Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 175-E POZ 57

Tytuł:

34. Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I

Data ogłoszenia:2008-07-10


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 175-E POZ 57

10.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 175 E/57

Wtorek, 10 lipca 2007 r.

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej–- głosowanie odrębne

21 22 23 27 32

komisja komisja komisja komisja komisja PPE-DE komisja Verts/ALE komisja Verts/ALE PSE komisja PPE-DE komisja Verts/ALE komisja PPE-DE

go go go go go

+ + + + + + Ô Ô + Ô

art. 7

34 20 39

art. 12

25 40

art. 13

37 26

ge

+ + + + Ô + +

372, 293, 10

art. 24 po ust. 3 pp 8

36 5 38

pp 11

7 33 głosowanie: projekt z poprawkami głosowanie: rezolucja legislacyjna

Wnioski o głosowanie odrębne Verts/ALE: popr. 21, 22, 23 i 27 PSE: popr. 21, 22, 23 i 27 PPE-DE: popr. 32 Wnioski o głosowanie imienne Verts/ALE popr. 1 i 35

34. Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I

Spraw.: Mojca DRČAR MURKO (A6-0185/2007)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łączne

1 4 6-9 11-16 21 23-24 26 28 31-37 39-40

komisja

+

C 175 E/58

Wtorek, 10 lipca 2007 r.

Temat Popr. nr

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

10.7.2008

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej–- głosowanie odrębne

2 5 17 18 19 20

komisja komisja komisja komisja komisja komisja

go/ge go go go go gp 1 2

+ + + +

410, 259, 8

+ + + + + Ô + + + Ô + Ô + + + + + + 668, 2, 16 315, 342, 24

29 30 38 art. 2 ust. 2 po lit. a) art. 2 ust. 2 lit. b) 51 45 10 art. 3 ust. 2 lit. b) art. 3 ust. 2 po lit. j) art. 5 po ust. 2 49 52 46 22 art. 6 ust. 1 art. 11 53 41 25 art. 13 ust. 1 lit. d) 47 27 art. 14 ust. 6 pkt 1 art. 27 ust. 2 pp 12 pp 13 pp 20 43 44 48 50 3 42 głosowanie: projekt z poprawkami głosowanie: rezolucja legislacyjna

komisja komisja komisja Verts/ALE PPE-DE komisja ALDE Verts/ALE PPE-DE komisja Verts/ALE PPE-DE komisja PSE komisja PPE-DE PPE-DE PSE Verts/ALE komisja PPE-DE

go go gi gi

Wnioski o głosowanie odrębne ALDE: popr. 18 PPE-DE: popr. 2, 5, 17, 19, 29, 30 Wnioski o głosowanie imienne Verts/ALE: popr. 38 i 51

10.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 175 E/59

Wtorek, 10 lipca 2007 r.

Wnioski o głosowanie podzielone ALDE popr. 20 pierwsza część: „istnieje uzasadniony wymóg technologiczny stosowania ich” druga część: „a zamierzony skutek nie może zostać osiągnięty przy użyciu ziół”

35. Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (głosowanie końcowe) *

Spraw.: Astrid LULLING (A6-0148/2007)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łączne Poprawki komisji przedmiotowo właściwej –- głosowanie odrębne

28 30-39 42 29 40 41

komisja

ge

-

307, 350, 23

komisja komisja komisja

gi go go

+ -

303, 335, 44

głosowanie: projekt z poprawkami głosowanie: rezolucja legislacyjna

()

*

gi

- (*)

46, 627, 13

Odrzucenie pierwotnej rezolucji legislacyjnej potwierdza odrzucenie wniosku Komisji (rezolucja legislacyjna w sprawie odrzucenia figuruje w związku z tym w „Tekstach przyjętych”).

Wniosek Komisji odrzucono po raz pierwszy na posiedzeniu w dniu 23 maja 2007 r. Wnioski o głosowanie odrębne PPE-DE: popr. 40, 41 Wnioski o głosowanie imienne PPE-DE: popr. 29 Verts/ALE głosowanie końcowe (rezolucja legislacyjna)

36. Rozpoznanie, wyznaczenie i ochrona europejskiej infrastruktury krytycznej *

Spraw.: Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (A6-0270/2007)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łączne

1-5 7-19 21-30 32-33 35-47 6 20 31 34

komisja

+

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej–- głosowanie odrębne

komisja komisja komisja komisja

go go go go

+ + + + + +

głosowanie: projekt z poprawkami głosowanie: rezolucja legislacyjna

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 175-E POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C175E - 615 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie praw człowieka w Wietnamie

 • Dz. U. C175E - 613 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie naruszeń praw człowieka w Naddniestrzu (Republika Mołdowy)

 • Dz. U. C175E - 609 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sytuacji humanitarnej uchodźców irackich

 • Dz. U. C175E - 603 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie roli i skuteczności polityki spójności w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych w najbiedniejszych regionach Unii Europejskiej (2006/2176(INI))

 • Dz. U. C175E - 597 z 200810.7.2008

  Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. dla Rady w sprawie mandatu negocjacyjnego dotyczącego nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą (2007/2015(INI))

 • Dz. U. C175E - 595 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie demokratycznej kontroli procesu wdrażania instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI)

 • Dz. U. C175E - 591 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) i dostępu do leków

 • Dz. U. C175E - 586 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdania z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2006 r. (2006/2289(INI))

 • Dz. U. C175E - 583 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Pakistanu

 • Dz. U. C175E - 579 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Bliskiego Wschodu

 • Dz. U. C175E - 574 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2006 (2007/2142(INI))

 • Dz. U. C175E - 569 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie rocznego przeglądu sytuacji w strefie euro 2007 (2007/2143(INI))

 • Dz. U. C175E - 564 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR)

 • Dz. U. C175E - 561 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przeciwdziałania chorobom układu krążenia

 • Dz. U. C175E - 556 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie utrzymania Europy w ruchu – zrównoważonej mobilności dla naszego kontynentu (2006/2227(INI))

 • Dz. U. C175E - 551 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego (2006/2213(INI))

 • Dz. U. C175E - 531 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja ocean i mórz (2006/2299(INI))

 • Dz. U. C175E - 526 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sytuacji w Darfurze

 • Dz. U. C175E - 525 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008–2012 (COM(2006)0687 — C6-0427/2006 — 2006/0229(COD))

 • Dz. U. C175E - 525 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 lipca 2007 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008–2012

 • Dz. U. C175E - 524 z 200810.7.2008

  48. RC B6-0290/2007 – Prawa człowieka w Wietnamie — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 523 z 200810.7.2008

