Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 38-A POZ 1

Tytuł:

Wspólne europejskie przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD14) – COM/2007/10037

Data ogłoszenia:2007-02-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 38-A POZ 1

Strona 1 z 3
22.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38 A/1

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

WSPÓLNE EUROPEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU ITER I ROZWOJU ENERGII TERMOJĄDROWEJ Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD14) COM/2007/10037 (2007/С 38 А/01)

Wspólne europejskie przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej Wspólne europejskie przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej będzie zarządzać europejskim wkładem na rzecz ITER i szerszego podejścia, a w dalszej perspektywie będzie przygotowywać i koordynować program działań w celu przygotowania demonstracyjnych reaktorów jądrowych (DEMO). Na początku wspólne przedsięwzięcie ma mieć około stuosobowy personel i przez pierwszych 10 lat będzie zarządzać budżetem wynoszącym około 4 miliardy EUR. Główną działalnością wspólnego przedsięwzięcia będzie terminowe zapewnienie europejskiego wkładu rzeczowego do Międzynarodowej Organizacji ITER, zgodnie z wymogami ITER. W celu przygotowania tego wkładu wspólne przedsięwzięcie ma wspierać badania naukowe i rozwój, działania projektowe oraz tworzenie prototypów.

Dyrektor Dyrektor będzie kierować organizacją oraz będzie ponosił odpowiedzialność za europejski wkład na rzecz ITER i szerszego podejścia. Jako taki będzie odgrywać ważną rolę w całym europejskim programie termojądrowym. W dalszej perspektywie będzie koordynować program działań przygotowujących do DEMO. Dyrektor będzie mianowany przez radę zarządzającą wspólnego przedsięwzięcia na wniosek Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (reprezentowanej przez Komisję Europejską) na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia kadencji przez radę zarządzającą na dalsze pięć lat na warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Kandydat musi mieć udokumentowane doświadczenie na stanowisku wyższej kadry kierowniczej w dużej instytucji oraz w zarządzaniu dużymi środkami finansowymi. Niezbędne jest doświadczenie w zarządzaniu projektami rozwiniętych technologii w środowisku europejskim lub międzynarodowym. Zaletą będzie znajomość europejskiego programu termojądrowego.

Okres przejściowy Wdrażanie wspólnego przedsięwzięcia jest zaawansowane. Po tym jak Komisja przedłożyła wniosek w sprawie „decyzji Rady o utworzeniu wspólnego europejskiego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej oraz o przyznaniu mu określonych korzyści” [COM(2006) 458], decyzja Rady, która stworzy podstawy prawne dla wspólnego przedsięwzięcia, spodziewana jest w 2007 r.

C 38 A/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2007

W związku z tym niniejsza publikacja jest uwarunkowana przyjęciem przez Radę decyzji w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia, a za jej ogłoszenie odpowiada Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych). Po przyjęciu przez Radę decyzji rada zarządzająca wspólnego przedsięwzięcia – która ma zostać mianowana – będzie musiała zatwierdzić procedurę naboru, a środki finansowe wspólnego przedsięwzięcia będą musiały być udostępnione. Dopiero z chwilą spełnienia tych wszystkich warunków może mieć miejsce mianowanie.

Opis stanowiska pracy Dyrektor będzie prawnym przedstawicielem wspólnego przedsięwzięcia i będzie reprezentować je na zewnątrz, a odpowiadać będzie wobec rady zarządzającej. Na obowiązki dyrektora będzie się składać: — zapewnienie osiągnięcia celów instytucji zgodnie z jej misją, a w szczególności zapewnienie europejskiego terminowego wkładu na rzecz Międzynarodowej Organizacji ITER zgodnie z wymogami ITER, przygotowywanie i wdrażanie rocznych i półrocznych planów pracy dla wspólnego przedsięwzięcia oraz zapewnianie jak najskuteczniejszego wykorzystania jego środków, podejmowanie codziennych decyzji, a w szczególności przyznawanie zamówień zgodnie z odpowiednimi procedurami, mianowanie i nadzór nad personelem wspólnego przedsięwzięcia, rozwijanie ducha dobrej współpracy i dobrego środowiska pracy, przygotowywanie i realizacja budżetu wspólnego przedsięwzięcia oraz zapewnienie, że będzie on zarządzany w sposób wydajny oraz zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansowego, ustanawianie skutecznych kontaktów z przedstawicielami wszystkich uczestników (Komisja Europejska, Międzynarodowa Organizacja ITER, inne krajowe agencje ITER i europejskie stowarzyszenia na rzecz syntezy jądrowej), zapewnienie, by działania instytucji tworzyły synergię z innymi częściami zintegrowanego europejskiego programu syntezy jądrowej (stowarzyszenia na rzecz syntezy jądrowej i Europejska umowa na rzecz rozwoju syntezy jądrowej), komunikowanie się ze społeczeństwem w związku ze wszystkimi sprawami wchodzącymi w zakres zadań wspólnego przedsięwzięcia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 38-A POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. C38A - 5 z 200722.2.2007

    Sprostowanie do rekrutacji do Europejskiej Agencji Leków (Londyn) (  Dz.U. C 28 A z 8.2.2007)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.