.3 del DOCUP Ob.2 Roczne wydatki planowane w ramach programu: maksymalnie 18 801 246,00 EUR wypłacone w całości w ciągu trzech lat: 2004-06 Maksymalna intensywność pomocy: Małe przedsiębiorstwa: 15 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB); na obszarach kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną w ramach jednolitego dokumentu programowego dla Celu 2 w regionie Umbria 10 % EDB + 8 % ekwiwalentu dotacji netto (EDN). Średnie przedsiębiorstwa: 7,5 % EDB; na obszarach kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną w ramach jednolitego dokumentu programowego dla Celu 2 w regionie Umbria 6 % EDB + 8 % ekwiwalentu dotacji netto (EDN). Na życzenie przedsiębiorstwa będącego beneficjentem pomoc może zostać przyznana zgodnie z rozporządzeniem (WE) 69/2001. Data realizacji: 4 listopada 2004 r. Czas trwania programu: 31 grudnia 2006 r. Cel pomocy: wsparcie inwestycji realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa działające w stowarzyszeniach lub konsorcjach na obszarach objętych celem 2 i obszarach objętych wygasającą pomocą przejściową (phasing out) w Umbrii. Inwestycje objęte niniejszym programem pomocy związane są z kosztami budynków, gruntów, zakładów, maszyn i urządzeń, oprogramowania i projektów zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1685/2000 wraz z dalszymi zmianami i uzupełnieniami

(1) Podmiot udzielający pomocy państwa (Grantová agentura České republiky — czeska fundacja naukowa) potwierdza, że w przypadku jakichkolwiek zmian w wytycznych/ ustawodawstwie WE, program zostanie zmieniony zgodnie ze zmianami w akcie prawnym, który zastąpi rozporządzenie 70/2001.

C 3/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej — 15.5 cała klasa 15.51; — 15.6 i 15.7 wszystkie klasy i kategorie;

6.1.2006

Sektor(-y) gospodarki: przedsiębiorstwa produkcyjne i przedsiębiorstwa świadczące usługi dla firm produkcyjnych prowadzące działalność w niżej wymienionych sektorach i opatrzone odpowiednim kodem ATECO 2002: — Sekcja D „działalność produkcyjna” z wyłączeniem następujących rodzajów działalności: — Wytwarzanie produktów w piecach koksowniczych: cała grupa 23.1 — Hutnictwo stali: cała klasa 27.10 oraz kategorie 27.22.1 i 27.22.2 (wyłącznie rury o średnicy przekraczającej 406,4 mm) — Budownictwo okrętowe i naprawy stoczniowe: kategoria 35.11.1 i 35.11.3 — Włókna syntetyczne: cała klasa 24.70 — przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorach rolno-przemysłowych, określonych w sekcji D, podsekcji DA, działach 15 i 16 klasyfikacji ATECO '2002, mianowicie: — 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 wszystkie klasy i kategorie;

— 15.8 klasa 15.83 oraz kategoria 15.87.0 i 15.89.0 — 15.9 klasy 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.97; — 16.0 w całości. — Sekcja I dział 63, wyłącznie grupy 63.1 i 63.2, z wyłączeniem inwestycji związanych z zakupem środków transportu. — Sekcja K, wyłącznie dział 72 (wszystkie kategorie) oraz dział 74 (grupa 74.3, kategoria 74.81.2, klasa 74.82 i kategoria 74.87.5). — Sekcja O, wyłącznie dział 90 i kategoria 93.01.1. Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Regione dell'Umbria- Giunta Regionale — Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese — Via Mario Angeloni 61 — I-06100 Perugia

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 3 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C3 - 23 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 19 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C3 - 18 z 20066.1.2006

  Informacja przekazywana przez Państwa Członkowskie dotycząca pomocy państwa przyznawanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego przez rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

 • Dz. U. C3 - 17 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

 • Dz. U. C3 - 13 z 20066.1.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. C3 - 12 z 20066.1.2006

  Komunikat — Notyfikacja nazw dyplomów w dziedzinie architektury

 • Dz. U. C3 - 9 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 6 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 3 z 20066.1.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

 • Dz. U. C3 - 2 z 20066.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C3 - 1 z 20066.1.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C3 - 0 z 20066.1.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.