Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 175-E POZ 19

Tytuł:

17. Zarządzanie ryzykiem związanym z kukurydzą MON 863 (debata)

Data ogłoszenia:2008-07-10


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 175-E POZ 19

10.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 175 E/19

Poniedziałek, 9 lipca 2007 r.

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN Wiceprzewodniczący Debata została zamknięta. Głosowanie: pkt 8.30 protokołu z dnia 10.07.2007.

17. Zarządzanie ryzykiem związanym z kukurydzą MON 863 (debata)

Oświadczenie Komisji: Zarządzanie ryzykiem związanym z kukurydzą MON 863 Markos Kyprianou (członek Komisji) złożył oświadczenie. Głos zabrali: Renate Sommer w imieniu grupy PPE-DE, Karin Scheele w imieniu grupy PSE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy UEN, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, i Markos Kyprianou. Debata została zamknięta.

18. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR (debata)

Oświadczenie Komisji: Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie. Głos zabrali: Carlos Coelho w imieniu grupy PPE-DE, Stavros Lambrinidis w imieniu grupy PSE, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Franco Frattini i Kathalijne Maria Buitenweg. Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Debata została zamknięta. Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 12.07.2007.

19. Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej (debata)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej [2007/2089(INI)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007) Alejo Vidal-Quadras przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU Wiceprzewodnicząca Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji). Głos zabrali: Sophia in 't Veld (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Brigitte Douay (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Herbert Reul w imieniu grupy PPE-DE, Edit Herczog w imieniu grupy PSE, Anne Laperrouze w imieniu grupy ALDE, Eugenijus Maldeikis w imieniu grupy UEN, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Jana Bobošíková niezrzeszona, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Konrad Szymański, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Silvia Ciornei, András Gyürk, Eluned Morgan, Jorgo Chatzimarkakis, Romana Jordan Cizelj, Joan Calabuig Rull, Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Jan Březina, Dorette Corbey, Alexander Stubb, Eija-Riitta Korhola i Monica Maria Iacob-Ridzi.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 175-E POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C175E - 615 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie praw człowieka w Wietnamie

 • Dz. U. C175E - 613 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie naruszeń praw człowieka w Naddniestrzu (Republika Mołdowy)

 • Dz. U. C175E - 609 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sytuacji humanitarnej uchodźców irackich

 • Dz. U. C175E - 603 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie roli i skuteczności polityki spójności w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych w najbiedniejszych regionach Unii Europejskiej (2006/2176(INI))

 • Dz. U. C175E - 597 z 200810.7.2008

  Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. dla Rady w sprawie mandatu negocjacyjnego dotyczącego nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą (2007/2015(INI))

 • Dz. U. C175E - 595 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie demokratycznej kontroli procesu wdrażania instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI)

 • Dz. U. C175E - 591 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) i dostępu do leków

 • Dz. U. C175E - 586 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdania z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2006 r. (2006/2289(INI))

 • Dz. U. C175E - 583 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Pakistanu

 • Dz. U. C175E - 579 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Bliskiego Wschodu

 • Dz. U. C175E - 574 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2006 (2007/2142(INI))

 • Dz. U. C175E - 569 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie rocznego przeglądu sytuacji w strefie euro 2007 (2007/2143(INI))

 • Dz. U. C175E - 564 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR)

 • Dz. U. C175E - 561 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przeciwdziałania chorobom układu krążenia

 • Dz. U. C175E - 556 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie utrzymania Europy w ruchu – zrównoważonej mobilności dla naszego kontynentu (2006/2227(INI))

 • Dz. U. C175E - 551 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego (2006/2213(INI))

 • Dz. U. C175E - 531 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja ocean i mórz (2006/2299(INI))

 • Dz. U. C175E - 526 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sytuacji w Darfurze

 • Dz. U. C175E - 525 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008–2012 (COM(2006)0687 — C6-0427/2006 — 2006/0229(COD))

 • Dz. U. C175E - 525 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 lipca 2007 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008–2012

 • Dz. U. C175E - 524 z 200810.7.2008

  48. RC B6-0290/2007 – Prawa człowieka w Wietnamie — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 523 z 200810.7.2008

