Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 317 POZ 503

Tytuł:

6.23. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Powrotów (2008-2013) ***I (głosowanie)

Data ogłoszenia:2006-12-23


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 317 POZ 503

23.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 317 E/503

Czwartek, 14 grudnia 2006 r.

WNIOSEK KOMISJI Głos zabrała Barbara Kudrycka (sprawozdawczyni) zalecając przyjęcie poprawki kompromisowej. Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0590) PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto (P6_TA(2006)0590)

6.23. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Powrotów (2008-2013) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” [COM(2005)0123 — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Sprawozdawczyni: Barbara Kudrycka (A6-0425/2006). (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23) WNIOSEK KOMISJI Głos zabrali: Barbara Kudrycka (sprawozdawczyni), Ulla-Maj Wideroos (urzędująca przewodnicząca Rady) i Andris Piebalgs (członek Komisji), precyzując stanowisko swoich instytucji. Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0591) PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto (P6_TA(2006)0591)

6.24. Produkty lecznicze stosowane w pediatrii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie …/2006 dotyczące produktów leczniczych stosowanych w pediatrii, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 [COM(2006)0640 — C6-0356/2006 — 2006/0207(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Sprawozdawca: Franćoise Grossetźte (A6-0396/2006). (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24) WNIOSEK KOMISJI Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0592) PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto (P6_TA(2006)0592)

6.25. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń [COM(2005)0087 — C6-0082/2005 — 2005/0020(COD)] — Komisja Prawna Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0387/2006). (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25) WNIOSEK KOMISJI Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0593)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 317 POZ 503 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C317E - 908 z 200623.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C317E - 907 z 200623.12.2006

  5. Podpisanie REACH i Siódmego programu ramowego na rzecz badań

 • Dz. U. C317E - 907 z 200623.12.2006

  6. Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 14 i 15 grudnia 2006 — Semestr działań prezydencji fińskiej (debata)

 • Dz. U. C317E - 907 z 200623.12.2006

  7. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C317E - 907 z 200623.12.2006

  8. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C317E - 906 z 200623.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C317E - 906 z 200623.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C317E - 906 z 200623.12.2006

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C317E - 906 z 200623.12.2006

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 906 z 200623.12.2006

  3. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C317E - 906 z 200623.12.2006

  4. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C317E - 904 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0608Konsekwencje podpisania konwencji haskiej w sprawie papierów wartościowychRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konsekwencji podpisania konwencji haskiej w sprawie papierów wartościowych

 • Dz. U. C317E - 902 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0607Sytuacja w BirmieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Birmie

 • Dz. U. C317E - 899 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0606Udział sił ONZ w aktach wykorzystywania seksualnego w Liberii i na HaitiRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie udziału sił ONZ w aktach wykorzystywania seksualnego w Liberii i na Haiti

 • Dz. U. C317E - 898 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0605Sytuacja na FidżiRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Fidżi

 • Dz. U. C317E - 890 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0604Biomasa i biopaliwaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii na rzecz biomasy i biopaliw (2006/2082(INI))

 • Dz. U. C317E - 876 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0603Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energiiRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii — Zielona księga (2006/2113 (INI))

 • Dz. U. C317E - 872 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0602Ochrony danych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnychZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie oceny negocjacji dotyczących decyzji ramowej w sprawie ochrony danych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (2006/2286(INI))

 • Dz. U. C317E - 871 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0601Monitorowanie nagrody im. SacharowaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie monitorowania nagrody im. Sacharowa

 • Dz. U. C317E - 869 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0600Wizy na przekraczanie granic zewnętrznych państw członkowskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (COM(2006)0084 — C6-0256/2006 — 2006/0022(CNS))

 • Dz. U. C317E - 863 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0598Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (decyzja) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (COM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS))

 • Dz. U. C317E - 863 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0599Wspieranie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego instrument na rzecz wspierania ochrony i bezpieczeństwa jądrowego (9037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS))

 • Dz. U. C317E - 862 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0597Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporządzenie) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (COM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS))

 • Dz. U. C317E - 856 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0596Program szczegółowy „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” (2007-2013) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” na lata 2007-2013 — Program ogólny „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” (COM(2005)0124 — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS))

 • Dz. U. C317E - 847 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0595Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych (2007-2013) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (COM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS))

 • Dz. U. C317E - 847 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C317E - 839 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C317E - 838 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0594Prawa podstawowe i obywatelstwo (2007-20013) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Prawa podstawowe i obywatelstwo” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (COM(2005)0122 — C6-0236/2005 — 2005/0038(CNS))

 • Dz. U. C317E - 837 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IV

 • Dz. U. C317E - 835 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK III

 • Dz. U. C317E - 833 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C317E - 826 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C317E - 814 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0593Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (COM(2005)0087 — C6-0082/2005 — 2005/0020(COD))

 • Dz. U. C317E - 814 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0020Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

 • Dz. U. C317E - 812 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0592Produkty lecznicze stosowane w pediatrii ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie …/2006 dotyczące produktów leczniczych stosowanych w pediatrii, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (COM(2006)0640 — C6-0356/2006 — 2006/0207(COD))

 • Dz. U. C317E - 812 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2006)0207Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr …/2006 w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii

 • Dz. U. C317E - 783 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0049Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Powrotu Imigrantów na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”

 • Dz. U. C317E - 782 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0591Fundusz Powrotu Imigrantów ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Powrotu Imigrantów na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (COM(2005)0123 — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD))

 • Dz. U. C317E - 750 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0047Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”

 • Dz. U. C317E - 749 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0589Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego (kwestorzy, prezydia komisji)Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia zmian do art. 15 oraz 182 ust. 1 Regulaminu Parlamentu Europejskiego-wybory kwestorów i prezydiów komisji (2006/2287(REG))

 • Dz. U. C317E - 749 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0590Fundusz Granic Zewnętrznych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (COM(2005)0123 — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD))

 • Dz. U. C317E - 747 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0588Zmiana w art. 81 Regulaminu Parlamentu, Postanowienia wykonawczeDecyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia zmian w art. 81 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, Postanowienia wykonawcze (2006/2211(REG))

 • Dz. U. C317E - 744 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK VIIITABELA KORELACJI

 • Dz. U. C317E - 743 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK VIMINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW W ZAKRESIE KIEROWANIA MOTOCYKLAMI KATEGORII A (STOPNIOWY DOSTĘP)

 • Dz. U. C317E - 743 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK VII

 • Dz. U. C317E - 742 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK VMINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW W ZAKRESIE KIEROWANIA ZESPOŁEM POJAZDÓW ZDEFINIOWANYM W ART. 4 UST. 4 LIT. B) AKAPIT DRUGI

 • Dz. U. C317E - 739 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IVMINIMALNE STANDARDY OBOWIĄZUJĄCE OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE PRAKTYCZNE EGZAMINY Z KIEROWANIA POJAZDEM

 • Dz. U. C317E - 734 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIIMINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ ZDOLNOŚCI DO KIEROWANIA POJAZDAMI O NAPĘDZIE SILNIKOWYM

 • Dz. U. C317E - 724 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C317E - 714 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IPRZEPISY DOTYCZĄCE WSPÓLNOTOWEGO WZORU PRAWA JAZDY

 • Dz. U. C317E - 702 z 200623.12.2006

  P6_TC2-COD(2003)0252Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (przekształcenie)

