Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 220

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego – ocena śródokresowa (2006/2112(INI))

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 220

Strona 1 z 6
C 244 E/220

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

60. wzywa państwa członkowskie, aby ponownie zobowiązały się do przestrzegania zasady, zgodnie z którą kryteria kodeksu postępowania nie mogą być ignorowane w dążeniu do osiągnięcia szerszych celów polityki zagranicznej; * * * 61. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ i przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

P6_TA(2007)0009

Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego – przegląd śródokresowy

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego – ocena śródokresowa (2006/2112(INI)) Parlament Europejski, — uwzględniając Białą księgę Komisji zatytułowaną „Europejska polityka transportowa w roku 2010: czas na podjęcie decyzji” (COM(2001)0370) oraz rezolucję Parlamentu w tej sprawie z dnia 12 lutego 2003 r. (1), — uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Technologie informatyczne i komunikacyjne dla bezpiecznych i inteligentnych pojazdów” (COM(2003)0542), — uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego: Zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej o połowę do 2010 r.: wspólna odpowiedzialność” (COM(2003)0311), rezolucję w tej sprawie z dnia 29 września 2005 r. (2) oraz publikację Komisji pod tytułem „Ocalić 20 000 istnień ludzkich na naszych drogach” z października 2004 r., — uwzględniając zalecenie Komisji 2004/345/WE z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie środków wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (3), — uwzględniając deklarację werońską w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego z dnia 24 października 2003 r., a także wnioski II konferencji werońskiej, która odbyła się w dniach 25-26 pażdziernika 2004 r., oraz będące ich konsekwencją przyjęte przez ministrów transportu UE zobowiązania dotyczące uznania bezpieczeństwa na drogach za kwestię priorytetową, — uwzględniając Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 29 stycznia 2004 r., — uwzględniając komunikat Komisji pod tytułem „Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego – przegląd śródokresowy” (COM(2006)0074), — uwzględniając oświadczenie amerykańskiego urzędu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), zgodnie z którym od września 2011 r. elektroniczne systemy stabilizacji (ESP/ESC) stanowić będą obowiązkowe wyposażenie standardowe wszystkich nowych samochodów osobowych w Stanach Zjednoczonych, — uwzględniając art. 45 Regulaminu, — uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0449/2006), A. mając na uwadze, że ponad 40 tys. osób ginie co roku w wypadkach drogowych w Unii Europejskiej, a związane z tym koszty bezpośrednie i pośrednie szacowane są na 180 000 000 000 euro, co stanowi 2 % PKB UE, B. mając na uwadze, że cel zmniejszenia o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do 2010 r. pozostaje priorytetem oraz, że brak niezbędnych postępów w realizacji tego zadania jest przyczyną zaniepokojenia;

(1) Dz.U. C 43 E z 19.2.2004, str. 250. (2) Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, str. 609. (3) Dz.U. L 111 z 17.4.2004, str. 75.

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/221

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

C. mając na uwadze, że nie poczyniono wystarczających postępów w kierunku osiągnięcia tego celu w obrębie Unii Europejskiej, D. mając na uwadze, że Parlament w dalszym ciągu utrzymuje, iż za bezpieczeństwo na drogach wspólną odpowiedzialność ponoszą zarówno państwa członkowskie, jak i Unia Europejska, E.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 220 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.