Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 146 POZ 77

Tytuł:

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0664 — C6-0384/2006 — 2006/0222(COD))

Data ogłoszenia:2008-06-12


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 146 POZ 77

12.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146 E/77

Wtorek, 19 czerwca 2007 r.

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie przyspieszonej metody roboczej do oficjalnego ujednolicania tekstów legislacyjnych (1), — uwzględniając art. 80 i art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu, — uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0167/2007),

1. 2.

zatwierdza wniosek Komisji; zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 2.

P6_TA(2007)0248

Ochrona pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0664 — C6-0384/2006 — 2006/0222(COD)) (Procedura współdecyzji — ujednolicenie) Parlament Europejski, — uwzględniając wniosek (COM(2006)0664), Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 137 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0384/2006), — uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. — Szybsza metoda pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych (1), — uwzględniając art. 80, 51 i 43 ust. 1 Regulaminu, — uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0201/2007),

1. 2.

zatwierdza wniosek Komisji; zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 2.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 146 POZ 77 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C146E - 389 z 200812.6.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C146E - 388 z 200812.6.2008

  4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C146E - 388 z 200812.6.2008

  5. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C146E - 388 z 200812.6.2008

  6. Szczyt Rady Europejskiej w dniach 21 i 22 czerwca 2007 r. — Semestr działalności Prezydencji niemieckiej (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C146E - 388 z 200812.6.2008

  7. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C146E - 388 z 200812.6.2008

  8. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C146E - 387 z 200812.6.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C146E - 387 z 200812.6.2008

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C146E - 387 z 200812.6.2008

  2. Połączenia typu „roaming” w publicznych sieciach telefonii komórkowej ***I (podpisanie aktu)

 • Dz. U. C146E - 387 z 200812.6.2008

  3. Szczyt Rady Europejskiej w dniach 21 i 22 czerwca 2007 r. — Semestr działalności Prezydencji niemieckiej (sprawozdanie i oświadczenia, po których nastąpiła debata)

 • Dz. U. C146E - 383 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie Birmy

 • Dz. U. C146E - 380 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie sytuacji w Etiopii

 • Dz. U. C146E - 377 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie Kuby *

 • Dz. U. C146E - 370 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zaufania konsumentów do środowiska cyfrowego (2006/2048(INI))

 • Dz. U. C146E - 364 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie azylu: współpraca praktyczna, jakość procesu decyzyjnego w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego (2006/2184(INI))

 • Dz. U. C146E - 361 z 200812.6.2008

  Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie postępów w negocjacjach dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii (2007/2067(INI))

 • Dz. U. C146E - 353 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości: strategia na rzecz zewnętrznego wymiaru, plan działania wdrażający program haski (2006/2111(INI))

 • Dz. U. C146E - 344 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przestępczości nieletnich, roli kobiet, rodziny i społeczeństwa (2007/2011(INI))

 • Dz. U. C146E - 342 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie traktatu o handlu bronią: ustanowienie wspólnych międzynarodowych norm importu, eksportu i transferu broni konwencjonalnej

 • Dz. U. C146E - 340 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie rezultatów wizyty rozpoznawczej w regionach Andaluzji, Walencji i Madrytu, przeprowadzonej w imieniu Komisji Petycji

 • Dz. U. C146E - 337 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie projektu decyzji Komisji ustanawiającej regionalny dokument strategiczny na lata 2007-2013 oraz wieloletni program orientacyjny dla Azji

 • Dz. U. C146E - 329 z 200812.6.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 czerwca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/ …/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych

 • Dz. U. C146E - 329 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (COM(2005)0690 — C6-0052/2006 — 2005/0267(CNS))

 • Dz. U. C146E - 328 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (COM(2006)0195 — C6-0141/2006 — 2006/0066(COD))

 • Dz. U. C146E - 316 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie MEDA i wsparcia finansowego dla Palestyny — ocena, realizacja i kontrola (2006/2128(INI))