 • Dz. U. C317E - 701 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0587Prawa jazdy ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (9010/1/2006 — C6-0312/2006 — 2003/0252(COD))

 • Dz. U. C317E - 690 z 200623.12.2006

  P6_TC2-COD(2005)0017Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 14. grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

 • Dz. U. C317E - 689 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0586Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (10351/1/2006 — C6-0314/2006 — 2005/0017 (COD))

 • Dz. U. C317E - 688 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0585Skład ilościowy komisjiDecyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie składu ilościowego komisji

 • Dz. U. C317E - 678 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0584Program szczegółowy „Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami” (2007-2013) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy „Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami” na okres 2007-2013 — Program ogólny „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” (COM(2005)0124 — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS))

 • Dz. U. C317E - 652 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0583Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (COM(2005)0123 — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS))

 • Dz. U. C317E - 652 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C317E - 650 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0582Konstrukcja podwójnokadłubowa lub równoważne rozwiązanie w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 417/2002 w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2978/94 (COM(2006)0111 — C6-0104/2006 — 2006/0046(COD))

 • Dz. U. C317E - 650 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2006)0046Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 417/2002 w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych

 • Dz. U. C317E - 621 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0581Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (COM(2005)0123 — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD))

 • Dz. U. C317E - 621 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0046Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz uchylającej decyzję Rady 2004/904/WE

 • Dz. U. C317E - 613 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0040Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. C317E - 612 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0580Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych (2007-2013) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (COM(2005)0122 — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD))

 • Dz. U. C317E - 604 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0579Profilaktyka narkotykowa i informacje o narkotykach ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Profilaktyka narkotykowa i informacje o narkotykach” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (COM(2006)0230 — C6-0095/2005 — 2005/0037B(COD))

 • Dz. U. C317E - 604 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0037BStanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Profilaktyka narkotykowa i informacje o narkotykach” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. C317E - 603 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0578Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie dostosowującego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2006)0677 — C6-0424/2006 — 2006/0226(CNS))

 • Dz. U. C317E - 602 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0576Umowa WE-Paragwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2006)0266 — C6-0308/2006 — 2006/0094(CNS))

 • Dz. U. C317E - 602 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0577Działalność w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (porozumienie WE/Australia, Kanada, Norwegia i Szwajcaria, Korea, Japonia i Stany Zjednoczone Ameryki *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie upoważniającej do zawarcia porozumienia odnawiającego i zmieniającego porozumienie w sprawie działalności w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA — Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi (COM(2006)0343 — C6-0373/2006 — 2006/0111(CNS))

 • Dz. U. C317E - 601 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0575Wspólnotowe kryteria zwalczania oraz monitorowania niektórych chorób zwierząt (tekst ujednolicony) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej wspólnotowe kryteria zwalczania oraz monitorowania niektórych chorób zwierząt (tekst ujednolicony) (COM(2006)0315 — C6-0236/2006 — 2006/0104(CNS))

 • Dz. U. C317E - 600 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0573Przekazywania danych statystycznych objętych zasadą poufności (wersja skodyfikowana) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności (wersja ujednolicona) (COM(2006)0477 — C6-0290/2006 — 2006/0159(COD))

 • Dz. U. C317E - 600 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0574Przekazywanie danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku (tekst ujednolicony) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (tekst ujednolicony) (COM(2006)0497 — C6-0301/2006 — 2006/0164(COD))

 • Dz. U. C317E - 599 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0572Zniesienie kontroli przeprowadzanych na granicach Państw Członkowskich (transport drogowy i żegluga śródlądowa) (tekst ujednolicony) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach Państw Członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (tekst ujednolicony) (COM(2006)0432 — C6-0261/2006 — 2006/0146(COD))

 • Dz. U. C317E - 598 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0571Procedura uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów w dziedzinie transportu proponowanych przez Państwa Członkowskie (tekst ujednolicony) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej procedury uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez Państwa Członkowskie w dziedzinie transportu (tekst ujednolicony) (COM(2006)0284 — C6-0185/2006 — 2006/0099(COD))

 • Dz. U. C317E - 595 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C317E - 588 z 200623.12.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C317E - 588 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0570Projekt budżetu ogólnego na rok 2007 (wszystkie sekcje)Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD) — 2006/2018B(BUD)) oraz pism w sprawie poprawek nr 1/2007 (SEC(2006)0762), 2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) i 3/2007 (15636/2006 — C6-0443/2006) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. C317E - 587 z 200623.12.2006

  28. RC — B6-0647/2006 — Birma — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 586 z 200623.12.2006

  27. Sprawozdanie Morgan A6-0426/2006 — Ustęp 37/2

 • Dz. U. C317E - 584 z 200623.12.2006

  26. Sprawozdanie Morgan A6-0426/2006 — Ustęp 37/1

 • Dz. U. C317E - 582 z 200623.12.2006

  25. Sprawozdanie Morgan A6-0426/2006 — Poprawka 9

 • Dz. U. C317E - 581 z 200623.12.2006

  24. Sprawozdanie Seppänena A6-0397/2006 — Poprawka 27

 • Dz. U. C317E - 579 z 200623.12.2006

  23. Sprawozdanie Segelström A6-0453/2006 — Wniosek Komisji

 • Dz. U. C317E - 578 z 200623.12.2006

  22. Sprawozdanie Segelström A6-0465/2006 — Wniosek Komisji

 • Dz. U. C317E - 576 z 200623.12.2006

  21. Sprawozdanie Kudryckiej A6-0425/2006 — Poprawka 2

 • Dz. U. C317E - 575 z 200623.12.2006

  20. Sprawozdanie Kudryckiej A6-0427/2006 — Poprawka 3

 • Dz. U. C317E - 573 z 200623.12.2006

  19. Sprawozdanie Kudryckiej A6-0427/2006 — Poprawka 2

 • Dz. U. C317E - 571 z 200623.12.2006

  18. Sprawozdanie Leinena A6-0464/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 570 z 200623.12.2006

  17. Zalecenie Groscha A6-0414/2006 — Poprawka 6

 • Dz. U. C317E - 568 z 200623.12.2006

  16. Sprawozdanie Segelström A6-0452/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 567 z 200623.12.2006

  15. Sprawozdanie Segelström A6-0454/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 565 z 200623.12.2006

  14. Sprawozdanie Daula A6-0412/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 564 z 200623.12.2006

  13. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Punkt preambuły F/2

 • Dz. U. C317E - 562 z 200623.12.2006

  12. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Poprawka 2/1

 • Dz. U. C317E - 561 z 200623.12.2006

  11. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 42

 • Dz. U. C317E - 559 z 200623.12.2006

  10. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 41

 • Dz. U. C317E - 558 z 200623.12.2006

  9. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 38

 • Dz. U. C317E - 556 z 200623.12.2006

  8. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 27

 • Dz. U. C317E - 555 z 200623.12.2006

  7. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Poprawka 1

 • Dz. U. C317E - 553 z 200623.12.2006

  6. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 16/2

 • Dz. U. C317E - 552 z 200623.12.2006

  5. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 16/1

 • Dz. U. C317E - 550 z 200623.12.2006

  4. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 13/2

 • Dz. U. C317E - 549 z 200623.12.2006

  3. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 4

 • Dz. U. C317E - 547 z 200623.12.2006

  2. Zmieniony projekt budżetu ogólnego na rok 2007 — Poprawka 322/2

 • Dz. U. C317E - 546 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIWYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C317E - 546 z 200623.12.2006

