Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 303 POZ 664

Tytuł:

14.4 Wskazanie kraju pochodzenia niektórych produktów importowanych z krajów trzecich („oznaczenie pochodzenia”) (głosowanie)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 303 POZ 664

C 303 E/664

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2006

Czwartek, 6 lipiec 2006 r.

złożony przez następujących posłów: Simon Coveney i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, Pasqualina Napoletano, Catherine Trautmann i Christa Prets w imieniu grupy PSE, Henrik Lax, Marios Matsakis i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit i Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni i Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański i Janusz Wojciechowski w imieniu grupy UEN. Przewodniczący poinformował, że w związku z problemem technicznym zaistniałym w czasie dostarczania dokumentów, jedynie wersja angielska tego tekstu jest dostępna do głosowania. Zwrócił się o wyrażenie zgody przez Zgromadzenie na przeprowadzenie przewidywanego głosowania pomimo utrudnienia. Po wyrażeniu zgody przez Parlament, nastąpiło głosowanie (pozostałe wersje językowe zostaną przygotowane zgodnie z wersją angielską). Przyjęto (P6_TA(2006)0325)

14.4 Wskazanie kraju pochodzenia niektórych produktów importowanych z krajów trzecich („oznaczenie pochodzenia”) (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0384/2006, B6-0390/2006, B6-0392/2006, B6-0394/2006, B6-0396/2006 i B6-0397/2006 Komisja INTA wycofała projekt rezolucji B6-0381/2006. (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23) PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0384/2006 (zastępujący B6-0384/2006, B6-0390/2006, i B6-0397/2006): złożony przez następujących posłów: Robert Sturdy w imieniu grupy PPE-DE, Erika Mann w imieniu grupy PSE, Johan Van Hecke i Gianluca Susta w imieniu grupy ALDE, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, Helmuth Markov i Marco Rizzo w imieniu grupy GUE/NGL, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN. Przyjęto (P6_TA(2006)0326) Głos zabrały następujące osoby: — Enrique Barón Crespo zgłosił poprawkę ustną do ust. 2, która została przyjęta. B6-0392/2006, B6-0394/2006, B6-0396/2006

15. Objaśnienie głosowania

Pisemne objaśnienie głosowania: Pisemne objaśnienia głosowania w rozumieniu art. 163 ust. 3 Regulaminu znajdują się w stenogramie (CRE) z niniejszego posiedzenia. Ustne objaśnienie głosowania: Wskazanie kraju pochodzenie niektórych produktów importowanych z krajów trzecich („oryginalne pochodzenie”) — RC-B6-0384/2006: Luca Romagnoli

16. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty głosowań: Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej „Séance en direct”, w części „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll- call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku „Wyniki głosowania imiennego”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 303 POZ 664 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C303E - 881 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0325Oznaczanie kraju pochodzenia niektórych importowanych produktówRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie oznaczania pochodzenia niektórych importowanych produktów

 • Dz. U. C303E - 879 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0324Wolność słowa w internecieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wolności słowa w Internecie

 • Dz. U. C303E - 876 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0323MauretaniaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Mauretanii

 • Dz. U. C303E - 874 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0322SomaliaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Somalii

 • Dz. U. C303E - 871 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0321AIDS — czas na działaniaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie HIV/AIDS: czas na działania

 • Dz. U. C303E - 865 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0320Sprawiedliwy handel i rozwójRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawiedliwego handlu i rozwoju (2005/2245(INI))

 • Dz. U. C303E - 852 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0319Rozwój i migracjaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju i migracji (2005/2244(INI))

 • Dz. U. C303E - 845 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0318Integracja imigrantów w UERezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii i środków na rzecz integracji imigrantów w Unii Europejskiej (2006/2056(INI))

 • Dz. U. C303E - 843 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0317Przechwytywanie danych o przekazach bankowych z systemu SWIFT przez służby specjalne USARezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przechwytywania danych o przekazach bankowych z systemu SWIFT przez służby specjalne USA

 • Dz. U. C303E - 833 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0316Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania wieźniówRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania wieźniów w połowie prac komisji tymczasowej (2006/2027(INI))

