Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 97 POZ 1

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady o powołaniu Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Wspólnotowej Polityki Informacji Statystycznej COM(2006) 653 wersja ostateczna — 2006/0217 (COD)

Data ogłoszenia:2007-04-28


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 97 POZ 1

Strona 1 z 2
28.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 97/1

III

(Akty przygotowawcze)

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

433. SESJA PLENARNA W DNIACH 15 I 16 LUTEGO 2007 R. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady o powołaniu Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Wspólnotowej Polityki Informacji Statystycznej COM(2006) 653 wersja ostateczna — 2006/0217 (COD) (2007/C 97/01) W dniu 22 grudnia 2006 r., działając na podstawie art. 262 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Rada postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspomnianej powyżej. Mając na względzie pilny charakter prac, na 433. sesji plenarnej w dniach 15-16 lutego 2007 r. (posiedzenie z dnia 16 lutego 2007 r.) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wyznaczył Susannę FLORIO na sprawozdawcę generalnego oraz 105 głosami — 2 osoby wstrzymały się od głosu — przyjął następującą opinię: 1. Wstęp 1.1 Niniejszą opinią EKES ma zamiar wyrazić swoje stanowisko w sprawie wniosku przedstawionego przez Komisję (1) dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady, mającego na celu zreformowanie Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Informacji Statystycznych dotyczących Spraw Społecznych i Ekonomicznych (CEIES). 1.2 Od momentu utworzenia, CEIES odgrywa rolę organizmu konsultacyjnego mającego na celu promowanie dialogu pomiędzy użytkownikami a autorami informacji statystycznych na szczeblu wspólnotowym. 1.3 W uzasadnieniu swego wniosku, Komisja podkreśla, iż w ramach konsultacji przeprowadzonych w celu zreformowania Komitetu, ujawniły się cele podzielane przez wszystkich: — powołanie mniejszego i bardziej sprawnego ciała, — zreformowany CEIES przyczyniłby się do podniesienia jakości statystyki europejskiej, — zreformowany CEIES powinien uzyskać bardziej strategiczną rolę we wspomaganiu Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w koordynowaniu celów oraz priorytetów wspólnotowej polityki informacji statystycznej,

(1) COM(2006) 653 wersja ostateczna — 2006/0217 (COD).

— pod względem składu, zreformowany CEIES powinien być w stanie reprezentować wszystkie zainteresowane strony statystyki europejskiej, łącznie z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

2. Propozycje Komisji 2.1 Wniosek Komisji dotyczący decyzji ustanawia nowy CEIES, nadając mu nazwę, w art. 1, „Europejski Komitet Doradczy ds. Wspólnotowej Polityki Informacji Statystycznej”, powierzając mu rolę pomocniczą względem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w koordynowaniu celów oraz priorytetów wspólnotowej polityki informacji statystycznej. 2.2 Przewidziano bardziej wyrazistą rolę Komitetu w przygotowywaniu programu statystycznego Wspólnoty. Na wniosek Komisji, Komitet wydaje opinię: — w sprawie adekwatności programu do wymogów integracji i rozwoju Europy oraz do działań Wspólnoty, biorąc pod uwagę postęp gospodarczy, społeczny i technologiczny, — w sprawie zasobów niezbędnych dla wdrożenia programu, w tym poniesione koszty. 2.3 CEIES ma również za zadanie kierowanie uwagi Komisji ku obszarom, w których konieczne może być rozwinięcie nowych działań statystycznych oraz doradza Komisji, jak lepiej zaspokajać potrzeby użytkowników w sferze jakości informacji.

C 97/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3. Obserwacje i wnioski

28.4.2007

2.4 Komitet wydaje opinie na żądanie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, w sprawie zagadnień związanych z: — żądaniami użytkowników co do rozwoju wspólnotowej polityki informacji statystycznej, — priorytetami programu statystycznego Wspólnoty, — oceną istniejących statystyk, — jakością danych oraz polityką ich rozprzestrzeniania. 2.5 Komitet jest również uprawniony do składania sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Komisji na temat wymagań użytkowników oraz kosztów ponoszonych przez dostarczycieli informacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 97 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C97 - 39 z 200728.4.2007

  Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie realizacji odnowionej strategii lizbońskiej

 • Dz. U. C97 - 34 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Stosunki UE — Japonia: rola społeczeństwa obywatelskiego”

 • Dz. U. C97 - 33 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji na mocy art. 138 ust. 2 TWE w sprawie wzmocnienia norm pracy na morzu COM(2006) 287 wersja ostateczna

 • Dz. U. C97 - 27 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu ram regulacyjnych UE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej

 • Dz. U. C97 - 21 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego — Dialog, partnerstwo i przejmowanie inicjatywy COM (2006) 251 wersja ostateczna

 • Dz. U. C97 - 16 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komietu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskiej polityki w dziedzinie logistyki

 • Dz. U. C97 - 15 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (wersja skodyfikowana) COM(2006) 664 wersja ostateczna — 2006/0222 (COD)

 • Dz. U. C97 - 14 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. l dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) COM(2006) 652 wersja ostateczna — 2006/0214 (COD)

 • Dz. U. C97 - 13 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja skodyfikowana) COM(2006) 749 wersja ostateczna — 2006/0250 (CNS)

 • Dz. U. C97 - 12 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana) COM(2006) 543 wersja ostateczna — 2006/0170 (COD)

 • Dz. U. C97 - 6 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji: „Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości. Utrzymanie usług ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka”COM(2006) 216 wersja ostateczna

 • Dz. U. C97 - 3 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE COM(2006) 397 wersja ostateczna — 2006/0129 (COD)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.