  47. Sprawozdanie: Geringer de Oedenberg A6-0241/2007 — Popr. 1

 • Dz. U. C175E - 521 z 200810.7.2008

  46. Sprawozdanie: Geringer de Oedenberg A6-0241/2007 — Popr. 13

 • Dz. U. C175E - 520 z 200810.7.2008

  45. Sprawozdanie: Geringer de Oedenberg A6-0241/2007 — Popr. 12

 • Dz. U. C175E - 518 z 200810.7.2008

  44. Sprawozdanie: Geringer de Oedenberg A6-0241/2007 — Popr. 19

 • Dz. U. C175E - 517 z 200810.7.2008

  43. Sprawozdanie: Geringer de Oedenberg A6-0241/2007 — Popr. 3

 • Dz. U. C175E - 515 z 200810.7.2008

  42. Sprawozdanie: Geringer de Oedenberg A6-0241/2007 — Popr. 17

 • Dz. U. C175E - 514 z 200810.7.2008

  41. Sprawozdanie: Geringer de Oedenberg A6-0241/2007 — Popr. 14

 • Dz. U. C175E - 512 z 200810.7.2008

  40. Sprawozdanie: Kaminski A6-0217/2007 — Popr. 5/rev.

 • Dz. U. C175E - 511 z 200810.7.2008

  39. Sprawozdanie: Meijer A6-0214/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 509 z 200810.7.2008

  38. Sprawozdanie: Meijer A6-0214/2007 — Popr. 14

 • Dz. U. C175E - 507 z 200810.7.2008

  37. Sprawozdanie: Meijer A6-0214/2007 — Popr. 19

 • Dz. U. C175E - 506 z 200810.7.2008

  36. Sprawozdanie: Meijer A6-0214/2007 — Popr. 18

 • Dz. U. C175E - 504 z 200810.7.2008

  35. Sprawozdanie: Meijer A6-0214/2007 — Popr. 17

 • Dz. U. C175E - 502 z 200810.7.2008

  34. Sprawozdanie: Meijer A6-0214/2007 — Popr. 16

 • Dz. U. C175E - 501 z 200810.7.2008

  33. Sprawozdanie: Mitchell A6-0266/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 499 z 200810.7.2008

  32. Sprawozdanie: Rosati A6-0264/2007 — Ust. 10/2

 • Dz. U. C175E - 497 z 200810.7.2008

  31. Sprawozdanie: Rosati A6-0264/2007 — Ust. 10/1

 • Dz. U. C175E - 496 z 200810.7.2008

  30. Sprawozdanie: Rosati A6-0264/2007 — Popr. 4/2

 • Dz. U. C175E - 494 z 200810.7.2008

  29. Sprawozdanie: Rosati A6-0264/2007 — Popr. 4/1

 • Dz. U. C175E - 493 z 200810.7.2008

  28. Sprawozdanie: Rosati A6-0264/2007 — Popr. 1/2

 • Dz. U. C175E - 491 z 200810.7.2008

  27. Sprawozdanie: Rosati A6-0264/2007 — Popr. 1/1

 • Dz. U. C175E - 489 z 200810.7.2008

  26. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Punkt uzas. B

 • Dz. U. C175E - 488 z 200810.7.2008

  25. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 29

 • Dz. U. C175E - 486 z 200810.7.2008

  24. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 21

 • Dz. U. C175E - 485 z 200810.7.2008

  23. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 14

 • Dz. U. C175E - 483 z 200810.7.2008

  22. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 10

 • Dz. U. C175E - 482 z 200810.7.2008

  21. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 9

 • Dz. U. C175E - 480 z 200810.7.2008

  20. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 6

 • Dz. U. C175E - 478 z 200810.7.2008

  19. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 4

 • Dz. U. C175E - 477 z 200810.7.2008

  18. RC B6-0278/2007 – Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) — Ust. 2

 • Dz. U. C175E - 475 z 200810.7.2008

  17. B6-0277/2007 – Choroby układu krążenia — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 474 z 200810.7.2008

  16. Sprawozdanie: Barsi-Pataky A6-0190/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 472 z 200810.7.2008

  15. Sprawozdanie: Barsi-Pataky A6-0190/2007 — Popr. 9/2

 • Dz. U. C175E - 471 z 200810.7.2008

  14. Sprawozdanie: Barsi-Pataky A6-0190/2007 — Popr. 9/1

 • Dz. U. C175E - 469 z 200810.7.2008

  13. Sprawozdanie: Barsi-Pataky A6-0190/2007 — Popr. 8

 • Dz. U. C175E - 467 z 200810.7.2008

  12. Sprawozdanie: Barsi-Pataky A6-0190/2007 — Popr. 7/2

 • Dz. U. C175E - 465 z 200810.7.2008

  11. Sprawozdanie: Barsi-Pataky A6-0190/2007 — Popr. 7/1

 • Dz. U. C175E - 464 z 200810.7.2008

  10. Sprawozdanie: Cramer A6-0219/2007 — Ust. 4

 • Dz. U. C175E - 462 z 200810.7.2008

  9. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 461 z 200810.7.2008

  8. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 32

 • Dz. U. C175E - 459 z 200810.7.2008

  7. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 48

 • Dz. U. C175E - 458 z 200810.7.2008

  6. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 14

 • Dz. U. C175E - 456 z 200810.7.2008

  5. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 33

 • Dz. U. C175E - 454 z 200810.7.2008

  4. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 31

 • Dz. U. C175E - 453 z 200810.7.2008

  3. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 43/2

 • Dz. U. C175E - 451 z 200810.7.2008

  2. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 43/1

 • Dz. U. C175E - 450 z 200810.7.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C175E - 450 z 200810.7.2008

