Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 210

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie siódmego i ósmego rocznego sprawozdania Rady, sporządzonych zgodnie z klauzulą operacyjną nr 8 Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni (2006/2068(INI))

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 210

Strona 1 z 11
C 244 E/210

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

P6_TA(2007)0008

Siódme i ósme roczne sprawozdanie w sprawie wywozu broni

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie siódmego i ósmego rocznego sprawozdania Rady, sporządzonych zgodnie z klauzulą operacyjną nr 8 Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni (2006/2068(INI)) Parlament Europejski, — uwzględniając Kodeks postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni („Kodeks postępowania”), przyjęty dnia 8 czerwca 1998 r. (1), — uwzględniając siódme i ósme roczne sprawozdanie Rady przygotowane zgodnie z klauzulą operacyjną nr 8 kodeksu postępowania (2), — uwzględniając uaktualniony podręcznik użytkownika Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni („podręcznik użytkownika”) (3), uzgodniony przez Grupę Roboczą Rady ds. Eksportu Broni Konwencjonalnej dnia 2 czerwca 2006 r., — uwzględniając wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (sprzęt objęty Kodeksem postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni) (4), aktualizujący i zastępujący wykaz pierwotnie przyjęty przez Radę w dniu 25 kwietnia 2005 r., — uwzględniając wspólne działanie Rady 2002/589/WPZiB z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej, odwołujące wspólne działanie Rady 1999/34/WPZiB (5), — uwzględniając program UE dotyczący zapobiegania i zwalczania nielegalnego handlu bronią konwencjonalną przyjęty przez Radę ds. Ogólnych w dniu 26 czerwca 1997 r., — uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2003/468/WPZiB z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie kontroli pośrednictwa w handlu bronią (6), — uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1504/2004 z dnia 19 lipca 2004 r., zmieniające i aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów i technologii podwójnego zastosowania (7), — uwzględniając porozumienie z Wassenaar dotyczące kontroli wywozu broni konwencjonalnej oraz towarów i technologii podwójnego zastosowania przyjęte dnia 19 grudnia 1995 r., — uwzględniając Europejską Strategię Bezpieczeństwa (ESS) pod tytułem „Bezpieczna Europa w lepszym świecie” przyjętą przez Radę Europejską w dniu 12 grudnia 2003 r., — uwzględniając Wzorcowe reguły minimalne ONZ dotyczące traktowania więźniów (8), — uwzględniając strategię UE zwalczania nielegalnego gromadzenia i handlu ręczną bronią strzelecką i bronią lekką (SALW) oraz amunicją do niej, przyjętą przez Radę Europejską w dniach 15-16 grudnia 2005 r. (9), — uwzględniając konkluzje przyjęte przez Radę ds. ogólnych i stosunków zewnętrznych (GAERC) na posiedzeniu dnia 3 października 2005 r., w których wyraziła ona poparcie UE dla Międzynarodowego traktatu o handlu bronią w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, który ustanawiałby wspólne obowiązujące normy dotyczące światowego handlu bronią konwencjonalną,

Dokument nr 8675/2/98, Bruksela, 5 czerwiec 1998 r. Dz.U. C 328 z 23.12.2005, str. 1; Dz.U. C 250 z 16.10.2006, str. 1. Dokument nr 10713/06, Bruksela, 20 czerwca 2006 r. Dz.U. C 66 z 17.3.2006, str. 1. Dz.U. L 191 z 19.7.2002, str. 1. Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 79. Dz.U. L 281 z 31.8.2004, str. 1. Wzorcowe reguły minimalne postępowania z więźniami przyjęte w Genewie w 1955 r. przez Pierwszy Kongres Narodów Zjednoczonych w sprawie zapobiegania przestępczości i postępowania ze sprawcami przestępstw i zatwierdzone przez Radę ds. gospodarczych i społecznych w rezolucjach 663 C (XXIV) z dnia 31 lipca 1957 r. oraz 2076 (LXII) z dnia 13 maja 1977 r. (9) Dokument nr 5319/06, 13 stycznia 2006 r. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/211

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 210 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.