 • Dz. U. C146E - 314 z 200812.6.2008

  21. RC-B6-0250/2007 — Kuba

 • Dz. U. C146E - 314 z 200812.6.2008

  22. RC-B6-0248/2007 — Birma

 • Dz. U. C146E - 312 z 200812.6.2008

  20. Sprawozdanie Pirker A6-0182/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C146E - 311 z 200812.6.2008

  19. Sprawozdanie Pirker A6-0182/2007 — Popr. 16/2

 • Dz. U. C146E - 309 z 200812.6.2008

  18. Sprawozdanie Pirker A6-0182/2007 — Popr. 16/1

 • Dz. U. C146E - 307 z 200812.6.2008

  17. Sprawozdanie Pirker A6-0182/2007 — Popr. 20

 • Dz. U. C146E - 306 z 200812.6.2008

  16. Sprawozdanie Pirker A6-0182/2007 — Popr. 17

 • Dz. U. C146E - 304 z 200812.6.2008

  15. Sprawozdanie Klich A6-0223/2007 — Ust.53/1

 • Dz. U. C146E - 302 z 200812.6.2008

  14. Sprawozdanie Klich A6-0223/2007 — Ust.52

 • Dz. U. C146E - 301 z 200812.6.2008

  13. Sprawozdanie Klich A6-0223/2007 — Ust.48

 • Dz. U. C146E - 299 z 200812.6.2008

  12. Sprawozdanie Klich A6-0223/2007 — Popr. 6

 • Dz. U. C146E - 297 z 200812.6.2008

  11. Sprawozdanie Klich A6-0223/2007 — Popr. 5

 • Dz. U. C146E - 296 z 200812.6.2008

  10. Sprawozdanie Klich A6-0223/2007 — Popr. 4

 • Dz. U. C146E - 294 z 200812.6.2008

  9. Sprawozdanie Klich A6-0223/2007 — Ust.3

 • Dz. U. C146E - 292 z 200812.6.2008

  8. Sprawozdanie Batzeli A6-0212/2007 — Popr. 16

 • Dz. U. C146E - 291 z 200812.6.2008

  7. Sprawozdanie Batzeli A6-0212/2007 — Popr. 19

 • Dz. U. C146E - 289 z 200812.6.2008

  6. Sprawozdanie Batzeli A6-0212/2007 — Popr. 13

 • Dz. U. C146E - 287 z 200812.6.2008

  5. Sprawozdanie Batzeli A6-0212/2007 — Popr. 18

 • Dz. U. C146E - 286 z 200812.6.2008

  4. Sprawozdanie Batzeli A6-0212/2007 — Popr. 12

 • Dz. U. C146E - 284 z 200812.6.2008

  3. Sprawozdanie Batzeli A6-0212/2007 — Popr. 10

 • Dz. U. C146E - 282 z 200812.6.2008

  2. Sprawozdanie Batzeli A6-0212/2007 — Popr. 7

 • Dz. U. C146E - 281 z 200812.6.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C146E - 281 z 200812.6.2008

  1. B6-0251/2007 — Misja badawcza w Andaluzji, Walencji i Madrycie — Rezolucja

 • Dz. U. C146E - 280 z 200812.6.2008

  14. Birma

 • Dz. U. C146E - 279 z 200812.6.2008

  13. Prawa człowieka w Etiopii

 • Dz. U. C146E - 278 z 200812.6.2008

  11. Zaufanie konsumenta do otoczenia cyfrowego

 • Dz. U. C146E - 278 z 200812.6.2008

  12. Kuba

 • Dz. U. C146E - 276 z 200812.6.2008

  10. Azyl: współpraca praktyczna, jakość procesu decyzyjnego w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego

 • Dz. U. C146E - 275 z 200812.6.2008

  9. O postępach negocjacji dotyczących decyzji ramowej w sprawie walki z rasizmem i ksenofobią

 • Dz. U. C146E - 273 z 200812.6.2008

  8. Strategia na rzecz zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

 • Dz. U. C146E - 271 z 200812.6.2008

  6. W kierunku traktatu o handlu bronią

 • Dz. U. C146E - 271 z 200812.6.2008

  7. Przestępczość nieletnich — rola kobiet, rodziny i społeczeństwa

 • Dz. U. C146E - 270 z 200812.6.2008

  2. Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych ***I

 • Dz. U. C146E - 270 z 200812.6.2008

  3. Wymiana informacji pochodzących z wypisu z rejestru skazanych państw członkowskich *

 • Dz. U. C146E - 270 z 200812.6.2008

  4. Strategia regionalna i wieloletni program orientacyjny dla Azji

 • Dz. U. C146E - 270 z 200812.6.2008

  5. Misja dochodzeniowa w regionach Andaluzji, Walencji i Madrytu

 • Dz. U. C146E - 269 z 200812.6.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C146E - 269 z 200812.6.2008

  1. MEDA i wsparcie finansowe dla Palestyny — ocena, wdrożenie i kontrola

 • Dz. U. C146E - 267 z 200812.6.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C146E - 266 z 200812.6.2008

  20. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C146E - 266 z 200812.6.2008

  21. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C146E - 266 z 200812.6.2008

  22. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C146E - 265 z 200812.6.2008

  19. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C146E - 263 z 200812.6.2008

  18. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C146E - 262 z 200812.6.2008

  15. 3. Sytuacja Aung San Suu Kyi w Birmie / Związku Myanmar (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 262 z 200812.6.2008

  16. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C146E - 262 z 200812.6.2008

  17. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C146E - 261 z 200812.6.2008

  15. 1. Kuba (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 261 z 200812.6.2008

  15. 2. Prawa człowieka w Etiopii (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 260 z 200812.6.2008

  14. 1. Kuba

 • Dz. U. C146E - 260 z 200812.6.2008

  14. 2. Prawa człowieka w etiopii

 • Dz. U. C146E - 260 z 200812.6.2008

  14. 3. Sytuacja Aung San Suu Kyi w Birmie / Związku Myanmar

 • Dz. U. C146E - 260 z 200812.6.2008

  15. Głosowanie

 • Dz. U. C146E - 259 z 200812.6.2008

  9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C146E - 259 z 200812.6.2008

  10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C146E - 259 z 200812.6.2008

  11. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

 • Dz. U. C146E - 259 z 200812.6.2008

  12. Harmonogram okresów sesyjnych

 • Dz. U. C146E - 259 z 200812.6.2008

  13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C146E - 259 z 200812.6.2008