 • Dz. U. C303E - 831 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0315Gospodarcze i społeczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw w EuropieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie gospodarczych i społecznych skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie

 • Dz. U. C303E - 830 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0314Zmiana Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetówRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany Protokołu w sprawie zmiany przywilejów i immunitetów

 • Dz. U. C303E - 825 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0313Procedura wymiany informacji o środkach przyjmowanych przez państwa członkowskie w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie ustanowienia procedury wymiany informacji o środkach przyjmowanych przez państwa członkowskie w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej (COM(2005)0480 — C6-0335/2005 — 2005/0204(CNS))

 • Dz. U. C303E - 824 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0312Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (COM(2005)0181 — C6-0234/2005 — 2005/0090(CNS))

 • Dz. U. C303E - 811 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0311Informacje o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (COM(2005)0343 — C6-0246/2005 — 2005/0138(COD))

 • Dz. U. C303E - 811 z 200613.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0138Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym

 • Dz. U. C303E - 810 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0310Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (procedury) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 1999/468/EC ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (10126/1/2006 — C6-0190/2006 — 2002/0298(CNS))

 • Dz. U. C303E - 806 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0309Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (Porozumienie międzyinstytucjonalne)Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zawarcia Porozumienia międzyinstytucjonalnego w formie wspólnego oświadczenia w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (nowa procedura regulacyjna połączona z kontrolą) (10125/2006 — C6-0208/2006 — 2006/2152(ACI))

 • Dz. U. C303E - 798 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0308Instrument Pomocy Przedakcesyjnej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) (COM(2004)0627 — C6-0047/2005 — 2004/0222(CNS))

 • Dz. U. C303E - 797 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIKINSTRUMENT STABILNOŚCI

 • Dz. U. C303E - 781 z 200613.12.2006

  P6_TC1-COD(2004)0223Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na Rzecz Stabilności

 • Dz. U. C303E - 780 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0307Instrument na Rzecz Stabilności ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na Rzecz Stabilności (COM(2004)0630 — C6-0251/2004 — 2004/0223(COD))

 • Dz. U. C303E - 779 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIKKRAJE PARTNERSKIE, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 1

 • Dz. U. C303E - 761 z 200613.12.2006

  P6_TC1-COD(2004)0219Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

 • Dz. U. C303E - 760 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0306Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (COM(2004)0628 — C6-0129/2004 — 2004/0219(COD))

 • Dz. U. C303E - 756 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIKSZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANEGO PROJEKTU

 • Dz. U. C303E - 754 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0305Ochrona europejskich pracowników opieki zdrowotnej przed zakażeniami krwiopochodnymiRezolucja Parlamentu Europejskiego zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ochrony europejskich pracowników opieki zdrowotnej przed zakażeniami krwiopochodnymi wynikającymi ze zranień igłą (2006/2015(INI))

 • Dz. U. C303E - 750 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0304Partnerstwo UE-Karaiby na rzecz wzrostu, stabilności i rozwojuRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie partnerstwa UE-Karaiby na rzecz wzrostu, stabilności i rozwoju (2006/2123(INI))

 • Dz. U. C303E - 747 z 200613.12.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C303E - 747 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0303Uproszczenie procedury obciążania podatkiem VAT i pomocy w zapobieganiu uchylaniu się od płacenia podatków i unikaniu zobowiązań podatkowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do niektórych środków w celu uproszczenia procedury obciążania podatkiem VAT i pomocy w zapobieganiu uchylaniu się od płacenia podatków i unikaniu zobowiązań podatkowych i uchylającej niektóre decyzje przyznające odstępstwa (COM(2005)0089 — C6-0100/2005 — 2005/0019(CNS))

 • Dz. U. C303E - 690 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C303E - 671 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C303E - 669 z 200613.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C303E - 668 z 200613.12.2006

  21. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 668 z 200613.12.2006

  22. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C303E - 668 z 200613.12.2006

  23. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C303E - 667 z 200613.12.2006

  20. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C303E - 665 z 200613.12.2006

