Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 223 POZ 44

Tytuł:

Sprawa T-451/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lipca 2008 r. — WellBiz przeciwko OHIM — Wild (WELLBIZ) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

Data ogłoszenia:2008-08-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 223 POZ 44

C 223/44 Przedmiot sprawy

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2008

2) Strona skarżąca i strona pozwana zostają obciążone własnymi kosztami postępowania.

Trzy skargi na decyzje Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 czerwca 2007 r. (odpowiednio sprawy R 567/2006-1, R 566/2006-1 i R 565/2006-1), dotyczące postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności między Pfizer Ltd a Isdin, SA

(1) Dz.U. C 37 z 9.2.2008.

Sentencja postanowienia 1) Postępowanie zostaje umorzone. 2) Isdin, SA pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). Pfizer Ltd ponosi koszty własne.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2008 r. — Volkswagen przeciwko OHIM (Sylwetka samochodu ze światłami) (Sprawa T-9/08) (1) (Wspólnotowy znak towarowy — Zrzeczenie się rejestracji krajowej — Umorzenie postępowania) (2008/C 223/77)

(1) Dz.U. C 269 z 10.11.2007.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lipca 2008 r. — WellBiz przeciwko OHIM — Wild (WELLBIZ) (Sprawa T-451/07) (1) Strony (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania) (2008/C 223/76) Język postępowania: niemiecki

Język postępowania: niemiecki

Strona skarżąca: Volkswagen AG (Wolfsburg, Niemcy) przedstawiciele: adwokaci H.P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus i R. Jepsen) Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (przedstawiciel: D. Schneider, pełnomocnik)

Strony Przedmiot sprawy Strona skarżąca: WellBiz Verein (Eschen, Liechtenstein) (przedstawiciel: M. Schnetzer, adwokat) Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: S. Schäffner, pełnomocnik) Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: Rudolf Wild GmbH & Co. KG (Eppelheim, Niemcy) Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 listopada 2007 r. (sprawa R 1306/2007-4), dotyczącą, w zastosowaniu Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r., międzynarodowej rejestracji graficznego znaku towarowego przedstawiającego sylwetkę samochodu ze światłami.

Przedmiot Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 2 października 2007 r. (sprawa R 1575/2006-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między WellBiz Verein a Rudolf Wild GmbH & Co. KG.

Sentencja postanowienia 1) Postępowanie zostaje umorzone. 2) Strona skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 64 z 8.3.2008.

Sentencja 1) Postępowanie zostaje umorzone.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 223 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C223 - 63 z 200830.8.2008

  Sprawa F-60/08: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2008 r. — Z przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 63 z 200830.8.2008

  Sprawa F-62/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 lutego 2008 r. — Ghem przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 63 z 200830.8.2008

  Sprawa F-64/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 2 kwietnia 2008 r. — S przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C223 - 63 z 200830.8.2008

  Sprawa F-68/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 6 marca 2008 r. — Gering przeciwko Europolowi

 • Dz. U. C223 - 62 z 200830.8.2008

  Sprawa F-136/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Służba publiczna — Urzędnicy — Uprzednie zażalenie — Brak — Termin do wniesienia skargi — Przekroczenie terminu — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 62 z 200830.8.2008

  Sprawa F-54/08: Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2008 r. — Bernard przeciwko Europolowi

 • Dz. U. C223 - 62 z 200830.8.2008

  Sprawa F-59/08: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2008 r. — Klug przeciwko Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. C223 - 61 z 200830.8.2008

  Sprawa F-123/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 czerwca 2008 r. — Timmer przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Termin do wniesienia zażalenia — Nowa okoliczność faktyczna — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 61 z 200830.8.2008

  Sprawa F-78/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 kwietnia 2008 r. — Boudova i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Grupa zaszeregowania — Członkowie personelu pomocniczego powołani na urzędników — Konkurs opublikowany przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Akt niekorzystny — Dopuszczalność skargi)

 • Dz. U. C223 - 61 z 200830.8.2008

  Sprawa F-108/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Służba publiczna — Urzędnicy — Artykuł 44 § 1 lit. c) regulaminu Sądu Pierwszej Instancji — Zwięzłe przedstawienie zarzutów w skardze — Brak uprzedniego zażalenia — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 60 z 200830.8.2008

