Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 33 POZ 9

Tytuł:

Pomoc państwa (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) — Zawiadomienie skierowane przez Komisję na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE do państw członkowskich i innych zainteresowanych stron — Pomoc państwa nr C 21/05 (ex PL 45/04) — Poczta Polska: rekompensata z tytułu świadczenia powszechnych usług pocztowych — 2004–2005 (1)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 33 POZ 9

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej POMOC PAŃSTWA (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską)

C 33/9

Zawiadomienie skierowane przez Komisję na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE do państw członkowskich i innych zainteresowanych stron Pomoc państwa nr C 21/05 (ex PL 45/04) — Poczta Polska: rekompensata z tytułu świadczenia powszechnych usług pocztowych — 2004–2005

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 33/06) Niniejszym pismem z dnia 9 stycznia 2007 r. Komisja powiadomiła Polskę o swojej decyzji w sprawie zamknięcia postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE. „Wiadomością e-mail z dnia 30 kwietnia 2004 r. władze Polski zgłosiły dwa programy pomocy na rzecz polskiego operatora pocztowego Poczty Polskiej, zgodnie z »procedurą w ramach mechanizmu przejściowego«, o której mowa w części 3 załącznika IV do Aktu Przystąpienia, stanowiącego część Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej. Dwa przedmiotowe programy pomocy zarejestrowano pod następującymi numerami: PL 45/04: »Rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych« oraz PL 49/04: »Pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych«. W dniach 26 lipca 2004 r., 26 listopada 2004 r. oraz 7 lutego 2005 r. Komisja zwróciła się do władz polskich z prośbą o przedłożenie dodatkowych informacji, które władze polskie przesłały w pismach z dnia 10 września 2004 r., 27 października 2004 r., 3 grudnia 2004 r. oraz 29 marca 2005 r. W dniach 25 października 2004 r. i 31 stycznia 2005 r. odbyły się dwa spotkania władz polskich ze służbami Komisji. Dnia 20 czerwca 2005 r. Komisja otrzymała dodatkowe informacje od władz polskich. Pismem z dnia 29 czerwca 2005 r. Komisja powiadomiła Polskę o swojej decyzji dotyczącej wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do dwóch omawianych programów pomocy. Te dwa programy pomocy zarejestrowano pod następującymi numerami: C 21/05: »Rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych« oraz C 22/05: »Pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych«. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (1). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag. Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowanych stron. Polska przedstawiła swoje uwagi w piśmie z dnia 9 sierpnia 2005 r. W dniu 10 stycznia 2006 r. odbyło się spotkanie służb Komisji i władz polskich. Pismem z dnia 24 stycznia 2006 r. Komisja zwróciła się do Polski o dodatkowe informacje. W piśmie z dnia 10 lutego 2006 r. władze polskie poinformowały Komisję o zamiarze wycofania zgłoszenia programu pomocy C 22/05: »Pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych«. W odpowiedzi na wniosek Komisji z dnia 27 lutego 2006 r. władze polskie poinformowały w piśmie z dnia 13 marca 2006 r., że nie przystąpią do realizacji projektu pomocy, którego dotyczy rzeczone zgłoszenie. Decyzją z dnia 27 kwietnia 2006 r. Komisja zakończyła postępowanie na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE w sprawie pomocy C 22/05: »Pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych«, ponieważ stało się ono bezprzedmiotowe (2) ze względu na to, że odnośna pomoc nigdy nie została udzielona.

(1) Dz.U. C 274 z 5.11.2005, str. 14. (2) Dz.U. C 223 z 16.9.2006, str. 11.

C 33/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

W piśmie z dnia 23 lutego 2006 r. władze polskie przesłały Komisji dodatkowe informacje w związku ze sprawą C 21/05, dotyczącą pomocy państwa: »Rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych«. Władze polskie stwierdziły, że w latach 2004 i 2005 Poczcie Polskiej nie została przyznana żadna pomoc państwa za wywiązywanie się z obowiązku świadczenia usług pocztowych. Odnośna pomoc nigdy nie została uruchomiona ani udzielona w latach 2004 i 2005. W świetle powyższych ustaleń Komisja podjęła decyzję o częściowym zakończeniu postępowania na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE w sprawie pomocy C 21/05: »Pomoc dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych za lata 2004–2005«, ponieważ stało się ono bezprzedmiotowe ze względu na to, że w latach 2004 i 2005 odnośna pomoc nie została udzielona. Postępowanie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE toczy się nadal w odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia 2006 r.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 33 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C33 - 7 z 200715.2.2007

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Soufflenheim”) (1)

 • Dz. U. C33 - 6 z 200715.2.2007

  Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Borgarting Lagmannsrett na mocy orzeczenia tego sądu z dnia 9 października 2006 r. w sprawie KLM Royal Dutch Airlines przeciwko Staten v/Finansdepartementet (Sprawa E-4/06)

 • Dz. U. C33 - 5 z 200715.2.2007

  Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Oslo Tingrett na mocy orzeczenia tego sądu z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Ladbrokes Ltd. v Staten v/Kultur- og kirkedepartementet and Staten v/Landsbruks- og matdepartementet (Sprawa E-3/06)

 • Dz. U. C33 - 4 z 200715.2.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C33 - 1 z 200715.2.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.