  17. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C303E - 665 z 200613.12.2006

  18. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

 • Dz. U. C303E - 665 z 200613.12.2006

  19. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C303E - 664 z 200613.12.2006

  15. Objaśnienie głosowania

 • Dz. U. C303E - 664 z 200613.12.2006

  16. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C303E - 663 z 200613.12.2006

  14.1. Somalia (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 663 z 200613.12.2006

  14.2. Mauretania (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 663 z 200613.12.2006

  14.3. Wolność słowa w Internecie (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 662 z 200613.12.2006

  13. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

 • Dz. U. C303E - 662 z 200613.12.2006

  13.1. Somalia

 • Dz. U. C303E - 662 z 200613.12.2006

  13.2. Mauretania

 • Dz. U. C303E - 662 z 200613.12.2006

  13.3. Wolność słowa w Internecie

 • Dz. U. C303E - 662 z 200613.12.2006

  14. Głosowanie

 • Dz. U. C303E - 661 z 200613.12.2006

  10. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

 • Dz. U. C303E - 661 z 200613.12.2006

  11. Wyniki kwietniowych spotkań Światowej Organizacji Handlu w Genewie i perspektywy na przyszłość (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C303E - 661 z 200613.12.2006

  12. Wskazanie kraju pochodzenia niektórych produktów importowanych z krajów trzecich („oznaczenie pochodzenia”) (debata)

 • Dz. U. C303E - 660 z 200613.12.2006

  8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C303E - 660 z 200613.12.2006

  9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 659 z 200613.12.2006

  6.16. Integracja imigrantów w Unii Europejskiej (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 659 z 200613.12.2006

  6.17. Rozwój i migracja (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 659 z 200613.12.2006

  6.18. Sprawiedliwy handel i rozwój (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 659 z 200613.12.2006

  6.19. AIDS, czas na działanie! (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 659 z 200613.12.2006

  7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C303E - 658 z 200613.12.2006

  6.14. Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 658 z 200613.12.2006

  6.15. Przechwytywanie danych z przelewów bankowych w systemie SWIFT przez merykańskie służby wywiadowcze (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 657 z 200613.12.2006

  6.11. Procedura wymiany informacji w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej * (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 657 z 200613.12.2006

  6.12. Zmiana Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 657 z 200613.12.2006

  6.13. Gospodarcze i społeczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie

 • Dz. U. C303E - 656 z 200613.12.2006

  6.7. Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (Porozumienie międzyinstytucjonalne)

 • Dz. U. C303E - 656 z 200613.12.2006

  6.8. Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (warunki) * (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 656 z 200613.12.2006

  6.9. Informacje o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 656 z 200613.12.2006

  6.10. Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich * (głosowanie końcowe)

 • Dz. U. C303E - 655 z 200613.12.2006

  6.5. Instrument na Rzecz Stabilności ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 655 z 200613.12.2006

  6.6. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej * (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 654 z 200613.12.2006

  6.1. Obciążanie podatkiem VAT oraz walka z oszustwami podatkowymi i unikaniem płacenia podatków * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 654 z 200613.12.2006

  6.2. Partnerstwo UE-Karaiby na rzecz wzrostu, stabilności i rozwoju (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 654 z 200613.12.2006

  6.3. Ochrona pracowników służby zdrowia przed chorobami przenoszonymi przez krew w następstwie zranień strzykawką (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 654 z 200613.12.2006

  6.4. Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 653 z 200613.12.2006

  3. Rozwój i migracja (debata)

 • Dz. U. C303E - 653 z 200613.12.2006

  4. Sprawiedliwy handel i rozwój (debata)

 • Dz. U. C303E - 653 z 200613.12.2006

  5. Wyniki kwietniowych spotkań Światowej Organizacji Handlu w Genewie i perspektywy na przyszłość (debata)

 • Dz. U. C303E - 653 z 200613.12.2006

  6. Głosowanie

 • Dz. U. C303E - 651 z 200613.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C303E - 651 z 200613.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C303E - 651 z 200613.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 651 z 200613.12.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C303E - 646 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0302W kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowejRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ram politycznych dla wzmocnienia przemysłu UE — w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (2006/2003(INI))