  1. Zmieniony projekt budżetu ogólnego na rok 2007 — Poprawka 306/2

 • Dz. U. C317E - 545 z 200623.12.2006

  39. Birma

 • Dz. U. C317E - 545 z 200623.12.2006

  40. Konsekwencje podpisania konwekcji haskiej w sprawie papierów wartościowych

 • Dz. U. C317E - 544 z 200623.12.2006

  37. Sytuacja na wyspach Fidżi

 • Dz. U. C317E - 544 z 200623.12.2006

  38. Udział sił ONZ w nadużyciach seksualnych w Liberii i na Haiti

 • Dz. U. C317E - 541 z 200623.12.2006

  36. Biomasa i biopaliwa

 • Dz. U. C317E - 539 z 200623.12.2006

  35. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii — zielona księga

 • Dz. U. C317E - 538 z 200623.12.2006

  32. Wiza na przekraczanie granic zewnętrznych państw członkowskich *

 • Dz. U. C317E - 538 z 200623.12.2006

  33. Nagroda im. Sacharowa

 • Dz. U. C317E - 538 z 200623.12.2006

  34. Ochrona danych w zakresie współpracy policyjnej w sprawach karnych

 • Dz. U. C317E - 536 z 200623.12.2006

  28. Zapobieganie i zwalczanie przestępczości (2007-2013) *

 • Dz. U. C317E - 536 z 200623.12.2006

  29. Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporządzenie) *

 • Dz. U. C317E - 536 z 200623.12.2006

  30. Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (decyzja) *

 • Dz. U. C317E - 536 z 200623.12.2006

  31. Wsparcie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego *

 • Dz. U. C317E - 535 z 200623.12.2006

  26. Prawa podstawowe i obywatelstwo (2007-2013) *

 • Dz. U. C317E - 535 z 200623.12.2006

  27. Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych (2007-2013) *

 • Dz. U. C317E - 534 z 200623.12.2006

  24. Produkty lecznicze stosowane w pediatrii ***I

 • Dz. U. C317E - 534 z 200623.12.2006

  25. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ***I

 • Dz. U. C317E - 533 z 200623.12.2006

  21. Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego (komisje, kwestorzy)

 • Dz. U. C317E - 533 z 200623.12.2006

  22. Utworzenie Funduszu na rzecz Granic Zewnętrznych (2007-2013) ***I

 • Dz. U. C317E - 533 z 200623.12.2006

  23. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Powrotów (2008-2013) ***I

 • Dz. U. C317E - 532 z 200623.12.2006

  17. Skład liczebny komisji

 • Dz. U. C317E - 532 z 200623.12.2006

  18. Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet ***II

 • Dz. U. C317E - 532 z 200623.12.2006

  19. Prawa jazdy (przekształcenie) ***II

 • Dz. U. C317E - 532 z 200623.12.2006

  20. Zmiana art. 81 Regulaminu Parlamentu Europejskiego

 • Dz. U. C317E - 531 z 200623.12.2006

  12. Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych (2007-2013) ***I

 • Dz. U. C317E - 531 z 200623.12.2006

  13. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (2008-2013) ***I

 • Dz. U. C317E - 531 z 200623.12.2006

  14. Wprowadzanie konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych ***I

 • Dz. U. C317E - 531 z 200623.12.2006

  15. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich (2007-2013) *

 • Dz. U. C317E - 531 z 200623.12.2006

  16. Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami (2007-2013) *

 • Dz. U. C317E - 530 z 200623.12.2006

  7. Wspólnotowe kryteria obowiązujące w odniesieniu do działań w zakresie zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt (tekst ujednolicony) *

 • Dz. U. C317E - 530 z 200623.12.2006

  8. Umowa WE — Paragwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C317E - 530 z 200623.12.2006

  9. Działalność w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (porozumienie WE — Australia, Kanada, Norwegia, Szwajcaria, Korea, Japonia i Stany Zjednoczone Ameryki) *

 • Dz. U. C317E - 530 z 200623.12.2006

  10. Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru (tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w związku z rozszerzeniem) *

 • Dz. U. C317E - 530 z 200623.12.2006

  11. Zapobieganie narkomanii i informowanie opinii publicznej (2007-2013) ***I

 • Dz. U. C317E - 529 z 200623.12.2006

  3. Procedura uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu (tekst ujednolicony) ***I

 • Dz. U. C317E - 529 z 200623.12.2006

  4. Zniesienie kontroli na granicach (transport drogowy i żegluga śródlądowa) (tekst ujednolicony) ***I

 • Dz. U. C317E - 529 z 200623.12.2006

  5. Przekazywanie danych statystycznych objętych zasadą poufności (tekst ujednolicony) ***I

 • Dz. U. C317E - 529 z 200623.12.2006

  6. Przekazywanie danych statystycznych dotyczących połowów na Północno-Wschodnim Atlantyku (tekst ujednolicony) ***I

 • Dz. U. C317E - 526 z 200623.12.2006

  2. Projekt budżetu ogólnego — rok budżetowy 2007, zmieniony przez Radę (wszystkie sekcje)

 • Dz. U. C317E - 516 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IWYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C317E - 516 z 200623.12.2006

  1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej — rok budżetowy 2007, zmieniony przez Radę

 • Dz. U. C317E - 514 z 200623.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C317E - 513 z 200623.12.2006

  17. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 513 z 200623.12.2006

  18. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C317E - 513 z 200623.12.2006

  19. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C317E - 512 z 200623.12.2006

  16. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C317E - 511 z 200623.12.2006

  12.4. Konwencja haska w sprawie papierów wartościowych (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 511 z 200623.12.2006

  13. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C317E - 511 z 200623.12.2006

  14. Weryfikacja mandatów

 • Dz. U. C317E - 511 z 200623.12.2006

  15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C317E - 510 z 200623.12.2006

  12.1. Sytuacja na wyspach Fidżi (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 510 z 200623.12.2006

  12.2. Udział sił ONZ w nadużyciach seksualnych w Liberii i na Haiti (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 510 z 200623.12.2006

  12.3. Birma (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 509 z 200623.12.2006

  11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

 • Dz. U. C317E - 509 z 200623.12.2006

  11.1. Sytuacja na wyspach Fidżi

 • Dz. U. C317E - 509 z 200623.12.2006

  11.2. Udział sił ONZ w nadużyciach seksualnych w Liberii i na Haiti

 • Dz. U. C317E - 509 z 200623.12.2006

  11.3. Birma

 • Dz. U. C317E - 509 z 200623.12.2006

  12. Głosowanie

 • Dz. U. C317E - 508 z 200623.12.2006

  8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C317E - 508 z 200623.12.2006

  9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 508 z 200623.12.2006

  10. Konwencja haska w sprawie papierów wartościowych (debata)

 • Dz. U. C317E - 507 z 200623.12.2006

  6.35. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 507 z 200623.12.2006

  6.36. Biomasa i biopaliwa (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 507 z 200623.12.2006

  7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C317E - 506 z 200623.12.2006

  6.32. Wiza na przekraczanie granic zewnętrznych państw członkowskich * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 506 z 200623.12.2006

