Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 223 POZ 23

Tytuł:

Sprawa C-235/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Ried im Innkreis (Austria) w dniu 2 czerwca 2008 r. — Postępowanie karne przeciwko Rolandowi Langerowi

Data ogłoszenia:2008-08-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 223 POZ 23

30.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Pytania prejudycjalne

C 223/23

W zarzucie trzecim wnoszący odwołanie podnosi wreszcie naruszenie przez Sąd obowiązku uzasadniania wyroków oraz zasad niedyskryminacji oraz poszanowania prawa do obrony, jak również przeinaczenie okoliczności faktycznych przedstawionych Sądowi w celu ich oceny. Ten ostatni zarzut dzieli się na trzy części. W pierwszej części trzeciego zarzutu wnoszący odwołanie podnosi, że Sąd naruszył zarówno zasadę niedyskryminacji, jak również ciążący na nim obowiązek uzasadnienia oraz reguły postępowania dowodowego, uznając, że znajomość przez niektórych uczestników konkursu dokumentu, na którym opierał się egzamin pisemny, nie stanowiła naruszenia zasady niedyskryminacji i nie obligując drugiej strony postępowania do przedstawienia konkretnych dowodów na brak dyskryminacji związanej z tą okolicznością. W drugiej części tego samego zarzutu wnoszący odwołanie podnosi naruszenie zasady niedyskryminacji i przeinaczenie okoliczności faktycznych przedstawionych Sądowi w celu ich oceny w zakresie, w którym Sąd uznał, że skład komisji konkursowej był wystarczająco stabilny, aby zapewnić porównanie i obiektywną ocenę kandydatów, podczas gdy akta sprawy, przeciwnie, wskazywały na brak wystarczającej stabilności składu tej komisji konkursowej oraz że druga strona postępowania nie przekazała Sądowi wielu zasadniczych informacji dotyczących okoliczności faktycznych. Wreszcie w trzeciej części tego zarzutu wnoszący odwołanie podnosi kolejne naruszenie zasady niedyskryminacji oraz reguł postępowania dowodowego, jak również naruszenie prawa do obrony związane z opinią Sądu co do bezstronności członków komisji konkursowej.

1. Czy art. 43 WE (Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w brzmieniu z dnia 2 października 1997 r., ostatnio zmienionego traktatem o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej z dnia 25 kwietnia 2005 r., Dz.U. L 157, s. 11) należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisowi prawa, zgodnie z którym gry losowe w kasynach mogą być organizowane wyłącznie przez spółki w formie spółek akcyjnych z siedzibą na terytorium danego państwa członkowskiego i w ten sposób wymaga utworzenia lub nabycia spółki kapitałowej mającej siedzibę w tym państwie członkowskim 2. Czy art. 43 WE i art. 49 WE należy interpretować w ten sposób, że zakazują one krajowego monopolu w zakresie określonych gier losowych, takich jak na przykład gry losowe w kasynach, jeżeli dane państwo członkowskie nie prowadzi spójnej i systematycznej polityki dotyczącej ograniczenia gier losowych, ponieważ organizatorzy będący posiadaczami koncesji krajowych zachęcają do udziału w grach losowych — takich jak państwowe zakłady sportowe i gry liczbowe — i prowadzą w tym zakresie działania reklamowe (telewizja, gazety, czasopisma), przy czym reklama polega nawet na tym, że na krótko przed losowaniem w zamian za kupon zakładu oferowana jest wypłata gotówki [„TOI TOI TOI — Glaub' ans Glück” („trzymamy kciuki — uwierz w szczęście”)] 3. Czy art. 43 WE i art. 49 WE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi prawa, zgodnie z którym wszystkie przewidziane w krajowym prawie dotyczącym gier losowych koncesje na prowadzenie gier losowych i kasyn są udzielane na okres 15 lat, na podstawie przepisu, który wyłącza z przetargu (niepochodzących z danego państwa członkowskiego) konkurentów z obszaru Wspólnoty

