Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 227 POZ 120

Tytuł:

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1543/2000 ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2007)0369 — C6-0235/2007 — 2007/0127(CNS))

Data ogłoszenia:2008-09-04


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 227 POZ 120

C 227 E/120

Czwartek, 11 października 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

4.9.2008

P6_TA(2007)0426

Zbieranie i zarządzanie danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1543/2000 ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2007)0369 — C6-0235/2007 — 2007/0127(CNS)) (Procedura konsultacji) Parlament Europejski, — uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0369), — uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0235/ 2007), — uwzględniając art. 51 Regulaminu, — uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0317/2007), 1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie; 3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji; 4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 227 POZ 120 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C227E - 162 z 20084.9.2008

  Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności podjęcia środków ochrony rzymsko-katolickiej katedry św. Józefa w Bukareszcie, w Rumunii – zabytku historycznegi i architektonicznego w niebezpieczeństwie

 • Dz. U. C227E - 160 z 20084.9.2008

  Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie potrzeby szeroko zakrojonej strategii kontroli zachorowań na nowotwory

 • Dz. U. C227E - 154 z 20084.9.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przepustowości portów lotniczych i obsługi naziemnej: w kierunku bardziej skutecznej polityki (2007/2092(INI))

 • Dz. U. C227E - 147 z 20084.9.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie konsekwencji porozumienia pomiędzy Wspólnotą, państwami członkowskimi i firmą Philip Morris w sprawie intensyfikacji walki z nadużyciami i przemytem papierosów oraz postępów poczynionych w zakresie wdrażania zaleceń parlamentarnej komisji śledczej ds. wspólnotowego systemu tranzytowego (2005/2145 (INI))

 • Dz. U. C227E - 140 z 20084.9.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zabójstw kobiet (kobietobójstwa) w Ameryce Środkowej i Meksyku oraz roli Unii Europejskiej w zwalczaniu tego zjawiska (2007/2025(INI))

 • Dz. U. C227E - 138 z 20084.9.2008

  ZAŁĄCZNIK 2

 • Dz. U. C227E - 138 z 20084.9.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy

 • Dz. U. C227E - 136 z 20084.9.2008

  ZAŁĄCZNIK 1

 • Dz. U. C227E - 132 z 20084.9.2008

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego (2007/2169(INI))

 • Dz. U. C227E - 131 z 20084.9.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki z drugiej strony (8044/3/2007 — COM(2006)0169 — C6-0210/2007 — 2006/0058(CNS))

 • Dz. U. C227E - 121 z 20084.9.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (COM(2007)0122 — C6-0116/2007 — 2007/0045(CNS))

 • Dz. U. C227E - 119 z 20084.9.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 r. (COM(2007)0217 — C6-0157/2007 — 2007/0077(CNS))

 • Dz. U. C227E - 118 z 20084.9.2008

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia odpowiednich umów na mocy art. XXI GATS z Argentyną, Australią, Brazylią, Kanadą, Chinami, chińskim Tajpej, Kolumbią, Kubą, Ekwadorem, chińskim Hongkongiem, Indiami, Japonią, Koreą, Nową Zelandią, Filipinami, Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi w sprawie koniecznych wyrównań wynikających z przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej (11507/2007 — COM(2007)0154 — C6-0239/2007 — 2007/0055(CNS))

 • Dz. U. C227E - 115 z 20084.9.2008

  49. Sprawozdanie: Romeva i Rueda A6-0338/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C227E - 113 z 20084.9.2008

  48. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C227E - 112 z 20084.9.2008