  1. Sprawozdanie: Piecyk A6-0235/2007 — Popr. 34

 • Dz. U. C175E - 449 z 200810.7.2008

  19. Prawa człowieka w Wietnamie

 • Dz. U. C175E - 448 z 200810.7.2008

  17. Sytuacja humanitarna uchodźców irackich

 • Dz. U. C175E - 448 z 200810.7.2008

  18. Naruszenia praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdowa)

 • Dz. U. C175E - 446 z 200810.7.2008

  14. Demokratyczny nadzór w ramach Instrumentu Współpracy na rzecz Rozwoju

 • Dz. U. C175E - 446 z 200810.7.2008

  15. Mandat negocjacyjny dotyczący nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą

 • Dz. U. C175E - 446 z 200810.7.2008

  16. Rola i skuteczność polityki spójności w zakresie zmniejszania nierówności w najuboższych regionach UE

 • Dz. U. C175E - 445 z 200810.7.2008

  13. Umowa ADPIC i dostęp do leków

 • Dz. U. C175E - 444 z 200810.7.2008

  12. Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii 2006

 • Dz. U. C175E - 443 z 200810.7.2008

  10. Palestyna

 • Dz. U. C175E - 443 z 200810.7.2008

  11. Sytuacja w Pakistanie

 • Dz. U. C175E - 442 z 200810.7.2008

  9. Europejski Bank Centralny

 • Dz. U. C175E - 441 z 200810.7.2008

  8. Strefa euro (2007)

 • Dz. U. C175E - 439 z 200810.7.2008

  6. Środki mające na celu leczenie chorób układu krążenia

 • Dz. U. C175E - 439 z 200810.7.2008

  7. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR

 • Dz. U. C175E - 437 z 200810.7.2008

  5. Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu

 • Dz. U. C175E - 436 z 200810.7.2008

  4. Wdrożenie pierwszego pakietu kolejowego

 • Dz. U. C175E - 431 z 200810.7.2008

  2. Darfur

 • Dz. U. C175E - 431 z 200810.7.2008

  3. Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz

 • Dz. U. C175E - 430 z 200810.7.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C175E - 430 z 200810.7.2008

  1. Wspólnotowy program statystyczny 2008-2012 ***I

 • Dz. U. C175E - 428 z 200810.7.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C175E - 427 z 200810.7.2008

  20. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C175E - 426 z 200810.7.2008

  18. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 426 z 200810.7.2008

  19. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C175E - 425 z 200810.7.2008

  16. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C175E - 425 z 200810.7.2008

  17. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C175E - 424 z 200810.7.2008

  14. Aprobata Rady dla stanowisk Parlamentu przyjętych w pierwszym czytaniu (art. 66 Regulaminu)

 • Dz. U. C175E - 424 z 200810.7.2008

  15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C175E - 423 z 200810.7.2008

  13. 2. Naruszenia praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdawia) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 423 z 200810.7.2008

  13. 3. Prawa człowieka w Wietnamie (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 422 z 200810.7.2008

  11. 3. Prawa człowieka w Wietnamie

 • Dz. U. C175E - 422 z 200810.7.2008

  12. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C175E - 422 z 200810.7.2008

  13. Głosowanie

 • Dz. U. C175E - 422 z 200810.7.2008

  13. 1. Sytuacja humanitarna uchodźców irackich (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 421 z 200810.7.2008

  10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 421 z 200810.7.2008

  11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

 • Dz. U. C175E - 421 z 200810.7.2008

  11. 1. Sytuacja humanitarna uchodźców irackich

 • Dz. U. C175E - 421 z 200810.7.2008

  11. 2. Naruszenia praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdawia)

 • Dz. U. C175E - 420 z 200810.7.2008

  7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C175E - 420 z 200810.7.2008

  8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C175E - 420 z 200810.7.2008

  9. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

 • Dz. U. C175E - 419 z 200810.7.2008

  6. 13. Umowa ADPIC i dostęp do leków (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 419 z 200810.7.2008

  6. 14. Demokratyczny nadzór w ramach Instrumentu Współpracy na rzecz Rozwoju (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 419 z 200810.7.2008

  6. 15. Mandat negocjacyjny dotyczący nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 419 z 200810.7.2008

  6. 16. Rola i skuteczność polityki spójności w zakresie zmniejszania nierówności w najuboższych regionach UE (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 418 z 200810.7.2008

  6. 11. Sytuacja w Pakistanie (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 418 z 200810.7.2008

  6. 12. Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii 2006 (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 417 z 200810.7.2008

  6. 7. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 417 z 200810.7.2008

  6. 8. Strefa euro (2007) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 417 z 200810.7.2008

  6. 9. Europejski Bank Centralny (2006) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 417 z 200810.7.2008

  6. 10. Palestyna (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 416 z 200810.7.2008

  6. 3. Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 416 z 200810.7.2008

  6. 4. Wdrożenie pierwszego pakietu kolejowego (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 416 z 200810.7.2008

  6. 5. Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 416 z 200810.7.2008

  6. 6. Środki mające na celu leczenie chorób układu krążenia (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 415 z 200810.7.2008

  6. Głosowanie

 • Dz. U. C175E - 415 z 200810.7.2008

  6. 1. Wspólnotowy program statystyczny 2008-2012 ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 415 z 200810.7.2008

  6. 2. Darfur (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 414 z 200810.7.2008

  3. Mandat negocjacyjny dotyczący nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą (debata)

 • Dz. U. C175E - 414 z 200810.7.2008

  4. Kalendarium budżetowe

 • Dz. U. C175E - 414 z 200810.7.2008

  5. Rola i skuteczność polityki spójności w zakresie zmniejszania nierówności w najuboższych regionach UE (debata)

 • Dz. U. C175E - 413 z 200810.7.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C175E - 413 z 200810.7.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 413 z 200810.7.2008

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C175E - 411 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie komunikatu Komisji „Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług: maksymalizacja jego korzyści i potencjału przy zapewnieniu ochrony pracowników”

 • Dz. U. C175E - 401 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (2007/2023(INI))

 • Dz. U. C175E - 392 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie Białej księgi na temat polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010 (2006/2270(INI))

 • Dz. U. C175E - 388 z 200810.7.2008

  TABELA KORELACJI

 • Dz. U. C175E - 387 z 200810.7.2008

  INFORMACJE KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ DOSTARCZONE ZGODNIE Z ART. 5 I 8

 • Dz. U. C175E - 371 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad realizacji usług transportu lotniczego na terenie Wspólnoty (przekształcenie) (COM(2006)0396 — C6-0248/2006 — 2006/0130(COD))

 • Dz. U. C175E - 371 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad realizacji usług transportu lotniczego na terenie Wspólnoty (przekształcenie)

 • Dz. U. C175E - 355 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającą dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C175E - 355 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (COM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD))

 • Dz. U. C175E - 355 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w zakresie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty

 • Dz. U. C175E - 354 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C175E - 354 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE, jeśli chodzi o uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (COM(2006)0907 — C6-0034/2007 — 2006/0291(COD))

 • Dz. U. C175E - 353 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0914 — C6-0019/2007 — 2006/0302(COD))

 • Dz. U. C175E - 353 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C175E - 353 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0915 — C6-0021/2007 — 2006/0303(COD))

 • Dz. U. C175E - 352 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C175E - 352 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0922 — C6-0006/2007 — 2006/0287(COD))