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Ried im Innkreis (Austria) w dniu 2 czerwca 2008 r. — Postępowanie karne przeciwko Rolandowi Langerowi (Sprawa C-235/08) (2008/C 223/35)

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 4 czerwca 2008 r. — Swiss Re Germany Holding GmbH przeciwko Finanzamt München für Körperschaften (Sprawa C-242/08)

Język postępowania: niemiecki (2008/C 223/36) Sąd krajowy Landesgericht Ried im Innkreis Język postępowania: niemiecki

Strona w postępowaniu przed sądem krajowym Roland Langer

Sąd krajowy Bundesfinanzhof

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 223 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C223 - 63 z 200830.8.2008

  Sprawa F-60/08: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2008 r. — Z przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 63 z 200830.8.2008

  Sprawa F-62/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 lutego 2008 r. — Ghem przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 63 z 200830.8.2008

  Sprawa F-64/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 2 kwietnia 2008 r. — S przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C223 - 63 z 200830.8.2008

  Sprawa F-68/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 6 marca 2008 r. — Gering przeciwko Europolowi

 • Dz. U. C223 - 62 z 200830.8.2008

  Sprawa F-136/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Służba publiczna — Urzędnicy — Uprzednie zażalenie — Brak — Termin do wniesienia skargi — Przekroczenie terminu — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 62 z 200830.8.2008

  Sprawa F-54/08: Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2008 r. — Bernard przeciwko Europolowi

 • Dz. U. C223 - 62 z 200830.8.2008

  Sprawa F-59/08: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2008 r. — Klug przeciwko Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. C223 - 61 z 200830.8.2008

  Sprawa F-123/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 czerwca 2008 r. — Timmer przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Termin do wniesienia zażalenia — Nowa okoliczność faktyczna — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 61 z 200830.8.2008

  Sprawa F-78/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 kwietnia 2008 r. — Boudova i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Grupa zaszeregowania — Członkowie personelu pomocniczego powołani na urzędników — Konkurs opublikowany przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Akt niekorzystny — Dopuszczalność skargi)

 • Dz. U. C223 - 61 z 200830.8.2008

  Sprawa F-108/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Służba publiczna — Urzędnicy — Artykuł 44 § 1 lit. c) regulaminu Sądu Pierwszej Instancji — Zwięzłe przedstawienie zarzutów w skardze — Brak uprzedniego zażalenia — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 60 z 200830.8.2008

  Sprawa F-60/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Vande Velde przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownik kontraktowy — Zażalenie złożone po terminie — Skarga oczywiście niedopuszczalna)

 • Dz. U. C223 - 60 z 200830.8.2008

  Sprawa F-63/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Arana de la Cal przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownik kontraktowy — Zażalenie złożone po terminie — Skarga oczywiście niedopuszczalna)

 • Dz. U. C223 - 59 z 200830.8.2008

  Sprawa T-92/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 59 z 200830.8.2008

  Sprawa T-93/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 59 z 200830.8.2008

  Sprawa T-119/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 59 z 200830.8.2008

  Sprawa T-122/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 58 z 200830.8.2008

  Sprawa T-492/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 lipca 2008 r. — Jungbunzlauer i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 58 z 200830.8.2008

  Sprawa T-67/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 lipca 2008 r. — Elini przeciwko OHIM — Rolex (Elini)

 • Dz. U. C223 - 58 z 200830.8.2008

  Sprawa T-237/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — CityLine Hungary przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 58 z 200830.8.2008

  Sprawa T-87/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 58 z 200830.8.2008

  Sprawa T-88/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 58 z 200830.8.2008

  Sprawa T-91/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 57 z 200830.8.2008

  Sprawa T-274/08: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 57 z 200830.8.2008

  Sprawa T-275/08: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 56 z 200830.8.2008

  Sprawa T-265/08: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2008 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 55 z 200830.8.2008

  Sprawa T-262/08: Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2008 r. — Canon Communications LLC przeciwko OHIM