  14. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

 • Dz. U. C146E - 258 z 200812.6.2008

  8. 8. Strategia na rzecz zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 258 z 200812.6.2008

  8. 9. O postępach negocjacji dotyczących decyzji ramowej w sprawie walki z rasizmem i ksenofobią (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 258 z 200812.6.2008

  8. 10. Azyl: współpraca praktyczna, jakość procesu decyzyjnego w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 258 z 200812.6.2008

  8. 11. Zaufanie konsumenta do otoczenia cyfrowego (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 257 z 200812.6.2008

  8. 4. Strategia regionalna i wieloletni program orientacyjny dla Azji (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 257 z 200812.6.2008

  8. 5. Misja dochodzeniowa w regionach Andaluzji, Walencji i Madrytu (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 257 z 200812.6.2008

  8. 6. W kierunku traktatu w sprawie handlu bronią (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 257 z 200812.6.2008

  8. 7. Przestępczość nieletnich — rola kobiet, rodziny i społeczeństwa (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 256 z 200812.6.2008

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C146E - 256 z 200812.6.2008

  8. 1. MEDA i wsparcie finansowe dla Palestyny — ocena, wdrożenie i kontrola (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 256 z 200812.6.2008

  8. 2. Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 256 z 200812.6.2008

  8. 3. Wymiana informacji pochodzących z wypisu z rejestru skazanych państw członkowskich * (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 255 z 200812.6.2008

  4. Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych ***I (debata)

 • Dz. U. C146E - 255 z 200812.6.2008

  5. Zaufanie konsumenta do otoczenia cyfrowego (debata)

 • Dz. U. C146E - 255 z 200812.6.2008

  6. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C146E - 255 z 200812.6.2008

  7. Zaufanie konsumenta do otoczenia cyfrowego (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C146E - 254 z 200812.6.2008

  3. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C146E - 253 z 200812.6.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C146E - 253 z 200812.6.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C146E - 253 z 200812.6.2008

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C146E - 251 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ulepszenia metody konsultacji z Parlamentem w procedurach dotyczących rozszerzenia strefy euro

 • Dz. U. C146E - 247 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2006 r. (2007/2021(INI))

 • Dz. U. C146E - 232 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie milenijnych celów rozwoju — bilans półmetka (2007/2103(INI))

 • Dz. U. C146E - 227 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych problemów związanych z transpozycją i stosowaniem prawodawstwa dotyczącego zamówień publicznych oraz związków tego prawodawstwa z agendą lizbońską (2006/2084(INI))

 • Dz. U. C146E - 226 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie finansowania europejskiego programu radiowej nawigacji satelitarnej (Galileo), zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. oraz wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2007-2013

 • Dz. U. C146E - 225 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. (COM(2007)0259 — C6-0150/2007 — 2007/0092(CNS))

 • Dz. U. C146E - 224 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zgodnie z art. 122 ust. 2 traktatu WE w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r. (COM(2007)0256 — C6-0151/2007 — 2007/0090(CNS))

 • Dz. U. C146E - 217 z 200812.6.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 czerwca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/ …/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent

 • Dz. U. C146E - 216 z 200812.6.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 czerwca 2007 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program poprawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym (program Fiscalis 2013) i uchylającej decyzję nr 2235/2002/WE

 • Dz. U. C146E - 216 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent (COM(2005)0507 — C6-0331/2005 — 2005/0214(COD))

 • Dz. U. C146E - 215 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program poprawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym (program Fiscalis 2013) (COM(2006)0202 — C6-0159/2006 — 2006/0076(COD))

 • Dz. U. C146E - 209 z 200812.6.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 czerwca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpiecznego składowania i zakazu wywozu rtęci metalicznej, rudy rtęci, kalomelu, związków rtęci i niektórych produktów zawierających rtęć

 • Dz. U. C146E - 208 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpiecznego składowania i zakazu wywozu rtęci metalicznej (COM(2006)0636 — C6-0363/2006 — 2006/0206(COD))

 • Dz. U. C146E - 204 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (COM(2006)0110 — C6-0157/2006 — 2003/0218(CNS))