  47. Sprawozdanie: Geringer de Oedenberg A6-0241/2007 — Popr. 1

 • Dz. U. C175E - 521 z 200810.7.2008

  46. Sprawozdanie: Geringer de Oedenberg A6-0241/2007 — Popr. 13

 • Dz. U. C175E - 520 z 200810.7.2008

  45. Sprawozdanie: Geringer de Oedenberg A6-0241/2007 — Popr. 12

 • Dz. U. C175E - 518 z 200810.7.2008

  44. Sprawozdanie: Geringer de Oedenberg A6-0241/2007 — Popr. 19

 • Dz. U. C175E - 517 z 200810.7.2008

  43. Sprawozdanie: Geringer de Oedenberg A6-0241/2007 — Popr. 3

 • Dz. U. C175E - 515 z 200810.7.2008

  42. Sprawozdanie: Geringer de Oedenberg A6-0241/2007 — Popr. 17

 • Dz. U. C175E - 514 z 200810.7.2008

  41. Sprawozdanie: Geringer de Oedenberg A6-0241/2007 — Popr. 14

 • Dz. U. C175E - 512 z 200810.7.2008

  40. Sprawozdanie: Kaminski A6-0217/2007 — Popr. 5/rev.

 • Dz. U. C175E - 511 z 200810.7.2008

  39. Sprawozdanie: Meijer A6-0214/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 509 z 200810.7.2008

  38. Sprawozdanie: Meijer A6-0214/2007 — Popr. 14

 • Dz. U. C175E - 507 z 200810.7.2008

  37. Sprawozdanie: Meijer A6-0214/2007 — Popr. 19

 • Dz. U. C175E - 506 z 200810.7.2008

  36. Sprawozdanie: Meijer A6-0214/2007 — Popr. 18

 • Dz. U. C175E - 504 z 200810.7.2008

  35. Sprawozdanie: Meijer A6-0214/2007 — Popr. 17

 • Dz. U. C175E - 502 z 200810.7.2008

  34. Sprawozdanie: Meijer A6-0214/2007 — Popr. 16

 • Dz. U. C175E - 501 z 200810.7.2008

  33. Sprawozdanie: Mitchell A6-0266/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 499 z 200810.7.2008

  32. Sprawozdanie: Rosati A6-0264/2007 — Ust. 10/2

 • Dz. U. C175E - 497 z 200810.7.2008

  31. Sprawozdanie: Rosati A6-0264/2007 — Ust. 10/1

 • Dz. U. C175E - 496 z 200810.7.2008

  30. Sprawozdanie: Rosati A6-0264/2007 — Popr. 4/2

 • Dz. U. C175E - 494 z 200810.7.2008

  29. Sprawozdanie: Rosati A6-0264/2007 — Popr. 4/1

 • Dz. U. C175E - 493 z 200810.7.2008

  28. Sprawozdanie: Rosati A6-0264/2007 — Popr. 1/2

 • Dz. U. C175E - 491 z 200810.7.2008

  27. Sprawozdanie: Rosati A6-0264/2007 — Popr. 1/1

 • Dz. U. C175E - 489 z 200810.7.2008

  26. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Punkt uzas. B

 • Dz. U. C175E - 488 z 200810.7.2008

  25. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 29

 • Dz. U. C175E - 486 z 200810.7.2008

  24. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 21

 • Dz. U. C175E - 485 z 200810.7.2008

  23. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 14

 • Dz. U. C175E - 483 z 200810.7.2008

  22. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 10

 • Dz. U. C175E - 482 z 200810.7.2008

  21. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 9

 • Dz. U. C175E - 480 z 200810.7.2008

  20. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 6

 • Dz. U. C175E - 478 z 200810.7.2008

  19. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 4

 • Dz. U. C175E - 477 z 200810.7.2008

  18. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 2

 • Dz. U. C175E - 475 z 200810.7.2008

  17. B6-0277/2007 – Choroby układu krążenia — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 474 z 200810.7.2008

  16. Sprawozdanie: Barsi-Pataky A6-0190/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 472 z 200810.7.2008

  15. Sprawozdanie: Barsi-Pataky A6-0190/2007 — Popr. 9/2

 • Dz. U. C175E - 471 z 200810.7.2008

  14. Sprawozdanie: Barsi-Pataky A6-0190/2007 — Popr. 9/1

 • Dz. U. C175E - 469 z 200810.7.2008

  13. Sprawozdanie: Barsi-Pataky A6-0190/2007 — Popr. 8

 • Dz. U. C175E - 467 z 200810.7.2008

  12. Sprawozdanie: Barsi-Pataky A6-0190/2007 — Popr. 7/2

 • Dz. U. C175E - 465 z 200810.7.2008

  11. Sprawozdanie: Barsi-Pataky A6-0190/2007 — Popr. 7/1

 • Dz. U. C175E - 464 z 200810.7.2008

  10. Sprawozdanie: Cramer A6-0219/2007 — Ust. 4

 • Dz. U. C175E - 462 z 200810.7.2008

  9. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 461 z 200810.7.2008

  8. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 32

 • Dz. U. C175E - 459 z 200810.7.2008

  7. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 48

 • Dz. U. C175E - 458 z 200810.7.2008

  6. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 14

 • Dz. U. C175E - 456 z 200810.7.2008

  5. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 33

 • Dz. U. C175E - 454 z 200810.7.2008

  4. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 31

 • Dz. U. C175E - 453 z 200810.7.2008

  3. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 43/2

 • Dz. U. C175E - 451 z 200810.7.2008

  2. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 43/1

 • Dz. U. C175E - 450 z 200810.7.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C175E - 450 z 200810.7.2008

  1. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 34

 • Dz. U. C175E - 449 z 200810.7.2008

  19. Prawa człowieka w Wietnamie

 • Dz. U. C175E - 448 z 200810.7.2008

  17. Sytuacja humanitarna uchodźców irackich

 • Dz. U. C175E - 448 z 200810.7.2008

  18. Naruszenia praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdowa)

 • Dz. U. C175E - 446 z 200810.7.2008

  14. Demokratyczny nadzór w ramach Instrumentu Współpracy na rzecz Rozwoju

 • Dz. U. C175E - 446 z 200810.7.2008

  15. Mandat negocjacyjny dotyczący nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą

 • Dz. U. C175E - 446 z 200810.7.2008

  16. Rola i skuteczność polityki spójności w zakresie zmniejszania nierówności w najuboższych regionach UE

 • Dz. U. C175E - 445 z 200810.7.2008

  13. Umowa ADPIC i dostęp do leków

 • Dz. U. C175E - 444 z 200810.7.2008

  12. Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii 2006

 • Dz. U. C175E - 443 z 200810.7.2008

  10. Palestyna

 • Dz. U. C175E - 443 z 200810.7.2008

  11. Sytuacja w Pakistanie

 • Dz. U. C175E - 442 z 200810.7.2008

  9. Europejski Bank Centralny

 • Dz. U. C175E - 441 z 200810.7.2008

  8. Strefa euro (2007)

 • Dz. U. C175E - 439 z 200810.7.2008

  6. Środki mające na celu leczenie chorób układu krążenia

 • Dz. U. C175E - 439 z 200810.7.2008

  7. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR

 • Dz. U. C175E - 437 z 200810.7.2008

  5. Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu

 • Dz. U. C175E - 436 z 200810.7.2008

  4. Wdrożenie pierwszego pakietu kolejowego

 • Dz. U. C175E - 431 z 200810.7.2008

  2. Darfur

 • Dz. U. C175E - 431 z 200810.7.2008

  3. Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz

 • Dz. U. C175E - 430 z 200810.7.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C175E - 430 z 200810.7.2008

  1. Wspólnotowy program statystyczny 2008-2012 ***I

 • Dz. U. C175E - 428 z 200810.7.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C175E - 427 z 200810.7.2008

  20. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C175E - 426 z 200810.7.2008

  18. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 426 z 200810.7.2008

  19. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C175E - 425 z 200810.7.2008

  16. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C175E - 425 z 200810.7.2008

  17. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C175E - 424 z 200810.7.2008