 • Dz. U. C223 - 55 z 200830.8.2008

  Sprawa T-263/08: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2008 r. — Becker Flugfunkwerk GmbH przeciwko OHIM — Herman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS)

 • Dz. U. C223 - 54 z 200830.8.2008

  Sprawa T-258/08: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2008 r. — Rath przeciwko OHIM — Portela & Ca. (DIACOR)

 • Dz. U. C223 - 54 z 200830.8.2008

  Sprawa T-260/08: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2008 r. — Indo Internacional przeciwko OHIM — Visual (VISUAL MAP)

 • Dz. U. C223 - 53 z 200830.8.2008

  Sprawa T-254/08: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2008 r. — Associazione Giullemanidallajuve przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 53 z 200830.8.2008

  Sprawa T-257/08: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2008 r. — Biotronik przeciwko OHIM (BioMonitor)

 • Dz. U. C223 - 52 z 200830.8.2008

  Sprawa T-248/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 16 kwietnia 2008 r. w sprawie F-73/07, Doktor przeciwko Radzie, wniesione w dniu 23 czerwca 2008 r. przez Františka Doktora

 • Dz. U. C223 - 52 z 200830.8.2008

  Sprawa T-251/08: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2008 r. — Vion przeciwko OHIM (PASSION FOR BETTER FOOD)

 • Dz. U. C223 - 51 z 200830.8.2008

  Sprawa T-244/08: Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2008 r. — Konsum Nord przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 51 z 200830.8.2008

  Sprawa T-245/08: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2008 r. — Iranian Tobacco przeciwko OHIM — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

 • Dz. U. C223 - 50 z 200830.8.2008

  Sprawa T-238/08: Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Gminie Valbonne

 • Dz. U. C223 - 49 z 200830.8.2008

  Sprawa T-231/08: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2008 r. — Asenbaum Fine Arts Ltd. przeciwko OHIM (WIENER WERKSTÄTTE)

 • Dz. U. C223 - 49 z 200830.8.2008

  Sprawa T-233/08: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2008 r. — MPDV Mikrolab przeciwko OHIM (ROI ANALYZER)

 • Dz. U. C223 - 49 z 200830.8.2008

  Sprawa T-236/08: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2008 r. — HPA przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 48 z 200830.8.2008

  Sprawa T-230/08: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2008 r. — Asenbaum Fine Arts przeciwko OHIM (WIENER WERKSTÄTTE)

 • Dz. U. C223 - 47 z 200830.8.2008

  Sprawa T-225/08: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2008 r. — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel przeciwko OHIM — Schwarzbräu (ALASKA)

 • Dz. U. C223 - 47 z 200830.8.2008

  Sprawa T-226/08: Skarga wniesiona w dniu 13 stycznia 2008 r. — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH przeciwko OHIM (Alaska)

 • Dz. U. C223 - 46 z 200830.8.2008

  Sprawa T-222/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Sanatur przeciwko OHIM — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

 • Dz. U. C223 - 46 z 200830.8.2008

  Sprawa T-223/08: Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2008 r. — Iranian Tobacco przeciwko OHIM — AD Bulgartabac (Bahman)

 • Dz. U. C223 - 45 z 200830.8.2008

  Sprawa T-208/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 — Gosselin World Wide Moving przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 45 z 200830.8.2008

  Sprawa T-221/08: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2008 r. — Strack przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 44 z 200830.8.2008

  Sprawa T-451/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lipca 2008 r. — WellBiz przeciwko OHIM — Wild (WELLBIZ) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C223 - 44 z 200830.8.2008

  Sprawa T-9/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2008 r. — Volkswagen przeciwko OHIM (Sylwetka samochodu ze światłami) (Wspólnotowy znak towarowy — Zrzeczenie się rejestracji krajowej — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C223 - 43 z 200830.8.2008

  Sprawa T-12/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2008 r. — Polimeri Europa przeciwko Komisji (Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C223 - 43 z 200830.8.2008