  Sprawa F-60/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Vande Velde przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownik kontraktowy — Zażalenie złożone po terminie — Skarga oczywiście niedopuszczalna)

 • Dz. U. C223 - 60 z 200830.8.2008

  Sprawa F-63/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Arana de la Cal przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownik kontraktowy — Zażalenie złożone po terminie — Skarga oczywiście niedopuszczalna)

 • Dz. U. C223 - 59 z 200830.8.2008

  Sprawa T-92/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 59 z 200830.8.2008

  Sprawa T-93/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 59 z 200830.8.2008

  Sprawa T-119/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 59 z 200830.8.2008

  Sprawa T-122/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 58 z 200830.8.2008

  Sprawa T-492/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 lipca 2008 r. — Jungbunzlauer i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 58 z 200830.8.2008

  Sprawa T-67/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 lipca 2008 r. — Elini przeciwko OHIM — Rolex (Elini)

 • Dz. U. C223 - 58 z 200830.8.2008

  Sprawa T-237/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — CityLine Hungary przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 58 z 200830.8.2008

  Sprawa T-87/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 58 z 200830.8.2008

  Sprawa T-88/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 58 z 200830.8.2008

  Sprawa T-91/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Cypr przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 57 z 200830.8.2008

  Sprawa T-274/08: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 57 z 200830.8.2008

  Sprawa T-275/08: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 56 z 200830.8.2008

  Sprawa T-265/08: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2008 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 55 z 200830.8.2008

  Sprawa T-262/08: Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2008 r. — Canon Communications LLC przeciwko OHIM

 • Dz. U. C223 - 55 z 200830.8.2008

  Sprawa T-263/08: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2008 r. — Becker Flugfunkwerk GmbH przeciwko OHIM — Herman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS)

 • Dz. U. C223 - 54 z 200830.8.2008

  Sprawa T-258/08: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2008 r. — Rath przeciwko OHIM — Portela & Ca. (DIACOR)

 • Dz. U. C223 - 54 z 200830.8.2008

  Sprawa T-260/08: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2008 r. — Indo Internacional przeciwko OHIM — Visual (VISUAL MAP)

 • Dz. U. C223 - 53 z 200830.8.2008

  Sprawa T-254/08: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2008 r. — Associazione Giullemanidallajuve przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 53 z 200830.8.2008

  Sprawa T-257/08: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2008 r. — Biotronik przeciwko OHIM (BioMonitor)

 • Dz. U. C223 - 52 z 200830.8.2008

  Sprawa T-248/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 16 kwietnia 2008 r. w sprawie F-73/07, Doktor przeciwko Radzie, wniesione w dniu 23 czerwca 2008 r. przez Františka Doktora

 • Dz. U. C223 - 52 z 200830.8.2008

  Sprawa T-251/08: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2008 r. — Vion przeciwko OHIM (PASSION FOR BETTER FOOD)

 • Dz. U. C223 - 51 z 200830.8.2008

  Sprawa T-244/08: Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2008 r. — Konsum Nord przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 51 z 200830.8.2008

  Sprawa T-245/08: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2008 r. — Iranian Tobacco przeciwko OHIM — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

 • Dz. U. C223 - 50 z 200830.8.2008

  Sprawa T-238/08: Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Gminie Valbonne

 • Dz. U. C223 - 49 z 200830.8.2008

  Sprawa T-231/08: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2008 r. — Asenbaum Fine Arts Ltd. przeciwko OHIM (WIENER WERKSTÄTTE)

 • Dz. U. C223 - 49 z 200830.8.2008

  Sprawa T-233/08: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2008 r. — MPDV Mikrolab przeciwko OHIM (ROI ANALYZER)

 • Dz. U. C223 - 49 z 200830.8.2008

  Sprawa T-236/08: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2008 r. — HPA przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 48 z 200830.8.2008

  Sprawa T-230/08: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2008 r. — Asenbaum Fine Arts przeciwko OHIM (WIENER WERKSTÄTTE)

 • Dz. U. C223 - 47 z 200830.8.2008

  Sprawa T-225/08: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2008 r. — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel przeciwko OHIM — Schwarzbräu (ALASKA)