 • Dz. U. C146E - 201 z 200812.6.2008

  32. B6-0264/2007 — Rezolucja w sprawie strefy euro — Rezolucja

 • Dz. U. C146E - 200 z 200812.6.2008

  31. Sprawozdanie Cornillet A6-0208/2007 — Popr. 2/2

 • Dz. U. C146E - 198 z 200812.6.2008

  30. Sprawozdanie Cornillet A6-0208/2007 — Popr. 2/1

 • Dz. U. C146E - 196 z 200812.6.2008

  29. Sprawozdanie Kinnock A6-0220/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C146E - 194 z 200812.6.2008

  28. Sprawozdanie Kinnock A6-0220/2007 — Popr. 9

 • Dz. U. C146E - 192 z 200812.6.2008

  27. Sprawozdanie Kinnock A6-0220/2007 — Popr. 7

 • Dz. U. C146E - 191 z 200812.6.2008

  26. Sprawozdanie Kinnock A6-0220/2007 — Ust. 47

 • Dz. U. C146E - 189 z 200812.6.2008

  25. Sprawozdanie Kinnock A6-0220/2007 — Popr. 5

 • Dz. U. C146E - 187 z 200812.6.2008

  24. Sprawozdanie Kinnock A6-0220/2007 — Ust. 41/2

 • Dz. U. C146E - 185 z 200812.6.2008

  23. Sprawozdanie Kinnock A6-0220/2007 — Ust. 41/1

 • Dz. U. C146E - 183 z 200812.6.2008

  22. Sprawozdanie Kinnock A6-0220/2007 — Ust. 40/2

 • Dz. U. C146E - 181 z 200812.6.2008

  21. Sprawozdanie Kinnock A6-0220/2007 — Ust. 40/1

 • Dz. U. C146E - 179 z 200812.6.2008

  20. Sprawozdanie Langen A6-0243/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C146E - 177 z 200812.6.2008

  19. Sprawozdanie Langen A6-0244/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C146E - 176 z 200812.6.2008

  18. Sprawozdanie Oomen-Ruijten A6-0080/2007 — Popr. 49

 • Dz. U. C146E - 174 z 200812.6.2008

  17. Sprawozdanie Oomen-Ruijten A6-0080/2007 — Popr. 26

 • Dz. U. C146E - 172 z 200812.6.2008

  16. Sprawozdanie Oomen-Ruijten A6-0080/2007 — Popr. 38

 • Dz. U. C146E - 170 z 200812.6.2008

  15. Sprawozdanie Oomen-Ruijten A6-0080/2007 — Popr. 51

 • Dz. U. C146E - 169 z 200812.6.2008

  14. Sprawozdanie Oomen-Ruijten A6-0080/2007 — Popr. 47

 • Dz. U. C146E - 167 z 200812.6.2008

  13. Sprawozdanie Oomen-Ruijten A6-0080/2007 — Popr. 40

 • Dz. U. C146E - 165 z 200812.6.2008

  12. Papadimoulis Sprawozdanie A6-0227/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C146E - 163 z 200812.6.2008

  11. Sprawozdanie Papadimoulis A6-0227/2007 — Zmieniony wniosek Komisji

 • Dz. U. C146E - 161 z 200812.6.2008

  10. Sprawozdanie Papadimoulis A6-0227/2007 — Popr. 47/2

 • Dz. U. C146E - 159 z 200812.6.2008

  9. Sprawozdanie Papadimoulis A6-0227/2007 — Popr. 47/1

 • Dz. U. C146E - 157 z 200812.6.2008

  8. Sprawozdanie Papadimoulis A6-0227/2007 — Popr. 41

 • Dz. U. C146E - 156 z 200812.6.2008

  7. Sprawozdanie Papadimoulis A6-0227/2007 — Popr. 25/2

 • Dz. U. C146E - 154 z 200812.6.2008

  6. Sprawozdanie Papadimoulis A6-0227/2007 — Popr. 46

 • Dz. U. C146E - 152 z 200812.6.2008

  5. Sprawozdanie Papadimoulis A6-0227/2007 — Popr. 45

 • Dz. U. C146E - 150 z 200812.6.2008

  4. Sprawozdanie Papadimoulis A6-0227/2007 — Popr. 21

 • Dz. U. C146E - 148 z 200812.6.2008

  3. Sprawozdanie Papadimoulis A6-0227/2007 — Popr. 20

 • Dz. U. C146E - 146 z 200812.6.2008

  2. Sprawozdanie Papadimoulis A6-0227/2007 — Popr. 43

 • Dz. U. C146E - 145 z 200812.6.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C146E - 145 z 200812.6.2008

  1. Sprawozdanie Papadimoulis A6-0227/2007 — Popr. 27

 • Dz. U. C146E - 144 z 200812.6.2008

  11. Ulepszenie metody konsultacji Parlamentu Europejskiego w ramach procedur rozszerzenia strefy euro

 • Dz. U. C146E - 143 z 200812.6.2008

  10. Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (2006) *

 • Dz. U. C146E - 140 z 200812.6.2008

  9. W połowie drogi do milenijnych celów rozwoju

 • Dz. U. C146E - 139 z 200812.6.2008

  5. Przyjęcie jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r. *

 • Dz. U. C146E - 139 z 200812.6.2008

  6. Przyjęcie jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. *

 • Dz. U. C146E - 139 z 200812.6.2008

  7. Galileo

 • Dz. U. C146E - 139 z 200812.6.2008

  8. Szczegółowe problemy związane z transpozycją i stosowaniem prawodawstwa dotyczącego zamówień publicznych oraz związków tego prawodawstwa z agendą lizbońską

 • Dz. U. C146E - 137 z 200812.6.2008

  3. Program wspólnotowy Fiscalis 2013 ***I

 • Dz. U. C146E - 137 z 200812.6.2008

  4. Poprawa możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent ***I

 • Dz. U. C146E - 134 z 200812.6.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C146E - 134 z 200812.6.2008

  1. Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich *

 • Dz. U. C146E - 134 z 200812.6.2008

  2. Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej ***I

 • Dz. U. C146E - 132 z 200812.6.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C146E - 131 z 200812.6.2008

  20. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C146E - 131 z 200812.6.2008

  21. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C146E - 130 z 200812.6.2008