  Sprawa T-30/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 czerwca 2008 r. — Denka International przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2006/92/WE — Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dichlorfosu — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 43 z 200830.8.2008

  Sprawy połączone od T-354/07 do T-356/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — Pfizer przeciwko OHIM — Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN) (Wspólnotowy znak towarowy — Wniosek o stwierdzenie nieważności — Wygaśnięcie — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C223 - 42 z 200830.8.2008

  Sprawa T-358/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 lipca 2008 r. — Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Skarga wniesiona przez przedsiębiorstwo wymienione w motywach decyzji, która nie została do niego skierowana — Brak legitymacji czynnej — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 42 z 200830.8.2008

  Sprawa T-366/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lipca 2008 r. — Calebus przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Decyzja 2006/613/WE — Wykaz terenów śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego mających znaczenie dla Wspólnoty — Akt podlegający zaskarżeniu — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 41 z 200830.8.2008

  Sprawa T-323/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lipca 2008 r. — Fresyga przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Decyzja 2006/613/WE — Wykaz terenów śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego mających znaczenie dla Wspólnoty — Akt podlegający zaskarżeniu — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 41 z 200830.8.2008

  Sprawa T-345/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lipca 2008 r. — Complejo Agrícola przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Decyzja 2006/613/WE — Wykaz terenów śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego mających znaczenie dla Wspólnoty — Akt podlegający zaskarżeniu — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 40 z 200830.8.2008

  Sprawy połączone T-433/03, T-434/03, T-367/04 i T-244/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — Gibtelecom przeciwko Komisji (Konkurencja — Telekomunikacja — Decyzje w sprawie umorzenia skarg składanych na podstawie art. 86 WE — Brak zajęcia przez Komisję stanowiska w przedmiocie skarg na podstawie art. 86 WE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga na bezczynność — Zniknięcie przedmiotu sporu w toku postępowania — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C223 - 40 z 200830.8.2008

  Sprawa T-322/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lipca 2008 r. — Espinosa Labella i.in. przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Decyzja 2006/613/WE — Wykaz terenów śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego mających znaczenie dla Wspólnoty — Akt podlegający zaskarżeniu — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 39 z 200830.8.2008

  Sprawa C-334/08: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C223 - 39 z 200830.8.2008

  Sprawa C-332/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Josef Holzinger przeciwko Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

 • Dz. U. C223 - 38 z 200830.8.2008

  Sprawa C-321/08: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C223 - 38 z 200830.8.2008

  Sprawa C-322/08: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C223 - 38 z 200830.8.2008

  Sprawa C-326/08: Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C223 - 37 z 200830.8.2008

  Sprawa C-308/08: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C223 - 37 z 200830.8.2008

  Sprawa C-312/08: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. C223 - 37 z 200830.8.2008

  Sprawa C-313/08: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C223 - 36 z 200830.8.2008

  Sprawa C-300/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 23 kwietnia 2008 r. w sprawie T-35/07 Leche Celta przeciwko OHIM, wniesione w dniu 7 lipca 2008 r. przez Leche Celata, S.L.

 • Dz. U. C223 - 36 z 200830.8.2008

  Sprawa C-306/08: Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C223 - 35 z 200830.8.2008

  Sprawa C-297/08: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C223 - 35 z 200830.8.2008

  Sprawa C-298/08: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C223 - 34 z 200830.8.2008

  Sprawa C-293/08: Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C223 - 34 z 200830.8.2008

  Sprawa C-296/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Montpellier (Francja) w dniu 3 lipca 2008 r. — Ministère public przeciwko Ignaciowi Pédrowi Santestebanowi Goicoechei

 • Dz. U. C223 - 33 z 200830.8.2008

  Sprawa C-286/08: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C223 - 33 z 200830.8.2008

  Sprawa C-289/08: Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C223 - 32 z 200830.8.2008

  Sprawa C-283/08: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C223 - 32 z 200830.8.2008

  Sprawa C-284/08: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. C223 - 31 z 200830.8.2008

