Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 178 POZ 22

Tytuł:

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2008 r.

Data ogłoszenia:2008-07-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 178 POZ 22

Strona 1 z 2
C 178/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2008

KOMISJA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUMENTU LIFE+ NA 2008 R. (2008/C 178/20) Komisja zaprasza podmioty zarejestrowane w Unii Europejskiej do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ w turze na 2008 r.

Wnioski Wnioski należy wypełniać na specjalnych formularzach. Formularze oraz wskazówki dotyczące składania wniosków, obejmujące szczegółowe wyjaśnienia dotyczące kwalifikacji i procedur znajdują się na stronie internetowej Komisji pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm Wnioski należy składać na płytach CD-ROM lub DVD w formacie PDF, w oparciu o zeskanowane formularze w formacie A4.

Beneficjenci Wnioski składają podmioty zarejestrowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, będące publicznymi lub prywatnymi organami, podmiotami lub instytucjami.

Niniejsze zaproszenie obejmuje następujące tematy: 1. LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna Główny cel: Ochrona, zachowanie, przywrócenie, obserwacja i ułatwianie funkcjonowania naturalnych systemów, siedlisk oraz dzikiej flory i fauny, w celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, w tym różnorodności zasobów genetycznych w UE do roku 2010.

2. LIFE+ Polityka środowiskowa i zarządzanie środowiskiem Główne cele: — Zmiany klimatu: Stabilizacja stężenia gazów cieplarnianych na poziomie zapobiegającym globalnemu ociepleniu o ponad 2 °C. — Woda: Przyczynienie się do poprawy jakości wody przez opracowanie opłacalnych środków zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego w celu opracowania pierwszego planu zarządzania dorzeczami na podstawie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (ramowa dyrektywa wodna) do roku 2009. — Powietrze: Osiągniecie poziomów jakości powietrza, które nie powodują znacznego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne czy zagrożenia dla nich. — Gleba: Ochrona i zapewnienie zrównoważonego wykorzystania gleby poprzez zachowanie jej funkcji, zapobieganie zagrożeniom dla gleby, łagodzenie ich skutków i rekultywację zniszczonej gleby. — Środowisko miejskie: Przyczynianie się do poprawy ekologiczności obszarów miejskich Europy. — Hałas: Przyczynianie się do rozwoju i realizacji polityki w zakresie hałasu w środowisku.

15.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 178/23

— Substancje chemiczne: Poprawa ochrony środowiska i zdrowia przed zagrożeniami związanymi z substancjami chemicznymi do roku 2020 przez wdrożenie prawodawstwa dotyczącego substancji chemicznych, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) i strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów. — Środowisko i zdrowie: Opracowanie bazy informacyjnej dla polityki w zakresie środowiska i zdrowia (plan działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004–2010). — Zasoby naturalne i odpady: Rozwój i realizacja polityki mającej na celu zapewnienie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami oraz ich zrównoważonego wykorzystania, poprawa ekologiczności produktów, zrównoważone modele produkcji i konsumpcji, zapobieganie powstawaniu odpadom, odzysk odpadów i recykling; Przyczynianie się do skutecznej realizacji strategii tematycznej w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu. — Lasy: Utworzenie, w szczególności w ramach sieci koordynacji UE, zwięzłej lecz szczegółowej bazy informacji istotnych dla polityki dotyczącej lasów w odniesieniu do zmian klimatu (wpływ na ekosystemy leśne, jego łagodzenie, efekty zastąpienia), różnorodności biologicznej (informacja podstawowa i chronione obszary leśne), pożarów lasów, stanu lasów i ich funkcji ochronnych (woda, gleba i infrastruktura), a także przyczynianie się do ochrony lasów przed pożarami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 178 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C178 - 29 z 200815.7.2008

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady — Wniosek państwa członkowskiego

 • Dz. U. C178 - 28 z 200815.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C178 - 27 z 200815.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5217 — Gefa/Pema) (1)

 • Dz. U. C178 - 26 z 200815.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5256 — Burani/3i/APB) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C178 - 25 z 200815.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta) (1)

 • Dz. U. C178 - 21 z 200815.7.2008

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Otwarty konkurs — Nr ref. CONS/AD/432 — Administrator

 • Dz. U. C178 - 20 z 200815.7.2008

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Otwarty konkurs — Nr ref. CONS/AD/431 — Administrator

 • Dz. U. C178 - 19 z 200815.7.2008

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Konkurs otwarty — Nr ref. CONS/AD/430 — Administrator

 • Dz. U. C178 - 17 z 200815.7.2008

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 92/75/EWG w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego (1)

 • Dz. U. C178 - 15 z 200815.7.2008

  Publikacja decyzji państw członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

 • Dz. U. C178 - 11 z 200815.7.2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C178 - 10 z 200815.7.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C178 - 9 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) (1)

 • Dz. U. C178 - 8 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP) (1)

 • Dz. U. C178 - 8 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering) (1)

 • Dz. U. C178 - 7 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix) (1)

 • Dz. U. C178 - 7 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV) (1)

 • Dz. U. C178 - 6 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express) (1)

 • Dz. U. C178 - 6 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM) (1)

 • Dz. U. C178 - 5 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5108 — Sofinco/Agos) (1)

 • Dz. U. C178 - 5 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) (1)

 • Dz. U. C178 - 4 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD) (1)

 • Dz. U. C178 - 4 z 200815.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) (1)

 • Dz. U. C178 - 1 z 200815.7.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.