  47. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 48

 • Dz. U. C227E - 110 z 20084.9.2008

  46. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 47

 • Dz. U. C227E - 108 z 20084.9.2008

  45. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 46

 • Dz. U. C227E - 106 z 20084.9.2008

  44. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 45

 • Dz. U. C227E - 104 z 20084.9.2008

  43. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 54

 • Dz. U. C227E - 102 z 20084.9.2008

  42. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 52

 • Dz. U. C227E - 101 z 20084.9.2008

  41. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 51

 • Dz. U. C227E - 99 z 20084.9.2008

  40. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 25

 • Dz. U. C227E - 97 z 20084.9.2008

  39. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 35+50

 • Dz. U. C227E - 95 z 20084.9.2008

  38. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 34

 • Dz. U. C227E - 93 z 20084.9.2008

  37. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 29

 • Dz. U. C227E - 91 z 20084.9.2008

  36. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 28

 • Dz. U. C227E - 90 z 20084.9.2008

  35. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 27

 • Dz. U. C227E - 88 z 20084.9.2008

  34. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 13

 • Dz. U. C227E - 86 z 20084.9.2008

  33. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 11

 • Dz. U. C227E - 84 z 20084.9.2008

  32. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 24

 • Dz. U. C227E - 82 z 20084.9.2008

  31. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 23

 • Dz. U. C227E - 81 z 20084.9.2008

  30. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 44

 • Dz. U. C227E - 79 z 20084.9.2008

  29. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 33

 • Dz. U. C227E - 77 z 20084.9.2008

  28. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 22

 • Dz. U. C227E - 75 z 20084.9.2008

  27. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 43

 • Dz. U. C227E - 74 z 20084.9.2008

  26. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 32

 • Dz. U. C227E - 72 z 20084.9.2008

  25. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 21

 • Dz. U. C227E - 70 z 20084.9.2008

  24. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 53/rev.

 • Dz. U. C227E - 68 z 20084.9.2008

  23. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 20

 • Dz. U. C227E - 66 z 20084.9.2008

  22. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 31

 • Dz. U. C227E - 64 z 20084.9.2008

  21. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 42

 • Dz. U. C227E - 62 z 20084.9.2008

  20. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 19

 • Dz. U. C227E - 61 z 20084.9.2008

  19. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 41

 • Dz. U. C227E - 59 z 20084.9.2008

  18. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 40

 • Dz. U. C227E - 57 z 20084.9.2008

  17. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 18

 • Dz. U. C227E - 55 z 20084.9.2008

  16. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 17

 • Dz. U. C227E - 54 z 20084.9.2008

  15. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 39

 • Dz. U. C227E - 52 z 20084.9.2008

  14. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 38

 • Dz. U. C227E - 50 z 20084.9.2008

  13. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 37

 • Dz. U. C227E - 48 z 20084.9.2008

  12. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 30

 • Dz. U. C227E - 46 z 20084.9.2008

  11. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 49/rev.

 • Dz. U. C227E - 44 z 20084.9.2008

  10. Sprawozdanie: Lamassoure’a i Severina A6-0351/2007 — Popr. 36

 • Dz. U. C227E - 43 z 20084.9.2008

  9. Sprawozdanie: El Khadraouiego A6-0320/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C227E - 41 z 20084.9.2008

  8. Sprawozdanie: Chatzimarkakisa A6-0321/2007 — Popr. 23/2

 • Dz. U. C227E - 40 z 20084.9.2008

  7. Sprawozdanie: Chatzimarkakisa A6-0321/2007 — Popr. 23/1

 • Dz. U. C227E - 38 z 20084.9.2008

  6. Sprawozdanie: Chatzimarkakisa A6-0321/2007 — Popr. 21/2

 • Dz. U. C227E - 36 z 20084.9.2008

  5. Sprawozdanie: Chatzimarkakisa A6-0321/2007 — Popr. 21/1

 • Dz. U. C227E - 35 z 20084.9.2008

  4. Sprawozdanie: Chatzimarkakisa A6-0321/2007 — Popr. 20

 • Dz. U. C227 - 33 z 20084.9.2008

  Sprostowanie do informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (  Dz.U. C 180 z 2.8.2007)

 • Dz. U. C227E - 33 z 20084.9.2008

  3. Sprawozdanie: Chatzimarkakisa A6-0321/2007 — Popr. 4/2

 • Dz. U. C227 - 32 z 20084.9.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5296 — Deutsche Bank/ABN AMRO Assets) (1)