  14. Aprobata Rady dla stanowisk Parlamentu przyjętych w pierwszym czytaniu (art. 66 Regulaminu)

 • Dz. U. C175E - 424 z 200810.7.2008

  15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C175E - 423 z 200810.7.2008

  13. 2. Naruszenia praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdawia) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 423 z 200810.7.2008

  13. 3. Prawa człowieka w Wietnamie (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 422 z 200810.7.2008

  11. 3. Prawa człowieka w Wietnamie

 • Dz. U. C175E - 422 z 200810.7.2008

  12. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C175E - 422 z 200810.7.2008

  13. Głosowanie

 • Dz. U. C175E - 422 z 200810.7.2008

  13. 1. Sytuacja humanitarna uchodźców irackich (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 421 z 200810.7.2008

  10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 421 z 200810.7.2008

  11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

 • Dz. U. C175E - 421 z 200810.7.2008

  11. 1. Sytuacja humanitarna uchodźców irackich

 • Dz. U. C175E - 421 z 200810.7.2008

  11. 2. Naruszenia praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdawia)

 • Dz. U. C175E - 420 z 200810.7.2008

  7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C175E - 420 z 200810.7.2008

  8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C175E - 420 z 200810.7.2008

  9. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

 • Dz. U. C175E - 419 z 200810.7.2008

  6. 13. Umowa ADPIC i dostęp do leków (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 419 z 200810.7.2008

  6. 14. Demokratyczny nadzór w ramach Instrumentu Współpracy na rzecz Rozwoju (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 419 z 200810.7.2008

  6. 15. Mandat negocjacyjny dotyczący nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 419 z 200810.7.2008

  6. 16. Rola i skuteczność polityki spójności w zakresie zmniejszania nierówności w najuboższych regionach UE (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 418 z 200810.7.2008

  6. 11. Sytuacja w Pakistanie (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 418 z 200810.7.2008

  6. 12. Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii 2006 (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 417 z 200810.7.2008

  6. 7. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 417 z 200810.7.2008

  6. 8. Strefa euro (2007) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 417 z 200810.7.2008

  6. 9. Europejski Bank Centralny (2006) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 417 z 200810.7.2008

  6. 10. Palestyna (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 416 z 200810.7.2008

  6. 3. Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 416 z 200810.7.2008

  6. 4. Wdrożenie pierwszego pakietu kolejowego (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 416 z 200810.7.2008

  6. 5. Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 416 z 200810.7.2008

  6. 6. Środki mające na celu leczenie chorób układu krążenia (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 415 z 200810.7.2008

  6. Głosowanie

 • Dz. U. C175E - 415 z 200810.7.2008

  6. 1. Wspólnotowy program statystyczny 2008-2012 ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 415 z 200810.7.2008

  6. 2. Darfur (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 414 z 200810.7.2008

  3. Mandat negocjacyjny dotyczący nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą (debata)

 • Dz. U. C175E - 414 z 200810.7.2008

  4. Kalendarium budżetowe

 • Dz. U. C175E - 414 z 200810.7.2008

  5. Rola i skuteczność polityki spójności w zakresie zmniejszania nierówności w najuboższych regionach UE (debata)

 • Dz. U. C175E - 413 z 200810.7.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C175E - 413 z 200810.7.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 413 z 200810.7.2008

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C175E - 411 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie komunikatu Komisji „Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług: maksymalizacja jego korzyści i potencjału przy zapewnieniu ochrony pracowników”

 • Dz. U. C175E - 401 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (2007/2023(INI))

 • Dz. U. C175E - 392 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie Białej księgi na temat polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010 (2006/2270(INI))

 • Dz. U. C175E - 388 z 200810.7.2008

  TABELA KORELACJI

 • Dz. U. C175E - 387 z 200810.7.2008

  INFORMACJE KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ DOSTARCZONE ZGODNIE Z ART. 5 I 8

 • Dz. U. C175E - 371 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad realizacji usług transportu lotniczego na terenie Wspólnoty (przekształcenie) (COM(2006)0396 — C6-0248/2006 — 2006/0130(COD))

 • Dz. U. C175E - 371 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad realizacji usług transportu lotniczego na terenie Wspólnoty (przekształcenie)

 • Dz. U. C175E - 355 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającą dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C175E - 355 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (COM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD))

 • Dz. U. C175E - 355 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w zakresie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty

 • Dz. U. C175E - 354 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C175E - 354 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE, jeśli chodzi o uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (COM(2006)0907 — C6-0034/2007 — 2006/0291(COD))

 • Dz. U. C175E - 353 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0914 — C6-0019/2007 — 2006/0302(COD))

 • Dz. U. C175E - 353 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C175E - 353 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0915 — C6-0021/2007 — 2006/0303(COD))

 • Dz. U. C175E - 352 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C175E - 352 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0922 — C6-0006/2007 — 2006/0287(COD))

 • Dz. U. C175E - 352 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C175E - 351 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. C175E - 351 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0921 — C6-0032/2007 — 2006/0297(COD))

 • Dz. U. C175E - 350 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału (COM(2007)0091 — C6-0082/2007 — 2007/0035(COD))

 • Dz. U. C175E - 350 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału

 • Dz. U. C175E - 350 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (8699/2/2007 — C6-0179/2007 — 2005/0040(COD))

 • Dz. U. C175E - 347 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 Traktatu UE) (11222/2007 — C6-0206/2007 — 2007/0808(CNS))

