Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 97 POZ 12

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana) COM(2006) 543 wersja ostateczna — 2006/0170 (COD)

Data ogłoszenia:2007-04-28


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 97 POZ 12

Strona 1 z 2
C 97/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2007

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana) COM(2006) 543 wersja ostateczna — 2006/0170 (COD) (2007/C 97/04) Dnia 11 października 2006 r. Rada, działając na podstawie art. 175 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspomnianej powyżej. Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 25 stycznia 2007 r. Sprawozdawcą był Frederic Adrian OSBORN. Na 433. sesji plenarnej w dniach 15-16 lutego 2007 r. (posiedzenie z 15 lutego 2007 r.) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów 188 do 2 — 8 osób wstrzymało się od głosu — przyjął następującą opinię: 1. Wprowadzenie 1.1 Celem wniosku Komisji jest ujednolicenie dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) oraz szeregu późniejszych zmian wspomnianej dyrektywy. 1.2 Komitet zdecydowanie popiera regularną kodyfikację prawa UE we wszelkich dziedzinach. Podziela on pogląd Komisji i innych instytucji, że tego rodzaju kodyfikacja czyni prawodawstwo bardziej przejrzystym i przystępnym dla wszystkich, którzy z niego korzystają, a także bardziej zrozumiałym dla społeczeństwa. 2.3 Od tamtej pory Komisja przygotowała plan działań mający dopomóc w dokonywaniu szybszych postępów w całej Unii, a Komitet z zadowoleniem stwierdza, że z podejmowanych przez Komisję aktualnych analiz dotyczących procesu wdrażania rzeczywiście wynika, iż w wielu państwach członkowskich nastąpiło pewne przyspieszenie w tym zakresie.

2. Uwagi ogólne 2.1 W analizowanym przypadku kodyfikacja niesie ze sobą dodatkową korzyść, jako że łączy ona całość prawodawstwa europejskiego dotyczącego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli w jedną dyrektywę, jeszcze zanim zostaną przedstawione jakiekolwiek nowe wnioski wynikające z trwającego obecnie przeglądu sytuacji w dziedzinie zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Ułatwi to zatem rozpatrywanie wszelkich nowych propozycji przez instytucje europejskie i inne zainteresowane strony. 2.2 W tym kontekście Komitet przywołuje swoją wcześniejszą opinię, w której wypowiadał się na temat postępów we wdrażaniu zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, przyjętą w grudniu 2003 r. (1) Wówczas Komitet wyraził swoje zaniepokojenie szeregiem problemów napotkanych już na etapie wdrażania dyrektywy. Wśród nich wymienić można opóźnienia i zamęt w procesie transpozycji, opóźnienia i brak przejrzystości w zakresie wymogów nakładanych na zakłady podlegające kontroli IPPC, trudności w zapewnieniu jednolitych standardów inspekcji funkcjonujących zakładów i egzekwowania warunków określonych w zezwoleniu, a także szereg innych obaw.

(1) Dz.U. C 80 z 30.3.2004, s. 29-34.

2.4 Niemniej jednak szereg aspektów dotyczących wdrażania nadal budzi obawy Komitetu. Szczególnie niepokoi go fakt, że szereg państw członkowskich prawdopodobnie będzie miało znaczne problemy z włączeniem wszystkich swoich zakładów w system kontroli IPPC do końca 2007 r. jak tego wymaga dyrektywa. (Większość krajów w Europie na pełne wdrożenie miało dziesięć lat, a nawet nowe państwa członkowskie miały około trzech lat na stworzenie przynajmniej podstawowych ram kontroli zakładów). Wciąż niepokoi go także brak przejrzystości, jeśli chodzi o powody, dla jakich niektóre właściwe organy udzielają zezwoleń na prowadzenie działalności, którym daleko do spełnienia wymogów w zakresie realnych wielkości emisji określonych w dokumentach BREF. Podstawowa koncepcja oceny zintegrowanej, która umożliwia osiągnięcie rozsądnego kompromisu pomiędzy emisjami oddziałującymi na różne komponenty środowiska naturalnego, nie zawsze jest stosowana w sposób efektywny. Powodem do niepokoju są także różne praktyki w zakresie częstotliwości i solidności inspekcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 97 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C97 - 39 z 200728.4.2007

  Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie realizacji odnowionej strategii lizbońskiej

 • Dz. U. C97 - 34 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Stosunki UE — Japonia: rola społeczeństwa obywatelskiego”

 • Dz. U. C97 - 33 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji na mocy art. 138 ust. 2 TWE w sprawie wzmocnienia norm pracy na morzu COM(2006) 287 wersja ostateczna

 • Dz. U. C97 - 27 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu ram regulacyjnych UE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej

 • Dz. U. C97 - 21 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego — Dialog, partnerstwo i przejmowanie inicjatywy COM (2006) 251 wersja ostateczna

 • Dz. U. C97 - 16 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komietu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskiej polityki w dziedzinie logistyki

 • Dz. U. C97 - 15 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (wersja skodyfikowana) COM(2006) 664 wersja ostateczna — 2006/0222 (COD)

 • Dz. U. C97 - 14 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. l dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) COM(2006) 652 wersja ostateczna — 2006/0214 (COD)

 • Dz. U. C97 - 13 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja skodyfikowana) COM(2006) 749 wersja ostateczna — 2006/0250 (CNS)

 • Dz. U. C97 - 6 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji: „Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości. Utrzymanie usług ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka”COM(2006) 216 wersja ostateczna

 • Dz. U. C97 - 3 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE COM(2006) 397 wersja ostateczna — 2006/0129 (COD)

 • Dz. U. C97 - 1 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady o powołaniu Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Wspólnotowej Polityki Informacji Statystycznej COM(2006) 653 wersja ostateczna — 2006/0217 (COD)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.