 • Dz. U. C223 - 47 z 200830.8.2008

  Sprawa T-226/08: Skarga wniesiona w dniu 13 stycznia 2008 r. — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH przeciwko OHIM (Alaska)

 • Dz. U. C223 - 46 z 200830.8.2008

  Sprawa T-222/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Sanatur przeciwko OHIM — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

 • Dz. U. C223 - 46 z 200830.8.2008

  Sprawa T-223/08: Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2008 r. — Iranian Tobacco przeciwko OHIM — AD Bulgartabac (Bahman)

 • Dz. U. C223 - 45 z 200830.8.2008

  Sprawa T-208/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 — Gosselin World Wide Moving przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 45 z 200830.8.2008

  Sprawa T-221/08: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2008 r. — Strack przeciwko Komisji

 • Dz. U. C223 - 44 z 200830.8.2008

  Sprawa T-9/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2008 r. — Volkswagen przeciwko OHIM (Sylwetka samochodu ze światłami) (Wspólnotowy znak towarowy — Zrzeczenie się rejestracji krajowej — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C223 - 43 z 200830.8.2008

  Sprawa T-12/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2008 r. — Polimeri Europa przeciwko Komisji (Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C223 - 43 z 200830.8.2008

  Sprawa T-30/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 czerwca 2008 r. — Denka International przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2006/92/WE — Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dichlorfosu — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 43 z 200830.8.2008

  Sprawy połączone od T-354/07 do T-356/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — Pfizer przeciwko OHIM — Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN) (Wspólnotowy znak towarowy — Wniosek o stwierdzenie nieważności — Wygaśnięcie — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C223 - 42 z 200830.8.2008

  Sprawa T-358/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 lipca 2008 r. — Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Skarga wniesiona przez przedsiębiorstwo wymienione w motywach decyzji, która nie została do niego skierowana — Brak legitymacji czynnej — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 42 z 200830.8.2008

  Sprawa T-366/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lipca 2008 r. — Calebus przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Decyzja 2006/613/WE — Wykaz terenów śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego mających znaczenie dla Wspólnoty — Akt podlegający zaskarżeniu — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 41 z 200830.8.2008

  Sprawa T-323/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lipca 2008 r. — Fresyga przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Decyzja 2006/613/WE — Wykaz terenów śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego mających znaczenie dla Wspólnoty — Akt podlegający zaskarżeniu — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 41 z 200830.8.2008

  Sprawa T-345/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lipca 2008 r. — Complejo Agrícola przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Decyzja 2006/613/WE — Wykaz terenów śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego mających znaczenie dla Wspólnoty — Akt podlegający zaskarżeniu — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 40 z 200830.8.2008

  Sprawy połączone T-433/03, T-434/03, T-367/04 i T-244/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — Gibtelecom przeciwko Komisji (Konkurencja — Telekomunikacja — Decyzje w sprawie umorzenia skarg składanych na podstawie art. 86 WE — Brak zajęcia przez Komisję stanowiska w przedmiocie skarg na podstawie art. 86 WE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga na bezczynność — Zniknięcie przedmiotu sporu w toku postępowania — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C223 - 40 z 200830.8.2008

  Sprawa T-322/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lipca 2008 r. — Espinosa Labella i.in. przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Decyzja 2006/613/WE — Wykaz terenów śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego mających znaczenie dla Wspólnoty — Akt podlegający zaskarżeniu — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C223 - 39 z 200830.8.2008

  Sprawa C-334/08: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C223 - 39 z 200830.8.2008

  Sprawa C-332/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Josef Holzinger przeciwko Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

 • Dz. U. C223 - 38 z 200830.8.2008

  Sprawa C-321/08: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C223 - 38 z 200830.8.2008

  Sprawa C-322/08: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C223 - 38 z 200830.8.2008

  Sprawa C-326/08: Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C223 - 37 z 200830.8.2008

  Sprawa C-308/08: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C223 - 37 z 200830.8.2008

  Sprawa C-312/08: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. C223 - 37 z 200830.8.2008

  Sprawa C-313/08: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C223 - 36 z 200830.8.2008

  Sprawa C-300/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 23 kwietnia 2008 r. w sprawie T-35/07 Leche Celta przeciwko OHIM, wniesione w dniu 7 lipca 2008 r. przez Leche Celata, S.L.