 • Dz. U. C175E - 345 z 200810.7.2008

  56. B6/0266/2007 – Oddelegowanie pracowników — Popr. 4

 • Dz. U. C175E - 343 z 200810.7.2008

  55. B6/0266/2007 – Oddelegowanie pracowników — Popr. 9

 • Dz. U. C175E - 342 z 200810.7.2008

  54. B6/0266/2007 – Oddelegowanie pracowników — Ust. 8

 • Dz. U. C175E - 340 z 200810.7.2008

  53. B6/0266/2007 – Oddelegowanie pracowników — Popr. 8

 • Dz. U. C175E - 339 z 200810.7.2008

  52. B6/0266/2007 – Oddelegowanie pracowników — Popr. 7

 • Dz. U. C175E - 337 z 200810.7.2008

  51. B6/0266/2007 – Oddelegowanie pracowników — Popr. 5

 • Dz. U. C175E - 336 z 200810.7.2008

  50. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 334 z 200810.7.2008

  49. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Popr. 66

 • Dz. U. C175E - 332 z 200810.7.2008

  48. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Popr. 3

 • Dz. U. C175E - 330 z 200810.7.2008

  47. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Ust. 10

 • Dz. U. C175E - 329 z 200810.7.2008

  46. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Popr. 38

 • Dz. U. C175E - 327 z 200810.7.2008

  45. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Popr. 16

 • Dz. U. C175E - 325 z 200810.7.2008

  44. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Popr. 37

 • Dz. U. C175E - 324 z 200810.7.2008

  43. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Popr. 12

 • Dz. U. C175E - 322 z 200810.7.2008

  42. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Popr. 33

 • Dz. U. C175E - 320 z 200810.7.2008

  41. Sprawozdanie: Van den Burg A6-0248/2007 — Ust. 30/2

 • Dz. U. C175E - 319 z 200810.7.2008

  40. Sprawozdanie: Van den Burg A6-0248/2007 — Popr. 6

 • Dz. U. C175E - 317 z 200810.7.2008

  39. Sprawozdanie: Van den Burg A6-0248/2007 — Ust. 22/2

 • Dz. U. C175E - 315 z 200810.7.2008

  38. Sprawozdanie: Van den Burg A6-0248/2007 — Ust. 22/1

 • Dz. U. C175E - 314 z 200810.7.2008

  37. Sprawozdanie: Van den Burg A6-0248/2007 — Popr. 31

 • Dz. U. C175E - 312 z 200810.7.2008

  36. Sprawozdanie: Van den Burg A6-0248/2007 — Popr. 2

 • Dz. U. C175E - 310 z 200810.7.2008

  35. Sprawozdanie: Degutis A6-0178/2007 — Popr. 61/rev.

 • Dz. U. C175E - 309 z 200810.7.2008

  34. Sprawozdanie: Degutis A6-0178/2007 — Popr. 49

 • Dz. U. C175E - 307 z 200810.7.2008

  33. Sprawozdanie: Degutis A6-0178/2007 — Popr. 46

 • Dz. U. C175E - 305 z 200810.7.2008

  32. Sprawozdanie: Degutis A6-0178/2007 — Popr. 59

 • Dz. U. C175E - 304 z 200810.7.2008

  31. Sprawozdanie: Degutis A6-0178/2007 — Popr. 58

 • Dz. U. C175E - 302 z 200810.7.2008

  30. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 300 z 200810.7.2008

  29. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Zmieniony projekt Komisji

 • Dz. U. C175E - 298 z 200810.7.2008

  28. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 63

 • Dz. U. C175E - 297 z 200810.7.2008

  27. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 83

 • Dz. U. C175E - 295 z 200810.7.2008

  26. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 81

 • Dz. U. C175E - 293 z 200810.7.2008

  25. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 80

 • Dz. U. C175E - 292 z 200810.7.2008

  24. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 72

 • Dz. U. C175E - 290 z 200810.7.2008

  23. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 44/3

 • Dz. U. C175E - 288 z 200810.7.2008

  22. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 44/2

 • Dz. U. C175E - 287 z 200810.7.2008

  21. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 44/1

 • Dz. U. C175E - 285 z 200810.7.2008

  20. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 71

 • Dz. U. C175E - 283 z 200810.7.2008

  19. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 64

 • Dz. U. C175E - 281 z 200810.7.2008

  18. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 62

 • Dz. U. C175E - 279 z 200810.7.2008

  17. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 66

 • Dz. U. C175E - 278 z 200810.7.2008

  16. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 78

 • Dz. U. C175E - 276 z 200810.7.2008

  15. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 84/rev.

 • Dz. U. C175E - 274 z 200810.7.2008

  14. Sprawozdanie. Ferber A6-0246/2007 — Popr. 68

 • Dz. U. C175E - 272 z 200810.7.2008

  13. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 67

 • Dz. U. C175E - 270 z 200810.7.2008

  12. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 269 z 200810.7.2008

  11. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Popr. 9

 • Dz. U. C175E - 267 z 200810.7.2008

  10. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Ust. 21

 • Dz. U. C175E - 265 z 200810.7.2008

  9. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Ust. 20

 • Dz. U. C175E - 263 z 200810.7.2008

  8. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Popr. 7

 • Dz. U. C175E - 262 z 200810.7.2008

  7. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Ust. 14

 • Dz. U. C175E - 260 z 200810.7.2008

  6. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Popr. 8

 • Dz. U. C175E - 258 z 200810.7.2008

  5. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Ust. 8

 • Dz. U. C175E - 256 z 200810.7.2008

  4. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Ust. 2

 • Dz. U. C175E - 254 z 200810.7.2008

  3. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Popr. 2

 • Dz. U. C175E - 252 z 200810.7.2008

  2. Kalendarz sesji plenarnych 2008 — Popr. 3

 • Dz. U. C175E - 251 z 200810.7.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C175E - 251 z 200810.7.2008

  1. Kalendarz sesji plenarnych 2008 — Popr. 2

 • Dz. U. C175E - 249 z 200810.7.2008

  14. Oddelegowywanie pracowników

 • Dz. U. C175E - 246 z 200810.7.2008

  13. Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku

 • Dz. U. C175E - 243 z 200810.7.2008

  12. Usługi finansowe 2005-2010 – Biała księga

 • Dz. U. C175E - 242 z 200810.7.2008

  11. Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego (przekształcenie) ***I

 • Dz. U. C175E - 239 z 200810.7.2008

  9. Wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 239 z 200810.7.2008

  10. Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***I

 • Dz. U. C175E - 238 z 200810.7.2008

  5. Wspólnotowa polityka wodna (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 238 z 200810.7.2008

  6. Pojazdy wycofane z eksploatacji (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 238 z 200810.7.2008

  7. Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 238 z 200810.7.2008

  8. Niebezpieczne substancje w sprzęcie elektrycznym (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 237 z 200810.7.2008

