Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 97 POZ 21

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego — Dialog, partnerstwo i przejmowanie inicjatywy COM (2006) 251 wersja ostateczna

Data ogłoszenia:2007-04-28


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 97 POZ 21

Strona 1 z 8
28.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 97/21

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego — Dialog, partnerstwo i przejmowanie inicjatywy COM (2006) 251 wersja ostateczna (2007/C 97/09) Dnia 31 maja 2006 r. Komisja, działając na podstawie art. 262 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspomnianej powyżej. Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 11 stycznia 2007 r. Sprawozdawcą był Antonello PEZZINI. Na 433. sesji plenarnej w dniu 16 lutego 2007 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 132 głosami za — 2 osoby wstrzymały się od głosu — przyjął następującą opinię: 1. Wnioski i zalecenia 1.1 Komitet jest przekonany, że problem bezpieczeństwa informatycznego posiada coraz większe znaczenie dla przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej, instytucji publicznych i prywatnych oraz dla użytkowników indywidualnych. 1.2 Komitet podziela w zasadzie analizy i argumenty wskazujące na konieczność nowej strategii na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa sieci i informacji przeciwko atakom i ingerencjom, które zdarzają się bez względu na granice geograficzne. 1.3 Komitet uważa, że Komisja powinna podejmować dalsze starania w celu realizacji innowacyjnej i rozbudowanej strategii, biorąc pod uwagę wielkość zjawiska oraz jego konsekwencje dla gospodarki i życia prywatnego. 1.3.1 Komitet podkreśla również, że Komisja przyjęła ostatnio nowy komunikat w sprawie bezpieczeństwa informatycznego i że w niedługim czasie powinien zostać wydany kolejny dokument na ten sam temat. Komitet rezerwuje sobie prawo wyrażenia, w przyszłości, bardziej rozbudowanej opinii biorącej pod uwagę ogół komunikatów. 1.4 Komitet podkreśla, że bezpieczeństwo informatyczne nie może w żaden sposób być traktowane rozdzielnie od kwestii wzmocnienia ochrony danych osobowych i zachowania wolności, które są prawami gwarantowanymi przez europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości. 1.5 EKES zastanawia się, jaka będzie w obecnym stanie wartość dodana wniosku w odniesieniu do zintegrowanego podejścia przyjętego w 2001 r., którego cel był równoznaczny z celem obecnie omawianego komunikatu (1).

(1) Por. Opinia EKES-u w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie „Bezpieczeństwo sieci i bezpieczeństwo informacji: propozycja strategicznego podejścia europejskiego”, Dz.U. C 48 z 21.2.2002, str. 33.

1.5.1 Dokument dotyczący oceny oddziaływania (2), dołączony do wniosku, zawiera parę interesujących zmian w stosunku do stanowiska z 2001 r., ale został opublikowany tylko w jednym języku, co czyni go nieprzystępnym dla wielu obywateli europejskich, którzy wyrabiają sobie opinię w oparciu o oficjalny dokument zredagowany we wszystkich językach Wspólnoty. 1.6 Komitet przypomina końcowe wnioski przyjęte na Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie w 2005 r. i przyjęte przez Zgromadzenie ONZ-u 27 marca 2006 r.: — zasada równego dostępu, — promowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych (TIK) jako instrumentu wspierania pokoju, — ustanowienie narzędzi umacniających demokrację, spójność i dobre zarządzanie, — zapobieganie nadużyciom, w poszanowaniu praw człowieka (3). 1.7 Komitet podkreśla, że wspólnotowa strategia, dynamiczna i zintegrowana, powinna móc wziąć pod uwagę nie tylko dialog, partnerstwo i przejmowanie inicjatywy, ale także następujące tematy: — działania prewencyjne, — przejście od bezpieczeństwa do „ubezpieczenia” informatycznego (4), — ustanowienie pewnych i uznanych unijnych ram prawnoregulacyjnych oraz ram karnych, — ulepszenie normalizacji technicznej,

(2) „Dokument dotyczący oceny oddziaływania” nie ma tej samej rangi co „dokument strategiczny”. (3) ONZ 27.3.2006 r. Zalecenia nr 57 i 58. Końcowy dokument z Tunisu nr 15. (4) Por. „Emerging technologies in the context of security” Wspólne Centrum Badawcze — Instytut ochrony i bezpieczeństwa obywateli, zeszyt badań strategicznych, wrzesień 2005 r., Komisja Europejska http://serac.jrc.it.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 97 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C97 - 39 z 200728.4.2007

  Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie realizacji odnowionej strategii lizbońskiej

 • Dz. U. C97 - 34 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Stosunki UE — Japonia: rola społeczeństwa obywatelskiego”

 • Dz. U. C97 - 33 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji na mocy art. 138 ust. 2 TWE w sprawie wzmocnienia norm pracy na morzu COM(2006) 287 wersja ostateczna

 • Dz. U. C97 - 27 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu ram regulacyjnych UE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej

 • Dz. U. C97 - 16 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komietu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskiej polityki w dziedzinie logistyki

 • Dz. U. C97 - 15 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (wersja skodyfikowana) COM(2006) 664 wersja ostateczna — 2006/0222 (COD)

 • Dz. U. C97 - 14 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. l dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) COM(2006) 652 wersja ostateczna — 2006/0214 (COD)

 • Dz. U. C97 - 13 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja skodyfikowana) COM(2006) 749 wersja ostateczna — 2006/0250 (CNS)

 • Dz. U. C97 - 12 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana) COM(2006) 543 wersja ostateczna — 2006/0170 (COD)

 • Dz. U. C97 - 6 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji: „Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości. Utrzymanie usług ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka”COM(2006) 216 wersja ostateczna

 • Dz. U. C97 - 3 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE COM(2006) 397 wersja ostateczna — 2006/0129 (COD)

 • Dz. U. C97 - 1 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady o powołaniu Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Wspólnotowej Polityki Informacji Statystycznej COM(2006) 653 wersja ostateczna — 2006/0217 (COD)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.