 • Dz. U. C227E - 32 z 20084.9.2008

  2. Sprawozdanie: Chatzimarkakisa A6-0321/2007 — Popr. 4/1

 • Dz. U. C227E - 31 z 20084.9.2008

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C227E - 31 z 20084.9.2008

  1. Sprawozdanie: Casaki A6-0317/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C227E - 30 z 20084.9.2008

  10. Przepustowość portów lotniczych i obsługa naziemna:w kierunku bardziej skutecznej polityki

 • Dz. U. C227E - 29 z 20084.9.2008

  8. Zabójstwa kobiet (kobietobójstwa) w Meksyku i w Ameryce Środkowej oraz rola Unii Europejskiej w zwalczaniu tego zjawiska

 • Dz. U. C227E - 29 z 20084.9.2008

  9. Następstwa umowy między Wspólnotą – państwami członkowskimi a firmą Philip Morris zawartą w celu zwalczania przemytu papierosów oraz monitoringu realizacji zaleceń komisji śledczej Parlamentu w sprawie systemu tranzytowego

 • Dz. U. C227E - 28 z 20084.9.2008

  7. Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy

 • Dz. U. C227E - 26 z 20084.9.2008

  5. Umowa o komunikacji lotniczej WE-USA *

 • Dz. U. C227E - 26 z 20084.9.2008

  6. Skład Parlamentu Europejskiego

 • Dz. U. C227E - 25 z 20084.9.2008

  3. Zbieranie i zarządzanie danymi dotyczącymi wspólnej polityki rybołówstwa *

 • Dz. U. C227E - 25 z 20084.9.2008

  4. Finansowanie wspólnej polityki rolnej *

 • Dz. U. C227E - 24 z 20084.9.2008

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C227E - 24 z 20084.9.2008

  1. Zawarcie odpowiednich umów na mocy art. XXI GATS dotyczących koniecznych wyrównań wynikających z rozszerzeń UE w 1995 i 2004 roku *

 • Dz. U. C227E - 24 z 20084.9.2008

  2. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 r. *

 • Dz. U. C227E - 22 z 20084.9.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C227E - 21 z 20084.9.2008

  12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C227E - 21 z 20084.9.2008

  13. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C227E - 21 z 20084.9.2008

  14. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C227E - 21 z 20084.9.2008

  15. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C227E - 20 z 20084.9.2008

  8. 4. Przepustowość portów lotniczych i obsługa naziemna: w kierunku skuteczniejszej polityki (głosowanie)

 • Dz. U. C227E - 20 z 20084.9.2008

  9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C227E - 20 z 20084.9.2008

  10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C227E - 20 z 20084.9.2008

  11. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C227 - 19 z 20084.9.2008

  Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa C 21/08 (ex N 864/06) — Niemcy — MSF z 2002 r. — EverQ — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C227E - 19 z 20084.9.2008

  8. Głosowanie (ciąg dalszy)

 • Dz. U. C227E - 19 z 20084.9.2008

  8. 1. Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy (głosowanie)

 • Dz. U. C227E - 19 z 20084.9.2008

  8. 2. Zabójstwa kobiet (kobietobójstwa) w Meksyku i w Ameryce Środkowej oraz rola Unii Europejskiej w zwalczaniu tego zjawiska (głosowanie)

 • Dz. U. C227E - 19 z 20084.9.2008

  8. 3. Następstwa umowy między Wspólnotą – państwami członkowskimi a firmą Philip Morris zawartą w celu zwalczania przemytu papierosów oraz monitoringu realizacji zaleceń komisji śledczej Parlamentu w sprawie systemu tranzytowego (głosowanie)

 • Dz. U. C227 - 18 z 20084.9.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C227E - 18 z 20084.9.2008

  6. 5. Umowa o transporcie lotniczym WE-USA * (głosowanie)

 • Dz. U. C227E - 18 z 20084.9.2008

  6. 6. Skład Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

 • Dz. U. C227E - 18 z 20084.9.2008

  7. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C227 - 17 z 20084.9.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C227E - 17 z 20084.9.2008

  6. 2. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C227E - 17 z 20084.9.2008