  3. Łączenie i podział spółek akcyjnych ***I

 • Dz. U. C175E - 237 z 200810.7.2008

  4. Program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” (2007-2013) ***II

 • Dz. U. C175E - 236 z 200810.7.2008

  2. Zwołanie konferencji międzyrządowej

 • Dz. U. C175E - 235 z 200810.7.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C175E - 235 z 200810.7.2008

  1. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu – 2008

 • Dz. U. C175E - 233 z 200810.7.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C175E - 232 z 200810.7.2008

  23. Wspólnotowy program statystyczny 2008-2012 ***I – Terminowe przekazywanie i weryfikowanie danych statystycznych dostarczonych przez państwa członkowskie (debata)

 • Dz. U. C175E - 232 z 200810.7.2008

  24. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 232 z 200810.7.2008

  25. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 231 z 200810.7.2008

  21. Demokratyczny nadzór w ramach Instrumentu Współpracy na rzecz Rozwoju (debata)

 • Dz. U. C175E - 231 z 200810.7.2008

  22. Katastrofy naturalne (debata)

 • Dz. U. C175E - 230 z 200810.7.2008

  19. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C175E - 230 z 200810.7.2008

  20. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C175E - 229 z 200810.7.2008

  18. Umowa TRIPS i dostęp do leków (debata)

 • Dz. U. C175E - 228 z 200810.7.2008

  15. Sytuacja w Pakistanie (debata)

 • Dz. U. C175E - 228 z 200810.7.2008

  16. Przyszłe porozumienie w sprawie Kosowa (debata)

 • Dz. U. C175E - 228 z 200810.7.2008

  17. Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii 2006 (debata)

 • Dz. U. C175E - 227 z 200810.7.2008

  14. Palestyna (debata)

 • Dz. U. C175E - 226 z 200810.7.2008

  10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 226 z 200810.7.2008

  11. Strefa euro (2007) – Europejski Bank Centralny (2006) (debata)

 • Dz. U. C175E - 226 z 200810.7.2008

  12. Porządek obrad

 • Dz. U. C175E - 226 z 200810.7.2008

  13. Strefa euro (2007) – Europejski Bank Centralny (2006) (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C175E - 225 z 200810.7.2008

  7. 14. Oddelegowywanie pracowników (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 225 z 200810.7.2008

  8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C175E - 225 z 200810.7.2008

  9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C175E - 224 z 200810.7.2008

  7. 11. Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego (przekształcenie) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 224 z 200810.7.2008

  7. 12. Usługi finansowe 2005-2010 – Biała Księga (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 224 z 200810.7.2008

  7. 13. Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 223 z 200810.7.2008

  7. 8. Niebezpieczne substancje w sprzęcie elektrycznym (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 223 z 200810.7.2008

  7. 9. Wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 223 z 200810.7.2008

  7. 10. Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 222 z 200810.7.2008

  7. 5. Wspólnotowa polityka wodna (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 222 z 200810.7.2008

  7. 6. Pojazdy wycofane z eksploatacji (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 222 z 200810.7.2008

  7. 7. Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 221 z 200810.7.2008

  7. 2. Zwołanie Konferencji Międzyrządowej (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 221 z 200810.7.2008

  7. 3. Łączenie i podział spółek akcyjnych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 221 z 200810.7.2008

  7. 4. Program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” (2007-2013) ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 220 z 200810.7.2008

  6. Oświadczenie Przewodniczącego (Libia)

 • Dz. U. C175E - 220 z 200810.7.2008

  7. Głosowanie

 • Dz. U. C175E - 220 z 200810.7.2008

  7. 1. Kalendarz 2008 (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 219 z 200810.7.2008

  4. Prezentacja programu Prezydencji Portugalskiej (debata)

 • Dz. U. C175E - 219 z 200810.7.2008

  5. Zwołanie Konferencji Międzyrządowej * (debata)

 • Dz. U. C175E - 218 z 200810.7.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C175E - 218 z 200810.7.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 218 z 200810.7.2008

  2. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C175E - 218 z 200810.7.2008

  3. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR (złożone projekty rezolucji)

 • Dz. U. C175E - 214 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie rybołówstwa przemysłowego oraz produkcji mączki rybnej i oleju rybnego (2004/2262(INI))

 • Dz. U. C175E - 206 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu (2007/2089(INI))

 • Dz. U. C175E - 194 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie rozpoznania i wyznaczenia europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony (COM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS))

 • Dz. U. C175E - 193 z 200810.7.2008

  WARUNKI WYTWARZANIA ŚRODKÓW AROMATYZUJĄCYCH Z PRZETWORZENIA TERMICZNEGO ORAZ NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W ŚRODKACH AROMATYZUJĄCYCH Z PRZETWORZENIA TERMICZNEGO

 • Dz. U. C175E - 193 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/84/EWG w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (COM(2006)0486 — C6-0319/2006 — 2006/0165(CNS))

 • Dz. U. C175E - 192 z 200810.7.2008

  WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH, KTÓRYCH UŻYCIE DO WYTWARZANIA ŚRODKÓW AROMATYZUJĄCYCH I SKŁADNIKÓW ŻYWNOŚCI O WŁASNOŚCIACH AROMATYZUJĄCYCH PODLEGA OGRANICZENIOM

 • Dz. U. C175E - 191 z 200810.7.2008

  WSPÓLNOTOWY WYKAZ ŚRODKÓW AROMATYZUJĄCYCH I MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH ZATWIERDZONYCH DO STOSOWANIA W I NA ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH

 • Dz. U. C175E - 191 z 200810.7.2008

  WYKAZ TRADYCYJNYCH PROCESÓW PRZYGOTOWYWANIA ŻYWNOŚCI, W KTÓRYCH OTRZYMUJE SIĘ NATURALNE SUBSTANCJE AROMATYCZNE I NATURALNE PREPARATY AROMATYCZNE

 • Dz. U. C175E - 191 z 200810.7.2008

  OBECNOŚĆ NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI

 • Dz. U. C175E - 176 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE

 • Dz. U. C175E - 175 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE (COM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD))

 • Dz. U. C175E - 162 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę Rady 2001/112/WE (COM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144(COD))

 • Dz. U. C175E - 162 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie (WE) nr 258/97, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę Rady 2001/112/WE