 • Dz. U. C175E - 352 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C175E - 351 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. C175E - 351 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0921 — C6-0032/2007 — 2006/0297(COD))

 • Dz. U. C175E - 350 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału (COM(2007)0091 — C6-0082/2007 — 2007/0035(COD))

 • Dz. U. C175E - 350 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału

 • Dz. U. C175E - 350 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (8699/2/2007 — C6-0179/2007 — 2005/0040(COD))

 • Dz. U. C175E - 347 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 Traktatu UE) (11222/2007 — C6-0206/2007 — 2007/0808(CNS))

 • Dz. U. C175E - 345 z 200810.7.2008

  56. B6/0266/2007 – Oddelegowanie pracowników — Popr. 4

 • Dz. U. C175E - 343 z 200810.7.2008

  55. B6/0266/2007 – Oddelegowanie pracowników — Popr. 9

 • Dz. U. C175E - 342 z 200810.7.2008

  54. B6/0266/2007 – Oddelegowanie pracowników — Ust. 8

 • Dz. U. C175E - 340 z 200810.7.2008

  53. B6/0266/2007 – Oddelegowanie pracowników — Popr. 8

 • Dz. U. C175E - 339 z 200810.7.2008

  52. B6/0266/2007 – Oddelegowanie pracowników — Popr. 7

 • Dz. U. C175E - 337 z 200810.7.2008

  51. B6/0266/2007 – Oddelegowanie pracowników — Popr. 5

 • Dz. U. C175E - 336 z 200810.7.2008

  50. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 334 z 200810.7.2008

  49. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Popr. 66

 • Dz. U. C175E - 332 z 200810.7.2008

  48. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Popr. 3

 • Dz. U. C175E - 330 z 200810.7.2008

  47. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Ust. 10

 • Dz. U. C175E - 329 z 200810.7.2008

  46. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Popr. 38

 • Dz. U. C175E - 327 z 200810.7.2008

  45. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Popr. 16

 • Dz. U. C175E - 325 z 200810.7.2008

  44. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Popr. 37

 • Dz. U. C175E - 324 z 200810.7.2008

  43. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Popr. 12

 • Dz. U. C175E - 322 z 200810.7.2008

  42. Sprawozdanie: Protasiewicz A6-247/2007 — Popr. 33

 • Dz. U. C175E - 320 z 200810.7.2008

  41. Sprawozdanie: Van den Burg A6-0248/2007 — Ust. 30/2

 • Dz. U. C175E - 319 z 200810.7.2008

  40. Sprawozdanie: Van den Burg A6-0248/2007 — Popr. 6

 • Dz. U. C175E - 317 z 200810.7.2008

  39. Sprawozdanie: Van den Burg A6-0248/2007 — Ust. 22/2

 • Dz. U. C175E - 315 z 200810.7.2008

  38. Sprawozdanie: Van den Burg A6-0248/2007 — Ust. 22/1

 • Dz. U. C175E - 314 z 200810.7.2008

  37. Sprawozdanie: Van den Burg A6-0248/2007 — Popr. 31

 • Dz. U. C175E - 312 z 200810.7.2008

  36. Sprawozdanie: Van den Burg A6-0248/2007 — Popr. 2

 • Dz. U. C175E - 310 z 200810.7.2008

  35. Sprawozdanie: Degutis A6-0178/2007 — Popr. 61/rev.

 • Dz. U. C175E - 309 z 200810.7.2008

  34. Sprawozdanie: Degutis A6-0178/2007 — Popr. 49

 • Dz. U. C175E - 307 z 200810.7.2008

  33. Sprawozdanie: Degutis A6-0178/2007 — Popr. 46

 • Dz. U. C175E - 305 z 200810.7.2008

  32. Sprawozdanie: Degutis A6-0178/2007 — Popr. 59

 • Dz. U. C175E - 304 z 200810.7.2008

  31. Sprawozdanie: Degutis A6-0178/2007 — Popr. 58

 • Dz. U. C175E - 302 z 200810.7.2008

  30. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 300 z 200810.7.2008

  29. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Zmieniony projekt Komisji

 • Dz. U. C175E - 298 z 200810.7.2008

  28. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 63

 • Dz. U. C175E - 297 z 200810.7.2008

  27. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 83

 • Dz. U. C175E - 295 z 200810.7.2008

  26. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 81

 • Dz. U. C175E - 293 z 200810.7.2008

  25. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 80

 • Dz. U. C175E - 292 z 200810.7.2008

  24. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 72

 • Dz. U. C175E - 290 z 200810.7.2008

  23. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 44/3

 • Dz. U. C175E - 288 z 200810.7.2008

  22. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 44/2

 • Dz. U. C175E - 287 z 200810.7.2008

  21. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 44/1

 • Dz. U. C175E - 285 z 200810.7.2008

  20. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 71

 • Dz. U. C175E - 283 z 200810.7.2008

  19. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 64

 • Dz. U. C175E - 281 z 200810.7.2008

  18. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 62

 • Dz. U. C175E - 279 z 200810.7.2008

  17. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 66

 • Dz. U. C175E - 278 z 200810.7.2008

  16. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 78

 • Dz. U. C175E - 276 z 200810.7.2008

  15. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 84/rev.

 • Dz. U. C175E - 274 z 200810.7.2008

  14. Sprawozdanie. Ferber A6-0246/2007 — Popr. 68

 • Dz. U. C175E - 272 z 200810.7.2008

  13. Sprawozdanie: Ferber A6-0246/2007 — Popr. 67

 • Dz. U. C175E - 270 z 200810.7.2008

  12. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 269 z 200810.7.2008

  11. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Popr. 9

 • Dz. U. C175E - 267 z 200810.7.2008

  10. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Ust. 21

 • Dz. U. C175E - 265 z 200810.7.2008

  9. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Ust. 20

 • Dz. U. C175E - 263 z 200810.7.2008

  8. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Popr. 7

 • Dz. U. C175E - 262 z 200810.7.2008

  7. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Ust. 14

 • Dz. U. C175E - 260 z 200810.7.2008

  6. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Popr. 8

 • Dz. U. C175E - 258 z 200810.7.2008

  5. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Ust. 8

 • Dz. U. C175E - 256 z 200810.7.2008

  4. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Ust. 2

 • Dz. U. C175E - 254 z 200810.7.2008

  3. Sprawozdanie: Leinen A6-0279/2007 — Popr. 2

 • Dz. U. C175E - 252 z 200810.7.2008

  2. Kalendarz sesji plenarnych 2008 — Popr. 3

 • Dz. U. C175E - 251 z 200810.7.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C175E - 251 z 200810.7.2008