  6. 3. Zbieranie i zarządzanie danymi dotyczącymi wspólnej polityki rybołówstwa * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C227E - 17 z 20084.9.2008

  6. 4. Finansowanie wspólnej polityki rolnej * (głosowanie)

 • Dz. U. C227E - 16 z 20084.9.2008

  4. Przepustowość portów lotniczych i obsługa naziemna: w kierunku bardziej skutecznej polityki (debata)

 • Dz. U. C227E - 16 z 20084.9.2008

  5. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C227E - 16 z 20084.9.2008

  6. Głosowanie

 • Dz. U. C227E - 16 z 20084.9.2008

  6. 1. Zawarcie odpowiednich umów na mocy art. XXI GATS * dotyczących koniecznych wyrównań wynikających z rozszerzeń UE w 1995 i 2004 roku (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C227E - 15 z 20084.9.2008

  3. Umowa o transporcie lotniczym WE-USA * (debata)

 • Dz. U. C227 - 13 z 20084.9.2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C227E - 13 z 20084.9.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C227E - 13 z 20084.9.2008

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C227E - 13 z 20084.9.2008

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C227E - 11 z 20084.9.2008

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C227E - 10 z 20084.9.2008

  23. Następstwa umowy między Wspólnotą – jej państwami członkowskimi a firmą Philip Morris w celu zwalczania przemytu papierosów oraz monitoringu realizacji zaleceń komisji śledczej Parlamentu w sprawie systemu tranzytowego (umowa WE-Phillip Morris) (debata)

 • Dz. U. C227E - 10 z 20084.9.2008

  24. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C227E - 10 z 20084.9.2008

  25. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C227 - 9 z 20084.9.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C227E - 9 z 20084.9.2008

  20. Zabójstwa kobiet (kobietobójstwa) w Ameryce Środkowej i w Meksyku oraz rola Unii Europejskiej w zwalczaniu tego zjawiska (debata)

 • Dz. U. C227E - 9 z 20084.9.2008

  21. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C227E - 9 z 20084.9.2008

  22. Finansowanie wspólnej polityki rolnej * (debata)

 • Dz. U. C227E - 8 z 20084.9.2008

  18. Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy (debata)

 • Dz. U. C227E - 8 z 20084.9.2008

  19. Polityka morska dla Unii Europejskiej (komunikat Komisji)

 • Dz. U. C227E - 7 z 20084.9.2008

  17. Skład Parlamentu Europejskiego (debata)

 • Dz. U. C227E - 6 z 20084.9.2008

  13. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C227E - 6 z 20084.9.2008

  14. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C227E - 6 z 20084.9.2008

  15. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C227E - 6 z 20084.9.2008

  16. Przygotowanie nieformalnego szczytu głów państw i szefów rządów (Lizbona, 18-19 października 2007 r.) (debata)

 • Dz. U. C227E - 5 z 20084.9.2008

  11. Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C227E - 5 z 20084.9.2008

  12. Upadłe oświadczenia pisemne

 • Dz. U. C227 - 3 z 20084.9.2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C227E - 3 z 20084.9.2008

  6. Weryfikacja mandatów

 • Dz. U. C227E - 3 z 20084.9.2008

  7. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C227E - 3 z 20084.9.2008

  8. „Dys”kryminacja i wykluczenie społeczne dzieci z zaburzeniami „dys” (pisemne oświadczenie)

 • Dz. U. C227E - 3 z 20084.9.2008

  9. Porządek obrad

 • Dz. U. C227E - 3 z 20084.9.2008

  10. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C227 - 2 z 20084.9.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C227E - 2 z 20084.9.2008

  3. Oświadczenie Przewodniczącego

 • Dz. U. C227E - 2 z 20084.9.2008

  4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C227E - 2 z 20084.9.2008

  5. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C227 - 1 z 20084.9.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5256 — Burani/3i/APB) (1)

 • Dz. U. C227E - 1 z 20084.9.2008

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C227E - 1 z 20084.9.2008

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C227E - 1 z 20084.9.2008

  2. In memoriam

 • Dz. U. C227 - 0 z 20084.9.2008

  Nota do czytelnika

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.