 • Dz. U. C175E - 161 z 200810.7.2008

  WSPÓLNOTOWY WYKAZ DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH ORAZ WARUNKI ICH STOSOWANIA

 • Dz. U. C175E - 161 z 200810.7.2008

  WSPÓLNOTOWY WYKAZ DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W DODATKACH DO ŻYWNOŚCI, W ENZYMACH SPOŻYWCZYCH I W ŚRODKACH AROMATYZUJĄCYCH DO ŻYWNOŚCI ORAZ WARUNKI ICH STOSOWANIA

 • Dz. U. C175E - 161 z 200810.7.2008

  TRADYCYJNE ŚRODKI SPOŻYWCZE, W PRZYPADKU KTÓRYCH OKREŚLONE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE MOGĄ NADAL ZAKAZYWAĆ STOSOWANIA OKREŚLONYCH RODZAJÓW DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

 • Dz. U. C175E - 159 z 200810.7.2008

  RODZAJE FUNKCJI PEŁNIONEJ PRZEZ DODATKI DO ŻYWNOŚCI W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH ORAZ DODATKI DO ŻYWNOŚCI W DODATKACH DO ŻYWNOŚCI I W ENZYMACH SPOŻYWCZYCH

 • Dz. U. C175E - 143 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności

 • Dz. U. C175E - 142 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego dodatków do żywności (COM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD))

 • Dz. U. C175E - 134 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności (COM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD))

 • Dz. U. C175E - 134 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności

 • Dz. U. C175E - 133 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć (5665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD))

 • Dz. U. C175E - 132 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013

 • Dz. U. C175E - 131 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013 (16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD))

 • Dz. U. C175E - 130 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) (PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD))

 • Dz. U. C175E - 124 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie minimalizacji kosztów administracyjnych nałożonych w drodze legislacji (2005/2140(INI)

 • Dz. U. C175E - 121 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie specjalnego sprawozdania nr 9/2006 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego kosztów tłumaczeń ponoszonych przez Komisję, Parlament i Radę (2007/2077(INI))

 • Dz. U. C175E - 120 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2007 na rok budżetowy 2007, Sekcja III — Komisja (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD))

 • Dz. U. C175E - 119 z 200810.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Ashleya Mote`a (2007/2122(IMM))

 • Dz. U. C175E - 118 z 200810.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmiany art. 201 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania i wykładni Regulaminu (2006/2192(REG))

 • Dz. U. C175E - 118 z 200810.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini (2006/2301(IMM))

 • Dz. U. C175E - 117 z 200810.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu Europejskiego nowego artykułu 204a dotyczącego sprostowania (2005/2041(REG))

 • Dz. U. C175E - 116 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 maja 1997 r. sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich lub urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (COM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS))

 • Dz. U. C175E - 115 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. ustanowionej przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (COM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS))

 • Dz. U. C175E - 115 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych (COM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS))

 • Dz. U. C175E - 114 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencji o Europolu) (COM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS))

 • Dz. U. C175E - 109 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 dotyczące ratyfikacji lub przystąpienia przez państwa członkowskie do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (COM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD))

 • Dz. U. C175E - 109 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 601/2004 z dnia 22 marca 2004 r. ustanawiające określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki i uchylające rozporządzenia: (EWG) Nr 3943/90, (WE) Nr 66/98 i (WE) Nr 1721/1999 (COM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS))

 • Dz. U. C175E - 108 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) (COM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187 (COD))

 • Dz. U. C175E - 108 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona)

 • Dz. U. C175E - 107 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (COM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD))

 • Dz. U. C175E - 107 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie

 • Dz. U. C175E - 106 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (COM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD))

 • Dz. U. C175E - 106 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Radynową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93

 • Dz. U. C175E - 105 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD))

 • Dz. U. C175E - 105 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/68/WE w sprawie reasekuracji w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD))

 • Dz. U. C175E - 104 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD))

 • Dz. U. C175E - 104 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C175E - 103 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych (COM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS))

 • Dz. U. C175E - 102 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS))

 • Dz. U. C175E - 102 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS))

 • Dz. U. C175E - 101 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS))

 • Dz. U. C175E - 100 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS))

 • Dz. U. C175E - 100 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS))

 • Dz. U. C175E - 99 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (8937/2007 — COM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC))