  1. Kalendarz sesji plenarnych 2008 — Popr. 2

 • Dz. U. C175E - 249 z 200810.7.2008

  14. Oddelegowywanie pracowników

 • Dz. U. C175E - 246 z 200810.7.2008

  13. Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku

 • Dz. U. C175E - 243 z 200810.7.2008

  12. Usługi finansowe 2005-2010 – Biała księga

 • Dz. U. C175E - 242 z 200810.7.2008

  11. Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego (przekształcenie) ***I

 • Dz. U. C175E - 239 z 200810.7.2008

  9. Wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 239 z 200810.7.2008

  10. Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***I

 • Dz. U. C175E - 238 z 200810.7.2008

  5. Wspólnotowa polityka wodna (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 238 z 200810.7.2008

  6. Pojazdy wycofane z eksploatacji (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 238 z 200810.7.2008

  7. Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 238 z 200810.7.2008

  8. Niebezpieczne substancje w sprzęcie elektrycznym (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 237 z 200810.7.2008

  3. Łączenie i podział spółek akcyjnych ***I

 • Dz. U. C175E - 237 z 200810.7.2008

  4. Program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” (2007-2013) ***II

 • Dz. U. C175E - 236 z 200810.7.2008

  2. Zwołanie konferencji międzyrządowej

 • Dz. U. C175E - 235 z 200810.7.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C175E - 235 z 200810.7.2008

  1. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu – 2008

 • Dz. U. C175E - 233 z 200810.7.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C175E - 232 z 200810.7.2008

  23. Wspólnotowy program statystyczny 2008-2012 ***I – Terminowe przekazywanie i weryfikowanie danych statystycznych dostarczonych przez państwa członkowskie (debata)

 • Dz. U. C175E - 232 z 200810.7.2008

  24. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 232 z 200810.7.2008

  25. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 231 z 200810.7.2008

  21. Demokratyczny nadzór w ramach Instrumentu Współpracy na rzecz Rozwoju (debata)

 • Dz. U. C175E - 231 z 200810.7.2008

  22. Katastrofy naturalne (debata)

 • Dz. U. C175E - 230 z 200810.7.2008

  19. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C175E - 230 z 200810.7.2008

  20. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C175E - 229 z 200810.7.2008

  18. Umowa TRIPS i dostęp do leków (debata)

 • Dz. U. C175E - 228 z 200810.7.2008

  15. Sytuacja w Pakistanie (debata)

 • Dz. U. C175E - 228 z 200810.7.2008

  16. Przyszłe porozumienie w sprawie Kosowa (debata)

 • Dz. U. C175E - 228 z 200810.7.2008

  17. Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii 2006 (debata)

 • Dz. U. C175E - 227 z 200810.7.2008

  14. Palestyna (debata)

 • Dz. U. C175E - 226 z 200810.7.2008

  10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 226 z 200810.7.2008

  11. Strefa euro (2007) – Europejski Bank Centralny (2006) (debata)

 • Dz. U. C175E - 226 z 200810.7.2008

  12. Porządek obrad

 • Dz. U. C175E - 226 z 200810.7.2008

  13. Strefa euro (2007) – Europejski Bank Centralny (2006) (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C175E - 225 z 200810.7.2008

  7. 14. Oddelegowywanie pracowników (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 225 z 200810.7.2008

  8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C175E - 225 z 200810.7.2008

  9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C175E - 224 z 200810.7.2008

  7. 11. Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego (przekształcenie) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 224 z 200810.7.2008

  7. 12. Usługi finansowe 2005-2010 – Biała Księga (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 224 z 200810.7.2008

  7. 13. Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 223 z 200810.7.2008

  7. 8. Niebezpieczne substancje w sprzęcie elektrycznym (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 223 z 200810.7.2008

  7. 9. Wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 223 z 200810.7.2008

  7. 10. Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 222 z 200810.7.2008

  7. 5. Wspólnotowa polityka wodna (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 222 z 200810.7.2008

  7. 6. Pojazdy wycofane z eksploatacji (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 222 z 200810.7.2008

  7. 7. Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 221 z 200810.7.2008

  7. 2. Zwołanie Konferencji Międzyrządowej (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 221 z 200810.7.2008

  7. 3. Łączenie i podział spółek akcyjnych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 221 z 200810.7.2008

  7. 4. Program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” (2007-2013) ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 220 z 200810.7.2008

  6. Oświadczenie Przewodniczącego (Libia)

 • Dz. U. C175E - 220 z 200810.7.2008

  7. Głosowanie

 • Dz. U. C175E - 220 z 200810.7.2008

  7. 1. Kalendarz 2008 (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 219 z 200810.7.2008

  4. Prezentacja programu Prezydencji Portugalskiej (debata)

 • Dz. U. C175E - 219 z 200810.7.2008

  5. Zwołanie Konferencji Międzyrządowej * (debata)

 • Dz. U. C175E - 218 z 200810.7.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C175E - 218 z 200810.7.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 218 z 200810.7.2008

  2. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C175E - 218 z 200810.7.2008

  3. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR (złożone projekty rezolucji)

 • Dz. U. C175E - 214 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie rybołówstwa przemysłowego oraz produkcji mączki rybnej i oleju rybnego (2004/2262(INI))

 • Dz. U. C175E - 206 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu (2007/2089(INI))

 • Dz. U. C175E - 194 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie rozpoznania i wyznaczenia europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony (COM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS))

 • Dz. U. C175E - 193 z 200810.7.2008

  WARUNKI WYTWARZANIA ŚRODKÓW AROMATYZUJĄCYCH Z PRZETWORZENIA TERMICZNEGO ORAZ NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W ŚRODKACH AROMATYZUJĄCYCH Z PRZETWORZENIA TERMICZNEGO

 • Dz. U. C175E - 193 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/84/EWG w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (COM(2006)0486 — C6-0319/2006 — 2006/0165(CNS))

 • Dz. U. C175E - 192 z 200810.7.2008

  WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH, KTÓRYCH UŻYCIE DO WYTWARZANIA ŚRODKÓW AROMATYZUJĄCYCH I SKŁADNIKÓW ŻYWNOŚCI O WŁASNOŚCIACH AROMATYZUJĄCYCH PODLEGA OGRANICZENIOM

 • Dz. U. C175E - 191 z 200810.7.2008

  WSPÓLNOTOWY WYKAZ ŚRODKÓW AROMATYZUJĄCYCH I MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH ZATWIERDZONYCH DO STOSOWANIA W I NA ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH

