Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 119

Tytuł:

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej (5895/2/2006 — C6-0309/2006 — 2004/0047(COD))

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 119

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/119

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

1.

wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządom i parlamentom państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

P6_TA(2007)0003

Rozwój kolei wspólnotowych ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej (5895/2/2006 — C6-0309/2006 — 2004/0047(COD)) (Procedura współdecyzji: drugie czytanie) Parlament Europejski, — uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5895/2/2006 – C6-0309/2006) (1), — uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (2) dotyczące wniosku Komisji, przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0139)) (3), — uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE, — uwzględniając art. 62 Regulaminu, — uwzględniając zalecenie do drugiego czytania, przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A6-0475/2006), 1. 2. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach; zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 289 E z 28.11.2006, str. 30. (2) Dz.U. C 227 z 21.9.2006, str. 86. (3) Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC2-COD(2004)0047 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 18 stycznia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

(1) Dz.U. C 221 z 8.9.2005, str. 56.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 119 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.