Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 72 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Zarządu Europolu z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie mechanizmów kontrolnych odnoszących się do wyszukiwania danych w komputerowym systemie gromadzonych informacji

Data ogłoszenia:2007-03-29


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 72 POZ 30

C 72/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2007

EUROPOL

DECYZJA ZARZĄDU EUROPOLU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie mechanizmów kontrolnych odnoszących się do wyszukiwania danych w komputerowym systemie gromadzonych informacji (2007/C 72/14)

ZARZĄD EUROPOLU,

uwzględniając Konwencję na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (1), zmienioną przez akt Rady z dnia 27 listopada 2003 r. sporządzający, na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencji o Europolu), protokół zmieniający tę konwencję (2) (zwany dalej „protokołem”), a w szczególności jego art. 16, po przeprowadzeniu konsultacji ze Wspólnym Organem Nadzorczym (3), a także mając na uwadze co następuje:

(1)

kiwań, danych w komputerowym systemie gromadzonych informacji, o którym mowa w art. 6 i 6a konwencji o Europolu, możliwe jest ustalenie co najmniej następujących informacji: 1) jeden numer referencyjny odnoszący się do wyszukiwania lub próby wyszukiwania 2) do których składników komputerowego systemu gromadzonych danych, o którym mowa w art. 6 i 6a konwencji o Europolu, uzyskano dostęp lub przeprowadzono konsultacje, 3) identyfikacja użytkownika, 4) data i czas wyszukiwania lub konsultacji, w tym prób wyszukiwania, 5) gdy stosowne, odpowiedni(e) analityczny/e plik(i) roboczy/e 6) tożsamość danej osoby lub osób, których dane były celem wyszukiwania lub uzyskania dostępu, a następnie zostały pokazane, lub identyfikacja uzyskanego wpisu.

Artykuł 1 ust. 8 protokołu zmienia art. 16 konwencji o Europolu, który stanowi, że Europol ustanawia właściwe mechanizmy kontrolne w celu sprawdzenia legalności danych wyszukiwanych w komputerowym systemie gromadzonych informacji, o którym mowa w art. 6 i 6a konwencji o Europolu, zgodnie ze zmianami wniesionymi przez protokół, Dane przekazywane przez państwa członkowskie i strony trzecie w celu włączenia ich do analitycznych plików roboczych i systemu informacyjnego, przetwarzane zgodnie z art. 3 aktu Rady z dnia 3 listopada 1998 r. przyjmującego zasady stosujące się do plików analitycznych Europolu (4) i zgodnie z art. 6a konwencji o Europolu, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez protokół, podlegają również mechanizmowi kontrolnemu, o którym mowa w zmienionym art. 16 konwencji o Europolu,

(2)

Artykuł 2

PRZYJĄŁ NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Informacje zgromadzone zgodnie z art. 1 są wykorzystywane przez urzędników Europolu upoważnionych do zapewnienia zgodności z przepisami Europolu w sprawie ochrony danych, jak i organów nadzorczych, o których mowa w art. 23 i 24 konwencji o Europolu, wyłącznie w celu sprawdzenia zgodności z prawem wyszukiwań w komputerowym systemie gromadzonych danych, o którym mowa w art. 6 i 6a konwencji o Europolu.

Artykuł 1 Europol ustanawia mechanizmy kontrolne w celu zapewnienia, że podczas wszystkich wyszukiwań, w tym także prób wyszu(1) (2) (3) (4) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 2. Dz.U. C 2 z 6.1.2004, str. 1. Patrz opinia 06/40 z dnia 19 października 2006 r. Dz.U. C 26 z 30.1.1999, str. 1.

Artykuł 3

Informacje zgromadzone zgodnie z art.1 są usuwane po upływie sześciu miesięcy, chyba że dane są w dalszym ciągu potrzebne do kontroli w toku.