  6.33. Nagroda im. Sacharowa (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 506 z 200623.12.2006

  6.34. Ochrona danych w zakresie współpracy policyjnej w sprawach karnych (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 505 z 200623.12.2006

  6.29. Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporzdzenie) * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 505 z 200623.12.2006

  6.30. Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (decyzja) * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 505 z 200623.12.2006

  6.31. Wsparcie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 504 z 200623.12.2006

  6.26. Program szczegółowy „Prawa podstawowe i obywatelstwo” (2007-2013) * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 504 z 200623.12.2006

  6.27. Program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” (2007-2013) * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 504 z 200623.12.2006

  6.28. Program szczegółowy „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” (2007-2013) * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 503 z 200623.12.2006

  6.24. Produkty lecznicze stosowane w pediatrii ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 503 z 200623.12.2006

  6.25. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 502 z 200623.12.2006

  6.19. Prawa jazdy (przekształcenie) ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 502 z 200623.12.2006

  6.20. Zmiana art. 81 Regulaminu Parlamentu, Postanowienia wykonawcze (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 502 z 200623.12.2006

  6.21. Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego (komisje, kwestorzy) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 502 z 200623.12.2006

  6.22. Utworzenie Funduszu na rzecz Granic Zewnętrznych (2007-2013) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 501 z 200623.12.2006

  6.15. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich (2007-2013) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 501 z 200623.12.2006

  6.16. Program szczegółowy „Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami” (2007-2013) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 501 z 200623.12.2006

  6.17. Skład liczbowy komisji (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 501 z 200623.12.2006

  6.18. Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 500 z 200623.12.2006

  6.12. Program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” (2007-2013) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 500 z 200623.12.2006

  6.13. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (2008-2013) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 500 z 200623.12.2006

  6.14. Wprowadzanie konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 499 z 200623.12.2006

  6.8. Umowa WE-Paragwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 499 z 200623.12.2006

  6.9. Działalność w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (porozumienie-WE — Australia, Kanada, Norwegia i Szwajcaria, Korea, Japonia i Stany Zjednoczone Ameryki) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 499 z 200623.12.2006

  6.10. Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru (tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w związku z rozszerzeniem) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 499 z 200623.12.2006

  6.11. Zapobieganie narkomanii i informowanie opinii publicznej (2007-2013) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 498 z 200623.12.2006

  6.4. Zniesienie kontroli na granicach (transport drogowy i żegluga śródlądowa) (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 498 z 200623.12.2006

  6.5. Przekazywanie danych statystycznych objętych zasadą poufności (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 498 z 200623.12.2006

  6.6. Przekazywanie danych statystycznych dotyczących połowów na Północno-Wschodnim Atlantyku (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 498 z 200623.12.2006

  6.7. Wspólnotowe kryteria obowiązujące w odniesieniu do działań w zakresie zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 497 z 200623.12.2006

  6.2. Projekt budżetu ogólnego 2007 zmieniony przez Radę (wszystkie sekcje) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 497 z 200623.12.2006

  6.3. Procedura uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez Państwa Członkowskie w dziedzinie transportu (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 495 z 200623.12.2006

  6. Głosowanie

 • Dz. U. C317E - 495 z 200623.12.2006

  6.1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej — Rok budżetowy 2007, zmieniony przez Radę (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 493 z 200623.12.2006

  4. In memoriam

 • Dz. U. C317E - 493 z 200623.12.2006

  5. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C317E - 492 z 200623.12.2006

  3. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii — Biomasa i biopaliwa — Wsparcie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego * (debata)

 • Dz. U. C317E - 491 z 200623.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C317E - 491 z 200623.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C317E - 491 z 200623.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 491 z 200623.12.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C317E - 485 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0569Instytucjonalne aspekty zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych państw członkowskichRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie instytucjonalnych aspektów zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych państw członkowskich (2006/2226(INI))

 • Dz. U. C317E - 480 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0568Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w okresie 2006-2007Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań w okresie 2006-2007 (2006/2252 (INI))

 • Dz. U. C317E - 478 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0567Wykonanie UCITS IIIRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Komisji w sprawie wykonania dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w celu wyjaśnienia pewnych definicji

 • Dz. U. C317E - 474 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0566Spotkanie na szczycie Unia Europejska/RosjaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie helsińskiego szczytu UE-Rosja w dniu 24 listopada 2006 r.

 • Dz. U. C317E - 467 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0564System podatku VAT na usługi radiowe i telewizyjne i inne usługi *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającego dyrektywę 2002/38/WE w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (COM(2006)0739 — C6-0437/2006 — 2006/0245(CNS))

 • Dz. U. C317E - 467 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0565Program legislacyjny i program prac Komisji na 2007 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Programu legislacyjnego i programu prac Komisji na 2007 r.

 • Dz. U. C317E - 459 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0563Sektor bananów *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie rozporządzeń (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 dotyczących sektora bananów (COM(2006)0489 — C6-0339/2006 — 2006/0173(CNS))

 • Dz. U. C317E - 458 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0562Wkłady finansowe do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) (COM(2006)0564 — C6-0423/2006 — 2006/0194(CNS))

 • Dz. U. C317E - 456 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIZMIANY W DYREKTYWIE 70/156/EWG

 • Dz. U. C317E - 455 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK INORMY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

 • Dz. U. C317E - 441 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0282Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów

 • Dz. U. C317E - 440 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0561Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz dostęp do informacji dotyczących naprawy pojazdów ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy pojazdów, zmieniającego dyrektywę 72/306/EWG i dyrektywę …/…/WE (COM(2005)0683 — C6-0007/2006 — 2005/0282(COD))

 • Dz. U. C317E - 432 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0560Utworzenie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski fundusz dostosowania do globalizacji (COM(2006)0091 — C6-0082/2006 — 2006/0033(COD))

 • Dz. U. C317E - 432 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2006)0033Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

 • Dz. U. C317E - 408 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0260Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. C317E - 407 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0559Koordynacja niektórych przepisów Państw Członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (COM(2005)0646 — C6-0443/2005 — 2005/0260(COD))

 • Dz. U. C317E - 406 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0558Projekt budżetu korygującego nr 6/2006Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2006 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, Sekcja 3 — Komisja (15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD))

 • Dz. U. C317E - 371 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C317E - 370 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0557Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnych wytycznych przyjętych przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (14259/2006 — C6-0431/2006 — 2005/0090(CNS))

 • Dz. U. C317E - 369 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0555Uwzględnienie języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego projektu decyzji Rady zmieniającej regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego w celu uwzględnienia języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania wymienionych w regulaminie (15715/2006 — C6-0435/2006 — 2006/0814(CNS))

 • Dz. U. C317E - 369 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0556Europejski Roku Dialogu Międzykulturowego (2008) ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008) (14153/2/2006 — C6-0422/2006 — 2005/0203(COD))

 • Dz. U. C317E - 368 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0553Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr …/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (7525/3/2006 — C6-0268/2006 — 2003/0257(COD))

 • Dz. U. C317E - 368 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0554Uwzględnienie języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego w celu uwzględnienia języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania wymienionych w regulaminie (15712/2006 — C6-0434/2006 — 2006/0813(CNS))

 • Dz. U. C317E - 366 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C317E - 365 z 200623.12.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C317E - 365 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0552Europejska Agencja Chemikaliów ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (7524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD))