 • Dz. U. C303E - 640 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0301Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnieniaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie realizacji wspólnotowego programu lizbońskiego: badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia: wspólna koncepcja (2006/2005(INI))

 • Dz. U. C303E - 634 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0300Transport odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie nadzoru i kontroli transportu odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego (COM(2005)0673 — C6-0031/2006 — 2005/0272(CNS))

 • Dz. U. C303E - 445 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C303E - 438 z 200613.12.2006

  P6_TC2-COD(2000)0069Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 5 lipca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego

 • Dz. U. C303E - 437 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0299Harmonizacja niektórych wymagań i procedur w lotnictwie cywilnym ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069(COD))

 • Dz. U. C303E - 378 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IXWYMOGI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO ŚWIATEŁ NAWIGACYJNYCH, SPRZĘTU RADAROWEGO, WSKAŹNIKÓW PRĘDKOŚCI KĄTOWEJ

 • Dz. U. C303E - 377 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK VIIIPROCEDURA PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI

 • Dz. U. C303E - 375 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK VIIINSTYTUCJE KLASYFIKACYJNE

 • Dz. U. C303E - 372 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK VIWZÓR REJESTRU WSPÓLNOTOWYCH ŚWIADECTW ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

 • Dz. U. C303E - 355 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK VWZORY WSPÓLNOTOWYCH ŚWIADECTW ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

 • Dz. U. C303E - 354 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IVZAKRESY MOŻLIWYCH OGRANICZEŃ POSTANOWIEŃ TECHNICZNYCH DLA STATKÓW PŁYWAJĄCYCH PO ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH REJONÓW 3 I 4

 • Dz. U. C303E - 353 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIIZAKRESY MOŻLIWYCH DODATKOWYCH POSTANOWIEŃ TECHNICZNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DOSTATKÓW PŁYWAJĄCYCH PO ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH REJONÓW 1 I 2

 • Dz. U. C303E - 189 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIMINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STATKÓW PŁYWAJĄCYCH NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH W REJONACH 1, 2, 3 I 4

 • Dz. U. C303E - 168 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IWYKAZ WSPÓLNOTOWYCH WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH PODZIELONYCH GEOGRAFICZNIE NA REJONY 1, 2, 3 i 4

 • Dz. U. C303E - 158 z 200613.12.2006

  P6_TC2-COD(1997)0335Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 5 lipca 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG

 • Dz. U. C303E - 157 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0298Wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD))

 • Dz. U. C303E - 155 z 200613.12.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C303E - 155 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0297Wzmocnienie transgranicznej współpracy policyjnej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Królestwo Niderlandów w celu przyjęcia decyzji Rady w sprawie wzmocnienia transgranicznej współpracy policyjnej podczas zgromadzeń dużej liczby osób z więcej niż jednego państwa członkowskiego, w czasie których działania policji mają przede wszystkim na celu utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz zapobieganie przestępstwom kryminalnym i ich zwalczanie (6930/2005 — C6-0117/2005 — 2005/0804(CNS))

 • Dz. U. C303E - 143 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C303E - 136 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C303E - 134 z 200613.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C303E - 133 z 200613.12.2006

  18. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 133 z 200613.12.2006

  19. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 132 z 200613.12.2006

  16. Procedura wymiany informacji w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej * — Integracja imigrantów w Unii Europejskiej — Polityka imigracyjna Unii Europejskiej

 • Dz. U. C303E - 132 z 200613.12.2006

  17. AIDS, czas na działanie! (debata)

 • Dz. U. C303E - 131 z 200613.12.2006

  14. Polityka wizowa wobec państw Bałkanów Zachodnich — Uproszczenie formalności związanych z otrzymywaniem wiz dla państw Bałkanów Zachodnich (debata)

 • Dz. U. C303E - 131 z 200613.12.2006

  15. Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (Porozumienie międzyinstytucjonalne) — Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (warunki) (debata)

