Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 38 POZ 5

Tytuł:

Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy ISD (93/22)

Data ogłoszenia:2007-02-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 38 POZ 5

Strona 1 z 5
22.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/5

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy ISD (93/22) (2007/C 38/07) Art. 16 dyrektywy w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych (93/22/EWG) [Dz.U. L 141 z 11.6.1993] upoważnia każde z państw członkowskich do nadania statusu „rynku regulowanego” tym rynkom utworzonym na jego terytorium, które spełniają wymogi określone w odpowiednich przepisach krajowych. Art. 1 ust. 13 dyrektywy 93/22/EWG określa „rynek regulowany” jako rynek instrumentów wymienionych w sekcji B załącznika do dyrektywy w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych (ISD), który: — jest uznawany za taki rynek przez państwo członkowskie pochodzenia (gdzie państwo członkowskie pochodzenia zostało określone zgodnie z art. 1 ust. 6 lit. c) dyrektywy ISD; — funkcjonuje regularnie; — odznacza się tym, że regulacje wydane lub zatwierdzone przez właściwe władze określają warunki działania rynku, warunki dostępu do rynku oraz — w przypadku, gdy zastosowanie ma dyrektywa 79/279/EWG [o warunkach dopuszczania do notowań giełdowych] — warunki regulujące dopuszczanie instrumentów do obrotu publicznego nałożone przez tę dyrektywę, a w przypadku, gdy dyrektywa ta nie ma zastosowania, warunki, które muszą być spełnione przez instrument finansowy, zanim zostanie on przedmiotem efektywnego obrotu na rynku; — spełnia wszystkie wymogi w zakresie sprawozdawczości i przejrzystości ustanowione zgodnie z art. 20 i 21 [dyrektywy ISD]. Artykuł 16 dyrektywy 93/22/EWG nakłada na każde państwo członkowskie wymóg opracowania i aktualizacji wykazu uznawanych przez to państwo członkowskie rynków regulowanych. Wykaz ten powinien zostać przekazany pozostałym państwom członkowskim oraz Komisji. Na mocy tego samego artykułu Komisja ma obowiązek corocznie ogłaszać wykaz rynków regulowanych, o istnieniu których została poinformowana. Niniejszy wykaz został opracowany zgodnie ze wspomnianym powyżej wymogiem. Załączony wykaz zawiera nazwy poszczególnych rynków uznanych przez właściwe władze krajowe za zgodne z definicją „rynku regulowanego”. Wskazano w nim także jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie rynkami oraz właściwy organ odpowiedzialny za wydawanie lub zatwierdzanie regulaminu rynku. W wyniku obniżenia barier wejścia na rynek, a także specjalizacji w poszczególnych segmentach handlu, lista „rynków regulowanych” podlega ciągłym zmianom. Stąd też Komisja Europejska, obok corocznego opublikowania wykazu w Dzienniku Urzędowym, zamieszcza jego uaktualnioną wersję na swojej oficjalnej stronie internetowej [http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/isd/]. Wykaz będzie systematycznie aktualizowany na podstawie informacji otrzymywanych od władz krajowych. Wzywa się władze krajowe do powiadamiania Komisji na bieżąco o wszelkich uzupełnieniach lub skreśleniach z wykazu rynków regulowanych, dla których ich państwo jest państwem członkowskim pochodzenia. Rynki regulowane Bułgarii i Rumunii będą dopiero od dnia 1 stycznia 2007 r. uznawane za rynki regulowane w rozumieniu dyrektywy ISD.

C 38/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2007

Właściwy organ zatwierdzający rynek i sprawujący nad nim nadzór

Państwo

Nazwa rynku regulowanego

Podmiot zarządzający

Austria

1. Amtlicher Handel (rynek urzędowy) 2. Geregelter Freiverkehr (nieurzędowy rynek giełdowy)

Wiener Börse AG (1-2)

Finanzmarktaufsichtsbehörde

Belgia

1. Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles (Euronext Brussels): — Le marché „Eurolist by Euronext” — Le marché „Trading Facility” — Le Marché des Instruments dérivés 2. Le marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie

1. Euronext Brussels SA

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 38 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C38 - 17 z 200722.2.2007

  Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 7 aktu, o którym mowa w pkt 18 załącznika VII do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady nr 85/384/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury, łącznie ze środkami ułatwiającymi skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług) — Zmiana załącznika w odniesieniu do Norwegii

 • Dz. U. C38 - 16 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 d załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej)

 • Dz. U. C38 - 15 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 d załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej)

 • Dz. U. C38 - 14 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1d załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej)

 • Dz. U. C38 - 13 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 d załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej)

 • Dz. U. C38 - 12 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 f załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw)

 • Dz. U. C38 - 11 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 f załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw)

 • Dz. U. C38A - 5 z 200722.2.2007

  Sprostowanie do rekrutacji do Europejskiej Agencji Leków (Londyn) (  Dz.U. C 28 A z 8.2.2007)

 • Dz. U. C38 - 4 z 200722.2.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C38 - 3 z 200722.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4401 — Basell/Münchsmünster Cracker And Associated Assets) (1)

 • Dz. U. C38 - 2 z 200722.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4527 — Sun Capital/Golden Gate/Bauer) (1)

 • Dz. U. C38 - 2 z 200722.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4408 — Tata/Corus) (1)

 • Dz. U. C38 - 1 z 200722.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4395 — Boeing/C-MAP) (1)

 • Dz. U. C38 - 1 z 200722.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4418 — Nycomed Group/Altana Pharma) (1)

 • Dz. U. C38A - 1 z 200722.2.2007

  Wspólne europejskie przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD14) – COM/2007/10037

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.