 • Dz. U. C317E - 365 z 200623.12.2006

  P6_TC2-COD(2003)0256Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 grudnia 2006 w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

 • Dz. U. C317E - 362 z 200623.12.2006

  66. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 360 z 200623.12.2006

  65. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 18

 • Dz. U. C317E - 358 z 200623.12.2006

  64. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 4

 • Dz. U. C317E - 357 z 200623.12.2006

  63. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 9-H

 • Dz. U. C317E - 355 z 200623.12.2006

  62. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 9-G

 • Dz. U. C317E - 354 z 200623.12.2006

  61. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 9-F

 • Dz. U. C317E - 352 z 200623.12.2006

  60. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 9-E

 • Dz. U. C317E - 350 z 200623.12.2006

  59. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 9-C

 • Dz. U. C317E - 349 z 200623.12.2006

  58. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 9-B

 • Dz. U. C317E - 347 z 200623.12.2006

  57. Sprawozdanie Broka A6-0436/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 345 z 200623.12.2006

  56. Sprawozdanie Broka A6-0436/2006 — Ustęp 29

 • Dz. U. C317E - 343 z 200623.12.2006

  55. Sprawozdanie Broka A6-0436/2006 — Ustęp 14

 • Dz. U. C317E - 342 z 200623.12.2006

  54. Sprawozdanie Fruteau A6-0422/2006 — Poprawka 10

 • Dz. U. C317E - 340 z 200623.12.2006

  53. Sprawozdanie Higginsa A6-0432/2006 — Poprawka 1

 • Dz. U. C317E - 338 z 200623.12.2006

  52. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 337 z 200623.12.2006

  51. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Wniosek Komisji

 • Dz. U. C317E - 335 z 200623.12.2006

  50. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 130

 • Dz. U. C317E - 334 z 200623.12.2006

  49. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 59

 • Dz. U. C317E - 332 z 200623.12.2006

  48. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 116

 • Dz. U. C317E - 331 z 200623.12.2006

  47. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 91

 • Dz. U. C317E - 329 z 200623.12.2006

  46. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 60

 • Dz. U. C317E - 327 z 200623.12.2006

  45. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 118/2

 • Dz. U. C317E - 326 z 200623.12.2006

  44. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 118/1

 • Dz. U. C317E - 324 z 200623.12.2006

  43. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 73

 • Dz. U. C317E - 322 z 200623.12.2006

  42. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Głosowanie łączne 1

 • Dz. U. C317E - 321 z 200623.12.2006

  41. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 171

 • Dz. U. C317E - 319 z 200623.12.2006

  40. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 173

 • Dz. U. C317E - 317 z 200623.12.2006

  39. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 170

 • Dz. U. C317E - 315 z 200623.12.2006

  38. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawki 182 + 197/2

 • Dz. U. C317E - 314 z 200623.12.2006

  37. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawki 182 + 197/1

 • Dz. U. C317E - 312 z 200623.12.2006

  36. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 178

 • Dz. U. C317E - 310 z 200623.12.2006

  35. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawki 166 + 179

 • Dz. U. C317E - 308 z 200623.12.2006

  34. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 169

 • Dz. U. C317E - 306 z 200623.12.2006

  33. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawki 158 + 180

 • Dz. U. C317E - 304 z 200623.12.2006

  32. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 208/2

 • Dz. U. C317E - 303 z 200623.12.2006

  31. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 208

 • Dz. U. C317E - 301 z 200623.12.2006

  30. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 162

 • Dz. U. C317E - 299 z 200623.12.2006

  29. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawki 193 + 236/2

 • Dz. U. C317E - 298 z 200623.12.2006

  28. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawki 193 + 236/1

 • Dz. U. C317E - 296 z 200623.12.2006

  27. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 176

 • Dz. U. C317E - 294 z 200623.12.2006

  26. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 175

 • Dz. U. C317E - 292 z 200623.12.2006

  25. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 227/3

 • Dz. U. C317E - 291 z 200623.12.2006

  24. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 227/2

 • Dz. U. C317E - 289 z 200623.12.2006

  23. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 227/1

 • Dz. U. C317E - 287 z 200623.12.2006

  22. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 174

 • Dz. U. C317E - 286 z 200623.12.2006

  21. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 226

 • Dz. U. C317E - 284 z 200623.12.2006

  20. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 183

 • Dz. U. C317E - 282 z 200623.12.2006

  19. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 220

 • Dz. U. C317E - 280 z 200623.12.2006

  18. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 199/1

 • Dz. U. C317E - 278 z 200623.12.2006

  17. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawki 198 + 240

 • Dz. U. C317E - 277 z 200623.12.2006

  16. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 172

 • Dz. U. C317E - 275 z 200623.12.2006

  15. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 167

 • Dz. U. C317E - 273 z 200623.12.2006

  14. Sprawozdanie Grässle A6-0447/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 272 z 200623.12.2006

  13. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 190

 • Dz. U. C317E - 270 z 200623.12.2006

  12. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 189

 • Dz. U. C317E - 269 z 200623.12.2006

  11. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 187

 • Dz. U. C317E - 267 z 200623.12.2006

  10. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 186

 • Dz. U. C317E - 265 z 200623.12.2006

  9. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 185

 • Dz. U. C317E - 264 z 200623.12.2006

  8. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 184

 • Dz. U. C317E - 262 z 200623.12.2006

  7. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 183

 • Dz. U. C317E - 260 z 200623.12.2006

  6. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 180

 • Dz. U. C317E - 258 z 200623.12.2006

  5. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 179

 • Dz. U. C317E - 257 z 200623.12.2006

  4. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 173

 • Dz. U. C317E - 255 z 200623.12.2006

  3. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawki 176 + 178

 • Dz. U. C317E - 253 z 200623.12.2006

  2. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawki 175 + 177 + 188

 • Dz. U. C317E - 252 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIWYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C317E - 252 z 200623.12.2006

  1. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Opcja 1

 • Dz. U. C317E - 250 z 200623.12.2006

  18. Instytucjonalne aspekty zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych państw członkowskich

 • Dz. U. C317E - 247 z 200623.12.2006

  16. Wdrożenie dyrektywy 85/611/EWG (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe)

 • Dz. U. C317E - 247 z 200623.12.2006

  17. Strategia rozszerzenia i główne wyzwania 2006-2007

 • Dz. U. C317E - 246 z 200623.12.2006

  15. Spotkanie na szczycie Rosja – Unia Europejska

 • Dz. U. C317E - 245 z 200623.12.2006

  13. Okres stosowania systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną *

 • Dz. U. C317E - 245 z 200623.12.2006

  14. Program legislacyjny i program prac Komisji na rok 2007

 • Dz. U. C317E - 244 z 200623.12.2006

  11. Wkłady finansowe do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2013) *

 • Dz. U. C317E - 244 z 200623.12.2006

  12. Sektor bananów *

 • Dz. U. C317E - 243 z 200623.12.2006

  10. Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz naprawy pojazdów ***I

 • Dz. U. C317E - 242 z 200623.12.2006

  9. Utworzenie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji ***I

 • Dz. U. C317E - 233 z 200623.12.2006

  3. Uwzględnienie języka bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich *

 • Dz. U. C317E - 233 z 200623.12.2006

  4. Uwzględnienie języka bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich *

 • Dz. U. C317E - 233 z 200623.12.2006

  5. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (2008) ***II

 • Dz. U. C317E - 233 z 200623.12.2006

  6. Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich *

 • Dz. U. C317E - 233 z 200623.12.2006

  7. Projekt budżetu korygującego nr 6/2006

 • Dz. U. C317E - 233 z 200623.12.2006

  8. Koordynacja niektórych przepisów państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej ***I

 • Dz. U. C317E - 232 z 200623.12.2006

  2. Zmiana do dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) ***II

 • Dz. U. C317E - 231 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IWYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C317E - 231 z 200623.12.2006