  Sprawa C-280/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w powiększonym składzie) wydanego w dniu 10 kwietnia 2008 r. w sprawie T-271/03 Deutsche Telekom przeciwko Komisji, wniesione w dniu 26 czerwca 2008 r. przez Deutsche Telekom AG

 • Dz. U. C223 - 30 z 200830.8.2008

  Sprawa C-278/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 26 czerwca 2008 r. — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH przeciwko Günter Guni i trekking.at Reisen GmbH

 • Dz. U. C223 - 30 z 200830.8.2008

  Sprawa C-279/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 10 kwietnia 2008 r. w sprawie T-233/04, Królestwo Niderlandów wspierane przez Republikę Federalną Niemiec przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 25 czerwca 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C223 - 29 z 200830.8.2008

  Sprawa C-277/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Hiszpania) w dniu 26 czerwca 2008 r. — Francisco Vicente Pereda przeciwko Madrid Movilidad S.A.

 • Dz. U. C223 - 28 z 200830.8.2008

  Sprawa C-275/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C223 - 27 z 200830.8.2008

  Sprawa C-268/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 16 kwietnia 2008 r. w sprawie T-486/04, Michail przeciwko Komisji, wniesione w dniu 24 czerwca 2008 r. przez Christosa Michaila

 • Dz. U. C223 - 27 z 200830.8.2008

  Sprawa C-271/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C223 - 26 z 200830.8.2008

  Sprawa C-255/08: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C223 - 26 z 200830.8.2008

  Sprawa C-258/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 18 czerwca 2008 r. — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. i Ladbrokes International Ltd. przeciwko Stichting de Nationale Sporttotalisator

 • Dz. U. C223 - 25 z 200830.8.2008

  Sprawa C-250/08: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C223 - 25 z 200830.8.2008

  Sprawa C-253/08: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C223 - 24 z 200830.8.2008

  Sprawa C-247/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (Niemcy) w dniu 9 czerwca 2008 r. — Gaz de France — Berliner Investissement SA przeciwko Bundeszentralamt für Steuern

 • Dz. U. C223 - 23 z 200830.8.2008

  Sprawa C-242/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 4 czerwca 2008 r. — Swiss Re Germany Holding GmbH przeciwko Finanzamt München für Körperschaften

 • Dz. U. C223 - 22 z 200830.8.2008

  Sprawa C-231/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 12 marca 2008 r. w sprawie T-100/04, Massimo Giannini przeciwko Komisji, wniesione w dniu 29 maja 2008 r. przez Massimo Giannini'ego

 • Dz. U. C223 - 21 z 200830.8.2008

  Sprawa C-229/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Niemcy) w dniu 28 maja 2008 r. — Colin Wolf przeciwko Stadt Frankfurt am Main

 • Dz. U. C223 - 20 z 200830.8.2008

  Sprawa C-227/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Salamanca (Hiszpania) w dniu 26 maja 2008 r. — Eva Martín Martín przeciwko EDP Editores, S.L. oraz Juan Caballo Bueno

 • Dz. U. C223 - 19 z 200830.8.2008

  Sprawa C-195/08 PPU: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas) — Postępowanie zainicjowane przez Ingę Rinau (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń — Wykonywanie w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Wniosek o nieuznanie orzeczenia o powrocie dziecka bezprawnie zatrzymanego innym państwie członkowskim — Pilny tryb prejudycjalny)

 • Dz. U. C223 - 19 z 200830.8.2008

  Sprawa C-214/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 11 marca 2008 r. w sprawie T-301/05, Guigard przeciwko Komisji, wniesione w dniu 22 maja 2008 r. przez Philippe'a Guigarda

 • Dz. U. C223 - 18 z 200830.8.2008

  Sprawa C-543/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/73/WE — Równe traktowanie mężczyzn i kobiet — Dostęp do zatrudnienia — Kształcenie i awans zawodowy — Warunki pracy — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C223 - 18 z 200830.8.2008