 • Dz. U. C223 - 36 z 200830.8.2008

  Sprawa C-306/08: Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C223 - 35 z 200830.8.2008

  Sprawa C-297/08: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C223 - 35 z 200830.8.2008

  Sprawa C-298/08: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C223 - 34 z 200830.8.2008

  Sprawa C-293/08: Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C223 - 34 z 200830.8.2008

  Sprawa C-296/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Montpellier (Francja) w dniu 3 lipca 2008 r. — Ministère public przeciwko Ignaciowi Pédrowi Santestebanowi Goicoechei

 • Dz. U. C223 - 33 z 200830.8.2008

  Sprawa C-286/08: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C223 - 33 z 200830.8.2008

  Sprawa C-289/08: Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C223 - 32 z 200830.8.2008

  Sprawa C-283/08: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C223 - 32 z 200830.8.2008

  Sprawa C-284/08: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. C223 - 31 z 200830.8.2008

  Sprawa C-280/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w powiększonym składzie) wydanego w dniu 10 kwietnia 2008 r. w sprawie T-271/03 Deutsche Telekom przeciwko Komisji, wniesione w dniu 26 czerwca 2008 r. przez Deutsche Telekom AG

 • Dz. U. C223 - 30 z 200830.8.2008

  Sprawa C-278/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 26 czerwca 2008 r. — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH przeciwko Günter Guni i trekking.at Reisen GmbH

 • Dz. U. C223 - 30 z 200830.8.2008

  Sprawa C-279/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 10 kwietnia 2008 r. w sprawie T-233/04, Królestwo Niderlandów wspierane przez Republikę Federalną Niemiec przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 25 czerwca 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C223 - 29 z 200830.8.2008

  Sprawa C-277/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Hiszpania) w dniu 26 czerwca 2008 r. — Francisco Vicente Pereda przeciwko Madrid Movilidad S.A.

 • Dz. U. C223 - 28 z 200830.8.2008

  Sprawa C-275/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C223 - 27 z 200830.8.2008

  Sprawa C-268/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 16 kwietnia 2008 r. w sprawie T-486/04, Michail przeciwko Komisji, wniesione w dniu 24 czerwca 2008 r. przez Christosa Michaila

 • Dz. U. C223 - 27 z 200830.8.2008

  Sprawa C-271/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C223 - 26 z 200830.8.2008

  Sprawa C-255/08: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C223 - 26 z 200830.8.2008

  Sprawa C-258/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 18 czerwca 2008 r. — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. i Ladbrokes International Ltd. przeciwko Stichting de Nationale Sporttotalisator

 • Dz. U. C223 - 25 z 200830.8.2008

  Sprawa C-250/08: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C223 - 25 z 200830.8.2008

  Sprawa C-253/08: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C223 - 24 z 200830.8.2008

  Sprawa C-247/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (Niemcy) w dniu 9 czerwca 2008 r. — Gaz de France — Berliner Investissement SA przeciwko Bundeszentralamt für Steuern

 • Dz. U. C223 - 23 z 200830.8.2008

  Sprawa C-235/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Ried im Innkreis (Austria) w dniu 2 czerwca 2008 r. — Postępowanie karne przeciwko Rolandowi Langerowi

 • Dz. U. C223 - 23 z 200830.8.2008

  Sprawa C-242/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 4 czerwca 2008 r. — Swiss Re Germany Holding GmbH przeciwko Finanzamt München für Körperschaften

 • Dz. U. C223 - 22 z 200830.8.2008

  Sprawa C-231/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 12 marca 2008 r. w sprawie T-100/04, Massimo Giannini przeciwko Komisji, wniesione w dniu 29 maja 2008 r. przez Massimo Giannini'ego

 • Dz. U. C223 - 21 z 200830.8.2008

  Sprawa C-229/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Niemcy) w dniu 28 maja 2008 r. — Colin Wolf przeciwko Stadt Frankfurt am Main

 • Dz. U. C223 - 20 z 200830.8.2008

  Sprawa C-227/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Salamanca (Hiszpania) w dniu 26 maja 2008 r. — Eva Martín Martín przeciwko EDP Editores, S.L. oraz Juan Caballo Bueno

