Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 17 POZ 13

Tytuł:

Wyrok Trybunału z dnia 3 października 2007 r. w sprawie E-1/07: postępowanie karne przeciwko A (Swoboda świadczenia usług przez prawników — Dyrektywa 77/249/EWG — Art. 7 Porozumienia EOG — Protokół 35 do Porozumienia EOG — Zasada nadrzędności i zasada bezpośredniego skutku — Wykładnia zgodna)

Data ogłoszenia:2008-01-24


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 17 POZ 13

24.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYROK TRYBUNAŁU z dnia 3 października 2007 r. w sprawie E-1/07: postępowanie karne przeciwko A

C 17/13

(Swoboda świadczenia usług przez prawników — Dyrektywa 77/249/EWG — Art. 7 Porozumienia EOG — Protokół 35 do Porozumienia EOG — Zasada nadrzędności i zasada bezpośredniego skutku — Wykładnia zgodna) (2008/C 17/09) W sprawie E-1/07 — postępowanie karne przeciwko A — Wniosek złożony do Trybunału przez Fürstliches Landgericht (Okręgowy Sąd Książęcy), odnośnie do wykładni zasad dotyczących swobody świadczenia usług na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), a w szczególności dyrektywy Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. mającej na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług, Trybunał, w składzie Carl Baudenbacher, przewodniczący, Henrik Bull, sędzia, Thorgeir Örlygsson, sędzia sprawozdawca, wydał dnia 3 października 2007 r. orzeczenie, którego sentencja brzmi następująco: 1. Przepis prawa krajowego stanowiący, że w postępowaniu sądowym, w którym strona jest reprezentowana przez adwokata lub w którym konieczne jest powołanie obrońcy, występujący w sprawie adwokat z innego państwa EOG musi zwrócić się do krajowego adwokata o wspólną reprezentację klienta, nie jest objęty zakresem art. 5 dyrektywy Rady 77/249/EWG mającej na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług, o której mowa w pkt. 2 załącznika VII do Porozumienia EOG, a także — w przypadkach gdy ten przepis prawa krajowego wymaga powołania krajowego adwokata w sprawach, w których nie występuje obowiązek reprezentowania strony przez adwokata — jest on niezgodny z art. 36 ust. 1 Porozumienia EOG oraz z dyrektywą. 2. Porozumienie EOG nie nakłada wymogu, aby przepis dyrektywy, którą uznano za integralną część Porozumienia EOG, był bezpośrednio stosowany i traktowany jako nadrzędny wobec przepisu krajowego, w którym odnośny przepis EOG nie został prawidłowo transponowany do krajowego porządku prawnego.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 17 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C17 - 19 z 200824.1.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4687 — SACYR VALLEHERMOSO/Eiffage) (1)

 • Dz. U. C17 - 18 z 200824.1.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4937 — Bank Sarasin & CIE/AIG Private Bank/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C17 - 17 z 200824.1.2008

  Powtórne zgłoszenie uprzednio zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit) (1)

 • Dz. U. C17 - 16 z 200824.1.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5026 — KKR/Northgate Information Solutions) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C17 - 14 z 200824.1.2008

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej, pochodzących z Ukrainy

 • Dz. U. C17 - 12 z 200824.1.2008

  Wyrok Trybunału z dnia 3 października 2007 r. w sprawie E-6/06 — Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Liechtensteinu (Niewypełnienie zobowiązań przez Umawiającą się Stronę — Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku)

 • Dz. U. C17 - 11 z 200824.1.2008

  Postanowienie Trybunału EFTA z dnia 3 października 2007 r. (Sprawa E-9/04)

 • Dz. U. C17 - 7 z 200824.1.2008

  Ogłoszenie skonsolidowanych środków zgodnie z art. 3a ust. 2 dyrektywy 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, zmienionej dyrektywą 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. C17 - 6 z 200824.1.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C17 - 5 z 200824.1.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C17 - 4 z 200824.1.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C17 - 2 z 200824.1.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C17 - 1 z 200824.1.2008

  Kursy walutowe euro

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.