 • Dz. U. C303E - 130 z 200613.12.2006

  13. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C303E - 129 z 200613.12.2006

  12. Przechwytywanie danych z przelewów bankowych w systemie SWIFT przez amerykańskie służby wywiadowcze (debata)

 • Dz. U. C303E - 128 z 200613.12.2006

  8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 128 z 200613.12.2006

  9. Ochrona i zachowanie dziedzictwa religijnego w północnej części Cypru (oświadczenie pisemne)

 • Dz. U. C303E - 128 z 200613.12.2006

  10. Międzynarodowa adopcja w Rumunii (oświadczenie pisemne)

 • Dz. U. C303E - 128 z 200613.12.2006

  11. Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (debata)

 • Dz. U. C303E - 127 z 200613.12.2006

  4.6. Przemysł UE — w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 127 z 200613.12.2006

  5. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C303E - 127 z 200613.12.2006

  6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C303E - 127 z 200613.12.2006

  7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C303E - 126 z 200613.12.2006

  4.3. Lotnictwo cywilne (harmonizacja wymagań technicznych i procedur administracyjnych) ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 126 z 200613.12.2006

  4.4. Transport odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego * (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 126 z 200613.12.2006

  4.5. Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 125 z 200613.12.2006

  4. Głosowanie

 • Dz. U. C303E - 125 z 200613.12.2006

  4.1. Wzmocnienie transgranicznej współpracy policyjnej podczas zgromadzeń międzynarodowych w Unii Europejskiej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 125 z 200613.12.2006

  4.2. Wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 124 z 200613.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C303E - 124 z 200613.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C303E - 124 z 200613.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 124 z 200613.12.2006

  2. Prezentacja programu Prezydencji Fińskiej (debata)

 • Dz. U. C303E - 124 z 200613.12.2006

  3. Sytuacja w Palestynie (debata)

 • Dz. U. C303E - 119 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0296Ograniczenie wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczneRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ograniczenia wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne (2005/2249(INI))

 • Dz. U. C303E - 114 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0295Ostatnie działania i perspektywy w dziedzinie prawa spółekRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ostatnich działań i perspektyw w dziedzinie prawa spółek (2006/2051(INI))

 • Dz. U. C303E - 110 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0294Konsolidacja usług finansowychRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie większej konsolidacji usług finansowych (2006/2081(INI))

 • Dz. U. C303E - 108 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0293Kryzys w spółce Equitable Life Assurance SocietyRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society (2006/2026(INI))

 • Dz. U. C303E - 106 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0292System zasobów własnych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (COM(2006)0099 — C6-0132/2006 — 2006/0039(CNS))

 • Dz. U. C303E - 102 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0291Wyłączenia grupowe dla konferencji linii żeglugowych oraz kabotaż i międzynarodowe usługi trampowe *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 4056/86 określające szczegółowe zasady stosowania art. 85 i 86 do transportu morskiego oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1/2003 w zakresie rozszerzenia jego zakresu na usługi kabotażu i międzynarodowe usługi trampowe (COM(2005)0651 — C6-0046/2006 — 2005/0264(CNS))

 • Dz. U. C303 - 101 z 200613.12.2006

  Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 225 z 19.9.2006.

 • Dz. U. C303E - 101 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIKOŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I KOMISJI

 • Dz. U. C303E - 101 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0290Ustanowienie Funduszu Spójności ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1164/94 (9078/2006 — C6-0191/2006 — 2004/0166(AVC))

 • Dz. U. C303E - 100 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0289Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności (zasady ogólne) ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (9077/2006 — C6-0192/2006 — 2004/0163(AVC))

 • Dz. U. C303 - 92 z 200613.12.2006

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C303 - 89 z 200613.12.2006

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C303 - 88 z 200613.12.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4452 — SWISS RE/GE LIFE) (1)

 • Dz. U. C303 - 87 z 200613.12.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4402 — UCB/Schwarz Pharma) (1)

 • Dz. U. C303 - 87 z 200613.12.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4436 — Cinven/Gondola) (1)