 • Dz. U. C223 - 19 z 200830.8.2008

  Sprawa C-195/08 PPU: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas) — Postępowanie zainicjowane przez Ingę Rinau (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń — Wykonywanie w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Wniosek o nieuznanie orzeczenia o powrocie dziecka bezprawnie zatrzymanego innym państwie członkowskim — Pilny tryb prejudycjalny)

 • Dz. U. C223 - 19 z 200830.8.2008

  Sprawa C-214/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 11 marca 2008 r. w sprawie T-301/05, Guigard przeciwko Komisji, wniesione w dniu 22 maja 2008 r. przez Philippe'a Guigarda

 • Dz. U. C223 - 18 z 200830.8.2008

  Sprawa C-543/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/73/WE — Równe traktowanie mężczyzn i kobiet — Dostęp do zatrudnienia — Kształcenie i awans zawodowy — Warunki pracy — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C223 - 18 z 200830.8.2008

  Sprawa C-66/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Stuttgart — Niemcy) — Postępowanie dotyczące wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko Szymonowi Kozłowskiemu (Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW — Europejski nakaz aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi — Artykuł 4 pkt 6 — Fakultatywna odmowa wykonania europejskiego nakazu aresztowania — Wykładnia pojęć „miejsce zamieszkania” i „przebywanie” w państwie członkowskim wykonania nakazu)

 • Dz. U. C223 - 17 z 200830.8.2008

  Sprawa C-510/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 68/414/EWG — Obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów produktów ropopochodnych — Naruszenie)

 • Dz. U. C223 - 16 z 200830.8.2008

  Sprawa C-311/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 89/105 WE — Włączenie produktów leczniczych przeznaczonych do użytku przez człowieka w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych — Wykaz produktów leczniczych objętych krajowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych ustanawiający trzy kategorie produktów różniących się w zakresie warunków refundacji — Termin wydania decyzji w sprawie umieszczenia produktu leczniczego kategoriach wykazu umożliwiających najkorzystniejsze warunki refundacji)

 • Dz. U. C223 - 16 z 200830.8.2008

  Sprawa C-426/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Rzeczpospolita Polska) — Dariusz Krawczyński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Białymstoku (Podatki wewnętrzne — Podatki od pojazdów samochodowych — Podatek akcyzowy — Pojazdy używane — Przywóz)

 • Dz. U. C223 - 15 z 200830.8.2008

  Sprawa C-226/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy)) — Flughafen Köln/Bonn GmbH przeciwko Hauptzollamt Köln (Dyrektywa 2003/96/WE — Wspólnotowe przepisy ramowe dotyczące opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej — Artykuł 14 ust. 1 lit. a) — Zwolnienie produktów energetycznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej — Możliwość opodatkowania ze względów polityki ochrony środowiska — Bezpośrednia skuteczność zwolnienia)

 • Dz. U. C223 - 15 z 200830.8.2008

  Sprawa C-307/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 10 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 89/48/EWG — Uznawanie dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego trwających co najmniej trzy lata — Nieuznawanie dyplomów dostępu do zawodu farmaceuty specjalizującego się w biomedycynie — Brak transpozycji)

 • Dz. U. C223 - 14 z 200830.8.2008

  Sprawa C-173/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Niemcy) — Emirates Airlines Direktion für Deutschland przeciwko Dietherowi Schenkelowi (Transport lotniczy — Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 — Odszkodowanie dla pasażerów za odwołanie lotu — Zakres stosowania — Artykuł 3 ust. 1 lit. a) — Pojęcie „lot”)

 • Dz. U. C223 - 14 z 200830.8.2008

  Sprawa C-207/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 43 WE i 56 WE — Ustawodawstwo krajowe ustanawiające obowiązek uzyskania uprzedniego pozwolenia na nabycie udziałów w spółkach wykonujących działalność regulowaną w sektorze energetycznym oraz aktywów niezbędnych w celu wykonywania tej działalności)

 • Dz. U. C223 - 13 z 200830.8.2008

  Sprawy połączone od C-152/07 do C-154/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07) przeciwko Bundesrepublik Deutschland (Sektor komunikacji — Sieci i usługi — Zrównoważenie taryf — Artykuł 4c dyrektywy 90/388/EWG — Artykuł 7 ust. 2 dyrektywy 97/33/WE — Artykuł 12 ust. 7 dyrektywy 98/61/WE — Organ regulacyjny — Bezpośrednia skuteczność dyrektyw — Sytuacja o charakterze trójkąta)

