Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 194 POZ 20

Tytuł:

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5195 — Pfizer/SP Assets) (1)

Data ogłoszenia:2008-07-31


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 194 POZ 20

C 194/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5195 — Pfizer/SP Assets)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

31.7.2008

(2008/C 194/12) 1. W dniu 22 lipca 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1) i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Pfizer Inc. („Pfizer”, Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad niektórymi rodzajami działalności przedsiębiorstwa Schering-Plough Corporation (Stany Zjednoczone) w branży zdrowia zwierząt („Aktywa SP”) w drodze zakupu aktywów. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku przedsiębiorstwa Pfizer: badania, opracowywanie, produkcja i sprzedaż produktów ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, — w przypadku aktywów SP: obejmujące całe terytorium EOG prawa do produktów ochrony zdrowia zwierząt w zakresie szczepionek dla świń przeciwko bakterii E. coli, szczepionek przeciwko influenzie i tężcowi koni, szczepionek przeciwko biegunce u nowo narodzonych zwierząt przeżuwających, szczepionek przeciwko bakteriom Clostridium u zwierząt przeżuwających, szczepionek przeciwko wściekliźnie, specjalistycznych produktów weterynaryjnych przeznaczonych dla zwierząt domowych, środków pasożytobójczych oraz przeciwzapalnych. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5195 — Pfizer/SP Assets, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 194 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C194 - 21 z 200831.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5281 — NBC/Blackstone/Bain/Landmark (Weather Business)) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C194 - 19 z 200831.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5235 — Sabanci/Verbund/Baskent) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C194 - 18 z 200831.7.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5249 — Edison/Hellenic Petroleum/JV) (1)

 • Dz. U. C194 - 15 z 200831.7.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C194 - 12 z 200831.7.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

 • Dz. U. C194 - 11 z 200831.7.2008

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C194 - 10 z 200831.7.2008

  Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 188 z 25.7.2008

 • Dz. U. C194 - 9 z 200831.7.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C194 - 7 z 200831.7.2008

  Porozumienie administracyjne pomiędzy Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Radą Unii Europejskiej

 • Dz. U. C194 - 5 z 200831.7.2008

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C194 - 4 z 200831.7.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5218 — Altor Fund II/Akers Group) (1)

 • Dz. U. C194 - 1 z 200831.7.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C194A - 1 z 200831.7.2008

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko: dyrektor

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.