  18. O postępach negocjacji dotyczących decyzji ramowej w sprawie walki z rasizmem i ksenofobią (debata)

 • Dz. U. C146E - 130 z 200812.6.2008

  19. Azyl: współpraca praktyczna, jakość procesu decyzyjnego w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego (debata)

 • Dz. U. C146E - 129 z 200812.6.2008

  15. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C146E - 129 z 200812.6.2008

  16. Strategia na rzecz zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C146E - 129 z 200812.6.2008

  17. Wymiana informacji pochodzących z wypisu z rejestru skazanych państw członkowskich * (debata)

 • Dz. U. C146E - 127 z 200812.6.2008

  13. Strategia na rzecz zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (debata)

 • Dz. U. C146E - 127 z 200812.6.2008

  14. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C146E - 126 z 200812.6.2008

  11. MEDA i wsparcie finansowe dla Palestyny — ocena, wdrożenie i kontrola (debata)

 • Dz. U. C146E - 126 z 200812.6.2008

  12. Przestepczość nieletnich — rola kobiet, rodziny i społeczeństwa (debata)

 • Dz. U. C146E - 125 z 200812.6.2008

  8. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C146E - 125 z 200812.6.2008

  9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C146E - 125 z 200812.6.2008

  10. W kierunku traktatu w sprawie handlu bronią (debata)

 • Dz. U. C146E - 124 z 200812.6.2008

  5. 10. Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (2006) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 124 z 200812.6.2008

  5. 11. Udoskonalenie metody konsultacji Parlamentu Europejskiego w procedurach dotyczących rozszerzania strefy euro (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 124 z 200812.6.2008

  6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C146E - 124 z 200812.6.2008

  7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C146E - 123 z 200812.6.2008

  5. 6. Przyjęcie jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. * (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 123 z 200812.6.2008

  5. 7. Galileo (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 123 z 200812.6.2008

  5. 8. Transpozycja i stosowanie prawodawstwa dotyczącego zamówień publicznych (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 123 z 200812.6.2008

  5. 9. W połowie drogi do milenijnych celów rozwoju (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 122 z 200812.6.2008

  5. 3. Program wspólnotowy Fiscalis 2013 ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 122 z 200812.6.2008

  5. 4. Poprawa możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 122 z 200812.6.2008

  5. 5. Przyjęcie jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r. * (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 121 z 200812.6.2008

  4. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C146E - 121 z 200812.6.2008

  5. Głosowanie

 • Dz. U. C146E - 121 z 200812.6.2008

  5. 1. Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 121 z 200812.6.2008

  5. 2. Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 120 z 200812.6.2008

  3. Udoskonalenie metody konsultacji Parlamentu Europejskiego w zakresie procedur rozszerzania strefy Euro — Przyjęcie jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r. * — Przyjęcie jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. * (debata)

 • Dz. U. C146E - 119 z 200812.6.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C146E - 119 z 200812.6.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C146E - 119 z 200812.6.2008

  2. Poprawa możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent ***I (debata)

 • Dz. U. C146E - 112 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie ram prawnych dotyczących środków służących pogodzeniu życia rodzinnego i okresu studiów młodych kobiet w Unii Europejskiej (2006/2276(INI))

 • Dz. U. C146E - 110 z 200812.6.2008

  Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. na podstawie sprawozdania komisji śledczej do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society

 • Dz. U. C146E - 105 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie sprawozdania Komisji dotyczącego polityki konkurencji za rok 2005 (2007/2078(INI))

 • Dz. U. C146E - 95 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych UE z Rosją (2006/2237(INI))

 • Dz. U. C146E - 87 z 200812.6.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 czerwca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady zakazującego wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro

 • Dz. U. C146E - 87 z 200812.6.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie opracowania europejskiej polityki w zakresie łączy szerokopasmowych (2006/2273(INI))

 • Dz. U. C146E - 86 z 200812.6.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 czerwca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89

 • Dz. U. C146E - 86 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zakazującego wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro (COM(2006)0684 — C6-0428/2006 — 2006/0236(COD))

 • Dz. U. C146E - 85 z 200812.6.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku Mario Borghezio o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2006/2304(IMM))

 • Dz. U. C146E - 85 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych (COM(2005)0125 — C6-0440/2005 — 2005/0028(COD))

 • Dz. U. C146E - 83 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Kiribati z drugiej strony (COM(2007)0180 — C6-0128/2007 — 2007/0062(CNS))

 • Dz. U. C146E - 82 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (COM(2007)0085 — C6-0098/2007 — 2007/0034(CNS))

 • Dz. U. C146E - 81 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (wersja ujednolicona) (COM(2006)0813 — C6-0049/2007 — 2006/0265(CNS))

 • Dz. U. C146E - 81 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0605 — C6-0409/2006 — 2006/0192(CNS))

 • Dz. U. C146E - 80 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie produkcji i obrotu jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (wersja ujednolicona) (COM(2006)0694 — C6-0436/2006 — 2006/0231(CNS))

 • Dz. U. C146E - 79 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja ujednolicona) (COM(2006)0749 — C6-0002/2007 — 2006/0250(CNS))

 • Dz. U. C146E - 79 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) (COM(2006)0830 — C6-0050/2007 — 2006/0267(CNS))