29.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4 Artykuł 6

C 72/31

Podczas przetwarzania danych na podstawie niniejszej decyzji Europol zachowuje zgodność z przepisami odnoszącymi się do ochrony i bezpieczeństwa danych, ustanowionymi w konwencji o Europolu, a w szczególności art. 14 ust. 3 i art. 25, jak i postanowieniami przyjętymi w celu ich wdrożenia. Artykuł 5 Decyzje Zarządu z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie sporządzania sprawozdań o danych osobowych i z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie sporządzania sprawozdań o wyszukiwaniach danych osobowych w systemie informacyjnym zostają uchylone.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu 19 kwietnia 2007 r.

Sporządzono w Hadze, dnia 20 marca 2007 r.

Hans-Jürgen FÖRSTER

Przewodniczący Zarządu

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 72 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C72 - 59 z 200729.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4608 — Siemens/UGS) (1)

 • Dz. U. C72 - 58 z 200729.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4624 — EQT/Scandic) (1)

 • Dz. U. C72 - 52 z 200729.3.2007

  Pomoc państwa — Portugalia — Pomoc państwa C 55/06 (ex N 42/05) — Dotacje na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przedsiębiorstwom w sektorze rybackim — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C72 - 51 z 200729.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4590 — REWE/Delvita) (1)

 • Dz. U. C72 - 50 z 200729.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4286 — China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV) (1)

 • Dz. U. C72 - 49 z 200729.3.2007

  Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2006 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Liechtensteinu (Sprawa E-6/06)

 • Dz. U. C72 - 48 z 200729.3.2007

  Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2006 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Liechtensteinu (Sprawa E-5/06)

 • Dz. U. C72 - 47 z 200729.3.2007

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spoktanie wyjaśniające w sprawie COMP/ M.3916 — T-Mobile Austria/Tele.ring (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji)

 • Dz. U. C72 - 46 z 200729.3.2007

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na 139. posiedzeniu Komitetu dnia 7 kwietnia 2006 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do sprawy COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/Tele.ring — Sprawozdawca: Luksemburg

 • Dz. U. C72 - 45 z 200729.3.2007

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji)

 • Dz. U. C72 - 42 z 200729.3.2007

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na 144. posiedzeniu Komitetu w dniu 25 października 2006 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do sprawy COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez — Sprawozdawca: Szwecja

 • Dz. U. C72 - 41 z 200729.3.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C72 - 37 z 200729.3.2007

  Regulamin udostępniania dokumentów Europolu

 • Dz. U. C72 - 35 z 200729.3.2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 20 marca 2007 r. ustanawiająca przepisy w sprawie ustaleń regulujących wdrożenie pod względem administracyjnym udziału urzędników Europolu we wspólnych zespołach dochodzeniowych

 • Dz. U. C72 - 32 z 200729.3.2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 20 marca 2007 r. określająca zasady regulujące porozumienia dotyczące włączania ekspertów stron trzecich do działań grup analitycznych

 • Dz. U. C72 - 29 z 200729.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4547 — KKR/Permira/Prosiebensat.1) (1)

 • Dz. U. C72 - 29 z 200729.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4571 — Swiss Life/Capitalleben) (1)

 • Dz. U. C72 - 28 z 200729.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4503 — PBDS/Philips APM) (1)

 • Dz. U. C72 - 28 z 200729.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4502 — LITE-ON/PBDS) (1)

 • Dz. U. C72 - 27 z 200729.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4585 — BMW Intec/Dekra Südleasing Services) (1)

 • Dz. U. C72 - 27 z 200729.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4554 — Berkshire Hathaway/TTI) (1)

 • Dz. U. C72 - 24 z 200729.3.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C72 - 20 z 200729.3.2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2006/2007 — 2011/2012 przedstawionego przez Zjednoczone Królestwo

 • Dz. U. C72 - 17 z 200729.3.2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2006–2009 przedstawionego przez Szwecję

 • Dz. U. C72 - 13 z 200729.3.2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2006–2009 przedstawionego przez Polskę

 • Dz. U. C72 - 9 z 200729.3.2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2006–2009 przedstawionego przez Maltę

 • Dz. U. C72 - 5 z 200729.3.2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2006–2010 przedstawionego przez Estonię

 • Dz. U. C72 - 1 z 200729.3.2007

  Opinia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2006–2009 przedstawionego przez Słowację

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.