 • Dz. U. C223 - 12 z 200830.8.2008

  Sprawa C-71/07 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Franco Campoli przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich i Radzie Unii Europejskiej (Odwołanie — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Emerytura — Zastosowanie współczynnika korygującego obliczonego na podstawie średnich kosztów utrzymania w państwie miejsca zamieszkania — System przejściowy ustanowiony rozporządzeniem zmieniającym regulamin pracowniczy — Zarzut bezprawności)

 • Dz. U. C223 - 12 z 200830.8.2008

  Sprawa C-94/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeitsgericht Bonn — Niemcy) — Andrea Raccanelli przeciwko Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (Artykuł 39 WE — Pojęcie „pracownika” — Pozarządowa organizacja pożytku publicznego — Stypendium doktoranckie — Umowa o pracę — Przesłanki)

 • Dz. U. C223 - 11 z 200830.8.2008

  Sprawa C-33/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Dâmbovița — Roumanie) — Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București przeciwko Gheorghe Jipie (Obywatelstwo Unii — Artykuł 18 WE — Dyrektywa 2004/38/WE — Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich)

 • Dz. U. C223 - 11 z 200830.8.2008

  Sprawa C-54/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidshof te Brussel — Belgia) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko Firma Feryn NV (Dyrektywa 2000/43/WE — Dyskryminujące kryteria doboru pracowników — Ciężar dowodu — Sankcje)

 • Dz. U. C223 - 10 z 200830.8.2008

  Sprawa C-500/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di Genova — Włochy) — Corporación Dermoestética SA przeciwko To Me Group Advertising Media (Artykuły 3, ust. 1, lit. g) WE, 4 WE, 10 WE, 43 WE, 49 WE, 81 WE, 86 WE i 98 WE — Uregulowania krajowe zakazujące reklamy dotyczącej zabiegów leczniczo-chirurgicznych w zakresie zabiegów estetycznych)

 • Dz. U. C223 - 10 z 200830.8.2008

  Sprawa C-521/06 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Athinaïki Techniki AE przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Odwołanie — Pomoc państwa — Pomoc przyznana konsorcjum Hyatt Regency przez Republikę Grecką — Skarga do Komisji — Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie skargi do Komisji — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — Artykuły 4, 13 i 20 — Pojęcie „aktu zaskarżalnego” w rozumieniu art. 230 WE)

 • Dz. U. C223 - 9 z 200830.8.2008

  Sprawa C-484/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Pierwsza i szósta dyrektywa VAT — Zasada neutralności podatkowej i proporcjonalności — Zasady dotyczące zaokrąglania kwot podatku VAT — Zaokrąglanie w dół od poszczególnego artykułu)

 • Dz. U. C223 - 9 z 200830.8.2008

  Sprawa C-488/06 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — L & D SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Julius Sämann Ltd (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 73 — Graficzny znak towarowy „Aire Limpio” — Wspólnotowy, krajowe i międzynarodowe graficzne znaki towarowe przedstawiające choinkę z odmiennymi nazwami — Sprzeciw uprawnionego — Częściowa odmowa rejestracji — Stwierdzenie występowania szczególnego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego na podstawie dowodów dotyczących innego znaku)

 • Dz. U. C223 - 8 z 200830.8.2008

  Sprawa C-448/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Köln — Niemcy) — cp-Pharma Handels GmbH przeciwko Bundesrepublik Deutschland (Odesłanie prejudycjalne — Ważność rozporządzenia (WE) nr 1873/2003 — Weterynaryjne produkty lecznicze — Rozporządzenie (EWG) nr 277/90 — Maksymalne limity pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego — Progesteron — Ograniczenie stosowania — Dyrektywa 96/22/WE)

 • Dz. U. C223 - 7 z 200830.8.2008

  Sprawa C-347/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Włochy) — ASM Brescia SpA przeciwko Comune di Rodengo Saiano (Artykuły 43 WE, 49 WE i 86 WE — Koncesja na publiczne usługi dystrybucji gazu — Dyrektywa 2003/55 — Wcześniejsze rozwiązanie z upływem okresu przejściowego — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa)