 • Dz. U. C146E - 78 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat w związku z pożyczkami na projekty poza Wspólnotą (Europa Środkowa i Wschodnia, kraje śródziemnomorskie, Ameryka Łacińska, Azja oraz Republika Południowej Afryki) (wersja ujednolicona) (COM(2006)0419 — C6-0302/2006 — 2006/0139(CNS))

 • Dz. U. C146E - 78 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej minimalne normy ochrony świń (COM(2006)0669 — C6-0430/2006 — 2006/0224(CNS))

 • Dz. U. C146E - 76 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. l dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana)) (COM(2006)0652 — C6-0378/2006 — 2006/0214(COD))

 • Dz. U. C146E - 76 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja ujednolicona) (COM(2006)0812 — C6-0504/2006 — 2006/0264(COD))

 • Dz. U. C146E - 75 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (COM(2006)0651 — C6-0377/2006 — 2006/0216(COD))

 • Dz. U. C146E - 74 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej oraz skrzyń ładunkowych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (COM(2006)0667 — C6-0385/2006 — 2006/0219(COD))

 • Dz. U. C146E - 74 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i właściwości kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (COM(2006)0662 — C6-0380/2006 — 2006/0221(COD))

 • Dz. U. C146E - 73 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (wersja ujednolicona) (COM(2006)0692 — C6-0429/2006 — 2003/0099(COD))

 • Dz. U. C146E - 73 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (COM(2006)0670 — C6-0404/2006 — 2006/0225(COD))

 • Dz. U. C146E - 72 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (wersja ujednolicona) (COM(2006)0556 — C6-0323/2006 — 2006/0175(COD))

 • Dz. U. C146E - 71 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0657 — C6-0381/2006 — 2006/0220(COD))

 • Dz. U. C146E - 71 z 200812.6.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja ujednolicona) (COM(2006)0543 — C6-0315/2006 — 2006/0170(COD))

 • Dz. U. C146E - 69 z 200812.6.2008

  13. B6-0199/2007 — Sprawozdanie Komisji śledczej ds. Equitable Life — Zalecenie

 • Dz. U. C146E - 67 z 200812.6.2008

  12. Sprawozdanie Ferreira A6-0176/2007 — Ust.13/2

 • Dz. U. C146E - 65 z 200812.6.2008

  11. Sprawozdanie Ferreira A6-0176/2007 — Ust.13/1

 • Dz. U. C146E - 63 z 200812.6.2008

  10. Sprawozdanie Hökmark A6-0193/2007 — Popr. 8

 • Dz. U. C146E - 61 z 200812.6.2008

  9. Sprawozdanie Hökmark A6-0193/2007 — Popr. 6/1

 • Dz. U. C146E - 59 z 200812.6.2008

  8. Sprawozdanie Hökmark A6-0193/2007 — Popr. 5

 • Dz. U. C146E - 57 z 200812.6.2008

  7. Sprawozdanie Hökmark A6-0193/2007 — Popr. 7

 • Dz. U. C146E - 56 z 200812.6.2008

  6. Sprawozdanie Schnellhardt A6-0035/2007 — Popr. 144

 • Dz. U. C146E - 54 z 200812.6.2008

  5. Sprawozdanie Schnellhardt A6-0035/2007 — Popr. 145

 • Dz. U. C146E - 52 z 200812.6.2008

  4. Sprawozdanie Morillon A6-0228/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C146E - 50 z 200812.6.2008

  3. Sprawozdanie Capoulas Santos A6-0231/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C146E - 48 z 200812.6.2008

  2. Sprawozdanie Mayer A6-0164/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C146E - 47 z 200812.6.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C146E - 47 z 200812.6.2008

  1. Sprawozdanie Wallis A6-0040/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C146E - 45 z 200812.6.2008

  27. Wyniki dochodzenia komisji śledczej

 • Dz. U. C146E - 45 z 200812.6.2008

  28. Ramy prawne dotyczące środków służących pogodzeniu życia rodzinnego i okresu studiów młodych kobiet w Unii Europejskiej

 • Dz. U. C146E - 44 z 200812.6.2008

  26. Polityka konkurencji 2005

 • Dz. U. C146E - 42 z 200812.6.2008

  25. Stosunki gospodarcze i handlowe UE z Rosją

 • Dz. U. C146E - 41 z 200812.6.2008

  23. Futra z psów i kotów ***I

 • Dz. U. C146E - 41 z 200812.6.2008

  24. Opracowanie europejskiej polityki w zakresie szerokiego pasma

 • Dz. U. C146E - 40 z 200812.6.2008

  19. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE — Wyspy Świętego Tomasza i Książęca *

 • Dz. U. C146E - 40 z 200812.6.2008

  20. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE-Kiribati *

 • Dz. U. C146E - 40 z 200812.6.2008

  21. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Maria Borghezia

 • Dz. U. C146E - 40 z 200812.6.2008

  22. Definicja, opis, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych ***I

 • Dz. U. C146E - 39 z 200812.6.2008

  14. Bydło hodowlane czystorasowe (wersja ujednolicona) *

 • Dz. U. C146E - 39 z 200812.6.2008

  15. Wspólnotowy znak towarowy (wersja ujednolicona) *

 • Dz. U. C146E - 39 z 200812.6.2008

  16. Produkcja i obrót jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (wersja ujednolicona) *

 • Dz. U. C146E - 39 z 200812.6.2008

  17. Kontrola finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy (wersja ujednolicona) *

 • Dz. U. C146E - 39 z 200812.6.2008

  18. Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności (wersja ujednolicona) *