  1. Europejska Agencja Chemikaliów (REACH) ***II

 • Dz. U. C317E - 229 z 200623.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C317E - 228 z 200623.12.2006

  26. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 228 z 200623.12.2006

  27. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 227 z 200623.12.2006

  23. Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporządzenie) * — Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (decyzja) * (debata)

 • Dz. U. C317E - 227 z 200623.12.2006

  24. Brutalne gry komputerowe (debata)

 • Dz. U. C317E - 227 z 200623.12.2006

  25. Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego (komisje, kwestorzy) (debata)

 • Dz. U. C317E - 226 z 200623.12.2006

  21. Prawa jazdy (przekształcenie) ***II (debata)

 • Dz. U. C317E - 226 z 200623.12.2006

  22. Wprowadzanie konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych ***I (debata)

 • Dz. U. C317E - 225 z 200623.12.2006

  19. Przygotowania do Rady Europejskiej (14 i 15 grudnia 2006 r.) (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C317E - 225 z 200623.12.2006

  20. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C317E - 224 z 200623.12.2006

  13. Przygotowania do Rady Europejskiej (14 i 15 grudnia 2006 r.) (debata)

 • Dz. U. C317E - 224 z 200623.12.2006

  14. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C317E - 224 z 200623.12.2006

  15. Przygotowania do Rady Europejskiej (14 i 15 grudnia 2006 r.) (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C317E - 224 z 200623.12.2006

  16. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C317E - 224 z 200623.12.2006

  17. Przygotowania do Rady Europejskiej (14 i 15 grudnia 2006 r.) (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C317E - 224 z 200623.12.2006

  18. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C317E - 223 z 200623.12.2006

  10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C317E - 223 z 200623.12.2006

  11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 223 z 200623.12.2006

  12. Ochrona danych (debata)

 • Dz. U. C317E - 222 z 200623.12.2006

  8.17. Strategia rozszerzenia i główne wyzwania 2006-2007 (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 222 z 200623.12.2006

  8.18. Instytucjonalne aspekty zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych państw członkowskich (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 222 z 200623.12.2006

  9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C317E - 221 z 200623.12.2006

  8.15. Spotkanie na szczycie Rosja/Unia Europejska (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 221 z 200623.12.2006

  8.16. Wdrożenie dyrektywy 85/611/EWG (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 220 z 200623.12.2006

  8.11. Wkłady finansowe do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 220 z 200623.12.2006

  8.12. Sektor bananów * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 220 z 200623.12.2006

  8.13. Okres stosowania systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 220 z 200623.12.2006

  8.14. Program legislacyjny i program pracy Komisji na rok 2007 (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 219 z 200623.12.2006

  8.8. Koordynacja niektórych przepisów państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 219 z 200623.12.2006

  8.9. Utworzenie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 219 z 200623.12.2006

  8.10. Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz naprawy pojazdów ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 218 z 200623.12.2006

  8.4. Uwzględnienie języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 218 z 200623.12.2006

  8.5. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (2008) ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 218 z 200623.12.2006

  8.6. Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 218 z 200623.12.2006

  8.7. Projekt budżetu korygującego nr 6/2006 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 217 z 200623.12.2006

  8.1. Europejska Agencja Chemikaliów ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 217 z 200623.12.2006

  8.2. Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 217 z 200623.12.2006

  8.3. Uwzględnienie języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 216 z 200623.12.2006

  5. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C317E - 216 z 200623.12.2006

  6. Porządek obrad

 • Dz. U. C317E - 216 z 200623.12.2006

  7. Oświadczenie Przewodniczącego

 • Dz. U. C317E - 216 z 200623.12.2006

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C317E - 215 z 200623.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C317E - 215 z 200623.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C317E - 215 z 200623.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 215 z 200623.12.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C317E - 215 z 200623.12.2006

  3. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C317E - 215 z 200623.12.2006

  4. Strategia rozszerzenia i główne wyzwania 2006-2007 — Instytucjonalne aspekty zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych państw członkowskich (debata)

 • Dz. U. C317E - 213 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0551Czynne substancje farmaceutyczneOświadczenie pisemne w sprawie czynnych substancji farmaceutycznych

 • Dz. U. C317E - 205 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0550Instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokich dochodach *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS))

 • Dz. U. C317E - 199 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0549Zapobieganie urazom i propagowanie bezpieczeństwa *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zapobiegania urazom i propagowania bezpieczeństwa (COM(2006)0329 — C6-0238/2006 — 2006/0106(CNS))

 • Dz. U. C317E - 185 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0548Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka) (COM(2006)0354 — C6-0206/2006 — 2006/0116(COD))

 • Dz. U. C317E - 185 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2006)0116Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka)

 • Dz. U. C317E - 177 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIIPOZIOMY SZCZEGÓŁOWOŚCI INFORMACJI W PODZIALE GEOGRAFICZNYM I W PODZIALE NA DZIAŁALNOŚCI

 • Dz. U. C317E - 176 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIWSPÓLNY MODUŁ DLA ZEWNĘTRZNYCH STATYSTYK DOTYCZĄCYCH ODDZIAŁÓW ZAGRANICZNYCH

 • Dz. U. C317E - 174 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IWSPÓLNY MODUŁ DLA WEWNĘTRZNYCH STATYSTYK DOTYCZĄCYCH ODDZIAŁÓW ZAGRANICZNYCH

 • Dz. U. C317E - 169 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0016Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności oddziałów zagranicznych

 • Dz. U. C317E - 168 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0547Statystyka dotycząca struktury i działalności oddziałów zagranicznych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności oddziałów zagranicznych (COM(2005)0088 — C6-0084/2005 — 2005/0016(COD))

 • Dz. U. C317E - 166 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0546Obrót mieszankami paszowymi ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zawierającej sprostowanie dyrektywy 2002/2/WE zmieniającej dyrektywę Rady 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi (COM(2006)0340 — C6-0209/2006 — 2006/0117(COD))

 • Dz. U. C317E - 166 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2006)0117Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/2/WE zmieniającą dyrektywę Rady 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi

 • Dz. U. C317E - 159 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C317E - 83 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0246Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Zmodernizowany Kodeks Celny)

 • Dz. U. C317E - 82 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0544Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (11944/2/2006 — C6-0357/2006 — 2004/0220(COD))

 • Dz. U. C317E - 82 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0545Wspólnotowy Kodeks Celny ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Zmodernizowany Kodeks Celny) (COM(2005)0608 — C6-0419/2005 — 2005/0246(COD))

 • Dz. U. C317E - 81 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0543Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniemn ich stanu ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (PE-CONS 3658/2006 — C6-0382/2006 — 2003/0210(COD))

 • Dz. U. C317E - 78 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0542Wydatki w dziedzinie weterynarii *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (COM(2006)0273 — C6-0199/2006 — 2006/0098(CNS))