 • Dz. U. C175E - 191 z 200810.7.2008

  WYKAZ TRADYCYJNYCH PROCESÓW PRZYGOTOWYWANIA ŻYWNOŚCI, W KTÓRYCH OTRZYMUJE SIĘ NATURALNE SUBSTANCJE AROMATYCZNE I NATURALNE PREPARATY AROMATYCZNE

 • Dz. U. C175E - 191 z 200810.7.2008

  OBECNOŚĆ NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI

 • Dz. U. C175E - 176 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE

 • Dz. U. C175E - 175 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE (COM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD))

 • Dz. U. C175E - 162 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę Rady 2001/112/WE (COM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144(COD))

 • Dz. U. C175E - 162 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie (WE) nr 258/97, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę Rady 2001/112/WE

 • Dz. U. C175E - 161 z 200810.7.2008

  WSPÓLNOTOWY WYKAZ DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH ORAZ WARUNKI ICH STOSOWANIA

 • Dz. U. C175E - 161 z 200810.7.2008

  WSPÓLNOTOWY WYKAZ DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W DODATKACH DO ŻYWNOŚCI, W ENZYMACH SPOŻYWCZYCH I W ŚRODKACH AROMATYZUJĄCYCH DO ŻYWNOŚCI ORAZ WARUNKI ICH STOSOWANIA

 • Dz. U. C175E - 161 z 200810.7.2008

  TRADYCYJNE ŚRODKI SPOŻYWCZE, W PRZYPADKU KTÓRYCH OKREŚLONE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE MOGĄ NADAL ZAKAZYWAĆ STOSOWANIA OKREŚLONYCH RODZAJÓW DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

 • Dz. U. C175E - 159 z 200810.7.2008

  RODZAJE FUNKCJI PEŁNIONEJ PRZEZ DODATKI DO ŻYWNOŚCI W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH ORAZ DODATKI DO ŻYWNOŚCI W DODATKACH DO ŻYWNOŚCI I W ENZYMACH SPOŻYWCZYCH

 • Dz. U. C175E - 143 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności

 • Dz. U. C175E - 142 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego dodatków do żywności (COM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD))

 • Dz. U. C175E - 134 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności (COM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD))

 • Dz. U. C175E - 134 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności

 • Dz. U. C175E - 133 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć (5665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD))

 • Dz. U. C175E - 132 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013

 • Dz. U. C175E - 131 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013 (16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD))

 • Dz. U. C175E - 130 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) (PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD))

 • Dz. U. C175E - 124 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie minimalizacji kosztów administracyjnych nałożonych w drodze legislacji (2005/2140(INI)

 • Dz. U. C175E - 121 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie specjalnego sprawozdania nr 9/2006 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego kosztów tłumaczeń ponoszonych przez Komisję, Parlament i Radę (2007/2077(INI))

 • Dz. U. C175E - 120 z 200810.7.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2007 na rok budżetowy 2007, Sekcja III — Komisja (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD))

 • Dz. U. C175E - 119 z 200810.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Ashleya Mote`a (2007/2122(IMM))

 • Dz. U. C175E - 118 z 200810.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmiany art. 201 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania i wykładni Regulaminu (2006/2192(REG))

 • Dz. U. C175E - 118 z 200810.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini (2006/2301(IMM))

 • Dz. U. C175E - 117 z 200810.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu Europejskiego nowego artykułu 204a dotyczącego sprostowania (2005/2041(REG))

 • Dz. U. C175E - 116 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 maja 1997 r. sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich lub urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (COM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS))

 • Dz. U. C175E - 115 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. ustanowionej przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (COM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS))

 • Dz. U. C175E - 115 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych (COM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS))

 • Dz. U. C175E - 114 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencji o Europolu) (COM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS))

 • Dz. U. C175E - 109 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 dotyczące ratyfikacji lub przystąpienia przez państwa członkowskie do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (COM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD))

 • Dz. U. C175E - 109 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 601/2004 z dnia 22 marca 2004 r. ustanawiające określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki i uchylające rozporządzenia: (EWG) Nr 3943/90, (WE) Nr 66/98 i (WE) Nr 1721/1999 (COM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS))

 • Dz. U. C175E - 108 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) (COM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187 (COD))

 • Dz. U. C175E - 108 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona)

 • Dz. U. C175E - 107 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (COM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD))

 • Dz. U. C175E - 107 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie

 • Dz. U. C175E - 106 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (COM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD))

 • Dz. U. C175E - 106 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Radynową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93

 • Dz. U. C175E - 105 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD))

 • Dz. U. C175E - 105 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/68/WE w sprawie reasekuracji w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD))

 • Dz. U. C175E - 104 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD))

 • Dz. U. C175E - 104 z 200810.7.2008

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. C175E - 103 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych (COM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS))

 • Dz. U. C175E - 102 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS))

 • Dz. U. C175E - 102 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS))

 • Dz. U. C175E - 101 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS))

 • Dz. U. C175E - 100 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS))

 • Dz. U. C175E - 100 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS))

 • Dz. U. C175E - 99 z 200810.7.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (8937/2007 — COM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC))