 • Dz. U. C146E - 38 z 200812.6.2008

  8. Pole widzenia i wycieraczki szyb przednich w ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) ***I

 • Dz. U. C146E - 38 z 200812.6.2008

  9. Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) ***I

 • Dz. U. C146E - 38 z 200812.6.2008

  10. Zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) ***I

 • Dz. U. C146E - 38 z 200812.6.2008

  11. Ochrona pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu (wersja ujednolicona) ***I

 • Dz. U. C146E - 38 z 200812.6.2008

  12. Gwarancja wspólnotowa dla EBI (projekty realizowane poza Wspólnotą) (wersja skodyfikowana) *

 • Dz. U. C146E - 38 z 200812.6.2008

  13. Minimalne normy ochrony świń (wersja ujednolicona) *

 • Dz. U. C146E - 37 z 200812.6.2008

  3. Identyfikacja urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (wersja ujednolicona) ***I

 • Dz. U. C146E - 37 z 200812.6.2008

  4. Ochrona interesów konsumentów: nakaz zaprzestania szkodliwych praktyk (wersja ujednolicona) ***I

 • Dz. U. C146E - 37 z 200812.6.2008

  5. Układ kierowniczy kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) ***I

 • Dz. U. C146E - 37 z 200812.6.2008

  6. Maksymalna prędkość i skrzynie ładunkowe kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) ***I

 • Dz. U. C146E - 37 z 200812.6.2008

  7. Ciągniki rolnicze lub leśne (wersja skodyfikowana) ***I

 • Dz. U. C146 - 36 z 200812.6.2008

  Sprostowanie do zezwolenia na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (  Dz.U. C 143 z 10.6.2008)

 • Dz. U. C146E - 36 z 200812.6.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C146E - 36 z 200812.6.2008

  1. Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (wersja ujednolicona) ***I

 • Dz. U. C146E - 36 z 200812.6.2008

  2. Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (wersja ujednolicona) ***I

 • Dz. U. C146 - 34 z 200812.6.2008

  Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie: COMP/B-1/39.388 — Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz COMP/B-1/39.389 — Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej (1)

 • Dz. U. C146E - 34 z 200812.6.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C146 - 33 z 200812.6.2008

  Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C146E - 33 z 200812.6.2008

  21. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C146E - 33 z 200812.6.2008

  22. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C146E - 32 z 200812.6.2008

  19. Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej (debata)

 • Dz. U. C146E - 32 z 200812.6.2008

  20. Pomoc dla rolników, których uprawy ucierpiały z powodu mrozów (debata)

 • Dz. U. C146E - 31 z 200812.6.2008

  17. Transpozycja i stosowanie prawodawstwa dotyczącego zamówień publicznych (debata)

 • Dz. U. C146E - 31 z 200812.6.2008

  18. Zwolnienia od przepisów rynku wewnętrznego w zakresie zamówień w dziedzinie obronności na podstawie art. 296 TWE (debata)

 • Dz. U. C146 - 30 z 200812.6.2008

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu tymczasowego środków antydumpingowych stosowanych w przywozie niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C146E - 30 z 200812.6.2008

  16. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C146E - 29 z 200812.6.2008

  14. Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (2006) (debata)

 • Dz. U. C146E - 29 z 200812.6.2008

  15. Misja dochodzeniowa w regionach Andaluzji, Walencji i Madrytu (debata)

 • Dz. U. C146E - 28 z 200812.6.2008

  11. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C146E - 28 z 200812.6.2008

  12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C146E - 28 z 200812.6.2008

  13. Konkluzje ze szczytu G-8 — W połowie drogi do milenijnych celów rozwoju (debata)

 • Dz. U. C146 - 27 z 200812.6.2008

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu tymczasowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C146E - 27 z 200812.6.2008

  8. 27. Wyniki dochodzenia komisji śledczej (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 27 z 200812.6.2008

  8. 28. Środki służące pogodzeniu życia rodzinnego i okresu studiów młodych kobiet (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 27 z 200812.6.2008

  9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C146E - 27 z 200812.6.2008

  10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C146 - 26 z 200812.6.2008

  Zaproszenie do składania wniosków — ENT/ERA/08/311 — Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców

 • Dz. U. C146E - 26 z 200812.6.2008

  8. 24. Opracowanie europejskiej polityki w zakresie szerokiego pasma (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 26 z 200812.6.2008

  8. 25. Stosunki gospodarcze i handlowe UE z Rosją (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 26 z 200812.6.2008

  8. 26. Polityka konkurencji 2005 (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 25 z 200812.6.2008

  8. 20. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE-Kiribati * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 25 z 200812.6.2008

  8. 21. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Maria Borghezia (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 25 z 200812.6.2008

  8. 22. Definicja, opis, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 25 z 200812.6.2008