 • Dz. U. C317E - 76 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0541Współpraca pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Austrii, Królestwo Belgii i Republikę Finlandii w sprawie przyjęcia decyzji Rady dotyczącej współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwami (7259/2006 — C6-0122/2006 — 2006/0805 (CNS))

 • Dz. U. C317E - 75 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2006)0112Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007-2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. C317E - 74 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0539Elektroniczne środowisko dla urzędów celnych i handlu ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznego środowiska dla urzędów celnych i handlu (COM(2005)0609 — C6-0420/2005 — 2005/0247(COD))

 • Dz. U. C317E - 74 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0540Badania statystyczne dotyczące struktury gospodarstw rolnych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007-2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii (COM(2006)0344 — C6-0217/2006 — 2006/0112(COD))

 • Dz. U. C317E - 64 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0538Program Cła 2013 ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2013) (COM(2006)0201 — C6-0158/2006 — 2006/0075(COD))

 • Dz. U. C317E - 64 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2006)0075Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2013)

 • Dz. U. C317E - 63 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0537Ochrona nieletnich i godności ludzkiej w odniesieniu do konkurencyjności usług audiowizualnych i informacyjnych ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ochrony nieletnich i godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu usług audiowizualnych i informacyjnych (9577/1/2006 — C6-0313/2006 — 2004/0117(COD))

 • Dz. U. C317E - 62 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0535Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (14224/4/2006 — C6-0432/2006 — 2004/0270B(COD))

 • Dz. U. C317E - 62 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0536Przekazywanie danych na temat wyładunków przetworów rybołówstwa w państwach członkowskich ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego przekazywania danych statystycznych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w państwach członkowskich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91 (14283/1/2006 — C6-0421/2006 — 2005/0223(COD))

 • Dz. U. C317E - 61 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0534Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia i polityki ochrony konsumentów (2007-2013) (13241/1/2006 — C6-0420/2006 — 2005/0042B(COD))

 • Dz. U. C317E - 60 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0532Mianowanie rumuńskiego członka Europejskiego Trybunału ObrachunkowegoDecyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nominacji Ovidiu Ispira na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0410/2006 — 2006/0812(CNS))

 • Dz. U. C317E - 60 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0533Warunki uczestnictwa Islandii i Norwegii w pracach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (COM(2006)0178 — C6-0358/2006 — 2006/0063(CNS))

 • Dz. U. C317E - 59 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0530Nominacja rumuńskiego komisarzaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzenia nominacji desygnowanego przez Rumunię Leonarda Orbana na nowego członka Komisji Europejskiej

 • Dz. U. C317E - 59 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0531Mianowanie bułgarskiego członka Europejskiego Trybunału ObrachunkowegoDecyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nominacji Nadieżdy Sandolowej na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0411/2006 — 2006/0811(CNS))

 • Dz. U. C317E - 58 z 200623.12.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C317E - 58 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0529Nominacja bułgarskiego komisarzaDecyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzenia nominacji desygnowanej przez Republikę Bułgarii Megleny Kunevy na nowego członka Komisji Europejskiej

 • Dz. U. C317E - 56 z 200623.12.2006

  5. Sprawozdanie Klinza A6-0332/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 54 z 200623.12.2006

  4. Sprawozdanie Fazakasa A6-0443/2006 — głosowanie tajne — Decyzja

 • Dz. U. C317E - 53 z 200623.12.2006

  3. Sprawozdanie Pomésa Ruiza A6-0442/2006 — głosowanie tajne — Decyzja

 • Dz. U. C317E - 51 z 200623.12.2006

  2. B6-0645/2006 — Nominacja rumuńskiego członka Komisji — Decyzja

 • Dz. U. C317E - 50 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIWYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C317E - 50 z 200623.12.2006

  1. B6-0644/2006 — Nominacja bułgarskiego członka Komisji — Decyzja

 • Dz. U. C317E - 49 z 200623.12.2006

  22. Instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokich dochodach *

 • Dz. U. C317E - 48 z 200623.12.2006

  20. Europejski instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I

 • Dz. U. C317E - 48 z 200623.12.2006

  21. Zapobieganie urazom i propagowanie bezpieczeństwa *

 • Dz. U. C317E - 47 z 200623.12.2006

  18. Obrót mieszankami paszowymi ***I

 • Dz. U. C317E - 47 z 200623.12.2006

  19. Statystyka wspólnotowa dotycząca struktury i działalności oddziałów zagranicznych ***I

 • Dz. U. C317E - 46 z 200623.12.2006

  14. Wydatki w dziedzinie weterynarii *

 • Dz. U. C317E - 46 z 200623.12.2006

  15. Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu ***III

 • Dz. U. C317E - 46 z 200623.12.2006

  16. Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***II

 • Dz. U. C317E - 46 z 200623.12.2006

  17. Wspólnotowy Kodeks Celny ***I

 • Dz. U. C317E - 45 z 200623.12.2006

  8. Przekazywanie danych na temat wyładunków przetworów rybołówstwa w państwach członkowskich ***II

 • Dz. U. C317E - 45 z 200623.12.2006

  9. Konkurencyjność branży usług audiowizualnych i informacyjnych: ochrona nieletnich i godności ludzkiej ***II

 • Dz. U. C317E - 45 z 200623.12.2006

  10. Program Cła 2013 ***I

 • Dz. U. C317E - 45 z 200623.12.2006

  11. Elektroniczne środowisko dla urzędów celnych i handlu ***I

 • Dz. U. C317E - 45 z 200623.12.2006

  12. Badania statystyczne dotyczące struktury gospodarstw rolnych ***I

 • Dz. U. C317E - 45 z 200623.12.2006

  13. Współpraca pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia *

 • Dz. U. C317E - 44 z 200623.12.2006

  3. Nominacja bułgarskiego członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. C317E - 44 z 200623.12.2006

  4. Nominacja rumuńskiego członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. C317E - 44 z 200623.12.2006

  5. Warunki uczestnictwa Islandii i Norwegii w pracach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej *

 • Dz. U. C317E - 44 z 200623.12.2006

  6. Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013) ***II

 • Dz. U. C317E - 44 z 200623.12.2006

  7. Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych ***II

 • Dz. U. C317E - 43 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IWYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C317E - 43 z 200623.12.2006

  1. Nominacja bułgarskiego członka Komisji

 • Dz. U. C317E - 43 z 200623.12.2006

  2. Nominacja rumuńskiego członka Komisji

 • Dz. U. C317E - 41 z 200623.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C317E - 40 z 200623.12.2006

  26. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C317E - 40 z 200623.12.2006

  27. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 40 z 200623.12.2006

  28. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 39 z 200623.12.2006

  24. Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet ***II (debata)

 • Dz. U. C317E - 39 z 200623.12.2006

  25. Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz naprawy pojazdów ***I (debata)

 • Dz. U. C317E - 38 z 200623.12.2006

  23. Utworzenie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji ***I (debata)

 • Dz. U. C317E - 37 z 200623.12.2006

  21. Porządek obrad

 • Dz. U. C317E - 37 z 200623.12.2006

  22. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C317E - 36 z 200623.12.2006

  19. Coroczne sprawozdanie Unii Europejskiej w sprawie praw człowieka (debata)

 • Dz. U. C317E - 36 z 200623.12.2006

  20. Projekt budżetu ogólnego 2007 zmieniony przez Radę (wszystkie sekcje) — Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich * — Projekt budżetu korygującego nr 6/2006 (debata)