 • Dz. U. C223 - 7 z 200830.8.2008

  Sprawa C-413/06 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 10 lipca 2008 r. — Bertelsmann AG, Sony Corporation of America przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, międzynarodowe stowarzyszenie), Sony BMG Music Entertainment BV (Odwołanie — Konkurencja — Kontrola koncentracji przedsiębiorstw — Wspólne przedsiębiorstwo Sony BMG — Skarga skierowana przeciwko stwierdzeniu nieważności decyzji Komisji uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem — Kontrola sądowa — Zakres — Wymogi dowodowe — Rola pisma w sprawie przedstawienia zarzutów — Wzmocnienie lub stworzenie zbiorowej pozycji dominującej — Uzasadnienie decyzji zezwalających na przeprowadzenie koncentracji — Wykorzystanie poufnych informacji)

 • Dz. U. C223 - 6 z 200830.8.2008

  Sprawa C-303/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Employment Tribunal — Zjednoczone Królestwo) — S. Coleman przeciwko Attridge Law, Steve Law (Polityka społeczna — Dyrektywa 2000/78/WE — Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy — Artykuły 1, 2 ust. 1, 2 lit. a) i art. 2 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 lit. c) — Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na niepełnosprawność — Molestowanie związane z niepełnosprawnością — Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, który sam nie jest niepełnosprawny, lecz ma niepełnosprawne dziecko — Włączenie — Ciężar dowodu)

 • Dz. U. C223 - 5 z 200830.8.2008

  Sprawa C-207/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat Salzburg — Aigen — Austria) — Schwaninger Martin, Viehhandel — Viehexport przeciwko Zollamt Salzburg, Erstattungen (Rozporządzenie (WE) nr 615/98 — Refundacje wywozowe — Dobrostan żywego bydła podczas transportu — Dyrektywa 91/628/EWG — Stosowanie przepisów dotyczących ochrony zwierząt podczas transportu — Przepisy dotyczące czasu trwania transportu i okresów odpoczynku oraz transportu morskiego bydła do miejsca przeznaczenia poza obszarem Wspólnoty — Karmienie i pojenie zwierząt podczas przewozu)

 • Dz. U. C223 - 4 z 200830.8.2008

  Sprawa C-132/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 10 WE — Szósta dyrektywa VAT — Obowiązki w systemie wewnętrznym — Kontrola czynności podlegających opodatkowaniu — Abolicja podatkowa)

 • Dz. U. C223 - 4 z 200830.8.2008

  Sprawa C-206/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Groningen — Niderlandy) — Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV przeciwko Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Rynek wewnętrzny energii elektrycznej — Uregulowanie krajowe umożliwiające pobieranie dopłaty do ceny przesyłu energii elektrycznej na rzecz wyznaczonej przez ustawodawcę spółki zobowiązanej do pokrycia kosztów osieroconych — Opłaty o skutku równoważnym do ceł — Dyskryminacyjne podatki wewnętrzne — Pomoc przyznana przez państwa członkowskie)

 • Dz. U. C223 - 3 z 200830.8.2008

  Sprawa C-371/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/50/EWG — Artykuł 11 i art. 15 ust. 2 — Zamówienia publiczne na usługi — Udzielenie zamówienia na usługi informatyczne przez gminę Mantova (Włochy) — Bezpośrednie udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu)

 • Dz. U. C223 - 3 z 200830.8.2008

  Sprawa C-389/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 43 WE i 49 WE — Swoboda przedsiębiorczości i swobodne świadczenie usług — Zdrowie zwierząt — Stacja sztucznego unasienniania bydła — Uregulowanie krajowe przyznające zatwierdzonym stacjom wyłączne prawo świadczenia usługi sztucznego unasienniania bydła na określonym terytorium i uzależniające wydanie licencji inseminatora od zawarcia umowy z jedną z tych stacji)

 • Dz. U. C223 - 2 z 200830.8.2008

  Sprawa C-51/05 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (Odwołanie — Wspólna organizacja rynku wina — Pomoc dla gorzelnictwa — Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty — Termin przedawnienia — Początek biegu)

 • Dz. U. C223 - 1 z 200830.8.2008

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 209 z 15.8.2008.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.