  8. 23. Futra z psów i kotów ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C146 - 24 z 200812.6.2008

  Zaproszenie do składania wniosków — e-Uczestnictwo 2008/1

 • Dz. U. C146E - 24 z 200812.6.2008

  8. 16. Produkcja i obrót jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 24 z 200812.6.2008

  8. 17. Kontrola finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 24 z 200812.6.2008

  8. 18. Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 24 z 200812.6.2008

  8. 19. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE-Wyspy Świętego Tomasza i Książęca * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 23 z 200812.6.2008

  8. 12. Gwarancja wspólnotowa dla EBI (projekty realizowane poza Wspólnotą) (wersja skodyfikowana) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 23 z 200812.6.2008

  8. 13. Minimalne normy ochrony świń (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 23 z 200812.6.2008

  8. 14. Bydło hodowlane czystorasowe (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 23 z 200812.6.2008

  8. 15. Wspólnotowy znak towarowy (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 22 z 200812.6.2008

  8. 8. Pole widzenia i wycieraczki szyb przednich w ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 22 z 200812.6.2008

  8. 9. Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 22 z 200812.6.2008

  8. 10. Zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 22 z 200812.6.2008

  8. 11. Ochrona pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 21 z 200812.6.2008

  8. 4. Ochrona interesów konsumentów: nakaz zaprzestania szkodliwych praktyk (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 21 z 200812.6.2008

  8. 5. Układ kierowniczy kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wesja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 21 z 200812.6.2008

  8. 6. Maksymalna prędkość i skrzynie ładunkowe kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 21 z 200812.6.2008

  8. 7. Ciągniki rolnicze lub leśne (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 20 z 200812.6.2008

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C146E - 20 z 200812.6.2008

  8. 1. Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 20 z 200812.6.2008

  8. 2. Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 20 z 200812.6.2008

  8. 3. Identyfikacja urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C146E - 19 z 200812.6.2008

  6. Środki służące pogodzeniu życia rodzinnego i okresu studiów młodych kobiet (debata)

 • Dz. U. C146E - 19 z 200812.6.2008

  7. Termin składania poprawek

 • Dz. U. C146E - 18 z 200812.6.2008

  4. Sytuacja w Palestynie (debata)

 • Dz. U. C146E - 18 z 200812.6.2008

  5. Kryzys towarzystwa ubezpieczeniowego „Equitable Life” — Wyniki dochodzenia komisji śledczej (debata)

 • Dz. U. C146E - 17 z 200812.6.2008

  3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C146E - 15 z 200812.6.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C146E - 15 z 200812.6.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C146E - 15 z 200812.6.2008

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C146 - 13 z 200812.6.2008

  Produkty lecznicze — Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych w drugim półroczu 2007 r. przez państwa EFTA należące do EOG

 • Dz. U. C146E - 13 z 200812.6.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C146E - 12 z 200812.6.2008

  20. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C146E - 12 z 200812.6.2008

  21. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C146E - 11 z 200812.6.2008

  17. Polityka konkurencji 2005 (debata)

 • Dz. U. C146E - 11 z 200812.6.2008

  18. Futra z psów i kotów ***I (debata)

 • Dz. U. C146E - 11 z 200812.6.2008

  19. Stwardnienie rozsiane (debata)

 • Dz. U. C146E - 10 z 200812.6.2008

  15. Definicja, opis, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych ***I (debata)

 • Dz. U. C146E - 10 z 200812.6.2008

  16. Stosunki gospodarcze i handlowe UE z Rosją (debata)

 • Dz. U. C146E - 9 z 200812.6.2008

  13. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C146E - 9 z 200812.6.2008

  14. Opracowanie europejskiej polityki w zakresie szerokiego pasma (debata)

 • Dz. U. C146E - 8 z 200812.6.2008

  11. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C146E - 8 z 200812.6.2008

  12. Porządek obrad

 • Dz. U. C146E - 6 z 200812.6.2008

  10. Petycje

 • Dz. U. C146E - 5 z 200812.6.2008

  8. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C146E - 5 z 200812.6.2008

  9. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C146A - 4 z 200812.6.2008

  Lista gatunków roślin rolniczych

 • Dz. U. C146A - 3 z 200812.6.2008

  Legenda

 • Dz. U. C146 - 2 z 200812.6.2008

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale w sprawie pomocy państwa w odniesieniu do zwolnienia z norweskiego podatku od emisji CO2 obejmującego gaz i skroplony gaz ropopochodny (LPG) w przypadku ich wykorzystywania do celów innych niż ogrzewanie budynków

 • Dz. U. C146E - 2 z 200812.6.2008

  5. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C146E - 2 z 200812.6.2008

  6. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C146E - 2 z 200812.6.2008

  7. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C146 - 1 z 200812.6.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C146A - 1 z 200812.6.2008

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych — 5. suplement do 26. pełnego wydania

 • Dz. U. C146E - 1 z 200812.6.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C146E - 1 z 200812.6.2008

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C146E - 1 z 200812.6.2008

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C146E - 1 z 200812.6.2008

  3. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C146E - 1 z 200812.6.2008

  4. Weryfikacja mandatów

 • Dz. U. C146 - 0 z 200812.6.2008

  Informacja

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.