 • Dz. U. C303 - 86 z 200613.12.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4519 — Lagardère/Sportfive) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C303 - 83 z 200613.12.2006

  Wykaz kombinacji kodów stosowanych w polu 36 jednolitego dokumentu administracyjnego (SAD)

 • Dz. U. C303 - 81 z 200613.12.2006

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/16/WE z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dźwigów (1)

 • Dz. U. C303 - 77 z 200613.12.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C303E - 75 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIKWNIOSEK O DORĘCZENIE DOKUMENTÓW

 • Dz. U. C303E - 69 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0288Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w Państwach Członkowskich (COM(2005)0305 — C6-0232/2005 — 2005/0126(COD))

 • Dz. U. C303E - 69 z 200613.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0126Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lipca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia29 maja 2000 r. w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w Państwach Członkowskich

 • Dz. U. C303E - 68 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0287Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (9062/2/2006 — C6-0189/2006 — 2004/0168(COD))

 • Dz. U. C303E - 67 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0285Europejski Fundusz Społeczny ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (9060/4/2006 — C6-0188/2006 — 2004/0165(COD))

 • Dz. U. C303E - 67 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0286Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (9059/4/2006 — C6-0187/2006 — 2004/0167(COD))

 • Dz. U. C303E - 66 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0284Baterie i akumulatory oraz odpady w postaci baterii i akumulatorów ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz odpadów w postaci baterii i akumulatorów i uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (PE-CONS 3615/4/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD))

 • Dz. U. C303E - 65 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0283Zastosowanie postanowień Konwencji z Aarhus do instytucji i organów WE ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (PE-CONS 3614/1/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD))

 • Dz. U. C303E - 64 z 200613.12.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C303E - 64 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0281Międzynarodowa przestępczość zorganizowana: przemyt migrantów *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu przeciw przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (8174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0129/2006 — 2003/0196(CNS))

 • Dz. U. C303E - 64 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0282Międzynarodowa przestępczość zorganizowana: handel ludźmi *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie zapobiegania, likwidacji i karania handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (8174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0130/2006 — 2003/0197(CNS))

 • Dz. U. C303 - 53 z 200613.12.2006

  Pomoc państwa — Francja — Pomoc państwa nr C 58/2002 (ex N 118/2002) — Pomoc na restrukturyzację na rzecz Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dz. U. C303 - 47 z 200613.12.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C303E - 43 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C303 - 42 z 200613.12.2006

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady nr 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (1)

 • Dz. U. C303 - 36 z 200613.12.2006

  Procedura informacyjna — przepisy techniczne (1)

 • Dz. U. C303E - 33 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C303E - 31 z 200613.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C303 - 30 z 200613.12.2006

  Procedura informacyjna — przepisy techniczne (1)

 • Dz. U. C303E - 30 z 200613.12.2006

  17. Transport odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego * (debata)

 • Dz. U. C303E - 30 z 200613.12.2006

  18. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 30 z 200613.12.2006

  19. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 29 z 200613.12.2006

  14. Przemysł UE — w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C303E - 29 z 200613.12.2006

  15. Wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej ***II (debata)

 • Dz. U. C303E - 29 z 200613.12.2006

  16. Lotnictwo cywilne (harmonizacja wymagań technicznych i procedur administracyjnych) ***II (debata)

 • Dz. U. C303 - 27 z 200613.12.2006

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/C.38.620 — Nadtlenek wodoru i nadboran (opracowane zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19 czerwca 2001, str. 21)

 • Dz. U. C303E - 27 z 200613.12.2006

  12. Przemysł UE — w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (debata)

 • Dz. U. C303E - 27 z 200613.12.2006

  13. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C303 - 26 z 200613.12.2006

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 408. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2006 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/C.38.620 — Nadtlenek wodoru i nadboran sodu

 • Dz. U. C303E - 26 z 200613.12.2006

  10. Gospodarcze i społeczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie (debata)

 • Dz. U. C303E - 26 z 200613.12.2006

  11. Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia (debata)

 • Dz. U. C303 - 25 z 200613.12.2006

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 407. posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2006 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/C.38.620 — Nadtlenek wodoru i nadboran sodu