  Sprawa C-66/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Stuttgart — Niemcy) — Postępowanie dotyczące wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko Szymonowi Kozłowskiemu (Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW — Europejski nakaz aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi — Artykuł 4 pkt 6 — Fakultatywna odmowa wykonania europejskiego nakazu aresztowania — Wykładnia pojęć „miejsce zamieszkania” i „przebywanie” w państwie członkowskim wykonania nakazu)

 • Dz. U. C223 - 17 z 200830.8.2008

  Sprawa C-510/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 68/414/EWG — Obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów produktów ropopochodnych — Naruszenie)

 • Dz. U. C223 - 16 z 200830.8.2008

  Sprawa C-311/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 89/105 WE — Włączenie produktów leczniczych przeznaczonych do użytku przez człowieka w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych — Wykaz produktów leczniczych objętych krajowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych ustanawiający trzy kategorie produktów różniących się w zakresie warunków refundacji — Termin wydania decyzji w sprawie umieszczenia produktu leczniczego kategoriach wykazu umożliwiających najkorzystniejsze warunki refundacji)

 • Dz. U. C223 - 16 z 200830.8.2008

  Sprawa C-426/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Rzeczpospolita Polska) — Dariusz Krawczyński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Białymstoku (Podatki wewnętrzne — Podatki od pojazdów samochodowych — Podatek akcyzowy — Pojazdy używane — Przywóz)

 • Dz. U. C223 - 15 z 200830.8.2008

  Sprawa C-226/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy)) — Flughafen Köln/Bonn GmbH przeciwko Hauptzollamt Köln (Dyrektywa 2003/96/WE — Wspólnotowe przepisy ramowe dotyczące opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej — Artykuł 14 ust. 1 lit. a) — Zwolnienie produktów energetycznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej — Możliwość opodatkowania ze względów polityki ochrony środowiska — Bezpośrednia skuteczność zwolnienia)

 • Dz. U. C223 - 15 z 200830.8.2008

  Sprawa C-307/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 10 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 89/48/EWG — Uznawanie dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego trwających co najmniej trzy lata — Nieuznawanie dyplomów dostępu do zawodu farmaceuty specjalizującego się w biomedycynie — Brak transpozycji)

 • Dz. U. C223 - 14 z 200830.8.2008

  Sprawa C-173/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Niemcy) — Emirates Airlines Direktion für Deutschland przeciwko Dietherowi Schenkelowi (Transport lotniczy — Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 — Odszkodowanie dla pasażerów za odwołanie lotu — Zakres stosowania — Artykuł 3 ust. 1 lit. a) — Pojęcie „lot”)

 • Dz. U. C223 - 14 z 200830.8.2008

  Sprawa C-207/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 43 WE i 56 WE — Ustawodawstwo krajowe ustanawiające obowiązek uzyskania uprzedniego pozwolenia na nabycie udziałów w spółkach wykonujących działalność regulowaną w sektorze energetycznym oraz aktywów niezbędnych w celu wykonywania tej działalności)

 • Dz. U. C223 - 13 z 200830.8.2008

  Sprawy połączone od C-152/07 do C-154/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07) przeciwko Bundesrepublik Deutschland (Sektor komunikacji — Sieci i usługi — Zrównoważenie taryf — Artykuł 4c dyrektywy 90/388/EWG — Artykuł 7 ust. 2 dyrektywy 97/33/WE — Artykuł 12 ust. 7 dyrektywy 98/61/WE — Organ regulacyjny — Bezpośrednia skuteczność dyrektyw — Sytuacja o charakterze trójkąta)

 • Dz. U. C223 - 12 z 200830.8.2008

  Sprawa C-71/07 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Franco Campoli przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich i Radzie Unii Europejskiej (Odwołanie — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Emerytura — Zastosowanie współczynnika korygującego obliczonego na podstawie średnich kosztów utrzymania w państwie miejsca zamieszkania — System przejściowy ustanowiony rozporządzeniem zmieniającym regulamin pracowniczy — Zarzut bezprawności)

