Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 97 POZ 39

Tytuł:

Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie realizacji odnowionej strategii lizbońskiej

Data ogłoszenia:2007-04-28


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 97 POZ 39

Strona 1 z 2
28.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 97/39

Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie realizacji odnowionej strategii lizbońskiej (2007/C 97/13) W konkluzjach prezydencji z 23-24 marca 2006 r. (punkt 12) Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła inicjatywę podjętą przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, mającą na celu zwiększenie odpowiedzialności za realizację strategii lizbońskiej na szczeblu wspólnotowym. Rada zachęciła Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny do kontynuowania jego działań oraz poprosiła o przygotowanie do początku 2008 r. sprawozdania podsumowującego przemawiającego za kontynuowaniem partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. EKES w niniejszej rezolucji zawarł swoje stanowisko w sprawie odnowionej strategii lizbońskiej i odsyła także do swych prac na tenże temat podobne organy powinny mieć do odegrania ważną rolę w państwach, w których istnieją. 1.3 EKES w pełni popiera większy stopień ukierunkowania odnowionej strategii. Latem bieżącego roku EKES przedstawi cztery sprawozdania w następujących sprawach: zwiększanie inwestycji w wiedzę i innowacje; potencjał gospodarczy — szczególnie odnośnie do potencjału MŚP; możliwości zatrudnienia grup priorytetowych; europejska polityka energetyczna. Będzie to podstawa sprawozdania podsumowującego na rok 2008 dla Rady Europejskiej. Sprawozdania te zostaną sporządzone w ścisłej współpracy z krajowymi radami społecznogospodarczymi oraz podobnymi organami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie. 1.4 EKES podkreśla, że pełna realizacja odnowionej strategii lizbońskiej oznacza prowadzenie skoordynowanej polityki makroekonomicznej, aktywnie promującej wzrost i zatrudnienie. Obecne pozytywne perspektywy ekonomiczne nie powinny osłabić ambicji Rady w zakresie realizacji strategii. Współzależność między krajowymi systemami gospodarczymi oznacza, iż należy wdrożyć reformy strukturalne z perspektywy europejskiej. Zatem krajowe programy reform należy włączyć w ramy paneuropejskiej polityki makroekonomicznej, do której wkład powinny wnieść wszystkie zainteresowane strony. Należy stale brać pod uwagę kontekst światowy. 1.5 EKES podkreśla, że należy równolegle zapewnić ciągłość przemian w przemyśle, jakość pracy oraz jakość życia. Celem powinna być symbioza pomiędzy konkurencyjnością, spójnością społeczną oraz rozwojem zrównoważonym. Pracując na rzecz osiągnięcia tego celu, Europa oraz państwa członkowskie muszą objaśnić przesłanie odnowionej strategii lizbońskiej w taki sposób, aby cele te były jasno zrozumiałe na poziomie obywateli. Wymaga to skutecznej komunikacji, której jak dotąd brakowało. 2. EKES jest zdania, że cała strategia jest dynamicznym procesem, wymagającym ciągłego dostrajania w ramach państw członkowskich, Rady, jak również Komisji Europejskiej. W tym celu należy zająć się następującymi zagadnieniami. 2.1 Na szczeblu krajowym i regionalnym:

Realizacji odnowionej strategii lizbońskiej W trakcie posiedzenia Prezydium w dniu 14 lutego 2007 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny postanowił przedłożyć rezolucję na szczycie wiosennym. Na sesji plenarnej w dniach 15-16 lutego 2007 r. (posiedzenie z dnia 15 lutego) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął 125 głosami — 10 osób wstrzymało się od głosu — niniejszą rezolucję: 1. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) z zadowoleniem przyjmuje dalsze działania Komisji Europejskiej w sprawie krajowych programów reform (KPR) przedstawionych przez państwa członkowskie. Jednakże EKES obawia się, że wznowienie strategii lizbońskiej podjęte w 2005 r. nadal nie zapewniło powszechnej wiedzy o strategii i powszechnego poparcia dla niej. Komitet podkreśla, iż kluczowe znaczenie ma odpowiedzialność polityczna państw członkowskich za postanowienia przyjęte wspólnie w Radzie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 97 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C97 - 34 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Stosunki UE — Japonia: rola społeczeństwa obywatelskiego”

 • Dz. U. C97 - 33 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji na mocy art. 138 ust. 2 TWE w sprawie wzmocnienia norm pracy na morzu COM(2006) 287 wersja ostateczna

 • Dz. U. C97 - 27 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu ram regulacyjnych UE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej

 • Dz. U. C97 - 21 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego — Dialog, partnerstwo i przejmowanie inicjatywy COM (2006) 251 wersja ostateczna

 • Dz. U. C97 - 16 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komietu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskiej polityki w dziedzinie logistyki

 • Dz. U. C97 - 15 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (wersja skodyfikowana) COM(2006) 664 wersja ostateczna — 2006/0222 (COD)

 • Dz. U. C97 - 14 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. l dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) COM(2006) 652 wersja ostateczna — 2006/0214 (COD)

 • Dz. U. C97 - 13 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja skodyfikowana) COM(2006) 749 wersja ostateczna — 2006/0250 (CNS)

 • Dz. U. C97 - 12 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana) COM(2006) 543 wersja ostateczna — 2006/0170 (COD)

 • Dz. U. C97 - 6 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji: „Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości. Utrzymanie usług ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka”COM(2006) 216 wersja ostateczna

 • Dz. U. C97 - 3 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE COM(2006) 397 wersja ostateczna — 2006/0129 (COD)

 • Dz. U. C97 - 1 z 200728.4.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady o powołaniu Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Wspólnotowej Polityki Informacji Statystycznej COM(2006) 653 wersja ostateczna — 2006/0217 (COD)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.