Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 64 POZ 17

Tytuł:

Powiadomienie o wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki

Data ogłoszenia:2007-03-20


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 64 POZ 17

20.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Powiadomienie o wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki (2007/C 64/04)

C 64/17

Zgodnie z wynikiem oceny przeprowadzonej podczas posiedzenia w dniu 29 stycznia 2007 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt zgodził sie na publikację tytułów i odesłań następujących wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz: Tytuł: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide [Wspólnotowe wytyczne dobrej praktyki dla sektora przemysłowego UE wytwarzającego mieszanki paszowe i premiksy dla zwierząt hodowanych w celu produkcji żywności] Autor: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers' Federation: www.fefac.org Wydanie: styczeń 2007. Tekst istnieje jedynie w języku angielskim. Tytuł: Community guide to good practice for feed additive and premixture operators [Wspólnotowe wytyczne dobrej praktyki dla podmiotów działających na rynku dodatków paszowych i premiksów] Autor: FAMI-QS — European Association for Feed Additives and Premixtures Quality System: www.fami-qs.org Wydanie: wersja 2, 17 stycznia 2007 r. Tekst istnieje jedynie w języku angielskim. Tytuł: Guide to good practice for the manufacture of safe pet foods [Wytyczne dobrej praktyki dla wytwarzania bezpiecznej karmy dla zwierząt domowych] Autor: FEDIAF — Fédération Européenne de l'Industrie des Aliments pour Animaux Familiers, European Pet Food Industry Federation: www.fediaf.org Wydanie: wersja 8, 17 listopada 2006 r. Tekst istnieje jedynie w języku angielskim.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 64 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C64 - 28 z 200720.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4518 — Alcoa/Orkla/Soft Alloy Extrusion JV) (1)

 • Dz. U. C64 - 26 z 200720.3.2007

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o koncesję na wydobywanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwaną „koncesją Poissonnière”) (1)

 • Dz. U. C64 - 25 z 200720.3.2007

  Zaproszenie do składania ofert dotyczących opracowania zintegrowanego programu studiów magisterskich w dziedzinie spraw konsumentów — DG ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów nr SANCO/2007/B/007

 • Dz. U. C64 - 22 z 200720.3.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C64 - 21 z 200720.3.2007

  Postępowanie likwidacyjne — Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec MZK (międzynarodowe towarzystwo ubezpieczeniowe) „Evropa” AG (Opublikowana zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dz. U. C64 - 19 z 200720.3.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C64 - 18 z 200720.3.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C64 - 16 z 200720.3.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C64 - 10 z 200720.3.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C64 - 1 z 200720.3.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C64E - 1 z 200720.3.2007

  Wspólne stanowisko (WE) nr 1/2007 z dnia 11 grudnia 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.