Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 127 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2005 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — Sprostowanie adresu Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i adresu portalu zamówień publicznych „SIMAP”

Data ogłoszenia:2008-05-24


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 127 POZ 12

C 127/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2008

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2005 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — Sprostowanie adresu Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i adresu portalu zamówień publicznych „SIMAP” (2008/C 127/12) Załączniki do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady muszą zostać uaktualnione, aby uwzględnić zmianę nazwy domeny internetowej instytucji europejskich z „eu.int” na „europa.eu”. Od chwili obecnej adres poczty elektronicznej Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, na który należy przesyłać ogłoszenia przeznaczone do publikacji, oraz adres witryny SIMAP, podane w nagłówkach wszystkich trzynastu załączników, powinny przyjąć poniższą postać:

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu W późniejszym terminie zmiana zostanie wprowadzona formalnym aktem zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1564/2005.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 127 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C127 - 37 z 200824.5.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5170 — E.ON/Endesa Europa/Viesgo) (1)

 • Dz. U. C127 - 36 z 200824.5.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5187 — Warburg Pincus/JPMP SK) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C127 - 35 z 200824.5.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5161 — Renova Industries/OC Oerlikon) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C127 - 34 z 200824.5.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5110 — Porsche/Volkswagen) (1)

 • Dz. U. C127 - 32 z 200824.5.2008

  Zawiadomienie dotyczące wdrożenia sprawozdania Panelu przyjętego przez Organ ds. Rozstrzygania Sporów WTO w sprawie środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

 • Dz. U. C127 - 28 z 200824.5.2008

  Obsługa regularnych połączeń lotniczych między Brest (Guipavas) a Ouessant — Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Francję zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w celu nałożenia obowiązku użyteczności publicznej (1)

 • Dz. U. C127 - 18 z 200824.5.2008

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 90/396/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń spalania paliw gazowych (1)

 • Dz. U. C127 - 13 z 200824.5.2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C127 - 9 z 200824.5.2008

  Strzeszczenie decyzji Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczące postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.165 — Szkło płaskie) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5791) (1)

 • Dz. U. C127 - 8 z 200824.5.2008

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.165 — Szkło płaskie

 • Dz. U. C127 - 6 z 200824.5.2008

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/39.165 — Szkło płaskie (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C127 - 5 z 200824.5.2008

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.165 — Szkło płaskie

 • Dz. U. C127 - 4 z 200824.5.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C127 - 3 z 200824.5.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5027 — JBS/Cremonini/Inalca) (1)

 • Dz. U. C127 - 3 z 200824.5.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4927 — Carlyle/INEOS/JV) (1)

 • Dz. U. C127 - 2 z 200824.5.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4961 — Cookson/Foseco) (1)

 • Dz. U. C127 - 2 z 200824.5.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4884 — FCC/PORR/Autoput) (1)

 • Dz. U. C127 - 1 z 200824.5.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5023 — Cofathec/Edison) (1)

 • Dz. U. C127 - 1 z 200824.5.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5129 — Delta Lloyd/Swiss Life Belgium) (1)

 • Dz. U. C127A - 1 z 200824.5.2008

  Dyrekcja Generalna Wspólne Centrum Badawcze – Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego (grupa zaszeregowania AD15) – Bruksela (artykuł 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10071

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.