 • Dz. U. C303E - 25 z 200613.12.2006

  8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C303E - 25 z 200613.12.2006

  9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 24 z 200613.12.2006

  6.17. Ostatnie wydarzenia i perspektywy w dziedzinie prawa spółek (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 24 z 200613.12.2006

  6.18. Ograniczenie wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 24 z 200613.12.2006

  7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C303E - 23 z 200613.12.2006

  6.14. System zasobów własnych WE * (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 23 z 200613.12.2006

  6.15. Kryzys w spółce Equitable Life Assurance Society (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 23 z 200613.12.2006

  6.16. Konsolidacja w sektorze usług finansowych (głosowanie)

 • Dz. U. C303 - 22 z 200613.12.2006

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/C.38.443 — Substancje chemiczne stosowane w przemyśle gumowym (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21) (1)

 • Dz. U. C303E - 22 z 200613.12.2006

  6.10. Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w Państwach Członkowskich ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 22 z 200613.12.2006

  6.11. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności (zasady ogólne) *** (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 22 z 200613.12.2006

  6.12. Ustanowienie Funduszu Spójności *** (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 22 z 200613.12.2006

  6.13. Wyłączenia grupowe dla konferencji linii żeglugowych oraz kabotaż i międzynarodowe usługi trampowe * (głosowanie)

 • Dz. U. C303 - 21 z 200613.12.2006

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 401. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2005 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/C.38.443 — Substancje chemiczne stosowane w przemyśle gumowym (1)

 • Dz. U. C303E - 21 z 200613.12.2006

  6.6. Baterie, akumulatory oraz odpady w postaci baterii i akumulatorów ***III (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 21 z 200613.12.2006

  6.7. Europejski Fundusz Społeczny ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 21 z 200613.12.2006

  6.8. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 21 z 200613.12.2006

  6.9. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C303 - 20 z 200613.12.2006

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 400. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2005 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/C.38.443 — Przemysł gumowy (1)

 • Dz. U. C303E - 20 z 200613.12.2006

  6.3. Międzynarodowa przestępczość zorganizowana: przemyt migrantów * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 20 z 200613.12.2006

  6.4. Międzynarodowa przestępczość zorganizowana: handel ludźmi * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 20 z 200613.12.2006

  6.5. Zastosowanie postanowień Konwencji z Aarhus do instytucji i organów WE ***III (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 19 z 200613.12.2006

  6. Głosowanie

 • Dz. U. C303E - 19 z 200613.12.2006

  6.1. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Wpływ i konsekwencje polityk strukturalnych dla spójności Unii Europejskiej (art. 117 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 19 z 200613.12.2006

  6.2. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów: Wpływ i konsekwencje polityk strukturalnych dla spójności Unii Europejskiej (art. 118 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303 - 18 z 200613.12.2006

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/38.281/B.2 — surowiec tytoniowy — Włochy (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C303E - 18 z 200613.12.2006

  5. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności (zasady ogólne) *** — Ustanowienie Funduszu Spójności *** — Europejski Fundusz Społeczny ***II — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***II — Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) ***II (debata)

 • Dz. U. C303 - 17 z 200613.12.2006

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 397. posiedzieniu w dniu 17 października 2005 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji odnoszącej się do sprawy COMP/38.281/B.2 — Surowiec tytoniowy — Włochy

 • Dz. U. C303E - 17 z 200613.12.2006

  4. 70 lat po zamachu stanu generała Franco w Hiszpanii — (Oświadczenia Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i grup politycznych)

 • Dz. U. C303 - 16 z 200613.12.2006

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 396. posiedzieniu w dniu 10 października 2005 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/38.281/B.2 — Surowiec tytoniowy — Włochy

 • Dz. U. C303E - 16 z 200613.12.2006

  3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C303E - 15 z 200613.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C303E - 15 z 200613.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C303E - 15 z 200613.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 15 z 200613.12.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C303 - 14 z 200613.12.2006