 • Dz. U. C317E - 35 z 200623.12.2006

  16. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C317E - 35 z 200623.12.2006

  17. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 35 z 200623.12.2006

  18. Koordynacja niektórych przepisów państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej ***I (debata)

 • Dz. U. C317E - 34 z 200623.12.2006

  14.19. Zapobieganie urazom i propagowanie bezpieczeństwa * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 34 z 200623.12.2006

  14.20. Instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokich dochodach * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 34 z 200623.12.2006

  15. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C317E - 33 z 200623.12.2006

  14.17. Statystyka wspólnotowa dotycząca struktury i działalności oddziałów zagranicznych ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 33 z 200623.12.2006

  14.18. Europejski instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 32 z 200623.12.2006

  14.13. Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu ***III (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 32 z 200623.12.2006

  14.14. Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 32 z 200623.12.2006

  14.15. Wspólnotowy Kodeks Celny ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 32 z 200623.12.2006

  14.16. Obrót mieszankami paszowymi ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 31 z 200623.12.2006

  14.10. Badania statystyczne dotyczące struktury gospodarstw rolnych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 31 z 200623.12.2006

  14.11. Współpraca pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 31 z 200623.12.2006

  14.12. Wydatki w dziedzinie weterynarii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 30 z 200623.12.2006

  14.6. Przekazywanie danych na temat wyładunków przetworów rybołówstwa w państwach członkowskich ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 30 z 200623.12.2006

  14.7. Konkurencyjność branży usług audiowizualnych i informacyjnych: ochrona nieletnich i godności ludzkiej ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 30 z 200623.12.2006

  14.8. Program Cła 2013 ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 30 z 200623.12.2006

  14.9. Elektroniczne środowisko dla urzędów celnych i handlu ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 29 z 200623.12.2006

  14.3. Warunki uczestnictwa Islandii i Norwegii w pracach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 29 z 200623.12.2006

  14.4. Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013) ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 29 z 200623.12.2006

  14.5. Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 28 z 200623.12.2006

  13. Porządek obrad

 • Dz. U. C317E - 28 z 200623.12.2006

  14. Głosowanie (ciąg dalszy)

 • Dz. U. C317E - 28 z 200623.12.2006

  14.1. Powołanie bułgarskiego członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 28 z 200623.12.2006

  14.2. Powołanie rumuńskiego członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 27 z 200623.12.2006

  10. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C317E - 27 z 200623.12.2006

  11. Głosowanie

 • Dz. U. C317E - 27 z 200623.12.2006

  11.1. Nominacja bułgarskiego członka Komisji (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 27 z 200623.12.2006

  11.2. Nominacja rumuńskiego członka Komisji (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 27 z 200623.12.2006

  12. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

 • Dz. U. C317E - 26 z 200623.12.2006

  8. Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***II — Instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokich dochodach * (debata)

 • Dz. U. C317E - 26 z 200623.12.2006

  9. Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu ***III (debata)

 • Dz. U. C317E - 25 z 200623.12.2006

  7. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

 • Dz. U. C317E - 24 z 200623.12.2006

  5. Program legislacyjny i program prac Komisji na rok 2007 (złożone projekty rezolucji)

 • Dz. U. C317E - 24 z 200623.12.2006

  6. Spotkanie na szczycie Rosja/Unia Europejska (złożone projekty rezolucji)

 • Dz. U. C317 - 23 z 200623.12.2006

  Sprostowanie do pomocy państwa N 622/05 — Słowacja (  Dz.U. C 306 z 15.12.2006)

 • Dz. U. C317E - 22 z 200623.12.2006

  4. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C317 - 21 z 200623.12.2006

  D-Schwerin: Obsługa regularnego połączenia lotniczego — Zaproszenie do składania ofert na obsługę regularnego połączenia lotniczego na trasie Rostock-Laage — Monachium i z powrotem, ogłoszone przez Republikę Federalną Niemiec na podstawie art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady nr 2408/92/EWG (1)

 • Dz. U. C317 - 20 z 200623.12.2006

  Media 2007— Dystrybucja, promocja, rozwój i ksztalcenie — Zaproszenie do składania wniosków — EACEA 13/06 — Inicjatywa audiowizualna i2i

 • Dz. U. C317E - 20 z 200623.12.2006

  3. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C317 - 19 z 200623.12.2006

  Ostatnia publikacja dokumentów COM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 303 z 13.12.2006

 • Dz. U. C317E - 19 z 200623.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C317E - 19 z 200623.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C317E - 19 z 200623.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 19 z 200623.12.2006

  2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C317E - 17 z 200623.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C317E - 16 z 200623.12.2006

  20. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 16 z 200623.12.2006

  21. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 15 z 200623.12.2006

  17. Wydatki w dziedzinie weterynarii * (debata)

 • Dz. U. C317E - 15 z 200623.12.2006

  18. Sektor bananów * (debata)

 • Dz. U. C317E - 15 z 200623.12.2006

  19. Obrót mieszankami paszowymi ***I (debata)

 • Dz. U. C317 - 14 z 200623.12.2006

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C317E - 14 z 200623.12.2006

  15. Wspólnotowy Kodeks Celny ***I — Program Cła 2013 ***I (debata)

 • Dz. U. C317E - 14 z 200623.12.2006

  16. Zapobieganie urazom i propagowanie bezpieczeństwa * (debata)

 • Dz. U. C317E - 13 z 200623.12.2006

  13. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C317E - 13 z 200623.12.2006

  14. Europejska Agencja Chemikaliów ***II — Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) ***II (debata)

 • Dz. U. C317 - 12 z 200623.12.2006

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C317E - 12 z 200623.12.2006

  11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C317E - 12 z 200623.12.2006

  12. Porządek obrad

 • Dz. U. C317E - 11 z 200623.12.2006

  10. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C317E - 8 z 200623.12.2006

  7. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C317E - 8 z 200623.12.2006

  8. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C317E - 8 z 200623.12.2006

  9. Petycje

 • Dz. U. C317 - 6 z 200623.12.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C317 - 5 z 200623.12.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4475 — Schneider Electric/APC) (1)

 • Dz. U. C317 - 3 z 200623.12.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C317E - 3 z 200623.12.2006

  6. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C317 - 2 z 200623.12.2006

  Obwieszczenie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy publicznej i stóp referencyjnych/dyskontowych dla 25 Państw Członkowskich obowiązujących od 1 stycznia 2007 r.— Obwieszczenie opublikowane zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 roku (  Dz.U. L 140 z dnia 30 kwietnia 2004, str. 1) oraz obwieszczeniem Komisji w sprawie metod określania stóp referencyjnych i dyskontowych (  Dz.U. C 273 z dnia 9 września 1997 roku, str. 3)

 • Dz. U. C317E - 2 z 200623.12.2006

  5. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C317 - 1 z 200623.12.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C317E - 1 z 200623.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C317E - 1 z 200623.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C317E - 1 z 200623.12.2006

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C317E - 1 z 200623.12.2006

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 1 z 200623.12.2006

  3. Skład Parlamentu (obserwatorzy)

 • Dz. U. C317E - 1 z 200623.12.2006

  4. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

 • Dz. U. C317 - 0 z 200623.12.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.