 • Dz. U. C175E - 97 z 200810.7.2008

  22. Sprawozdanie: Stevenson A6-0155/2007 — Popr. 11+13

 • Dz. U. C175E - 95 z 200810.7.2008

  21. Sprawozdanie: Vidal-Quadras A6-0249/2007 — Popr. 10

 • Dz. U. C175E - 94 z 200810.7.2008

  20. Sprawozdanie: Vidal-Quadras A6-0249/2007 — Popr. 8

 • Dz. U. C175E - 92 z 200810.7.2008

  19. Sprawozdanie: Vidal-Quadras A6-0249/2007 — Popr. 4

 • Dz. U. C175E - 90 z 200810.7.2008

  18. Sprawozdanie: Lulling A6-0148/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 88 z 200810.7.2008

  17. Sprawozdanie: Lulling A6-0148/2007 — Popr. 29

 • Dz. U. C175E - 86 z 200810.7.2008

  16. Sprawozdanie: Drčar Murko A6-0185/2007 — Popr. 51

 • Dz. U. C175E - 85 z 200810.7.2008

  15. Sprawozdanie: Drčar Murko A6-0185/2007 — Popr. 38

 • Dz. U. C175E - 83 z 200810.7.2008

  14. Sprawozdanie: Doyle A6-0177/2007 — Popr. 35

 • Dz. U. C175E - 82 z 200810.7.2008

  13. Sprawozdanie: Westlund A6-0154/2007 — Popr. 75

 • Dz. U. C175E - 80 z 200810.7.2008

  12. Sprawozdanie: Westlund A6-0154/2007 — Popr. 38

 • Dz. U. C175E - 78 z 200810.7.2008

  11. Sprawozdanie: Westlund A6-0154/2007 — Popr. 74

 • Dz. U. C175E - 77 z 200810.7.2008

  10. Sprawozdanie: Westlund A6-0154/2007 — Popr. 72

 • Dz. U. C175E - 75 z 200810.7.2008

  9. Sprawozdanie: Westlund A6-0154/2007 — Popr. 71+77

 • Dz. U. C175E - 73 z 200810.7.2008

  8. Sprawozdanie: Westlund A6-0153/2007 — Popr. 26

 • Dz. U. C175E - 72 z 200810.7.2008

  7. Sprawozdanie: Westlund A6-0153/2007 — Popr. 13

 • Dz. U. C175E - 70 z 200810.7.2008

  6. Sprawozdanie: Westlund A6-0153/2007 — Popr. 18

 • Dz. U. C175E - 68 z 200810.7.2008

  5. Sprawozdanie: Westlund A6-0153/2007 — Popr. 16

 • Dz. U. C175E - 67 z 200810.7.2008

  4. Zalecenie: Sornosa Martinez A6-0218/2007 — Popr. 1

 • Dz. U. C175E - 65 z 200810.7.2008

  3. Zalecenie: Sornosa Martinez A6-0218/2007 — Popr. 2

 • Dz. U. C175E - 63 z 200810.7.2008

  2. Sprawozdanie: Leichtfried A6-0272/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 62 z 200810.7.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C175E - 62 z 200810.7.2008

  1. Sprawozdanie: Grabowska A6-0269/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 60 z 200810.7.2008

  37. Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej

 • Dz. U. C175E - 60 z 200810.7.2008

  38. Rybołówstwo przemysłowe oraz produkcja mączki rybnej i oleju rybnego

 • Dz. U. C175E - 59 z 200810.7.2008

  35. Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (głosowanie końcowe) *

 • Dz. U. C175E - 59 z 200810.7.2008

  36. Rozpoznanie, wyznaczenie i ochrona europejskiej infrastruktury krytycznej *

 • Dz. U. C175E - 57 z 200810.7.2008

  34. Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I

 • Dz. U. C175E - 56 z 200810.7.2008

  33. Enzymy spożywcze ***I

 • Dz. U. C175E - 55 z 200810.7.2008

  32. Dodatki do żywności ***I

 • Dz. U. C175E - 53 z 200810.7.2008

  29. Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina „Zdrowie” ***II

 • Dz. U. C175E - 53 z 200810.7.2008

  30. Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II

 • Dz. U. C175E - 53 z 200810.7.2008

  31. Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I

 • Dz. U. C175E - 52 z 200810.7.2008

  22. Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE)

 • Dz. U. C175E - 52 z 200810.7.2008

  23. Konsultacja w sprawie immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini

 • Dz. U. C175E - 52 z 200810.7.2008

  24. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego Ashleya Mote'a

 • Dz. U. C175E - 52 z 200810.7.2008

  25. Projekt budżetu korygującego nr 4/2007

 • Dz. U. C175E - 52 z 200810.7.2008

  26. Sprawozdanie Specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 9/2006 dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Komisję, Parlament Europejski i Radę

 • Dz. U. C175E - 52 z 200810.7.2008

  27. Zminimalizowanie kosztów administracyjnych wynikających z ustawodawstwa

 • Dz. U. C175E - 52 z 200810.7.2008

  28. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) ***III

 • Dz. U. C175E - 51 z 200810.7.2008

  16. Kontrola działalności połowowej w Antarktyce *

 • Dz. U. C175E - 51 z 200810.7.2008

  17. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r. *

 • Dz. U. C175E - 51 z 200810.7.2008

  18. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE *

 • Dz. U. C175E - 51 z 200810.7.2008

  19. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych *

 • Dz. U. C175E - 51 z 200810.7.2008

  20. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich UE *

 • Dz. U. C175E - 51 z 200810.7.2008

  21. Corrigenda (nowy art. 204a Regulaminu PE)

 • Dz. U. C175E - 50 z 200810.7.2008

  10. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 50 z 200810.7.2008

  11. Reasekuracja (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 50 z 200810.7.2008

  12. Nowa klasyfikacja statystyczna produktów według działalności (CPA) ***I

 • Dz. U. C175E - 50 z 200810.7.2008

  13. Badanie prób losowych dotyczące siły roboczej we Wspólnocie ***I

 • Dz. U. C175E - 50 z 200810.7.2008

  14. Znakowanie efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) ***I

 • Dz. U. C175E - 50 z 200810.7.2008

  15. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 954/79) ***I

 • Dz. U. C175E - 49 z 200810.7.2008

  4. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

 • Dz. U. C175E - 49 z 200810.7.2008

  5. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Armenia w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

 • Dz. U. C175E - 49 z 200810.7.2008

  6. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Azerbejdżan w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

 • Dz. U. C175E - 49 z 200810.7.2008

  7. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Gruzja w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

 • Dz. U. C175E - 49 z 200810.7.2008

  8. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych *

 • Dz. U. C175E - 49 z 200810.7.2008

  9. Ubezpieczenia bezpośrednie inne niż ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 48 z 200810.7.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C175E - 48 z 200810.7.2008

  1. Wniosek o konsultację z Komitetem Regionów: Wkład wolontariatu w spójność ekonomiczną i społeczną

 • Dz. U. C175E - 48 z 200810.7.2008

  2. Zawarcie protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE a Algierią w celu uwzględnienia rozszerzenia z dnia 1 maja 2004 r. ***

 • Dz. U. C175E - 48 z 200810.7.2008

  3. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

 • Dz. U. C175E - 46 z 200810.7.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C175E - 45 z 200810.7.2008

  22. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 45 z 200810.7.2008

  23. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 44 z 200810.7.2008

  19. Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego (przekształcenie) ***I (debata)

 • Dz. U. C175E - 44 z 200810.7.2008

  20. Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu (debata)

 • Dz. U. C175E - 44 z 200810.7.2008

  21. Dwustronne stosunki handlowe UE – Chiny (debata)

 • Dz. U. C175E - 43 z 200810.7.2008

  17. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C175E - 43 z 200810.7.2008

  18. Wdrożenie pierwszego pakietu kolejowego (debata)

 • Dz. U. C175E - 42 z 200810.7.2008

  16. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C175E - 41 z 200810.7.2008

  13. Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C175E - 41 z 200810.7.2008

  14. Oddelegowywanie pracowników (debata)

 • Dz. U. C175E - 41 z 200810.7.2008

  15. Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz (debata)