 • Dz. U. C223 - 12 z 200830.8.2008

  Sprawa C-94/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeitsgericht Bonn — Niemcy) — Andrea Raccanelli przeciwko Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (Artykuł 39 WE — Pojęcie „pracownika” — Pozarządowa organizacja pożytku publicznego — Stypendium doktoranckie — Umowa o pracę — Przesłanki)

 • Dz. U. C223 - 11 z 200830.8.2008

  Sprawa C-33/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Dâmbovița — Roumanie) — Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București przeciwko Gheorghe Jipie (Obywatelstwo Unii — Artykuł 18 WE — Dyrektywa 2004/38/WE — Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich)

 • Dz. U. C223 - 11 z 200830.8.2008

  Sprawa C-54/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidshof te Brussel — Belgia) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko Firma Feryn NV (Dyrektywa 2000/43/WE — Dyskryminujące kryteria doboru pracowników — Ciężar dowodu — Sankcje)

 • Dz. U. C223 - 10 z 200830.8.2008

  Sprawa C-500/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di Genova — Włochy) — Corporación Dermoestética SA przeciwko To Me Group Advertising Media (Artykuły 3, ust. 1, lit. g) WE, 4 WE, 10 WE, 43 WE, 49 WE, 81 WE, 86 WE i 98 WE — Uregulowania krajowe zakazujące reklamy dotyczącej zabiegów leczniczo-chirurgicznych w zakresie zabiegów estetycznych)

 • Dz. U. C223 - 10 z 200830.8.2008

  Sprawa C-521/06 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Athinaïki Techniki AE przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Odwołanie — Pomoc państwa — Pomoc przyznana konsorcjum Hyatt Regency przez Republikę Grecką — Skarga do Komisji — Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie skargi do Komisji — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — Artykuły 4, 13 i 20 — Pojęcie „aktu zaskarżalnego” w rozumieniu art. 230 WE)

 • Dz. U. C223 - 9 z 200830.8.2008

  Sprawa C-484/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Pierwsza i szósta dyrektywa VAT — Zasada neutralności podatkowej i proporcjonalności — Zasady dotyczące zaokrąglania kwot podatku VAT — Zaokrąglanie w dół od poszczególnego artykułu)

 • Dz. U. C223 - 9 z 200830.8.2008

  Sprawa C-488/06 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — L & D SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Julius Sämann Ltd (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 73 — Graficzny znak towarowy „Aire Limpio” — Wspólnotowy, krajowe i międzynarodowe graficzne znaki towarowe przedstawiające choinkę z odmiennymi nazwami — Sprzeciw uprawnionego — Częściowa odmowa rejestracji — Stwierdzenie występowania szczególnego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego na podstawie dowodów dotyczących innego znaku)

 • Dz. U. C223 - 8 z 200830.8.2008

  Sprawa C-448/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Köln — Niemcy) — cp-Pharma Handels GmbH przeciwko Bundesrepublik Deutschland (Odesłanie prejudycjalne — Ważność rozporządzenia (WE) nr 1873/2003 — Weterynaryjne produkty lecznicze — Rozporządzenie (EWG) nr 277/90 — Maksymalne limity pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego — Progesteron — Ograniczenie stosowania — Dyrektywa 96/22/WE)

 • Dz. U. C223 - 7 z 200830.8.2008

  Sprawa C-347/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Włochy) — ASM Brescia SpA przeciwko Comune di Rodengo Saiano (Artykuły 43 WE, 49 WE i 86 WE — Koncesja na publiczne usługi dystrybucji gazu — Dyrektywa 2003/55 — Wcześniejsze rozwiązanie z upływem okresu przejściowego — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa)