 • Dz. U. C175E - 97 z 200810.7.2008

  22. Sprawozdanie: Stevenson A6-0155/2007 — Popr. 11+13

 • Dz. U. C175E - 95 z 200810.7.2008

  21. Sprawozdanie: Vidal-Quadras A6-0249/2007 — Popr. 10

 • Dz. U. C175E - 94 z 200810.7.2008

  20. Sprawozdanie: Vidal-Quadras A6-0249/2007 — Popr. 8

 • Dz. U. C175E - 92 z 200810.7.2008

  19. Sprawozdanie: Vidal-Quadras A6-0249/2007 — Popr. 4

 • Dz. U. C175E - 90 z 200810.7.2008

  18. Sprawozdanie: Lulling A6-0148/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 88 z 200810.7.2008

  17. Sprawozdanie: Lulling A6-0148/2007 — Popr. 29

 • Dz. U. C175E - 86 z 200810.7.2008

  16. Sprawozdanie: Drčar Murko A6-0185/2007 — Popr. 51

 • Dz. U. C175E - 85 z 200810.7.2008

  15. Sprawozdanie: Drčar Murko A6-0185/2007 — Popr. 38

 • Dz. U. C175E - 83 z 200810.7.2008

  14. Sprawozdanie: Doyle A6-0177/2007 — Popr. 35

 • Dz. U. C175E - 82 z 200810.7.2008

  13. Sprawozdanie: Westlund A6-0154/2007 — Popr. 75

 • Dz. U. C175E - 80 z 200810.7.2008

  12. Sprawozdanie: Westlund A6-0154/2007 — Popr. 38

 • Dz. U. C175E - 78 z 200810.7.2008

  11. Sprawozdanie: Westlund A6-0154/2007 — Popr. 74

 • Dz. U. C175E - 77 z 200810.7.2008

  10. Sprawozdanie: Westlund A6-0154/2007 — Popr. 72

 • Dz. U. C175E - 75 z 200810.7.2008

  9. Sprawozdanie: Westlund A6-0154/2007 — Popr. 71+77

 • Dz. U. C175E - 73 z 200810.7.2008

  8. Sprawozdanie: Westlund A6-0153/2007 — Popr. 26

 • Dz. U. C175E - 72 z 200810.7.2008

  7. Sprawozdanie: Westlund A6-0153/2007 — Popr. 13

 • Dz. U. C175E - 70 z 200810.7.2008

  6. Sprawozdanie: Westlund A6-0153/2007 — Popr. 18

 • Dz. U. C175E - 68 z 200810.7.2008

  5. Sprawozdanie: Westlund A6-0153/2007 — Popr. 16

 • Dz. U. C175E - 67 z 200810.7.2008

  4. Zalecenie: Sornosa Martinez A6-0218/2007 — Popr. 1

 • Dz. U. C175E - 65 z 200810.7.2008

  3. Zalecenie: Sornosa Martinez A6-0218/2007 — Popr. 2

 • Dz. U. C175E - 63 z 200810.7.2008

  2. Sprawozdanie: Leichtfried A6-0272/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 62 z 200810.7.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C175E - 62 z 200810.7.2008

  1. Sprawozdanie: Grabowska A6-0269/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C175E - 60 z 200810.7.2008

  37. Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej

 • Dz. U. C175E - 60 z 200810.7.2008

  38. Rybołówstwo przemysłowe oraz produkcja mączki rybnej i oleju rybnego

 • Dz. U. C175E - 59 z 200810.7.2008

  35. Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (głosowanie końcowe) *

 • Dz. U. C175E - 59 z 200810.7.2008

  36. Rozpoznanie, wyznaczenie i ochrona europejskiej infrastruktury krytycznej *

 • Dz. U. C175E - 56 z 200810.7.2008

  33. Enzymy spożywcze ***I

 • Dz. U. C175E - 55 z 200810.7.2008

  32. Dodatki do żywności ***I

 • Dz. U. C175E - 53 z 200810.7.2008

  29. Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina „Zdrowie” ***II

 • Dz. U. C175E - 53 z 200810.7.2008

  30. Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II

 • Dz. U. C175E - 53 z 200810.7.2008

  31. Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I

 • Dz. U. C175E - 52 z 200810.7.2008

  22. Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE)

 • Dz. U. C175E - 52 z 200810.7.2008

  23. Konsultacja w sprawie immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini

 • Dz. U. C175E - 52 z 200810.7.2008

  24. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego Ashleya Mote'a

 • Dz. U. C175E - 52 z 200810.7.2008

  25. Projekt budżetu korygującego nr 4/2007

 • Dz. U. C175E - 52 z 200810.7.2008

  26. Sprawozdanie Specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 9/2006 dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Komisję, Parlament Europejski i Radę

 • Dz. U. C175E - 52 z 200810.7.2008

  27. Zminimalizowanie kosztów administracyjnych wynikających z ustawodawstwa

 • Dz. U. C175E - 52 z 200810.7.2008

  28. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) ***III

 • Dz. U. C175E - 51 z 200810.7.2008

  16. Kontrola działalności połowowej w Antarktyce *

 • Dz. U. C175E - 51 z 200810.7.2008

  17. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r. *

 • Dz. U. C175E - 51 z 200810.7.2008

  18. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE *

 • Dz. U. C175E - 51 z 200810.7.2008

  19. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych *

 • Dz. U. C175E - 51 z 200810.7.2008

  20. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich UE *

 • Dz. U. C175E - 51 z 200810.7.2008

  21. Corrigenda (nowy art. 204a Regulaminu PE)

 • Dz. U. C175E - 50 z 200810.7.2008

  10. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 50 z 200810.7.2008

  11. Reasekuracja (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 50 z 200810.7.2008

  12. Nowa klasyfikacja statystyczna produktów według działalności (CPA) ***I

 • Dz. U. C175E - 50 z 200810.7.2008

  13. Badanie prób losowych dotyczące siły roboczej we Wspólnocie ***I

 • Dz. U. C175E - 50 z 200810.7.2008

  14. Znakowanie efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) ***I

 • Dz. U. C175E - 50 z 200810.7.2008

  15. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 954/79) ***I

 • Dz. U. C175E - 49 z 200810.7.2008

  4. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

 • Dz. U. C175E - 49 z 200810.7.2008

  5. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Armenia w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

 • Dz. U. C175E - 49 z 200810.7.2008

  6. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Azerbejdżan w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

 • Dz. U. C175E - 49 z 200810.7.2008

  7. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Gruzja w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

 • Dz. U. C175E - 49 z 200810.7.2008

  8. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych *

 • Dz. U. C175E - 49 z 200810.7.2008

  9. Ubezpieczenia bezpośrednie inne niż ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

 • Dz. U. C175E - 48 z 200810.7.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C175E - 48 z 200810.7.2008

  1. Wniosek o konsultację z Komitetem Regionów: Wkład wolontariatu w spójność ekonomiczną i społeczną

 • Dz. U. C175E - 48 z 200810.7.2008

  2. Zawarcie protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE a Algierią w celu uwzględnienia rozszerzenia z dnia 1 maja 2004 r. ***

 • Dz. U. C175E - 48 z 200810.7.2008

  3. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

 • Dz. U. C175E - 46 z 200810.7.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C175E - 45 z 200810.7.2008

  22. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 45 z 200810.7.2008

  23. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 44 z 200810.7.2008

  19. Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego (przekształcenie) ***I (debata)

 • Dz. U. C175E - 44 z 200810.7.2008

  20. Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu (debata)

 • Dz. U. C175E - 44 z 200810.7.2008

  21. Dwustronne stosunki handlowe UE – Chiny (debata)

 • Dz. U. C175E - 43 z 200810.7.2008

  17. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C175E - 43 z 200810.7.2008

  18. Wdrożenie pierwszego pakietu kolejowego (debata)

 • Dz. U. C175E - 42 z 200810.7.2008

  16. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C175E - 41 z 200810.7.2008