 • Dz. U. C175E - 40 z 200810.7.2008

  9. Zwołanie Konferencji Międzyrządowej (termin wnoszenia poprawek)

 • Dz. U. C175E - 40 z 200810.7.2008

  10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C175E - 40 z 200810.7.2008

  11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C175E - 40 z 200810.7.2008

  12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 39 z 200810.7.2008

  8. 37. Rozpoznanie, wyznaczenie i ochrona europejskiej infrastruktury krytycznej * (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 39 z 200810.7.2008

  8. 38. Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 39 z 200810.7.2008

  8. 39. Rybołówstwo przemysłowe oraz produkcja mączki rybnej i oleju rybnego (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 38 z 200810.7.2008

  8. 34. Enzymy spożywcze ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 38 z 200810.7.2008

  8. 35. Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 38 z 200810.7.2008

  8. 36. Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych * (głosowanie końcowe)

 • Dz. U. C175E - 37 z 200810.7.2008

  8. 31. Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 37 z 200810.7.2008

  8. 32. Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 37 z 200810.7.2008

  8. 33. Dodatki do żywności ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 36 z 200810.7.2008

  8. 27. Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 9/2006 dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Komisję, Parlament Europejski i Radę (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 36 z 200810.7.2008

  8. 28. Zmninimalizowanie kosztów administracyjnych wynikających z ustawodawstwa (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 36 z 200810.7.2008

  8. 29. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) ***III (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 36 z 200810.7.2008

  8. 30. Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina „Zdrowie” ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 35 z 200810.7.2008

  8. 23. Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 35 z 200810.7.2008

  8. 24. Konsultacja w sprawie immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 35 z 200810.7.2008

  8. 25. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego Ashleya Mote'a(art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 35 z 200810.7.2008

  8. 26. Projekt budżetu korygującego nr 4/2007 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 34 z 200810.7.2008

  8. 20. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 34 z 200810.7.2008

  8. 21. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich UE */***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 34 z 200810.7.2008

  8. 22. Corrigenda (nowy art. 250a Regulaminu PE) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 33 z 200810.7.2008

  8. 16. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 954/79) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 33 z 200810.7.2008

  8. 17. Kontrola działalności połowowej w Antarktyce * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 33 z 200810.7.2008

  8. 18. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 33 z 200810.7.2008

  8. 19. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 32 z 200810.7.2008

  8. 13. Nowa klasyfikacja statystyczna produktów według działalności (CPA) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 32 z 200810.7.2008

  8. 14. Badanie prób losowych dotyczące siły roboczej we Wspólnocie ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 32 z 200810.7.2008

  8. 15. Znakowanie efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 31 z 200810.7.2008

  8. 10. Ubezpieczenia bezpośrednie inne niż ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 31 z 200810.7.2008

  8. 11. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 31 z 200810.7.2008

  8. 12. Reasekuracja (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 30 z 200810.7.2008

  8. 7. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Azerbejdżan w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 30 z 200810.7.2008

  8. 8. Zawarcie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Gruzja w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 30 z 200810.7.2008

  8. 9. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 29 z 200810.7.2008

  8. 4. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 29 z 200810.7.2008

  8. 5. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 29 z 200810.7.2008

  8. 6. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Armenia w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 28 z 200810.7.2008

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C175E - 28 z 200810.7.2008

  8. 1. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 28 z 200810.7.2008

  8. 2. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów: Wkład wolontariatu w spójność ekonomiczną i społeczną (art. 118 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 28 z 200810.7.2008

  8. 3. Zawarcie protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE a Algierią w celu uwzględnienia rozszerzenia z dnia 1 maja 2004 r. *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 27 z 200810.7.2008

  6. Usługi finansowe 2005-2010 – Biała Księga (debata)

 • Dz. U. C175E - 27 z 200810.7.2008

  7. Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (debata)

 • Dz. U. C175E - 26 z 200810.7.2008

  5. Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***I (debata)

 • Dz. U. C175E - 25 z 200810.7.2008

  4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C175E - 24 z 200810.7.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C175E - 24 z 200810.7.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 24 z 200810.7.2008

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C175E - 24 z 200810.7.2008

  3. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C175E - 22 z 200810.7.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C175E - 21 z 200810.7.2008

  22. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) ***III (debata)

 • Dz. U. C175E - 21 z 200810.7.2008

  23. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 21 z 200810.7.2008

  24. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 20 z 200810.7.2008

  20. Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II (debata)

 • Dz. U. C175E - 20 z 200810.7.2008

  21. Rozpoznanie i wyznaczenie europejskiej infrastruktury krytycznej oraz ocena potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony * (debata)

 • Dz. U. C175E - 19 z 200810.7.2008

  18. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR (debata)

 • Dz. U. C175E - 19 z 200810.7.2008

  19. Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej (debata)

 • Dz. U. C175E - 18 z 200810.7.2008

  16. Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina „Zdrowie” ***II — Środki mające na celu leczenie chorób układu krążenia (debata)

 • Dz. U. C175E - 17 z 200810.7.2008

  14. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C175E - 17 z 200810.7.2008

  15. Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I — Dodatki do żywności ***I — Enzymy spożywcze ***I — Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I (debata)

 • Dz. U. C175E - 16 z 200810.7.2008

  12. Kalendarz 2008

 • Dz. U. C175E - 16 z 200810.7.2008

  13. Porządek obrad

 • Dz. U. C175E - 11 z 200810.7.2008

  11. Petycje

 • Dz. U. C175E - 10 z 200810.7.2008

  8. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C175E - 10 z 200810.7.2008

  9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C175E - 10 z 200810.7.2008

  10. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C175E - 3 z 200810.7.2008

  7. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C175E - 2 z 200810.7.2008

  3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 2 z 200810.7.2008

  4. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C175E - 2 z 200810.7.2008

  5. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C175E - 2 z 200810.7.2008

  6. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C175E - 1 z 200810.7.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C175E - 1 z 200810.7.2008

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C175E - 1 z 200810.7.2008

  2. Oświadczenie Przewodniczącego

 • Dz. U. C175E - 0 z 200810.7.2008

  PROTOKÓŁ

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.