 • Dz. U. C223 - 7 z 200830.8.2008

  Sprawa C-413/06 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 10 lipca 2008 r. — Bertelsmann AG, Sony Corporation of America przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, międzynarodowe stowarzyszenie), Sony BMG Music Entertainment BV (Odwołanie — Konkurencja — Kontrola koncentracji przedsiębiorstw — Wspólne przedsiębiorstwo Sony BMG — Skarga skierowana przeciwko stwierdzeniu nieważności decyzji Komisji uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem — Kontrola sądowa — Zakres — Wymogi dowodowe — Rola pisma w sprawie przedstawienia zarzutów — Wzmocnienie lub stworzenie zbiorowej pozycji dominującej — Uzasadnienie decyzji zezwalających na przeprowadzenie koncentracji — Wykorzystanie poufnych informacji)

 • Dz. U. C223 - 6 z 200830.8.2008

  Sprawa C-303/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Employment Tribunal — Zjednoczone Królestwo) — S. Coleman przeciwko Attridge Law, Steve Law (Polityka społeczna — Dyrektywa 2000/78/WE — Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy — Artykuły 1, 2 ust. 1, 2 lit. a) i art. 2 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 lit. c) — Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na niepełnosprawność — Molestowanie związane z niepełnosprawnością — Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, który sam nie jest niepełnosprawny, lecz ma niepełnosprawne dziecko — Włączenie — Ciężar dowodu)

 • Dz. U. C223 - 5 z 200830.8.2008

  Sprawa C-207/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat Salzburg — Aigen — Austria) — Schwaninger Martin, Viehhandel — Viehexport przeciwko Zollamt Salzburg, Erstattungen (Rozporządzenie (WE) nr 615/98 — Refundacje wywozowe — Dobrostan żywego bydła podczas transportu — Dyrektywa 91/628/EWG — Stosowanie przepisów dotyczących ochrony zwierząt podczas transportu — Przepisy dotyczące czasu trwania transportu i okresów odpoczynku oraz transportu morskiego bydła do miejsca przeznaczenia poza obszarem Wspólnoty — Karmienie i pojenie zwierząt podczas przewozu)

 • Dz. U. C223 - 4 z 200830.8.2008

  Sprawa C-132/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 10 WE — Szósta dyrektywa VAT — Obowiązki w systemie wewnętrznym — Kontrola czynności podlegających opodatkowaniu — Abolicja podatkowa)

 • Dz. U. C223 - 4 z 200830.8.2008

  Sprawa C-206/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Groningen — Niderlandy) — Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV przeciwko Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Rynek wewnętrzny energii elektrycznej — Uregulowanie krajowe umożliwiające pobieranie dopłaty do ceny przesyłu energii elektrycznej na rzecz wyznaczonej przez ustawodawcę spółki zobowiązanej do pokrycia kosztów osieroconych — Opłaty o skutku równoważnym do ceł — Dyskryminacyjne podatki wewnętrzne — Pomoc przyznana przez państwa członkowskie)

 • Dz. U. C223 - 3 z 200830.8.2008

  Sprawa C-371/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/50/EWG — Artykuł 11 i art. 15 ust. 2 — Zamówienia publiczne na usługi — Udzielenie zamówienia na usługi informatyczne przez gminę Mantova (Włochy) — Bezpośrednie udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu)

 • Dz. U. C223 - 3 z 200830.8.2008

  Sprawa C-389/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 43 WE i 49 WE — Swoboda przedsiębiorczości i swobodne świadczenie usług — Zdrowie zwierząt — Stacja sztucznego unasienniania bydła — Uregulowanie krajowe przyznające zatwierdzonym stacjom wyłączne prawo świadczenia usługi sztucznego unasienniania bydła na określonym terytorium i uzależniające wydanie licencji inseminatora od zawarcia umowy z jedną z tych stacji)

 • Dz. U. C223 - 2 z 200830.8.2008

  Sprawa C-51/05 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (Odwołanie — Wspólna organizacja rynku wina — Pomoc dla gorzelnictwa — Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty — Termin przedawnienia — Początek biegu)

 • Dz. U. C223 - 1 z 200830.8.2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 209 z 15.8.2008.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.