  13. Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C175E - 41 z 200810.7.2008

  14. Oddelegowywanie pracowników (debata)

 • Dz. U. C175E - 41 z 200810.7.2008

  15. Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz (debata)

 • Dz. U. C175E - 40 z 200810.7.2008

  9. Zwołanie Konferencji Międzyrządowej (termin wnoszenia poprawek)

 • Dz. U. C175E - 40 z 200810.7.2008

  10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C175E - 40 z 200810.7.2008

  11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C175E - 40 z 200810.7.2008

  12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 39 z 200810.7.2008

  8. 37. Rozpoznanie, wyznaczenie i ochrona europejskiej infrastruktury krytycznej * (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 39 z 200810.7.2008

  8. 38. Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 39 z 200810.7.2008

  8. 39. Rybołówstwo przemysłowe oraz produkcja mączki rybnej i oleju rybnego (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 38 z 200810.7.2008

  8. 34. Enzymy spożywcze ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 38 z 200810.7.2008

  8. 35. Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 38 z 200810.7.2008

  8. 36. Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych * (głosowanie końcowe)

 • Dz. U. C175E - 37 z 200810.7.2008

  8. 31. Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 37 z 200810.7.2008

  8. 32. Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 37 z 200810.7.2008

  8. 33. Dodatki do żywności ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 36 z 200810.7.2008

  8. 27. Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 9/2006 dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Komisję, Parlament Europejski i Radę (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 36 z 200810.7.2008

  8. 28. Zmninimalizowanie kosztów administracyjnych wynikających z ustawodawstwa (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 36 z 200810.7.2008

  8. 29. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) ***III (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 36 z 200810.7.2008

  8. 30. Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina „Zdrowie” ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 35 z 200810.7.2008

  8. 23. Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 35 z 200810.7.2008

  8. 24. Konsultacja w sprawie immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 35 z 200810.7.2008

  8. 25. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego Ashleya Mote'a(art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 35 z 200810.7.2008

  8. 26. Projekt budżetu korygującego nr 4/2007 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 34 z 200810.7.2008

  8. 20. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 34 z 200810.7.2008

  8. 21. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich UE */***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 34 z 200810.7.2008

  8. 22. Corrigenda (nowy art. 250a Regulaminu PE) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 33 z 200810.7.2008

  8. 16. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 954/79) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 33 z 200810.7.2008

  8. 17. Kontrola działalności połowowej w Antarktyce * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 33 z 200810.7.2008

  8. 18. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 33 z 200810.7.2008

  8. 19. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 32 z 200810.7.2008

  8. 13. Nowa klasyfikacja statystyczna produktów według działalności (CPA) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 32 z 200810.7.2008

  8. 14. Badanie prób losowych dotyczące siły roboczej we Wspólnocie ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 32 z 200810.7.2008

  8. 15. Znakowanie efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 31 z 200810.7.2008

  8. 10. Ubezpieczenia bezpośrednie inne niż ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 31 z 200810.7.2008

  8. 11. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 31 z 200810.7.2008

  8. 12. Reasekuracja (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 30 z 200810.7.2008

  8. 7. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Azerbejdżan w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 30 z 200810.7.2008

  8. 8. Zawarcie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Gruzja w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 30 z 200810.7.2008

  8. 9. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 29 z 200810.7.2008

  8. 4. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 29 z 200810.7.2008

  8. 5. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 29 z 200810.7.2008

  8. 6. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Armenia w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 28 z 200810.7.2008

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C175E - 28 z 200810.7.2008

  8. 1. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 28 z 200810.7.2008

  8. 2. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów: Wkład wolontariatu w spójność ekonomiczną i społeczną (art. 118 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 28 z 200810.7.2008

  8. 3. Zawarcie protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE a Algierią w celu uwzględnienia rozszerzenia z dnia 1 maja 2004 r. *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C175E - 27 z 200810.7.2008

  6. Usługi finansowe 2005-2010 – Biała Księga (debata)

 • Dz. U. C175E - 27 z 200810.7.2008

  7. Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (debata)

 • Dz. U. C175E - 26 z 200810.7.2008

  5. Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***I (debata)

 • Dz. U. C175E - 25 z 200810.7.2008

  4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C175E - 24 z 200810.7.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C175E - 24 z 200810.7.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 24 z 200810.7.2008

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C175E - 24 z 200810.7.2008

  3. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C175E - 22 z 200810.7.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C175E - 21 z 200810.7.2008

  22. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) ***III (debata)

 • Dz. U. C175E - 21 z 200810.7.2008

  23. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 21 z 200810.7.2008

  24. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 20 z 200810.7.2008

  20. Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II (debata)

 • Dz. U. C175E - 20 z 200810.7.2008

  21. Rozpoznanie i wyznaczenie europejskiej infrastruktury krytycznej oraz ocena potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony * (debata)

 • Dz. U. C175E - 19 z 200810.7.2008

  17. Zarządzanie ryzykiem związanym z kukurydzą MON 863 (debata)

 • Dz. U. C175E - 19 z 200810.7.2008

  18. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR (debata)

 • Dz. U. C175E - 19 z 200810.7.2008

  19. Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej (debata)

 • Dz. U. C175E - 18 z 200810.7.2008

  16. Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina „Zdrowie” ***II — Środki mające na celu leczenie chorób układu krążenia (debata)

 • Dz. U. C175E - 17 z 200810.7.2008

  14. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C175E - 17 z 200810.7.2008

  15. Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I — Dodatki do żywności ***I — Enzymy spożywcze ***I — Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I (debata)

 • Dz. U. C175E - 16 z 200810.7.2008

  12. Kalendarz 2008

 • Dz. U. C175E - 16 z 200810.7.2008

  13. Porządek obrad

 • Dz. U. C175E - 11 z 200810.7.2008

  11. Petycje

 • Dz. U. C175E - 10 z 200810.7.2008

  8. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C175E - 10 z 200810.7.2008

  9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C175E - 10 z 200810.7.2008

  10. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C175E - 3 z 200810.7.2008

  7. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C175E - 2 z 200810.7.2008

  3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C175E - 2 z 200810.7.2008

  4. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C175E - 2 z 200810.7.2008

  5. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C175E - 2 z 200810.7.2008

  6. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C175E - 1 z 200810.7.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C175E - 1 z 200810.7.2008

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C175E - 1 z 200810.7.2008

  2. Oświadczenie Przewodniczącego

 • Dz. U. C175E - 0 z 200810.7.2008

  PROTOKÓŁ

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.