  Sprawozdanie końcowe funkcjonariusza ds. przesłuchańw sprawie COMP/M.3653 — Siemens/VA TECH (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C303E - 13 z 200613.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C303E - 12 z 200613.12.2006

  20. Baterie, akumulatory oraz odpady w postaci baterii i akumulatorów ***III (debata)

 • Dz. U. C303E - 12 z 200613.12.2006

  21. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 12 z 200613.12.2006

  22. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C303 - 11 z 200613.12.2006

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na 133. posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do sprawy COMP/M.3653 — SIEMENS/VA Tech

 • Dz. U. C303E - 11 z 200613.12.2006

  18. Ograniczenie wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne (debata)

 • Dz. U. C303E - 11 z 200613.12.2006

  19. Zastosowanie postanowień Konwencji z Aarhus do instytucji i organów WE ***III (debata)

 • Dz. U. C303 - 10 z 200613.12.2006

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/C.37.773 — Kwas monochlorooctowy (w zastosowaniu przepisów art. 15 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C303E - 10 z 200613.12.2006

  15. Kabotaż i międzynarodowe usługi trampowe * (debata)

 • Dz. U. C303E - 10 z 200613.12.2006

  16. Informacje o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym ***I (debata)

 • Dz. U. C303E - 10 z 200613.12.2006

  17. Ostatnie wydarzenia i perspektywy w dziedzinie prawa spółek (debata)

 • Dz. U. C303 - 9 z 200613.12.2006

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 386. posiedzeniu komitetu w dniu 6 grudnia 2004 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji odnoszącej się do sprawy COMP/C.37.773 — Amca

 • Dz. U. C303E - 9 z 200613.12.2006

  12. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C303E - 9 z 200613.12.2006

  13. Kryzys w spółce ubezpieczeniowej Equitable Life (debata)

 • Dz. U. C303E - 9 z 200613.12.2006

  14. Konsolidacja w sektorze usług finansowych — Fuzje i przejęcia w sferze europejskich giełd papierów wartościowych (debata)

 • Dz. U. C303 - 8 z 200613.12.2006

  Sprawozdanie końcowe funkcjonariusza ds. przesłuchań w sprawie COMP/M.3436 — Continental/Phoenix (zgodnie z art. 15 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach w dziedzinie konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001) (1)

 • Dz. U. C303E - 8 z 200613.12.2006

  9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C303E - 8 z 200613.12.2006

  10. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C303E - 8 z 200613.12.2006

  11. Porządek obrad

 • Dz. U. C303 - 7 z 200613.12.2006

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na 129. posiedzeniu w dniu 19 października 2004 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do Sprawy COMP/M.3436 — Continental/Phoenix (1)

 • Dz. U. C303 - 6 z 200613.12.2006

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/C-3/37.980 — Souris/Topps (zgodnie z art. 15 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C303 - 5 z 200613.12.2006

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującejwydana na 373. posiedzeniu w dniu 11 maja 2004 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/C-3/37.980 — Souris bleue/Topps

 • Dz. U. C303 - 4 z 200613.12.2006

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującejwydana na 373. posiedzeniu w dniu 11 maja 2004 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/C-3/37.980 — Souris bleue/Topps

 • Dz. U. C303E - 3 z 200613.12.2006

  8. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C303 - 2 z 200613.12.2006

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/37.956 — Pręty okrągłe zbrojeniowe (zgodnie z art. 15 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C303E - 2 z 200613.12.2006

  4. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C303E - 2 z 200613.12.2006

  5. Skład Parlamentu (obserwatorzy)

 • Dz. U. C303E - 2 z 200613.12.2006

  6. Weryfikacja mandatów

 • Dz. U. C303E - 2 z 200613.12.2006

  7. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C303 - 1 z 200613.12.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C303E - 1 z 200613.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C303E - 1 z 200613.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C303E - 1 z 200613.12.2006

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C303E - 1 z 200613.12.2006

  2. Oświadczenie Przewodniczącego

 • Dz. U. C303E - 1 z 200613.12.2006

  3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 0 z 200613.12.2006

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.